Έγκριση ανανέωσης απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου

ΦΕΚ Β 755 - 29.04.2015


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 731/64984
(4)
Έγκριση ανανέωσης απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις Διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν 177/85 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα».(ΦΕΚ 7/τ.Α΄/1969)
2. Τις Διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) Άρθρο 280 «Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης» παρ I και VI.
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας».(ΦΕΚ 231/τ.Α΄/2010).
4. Tην αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-Σ.Ε «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κλπ». (ΦΕΚ 648/ τ.Β΄/ 2011).
5. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 Δ/γή του Υπουργείου Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
6. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/ τ.Β΄/1985) κοινής υπουργικής απόφασης Εθνικής Οικονομίας και Υπουργού Γεωργίας «Περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Η.Π.. 37338/1807/ Ε. 103 /1-9-2010 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Περιβαλλόντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 1495/τ.Β΄/2010).
7. Την αριθμ. 974/96361/15-6-2012 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε για τριετή απαγόρευση θήρας στην περιοχή Τ.Κ Ανωγείου, Δήμου Σοφάδων Περιφέρειας Δασαρχείου Καρδίτσας. (Φ.Ε.Κ 2067/τ.Β΄/2012).
8. Την αριθμ. 1186/60777/14-4-2015 αναφορά – εισήγηση του Δασαρχείου Καρδίτσας.
9. Το αριθμ. 29/2-4-2015 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Σοφάδων σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας της χώρας μας.
10. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την ανανέωση της αριθμ. 974/96361/
15-6-2012 απόφασης Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε, και απαγορεύουμε τη θήρα όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια ήτοι από 21-8-2015 έως 20-8-2018 σε έκταση 1109,00 στρεμμάτων πέριξ του πυρήνα προσαρμογής πτερωτών θηραμάτων στην Τ. Κ. Ανωγείου του Δήμου Σοφάδων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως αυτή απεικονίζεται στα συνημμένα στην παρούσα τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1: 15.000 και χάρτη περιοχής κλίμακας 1:20.000 που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας και της οποίας η οριογραμμή έχει ως ακολούθως: Αρχίζει από το σημείο που ο επαρχιακός δρόμος Σοφάδων – Λεονταρίου συναντάει τον Ε 65, ακολουθεί τον Ε 65 μέχρι του σημείου που συναντά τον πρώτο αγροτικό δρόμο και εκείθεν με πορεία δυτική ακολουθεί τον επόμενο αγροτικό δρόμο, κατόπιν ακολουθώντας νότια πορεία μέχρι το σημείο που συναντά τον επαρχιακό δρόμο Ανωγείου – Σοφάδων μέσω του Πλατανεώνα Ανωγείου μέχρι να συναντήσει τον επαρχιακό δρόμο Σοφάδων – Λεονταρίου και εκείθεν με πορεία βόρεια ακολουθώντας τον ως άνω επαρχιακό δρόμο καταλήγει στο σημείο της αφετηρίας.
ΒΟΡΕΙΑ: Αγροτικός Δρόμος.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Επαρχιακή οδός Σοφάδων - Ανωγείου.
ΝΟΤΙΑ: Επαρχιακή οδός Σοφάδων - Λεονταρίου.
ΔΥΤΙΚΑ: Αγροτική οδός.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Ζ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας και Νήσων Σποράδων, Κυνηγετικό Σύλλογο Σοφάδων, Κυνηγετικό Σύλλογο Καρδίτσας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί Θήρας ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Καρδίτσα, 16 Απριλίου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια Δασών Καρδίτσας
ΧΡΥΣΗ ΠΑΠΑΒΑΪΟΥ <

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση