Τροποποίηση ορίων Καταφυγίου Άγριας Ζωής «ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ – ΚΕΡΗΣ», Δήμου Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης

ΦΕΚ Δ 122 - 18.05.2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2477
(3)
Τροποποίηση ορίων Καταφυγίου Άγριας Ζωής «ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ – ΚΕΡΗΣ», Δήμου Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της περιφέρειας ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
2. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄).
3. Το Π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (ΦΕΚ 229 Α΄).
4. Τις διατάξεις των παρ. 4.3 και 8 άρθρου 19 και 21 παρ. 2 του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 8 του Ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 85Α΄) και αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 5 και 6 του Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60Α΄) και το άρθρο 59 του Ν. 4315/2014 «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 269 Α΄).
5. Την παρ. 2 άρθρου 21 (Μεταβατικές διατάξεις) του Ν. 3937/2011«Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60Α΄).
6. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303Α΄).
7. Τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος …» (ΦΕΚ 24 Α΄) και του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων …» (ΦΕΚ 209 Α΄).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 258 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7 Α΄), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 Περί Δασικού Κώδικος» (ΦΕΚ 205 Α΄) και τροποποιήθηκε με την παρ. 5 άρθρου 57 του
Ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης … και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 200 Α΄).
9. Την αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (ΦΕΚ 1495 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/
17-2-2012 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 415 Β΄).
10. Την αριθμ. 33318/3028/11-12-1998 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων, Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΦΕΚ 1289 B΄), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 14849/853/Ε 103/4-4-2008 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων (ΦΕΚ 645 Β΄).
11. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757 Β΄) της απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 87578/703/6-3-2007 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 581 Β΄).
12. Την αριθμ. 16234/992/1-4-1969 Υπουργική απόφαση με την οποία ιδρύθηκε στο νομό Ηρακλείου μόνιμο Καταφύγιο Θηραμάτων στις θέσεις «Κέρη φαράγγι και Αλμυρού» των τότε κοινοτήτων Ρογδιάς, Μαράθου και Τυλίσσου, εκτάσεως δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) στεμμάτων.
13. Τις αριθμ. 1461/8-5-2001 (ΦΕΚ 763 Β΄) και αριθμ. 1475/29-4-2002 (ΦΕΚ 680 Β΄) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης με τις οποίες τροποποιήθηκαν τα όρια του μονίμου Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) στις θέσεις «Αλμυρού ποταμού, Κέρης» των τότε Δήμων Γαζίου και Τυλίσου του Νομού Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης.
14. Την από 29-10-2014 Έκθεση - Εισήγηση του δασολόγου της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου Γεωργίου Παπαδόπουλου για την τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) «Αλμυρού ποταμού - Κέρης» του Δήμου Μαλεβιζίου της Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης (αριθμ. πρωτ. 8268/29-10-2014).
15. Το αριθμ. 8267/29-10-2014 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου, με το οποίο ζητείται η, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3463/2006 «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) «Αλμυρού ποταμού - Κέρης».
16. Το αριθμ. 30230/2014/16-1-2015 έγγραφο του Δήμου Μαλεβιζίου με το οποίο μας εστάλη η αριθμ. 566/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, που αφορά την θετική γνωμοδότηση για την τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) «Αλμυρού ποταμού - Κέρης».
17. Την αριθμ. 430/15-4-2015 σχετική εισήγηση της
Δ/νσης Δασών Ηρακλείου για τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Αλμυρού ποταμού – Κέρης» του Δήμου Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης.
18. Την Πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 06.02.2015 (ΦΕΚ 24 Α΄) καθώς και το άρθρο 56 του Ν. 4257/
2014 (ΦΕΚ 93 Α΄), αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τα όρια του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Αλμυρού ποταμού – Κέρης» του Δήμου Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης, που ιδρύθηκε αριθμ. 16234/992/
1-4-1969 Υπουργική απόφαση και τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 1461/8-5-2001 (ΦΕΚ 763 Β΄) και 1475/29-4-2002 (ΦΕΚ 680 Β΄) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, τα οποία διαμορφώνονται όπως εμφανίζονται με πράσινη διαγράμμιση στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη, κλίμακας 1:40.000, που συντάχθηκε από το δασολόγο της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου Γεώργιο Παπαδόπουλο και θεωρήθηκε από τον Δ/ντή Δασών Ηρακλείου, χωρίς ουσιαστική μεταβολή της συνολικής έκτασης που καταλαμβάνει, για λόγους ακριβούς οριοθέτησης αλλά και ψηφιακής αποτύπωσης των ορίων του.
Το Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με εμβαδόν δεκαοκτώ χιλιάδες τριάντα (18.030) στέμματα, ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από το παλιό ασβεστοκάμινο, στη θέση “Κουμπέδες”. Ακολουθεί βόρεια το χωματόδρομο στους ανατολικούς πρόποδες του οροπεδίου της “Κέρης” (όριο καλλιεργούμενων εκτάσεων) μέχρι τις πηγές του Αλμυρού ποταμού. Στη συνέχεια με κατεύθυνση ανατολική ακολουθεί αγροτικό χωματόδρομο νοτιοανατολικά του ποταμού, συναντά την γέφυρα της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Χανίων και συνεχίζει μέχρι τη διασταύρωση του παραλιακού δρόμου της Αμμουδάρας. Ακολουθεί ανατολικά τον παραλιακό δρόμο μέχρι να συναντήσει την γραμμή οριοθέτησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ηρακλείου. Ακολουθώντας τμήμα της γραμμής του Γ.Π.Σ. και την ασφαλτοστρωμένη οδό που οδηγεί στην παραλία καταλήγει στο ανατολικό όριο της εκβολής του Αλμυρού ποταμού. Συνεχίζει παραλιακά με κατεύθυνση δυτική και φτάνει μέχρι το ξενοδοχείο “Απολλώνια”. Από εκεί κατευθύνεται νοτιοδυτικά (δυτικά όρια ξενοδοχείου “Απολλώνια”) μέχρι τον παραλιακό δρόμο της Αμμουδάρας. Ακολουθώντας τον παραλιακό δρόμο με κατεύθυνση βόρεια – δυτική, δίπλα στο τεχνητό κανάλι του Αλμυρού ποταμού, φτάνει στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στα Λινοπεράματα. Από εκεί ακολουθώντας ασφάλτινη οδό με κατεύθυνση νοτιοδυτική διέρχεται από τον κόμβο της Εθνικής οδού (της Ροδιάς) και το χώρο αποθήκευσης υλικών της ΔΕΗ. Εισέρχεται βόρεια σε χωματόδρομο και ακολουθώντας τα δυτικά όρια του οικισμού Λινοπεράματα φτάνει έως τα νότια όρια του οικισμού Μετόχι Καπετανάκη. Ακολουθεί μικρό τμήμα αγροτικής οδού και στη συνέχεια εισέρχεται σε βαθύ ρέμα το οποίο ακολουθεί με κατεύθυνση δυτική έως την περιοχή του καφενείου Δόξα (Πρινάρη), όπου συναντά την επαρχιακή οδό που οδηγεί στον οικισμό Μάραθος. Ακολουθώντας την επαρχιακή οδό (δυτική κατεύθυνση) φτάνει έως τον οικισμό του Μαράθου (νότια όρια οικισμού). Στη συνέχεια με νότια κατεύθυνση ακολουθεί μικρό ρέμα έως το λατομείο Μαράθου. Συνεχίζει νότια μέχρι τη θέση «Τρουλιά». Από εκεί ακολουθώντας χωματόδρομο με νότια κατεύθυνση συναντά τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στον οικισμό Αστυράκι, τον οποίο ακολουθεί ανατολικά μέχρι το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου (“Στρούμπουλας”). Από εκεί κατευθύνεται ανατολικά έως τη θέση “Βουλισμένο Αλώνι”, όπου συναντά την παλιά Εθνική Οδό Ηρακλείου – Ρεθύμνου, την οποία ακολουθεί μέχρι το παλιό ασβεστοκάμινο στη θέση “Κουμπέδες”, όπου και η αφετηρία.
Μέσα στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής απαγορεύονται η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η συλλογή της άγριας χλωρίδας, η καταστροφή ζώνης με φυσική βλάστηση με κάθε τρόπο, η καταστροφή των φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση, η επιχωμάτωση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών συστημάτων, η διάθεση ή απόρριψη αποβλήτων, η διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων, η ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα, καθώς και η υπαγωγή έκτασης του καταφυγίου σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό.
Επιτρέπεται η εγκατάσταση παρατηρητηρίων της άγριας πανίδας.
Η εκτέλεση λατομικών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, όπως και δρόμων επιτρέπεται, κατόπιν περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄), όπως ισχύει.
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι στην περιοχή των δασικών και ελωδών εκτάσεων του Αλμυρού ποταμού (από τις πηγές του έως την εκβολή του) απαγορεύεται η απόρριψη αδρανών υλικών, μπαζών, σκουπιδιών και γενικότερα οποιαδήποτε δραστηριότητα παραβλάπτει την λειτουργία του υγρότοπου, ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση και η προστασία του. Επίσης απαγορεύεται η αλιεία σε ολόκληρη την διαδρομή του Αλμυρού ποταμού, από την πηγή έως τις εκβολές του.
Μέσα στο καταφύγιο άγριας ζωής, οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες μπορούν να εγκρίνουν ή να προγραμματίζουν και να εκτελούν ειδικά έργα βελτίωσης του βιοτόπου και έργα ικανοποίησης των οικολογικών αναγκών του βιολογικού κύκλου των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας και ιδίως αναδάσωση, διατήρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων, διατήρηση εκτάσεων με τοπικές ποικιλίες, διατήρηση φυτοφρακτών, έργα αναβάθμισης και αποκατάστασης υγροτοπικών εκτάσεων, δημιουργία και ανάπτυξη ζωνών φυσικής βλάστησης, δημιουργία δενδροστοιχιών κατά μήκος των αγροτικών δρόμων και ελωδών εκτάσεων. Τα έργα αυτά περιγράφονται σε ειδικές μελέτες διαχείρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα αρμόδια όργανα για την προστασία του περιβάλλοντος, στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, τους Δημοτικούς υπαλλήλους και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις.
Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης, τιμωρούνται σύμφωνα με τα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος …» (ΦΕΚ 24 Α΄) και το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων …» (ΦΕΚ 209 Α΄). Επίσης με τις ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (παρ. 9 και 18 του άρθρου 287 ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7 Α΄) και της αριθμ. αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757 Β΄) απόφασης υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η ισχύς της παρούσας απόφαση αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 20 Απριλίου 2015
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση