Δασική απαγορευτική διάταξη κυνηγίου ορισμένου χρόνου σε έκταση 4.900.00 στρ. περίπου, που βρίσκεται στην περιοχή των Τ.Κ. Αγίου Φλώρου, Τ.Κ. Αρφαρών, Τ.Κ. Πλατέως του Δήμου Καλαμάτας και Τ.Κ. Σκάλας Δήμου Oιχαλίας, πέριξ του κλωβού προσαρμογής θηραμάτων του Κυνηγετικού Συλλόγου Kαλαμάτας

ΦΕΚ Β 1123 - 12.06.2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 41558/3665

Αριθμ. Απαγ. Δ/ξης: 21
(7)
Δασική απαγορευτική διάταξη κυνηγίου ορισμένου χρόνου σε έκταση 4.900.00 στρ. περίπου, που βρίσκεται στην περιοχή των Τ.Κ. Αγίου Φλώρου, Τ.Κ. Αρφαρών, Τ.Κ. Πλατέως του Δήμου Καλαμάτας και Τ.Κ. Σκάλας Δήμου Oιχαλίας, πέριξ του κλωβού προσαρμογής θηραμάτων του Κυνηγετικού Συλλόγου Kαλαμάτας.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.δ. 86/1969».
2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757 Β΄/1985) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα Διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
3. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 διαταγή του Υπουργείου Γεωργίας αναφορικά με τις απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 139/10 Π.δ. «Οργανισμός της Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
6. Την υπ’ αριθμ. ΓΓ 15646/1521/1-03-2011 (ΦΕΚ 491/Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στους ........ προϊσταμένους ............».
7. Το υπ’ αριθμ. 81/23-7-2014 έγγραφο - αίτημα του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαμάτας αναφορικά με την απαγόρευση κυνηγίου στην περιοχή του Αγίου Φλώρου γύρω από τον κλωβό προσαρμογής θηραμάτων του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαμάτας.
8. Την υπ’ αριθμ. 82548/5093/22-7-2013 απόφ. Δ/νσης Συντ. και Επιθ. Δασών Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. «περί έγκρισης μελέτης δημιουργίας Κλωβού Προσαρμογής Πτερωτών Θηραμάτων».
9. Τις υπ’ αριθμ. 83376/5130/23-7-2013 και αρ. 88895/ 4635/14-7-2014 απόφ. Δ/νσης Συντον. και Επιθ. Δασών της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. «περί έγκρισης έκθεσης εμπλουτισμού βιοτόπων».
10. Την ΔΥ/16-3-2015 αναφορά του Δασοφύλακα Σακκά Δημήτριου.
11. Το γεγονός ότι η προτεινόμενη απαγόρευση, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του κλωβού προσαρμογής θηραμάτων του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαμάτας που βρίσκεται εγκατεστημένος στην περιοχή της Τ.Κ. Πλατέως, θα συμβάλει στην προστασία, ανάπτυξη και αναπαραγωγή της άγριας πανίδας της περιοχής και ειδικότερα στη μεγιστοποίηση επιβίωσης των απελευθερωμένων θηραμάτων (φασιανών), αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε την άσκηση θήρας όλων των θηρεύσιμων ειδών από την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2015-2016 και για τρία (3) χρόνια, δηλαδή μέχρι την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2018-2019 σε έκταση 4.900 στρ. περίπου, που βρίσκεται στην περιοχή της Τ.Κ. Αγίου Φλώρου, Τ.Κ. Αρφαρών, Τ.Κ. Πλατέως του Δήμου Καλαμάτας και Τ.Κ. Σκάλας Δήμου Οιχαλίας, γύρω από τον κλωβό προσαρμογής θηραμάτων του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαμάτας αρμοδιότητος Δασαρχείου Καλαμάτας, όπως περιγράφεται και εντοπίζεται στο συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη έτους 2008 κλίμακας 1:20.000, το οποίο συνοδεύει την παρούσα απόφαση και ορίζεται ως εξής:
Ξεκινάει νότια από Γέφυρα Νέας Εθνικής οδού Καλαμάτας - Τρίπολης (Κόμβος Αρφαρών), συνεχίζει βόρεια κατά μήκος της παλιάς Εθνικής Οδού, περνάει από οικισμό Αγίου Κων/νου της Τ.Κ. Αρφαρών, από Τ.Κ. Αγίου Φλώρου και φτάνει έως τη διασταύρωση Παλιάς Εθνικής Οδού με Βαλύρα.
Συνεχίζει δυτικά το δρόμο προς Βαλύρα, διασχίζει τη Νέα Εθνική Οδό και συνεχίζει το δρόμο προς Βαλύρα έως τη διασταύρωση προς Άγιο Γεώργιο. Συνεχίζει νότια το χωματόδρομο (περνάει το στάβλο Μαλεύρη Αθανάσιου) και καταλήγει στη γέφυρα παλιάς κοίτης ποταμού (καρυδιές Βλαχοδημητρόπουλου), συνεχίζει το χωματόδρομο παράλληλα στο ποτάμι έως τη γέφυρα Διπόταμου, περνάει τη γέφυρα και κατευθύνεται νότια 580 μ. περίπου στο χωματόδρομο παράλληλα στο ποτάμι.
Στη συνέχεια κατευθύνεται ανατολικά 750 μ. περίπου στο χωματόδρομο έως τη διασταύρωση με το δρόμο των ιππικών αγώνων, όπου συνεχίζει βόρεια το δρόμο των ιππικών αγώνων 300 μ. περίπου, προχωράει ανατολικά το χωματόδρομο 600 μ. περίπου και συνεχίζει βόρεια έως να συναντήσει τον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού.
Τέλος συνεχίζει νότια κατά μήκος της Ν.Ε.Ο. έως να συναντήσει το σημείο έναρξης (Γέφυρα Νέας Εθνικής οδού - Κόμβος Αρφαρών).
Με μέριμνα του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαμάτας και σε συνεργασία με τον Κυνηγετικό Σύλλογο Μελιγαλά θα γίνει σήμανση των ορίων της απαγορευμένης έκτασης με κατάλληλες πινακίδες.
Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν.δ. 996/1971 και το Ν. 177/1975, τις Διατάξεις του Ν. 2367/1998 (άρθρα 57, 58 και 59) καθώς και με τις διατάξεις των άρθρων 458 και 459 του Ποινικού Κώδικα.
Η τήρηση της παρούσης ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, στους φύλακες θήρας, στην Ελληνική Αστυνομία, στους Δημοτικούς και Κοινοτικούς Υπαλλήλους, σύμφωνα με το άρθρο 289 του Ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα» και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Σχόλια   

# setter 07-07-2015 21:23
Βαλτε και την ευρεια απαγορευση κυνηγγιου της περδικας στην αχαια ,κατι που φερετε νατο προτεινε τοπικος συλλογος.
τη να πεις μετα ειμαστε αξιοι της μοιρας μας
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή