Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου στην περιφέρεια του Δήμου Καλαβρύτων

ΦΕΚ Β 1367 - 03.07.2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 73746/1433
(5)
Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου
στην περιφέρεια του Δήμου Καλαβρύτων.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 του Ν.δ. 86/ 1969 που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 177/1975 (ΦΕΚ Α΄ 205): «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ Β΄ 757) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας: «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16.12.1996 (ΦΕΚ Β΄ 1188), 294283/23.12.1997 (ΦΕΚ Β΄ 68) και 87578/703/6.3.2007 (ΦΕΚ Β΄ 581) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Η.Π. 37338/107/Ε. 103/ 1.9.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1495) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Οικονομικών, Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ Α΄ 40): «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές η όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
5. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ Α΄ 90): «περί ίδρυσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2503/1997: «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση Περιφέρειας».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1668/1986: «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και στην Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 237).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 280 (παρ. Ι και VI) του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
10. Τις διατάξεις του Π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ Α΄ 232): «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου».
11. Την υπ’ αριθμ. 15646/1521/1.3.2011 (ΦΕΚ 491/Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
12. Το υπ’ αριθμ. 19/2.7.2014 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαβρύτων, με το οποίο διαβιβάζεται απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την απαγόρευση της θήρας της πετροπέρδικας στον ορεινό όγκο του Χελμού, για δύο (2) έτη, λόγω μείωσης του πληθυσμού της.
13. Την από 16.6.2015 εισήγηση του Δασολόγου Γεωργίου Τσαγιαννίδη, με την οποία προτείνεται η απαγόρευση της θήρας της πετροπέρδικας (alectoris graeca) για τουλάχιστον τρία (3) έτη, σε όλη την επικράτεια του Δήμου Καλαβρύτων, με σκοπό την ανάπτυξη του πληθυσμού του εν λόγω είδους σε ικανοποιητικό επίπεδο, τη διασφάλιση της αναπαραγωγικής του ικανότητας και την αποσόβηση του κινδύνου τοπικής εξαφάνισης του, όντας επιδημητικό είδος, αποφασίζουμε:
Την απαγόρευση της θήρας της πετροπέρδικας (alectoris graeca), για τρία (3) έτη (από 1.8.2015 έως 31.7.2018), σε όλο το Δήμο Καλαβρύτων.
Δηλαδή, στην περιφέρεια των Τοπικών Κοινοτήτων Αγραμπέλων, Αγριδίου, Αλεσταίνης, Αναστάσεως, Αροανίας, Δεσινού, Καμενιάνων, Λεχουρίου, Λιβαρτζίου, Πλάκας, Σειρών, Ψωφίδος, Άνω Βλασίας, Άνω Λουσών, Βάλτας, Βιλιβίνης, Γουμένισσας (Βρυσαρίου), Δουμενών, Δροσάτου, Καλαβρύτων, Καλλιφωνίου, Κανδάλου, Κάτω Βλασίας, Κάτω Ζαχλωρούς, Κάτω Λουσών, Κερπινής, Κερτέζης, Κορφών, Κούτελης, Κρυονερίου, Λαγοβουνίου, Λαπαναγών, Μανεσίου, Μικρού Ποντιά, Πετσάκων, Πλατανιωτίσσης, Πριολίθου, Προφήτη Ηλία, Ρογών, Σιγουνίου, Σκεπαστού, Τρεχλού, Φλαμπούρων, Αγίου Νικολάου, Άνω Κλειτορίας, Άρμπουνα, Γλάστρας, Δρυμού, Καστελλίου, Καστριών, Κλειτορίας, Κλείτορος, Κρινοφύτων, Λευκασίου, Λυκουρίας, Παγκρατίου, Πλανητέρου, Τουρλάδας, Φιλίων, Αμυγδαλέας, Δάφνης, Νασίων, Πάου, Πεύκου, Σκοτάνης και Χόβολης.
Η περιοχή, για την οποία ισχύει η απαγόρευση, περικλείεται από την εξής οριογραμμή:
Βόρεια: Άρχεται από την ταβέρνα «Θανάσης», επί της επαρχιακής οδού Πούντας -Καλαβρύτων και με βορειοδυτική κατεύθυνση συναντά τον ποταμό Βουραϊκό. Έπειτα, συνεχίζει δυτικά μέχρι τη θέση «Αναθεμάτισμα», όπου και συναντά την επαρχιακή οδό Δουμενών - Μαμουσίας. Στη συνέχεια, με δυτική κατεύθυνση και πάλι, φθάνει στη θέση «Ψηλή Ράχη» Βιλιβίνας και συνεχίζει, ακολουθώντας την κορυφογραμμή, μέχρι τη θέση «Άγιος Γεώργιος». Από εκεί, με δυτική κατεύθυνση, φθάνει στη θέση «Τσέρωνα» και συνεχίζει μέχρι το ποτάμι της Πλατανιώτισσας. Έπειτα, ακολουθεί το ξερολάγκαδο (δυτικά), μέχρι να συναντήσει την Εθνική Οδό Πτέρης -Καλαβρύτων. Από εκεί, συνεχίζει (δυτικά) μέχρι την κορυφή «Παναγιά», κινείται προς τη θέση «Κόμη», περνά από αυτή και συνεχίζει μέχρι να συναντήσει τον ποταμό «Σελινούντα». Στη συνέχεια, κινείται δυτικά, μέχρι την κορυφή «Μπουκουμέρα» Λαπαναγών και από εκεί, με νοτιοδυτική κατεύθυνση, περνά την πηγή «Κουδουνόβρυση», συνεχίζοντας μέχρι τη θέση «Της γριάς το λιθάρι» που βρίσκεται στον ποταμό «Σελινούντα». Έπειτα, ακολουθώντας τον Σελινούντα (δυτικά), φθάνει στη θέση «Άσπρη βρύση», στα όρια Καρουσίου - Δεμέστιχων.
Δυτικά: Από εκεί, κινείται με νότια κατεύθυνση και περνά από τις θέσεις «Κιούρκα» και «Πλωκοτός» Καρουσίου, «Πασχάλη», «Μυροχώρι», «Παναγιά», «Στρούγκα Λέκκα», «Σισιμπούκορη», «Βάθρες» και «Λίμνες» Προφήτη Ηλία, καταλήγοντας στην επαρχιακή οδό Πατρών - Καλαβρύτων (διασταύρωση Προφήτη Ηλία). Έπειτα, συνεχίζει νότια και περνά από τις θέσεις «Γεράκι», «Κάτω Παλιοβούνα», «Άνω Παλιοβούνα» και Στεφάνι» Άνω Βλασίας, ενώ στη συνέχεια, με νότια και πάλι κατεύθυνση, περνά από τις θέσεις «Μουτζίλα», «Πόρτα», «Βρύσες», «Καλατζείκος Αϊλιάς», «Παναγιά» και «Μπολί» Πλατανίτσας. Από εκεί, με νότια κατεύθυνση και πάλι, περνά τη θέση «Καστανιά» Αγραμπέλων και συνεχίζει προς την Πλάκα, φθάνοντας στον ποταμό «Ερύμανθο», τον οποίο ακολουθεί νότια, μέχρι τα Τριπόταμα.
Νότια: Από τα Τριπόταμα, με νοτιοανατολική κατεύθυνση, φθάνει στα Αφροδίσια Όρη και ακολουθώντας την κορυφογραμμή (ανατολικά), περνά από τις θέσεις «Άγιος Πέτρος» και «Αηλιάς» Βεσινίου και «Μπαρμπούσι» Νασίων. Συνεχίζει ανατολικά, ακολουθώντας τα όρια Πουρναριάς - Δάφνης, καταλήγοντας στον ποταμό Λάδωνα, τον οποίο ακολουθεί ανατολικά μέχρι το Στενό Παγκρατίου. Από εκεί, συνεχίζει βορειοανατολικά μέχρι την κορυφή Σαϊτά.
Ανατολικά: Από την κορυφή Σαϊτά, ακολουθώντας την κορυφογραμμή, με βόρεια κατεύθυνση, φθάνει στη θέση «Προφήτης Ηλίας» Λυκουρίας, συνεχίζει (βόρεια), ακολουθώντας την κορυφογραμμή της οροσειράς Χελμού, περνώντας από τις θέσεις «Φάκα» Κρινοφύτων, «Ντουντουβάνα» Κλειτορίας, «Κυνηγού Διάσελο» Κλειτορίας και «Νεραιδόραχη» Κάτω Λουσών. Έπειτα, συνεχίζει δυτικά, προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, περνώντας από τις θέσεις «Βαθιά Λάκκα» Κάτω Λουσών και «Λαγού Στάλο» Καλαβρύτων και από εκεί, με βόρεια κατεύθυνση, ακολουθεί το δασικό δρόμο μέχρι την «Κρύα Βρύση» Σουβάρδου. Τέλος, με βορειοδυτική κατεύθυνση, ακολουθεί τον ποταμό «Λαδοπόταμο», μέχρι τη θέση «Ποριά» και από εκεί συνεχίζει δυτικά, μέχρι την ταβέρνα «Θανάσης», απ" όπου και άρχισε.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Καλάβρυτα, 18 Ιουνίου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης κ.α.α.
Ο Αναπλ. Δασάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Σχόλια   

# Κυνηγετικές σελίδες 07-07-2015 23:37
Προσωπικά θεωρώ πρόοδο, το γεγονός ότι απαγορεύτηκε ΜΟΝΟ η πέρδικα. Και δεν έπεσε απαγόρευση κυνηγίου κουβέρτα σε όλα τα είδη, για την προστασία της. Είτε το πιστεύετε είτε όχι ΠΡΟΟΔΕΥΜΟΥΜΕ!
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# setter 19-07-2015 12:55
Πολλα ακουγονται αυτες της μερες ....
προσοχη μην χαθη ο φλεβαρης .ειναι ο κατα εξοχη χειμωνιατικος μηνας και εχει μεγαλο θυρευτικο ενδιαφερων.
θα δειτε μειωσεις αδειων κατα δεκαδες χιλιαδες,κυριοι των κυνηγετικων οργανοσεων.
ενημερωστε το κοσμο μην βρεθουμε εκ τετελεσμενων
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή