σμίκρυνση

Απαγόρευση κυνηγίου σε έκταση του Δήμου Χίου

ΦΕΚ Β 1516 - 20.07.2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 47135
(3)
Απαγόρευση κυνηγιού σε έκταση του Δήμου Χίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 77/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ. 86/1969»
2. Τις δ/ξεις της υπ" αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/ 18-12-1985) Κ.Υ.Α. «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ" αριθ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188 Β/96) και 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68 Β/98) Κ.Υ.Α.
3. Τις δ/ξεις της υπ’ αριθ. Η.Π. 37338/1807/Ε103/10 (ΦΕΚ 1495Β/6-9-2010 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 382 Β/11-3-2011) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ».
4. Τις δ/ξεις του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43/Α/92) και του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α/93).
5. Τις δ/ξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση,οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες δ/ξεις».
6. Τα άρθρα 6, 238 και 280 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α).
7. Το Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236/Α).
8. Το άρθρο 90 του ΠΔ 63/05 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α/2005).
9. Την υπ" αρ. 4/06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α΄) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 56 Κεφ. Γ" του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14-4-2014) και του αρθρ. 28 παρ 1. του Ν.4325/2015 ΦΕΚ 47/Α/11-5-2015.
11. Την υπ" αρ. 78006/2538/1-7-1994 εγκύκλιο δ/γή του Γενικού Γραμματέα Δασών και Φ.Π. «Απαγορεύσεις κυνηγιού ορισμένου χρόνου».
12. Την υπ’ αρ. 50524/5097/30-10-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δ\σης Αιγαίου «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων Μ. Ε. Γ. Γ. στον προϊστάμενο της Γεν. Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων αυτής» (ΦΕΚ 3243 Β/5-12-2012).
13. Την από 07-07-2015 εισήγηση της Κοιλούκου Θωμαϊτσας Δασολόγου της Δ/νσης Δασών Χίου για απαγόρευση του κυνηγίου με σκοπό τη προστασία, ανάπτυξη και αναπαραγωγή του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας.
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία έτη μέχρι και την 20-08-2018 σε έκταση εμβαδού (3.577) τριών χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα επτά στρεμμάτων στις θέσεις «Τρυπητή - Καλουλιμε - Παλιοπυργος - Αγ. Κοιλανή - Αγ. Μαρκέλλα - Λαμψα κ.τ.λ» των τοπικών κοινοτήτων Παρπαριάς και Βολισσού περιφέρειας Δήμου Χίου, που ορίζεται ως εξής:
Δυτικά και Βόρεια: Με αφετηρία το τέλος του χωματόδρομου Παρπαριά - Τρυπητή Καλουλιμε επί της ομώνυμης παραλίας τον ακολουθεί με κατεύθυνση βόρεια προς Παρπαριά μέχρι να συναντήσει τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Παρπαριά - Αγ. Μαρκέλλα στην θέση Παλιόπυργος. Στη συνέχεια συνεχίζει τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Παρπαριά - Αγ. Μαρκέλλα με κατεύθυνση προς Παρπαριά μέχρι το σημείο συμβολής του με τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στην Αγ. Μαρκέλλα.
Ανατολικά: Στη συνέχεια με κατεύθυνση νότια ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί προς την Αγ. Μαρκέλλα μέχρι που να συναντήσει το χείμαρρο της Αγ. Μαρκέλλας τον οποίο και ακολουθεί μέχρι το υφιστάμενο γεφύρι του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Παρπαριά - Αγ. Μαρκέλλα. Κατόπιν συνεχίζει τον υπάρχοντα χωματόδρομο βόρεια της εκκλησίας της Αγ. Μαρκέλλας μέχρι να συναντήσει την υπάρχουσα επαρχιακή οδό Χίου - Βολισσού την οποία και ακολουθεί μέχρι την παραλία Λαμψά.
Νότια: Με δυτική κατεύθυνση δυτική ακολουθεί την ακτογραμμή μέχρι την παραλία Τρυπητή Καλουλιμε φθάνοντας στο τέλος του χωματόδρομου Παρπαριά - Τρυπητή Καλουλιμε από όπου ξεκίνησε.
Το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Δασών Χίου να εκδώσει απαγορευτική διάταξη θήρας σύμφωνα με το άρθρο 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.
Από τις δ/ξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2015-2016.
Χίος, 10 Ιουλίου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Χίου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση