Απαγόρευση κυνηγίου για τρία (3) χρόνια (έως 27-7-2018) σε έκταση 6.094 στρεμ. στις περιοχές Αντισκάρι, Τσίγκουνας, Γερόκαμπος Δήμου Φαιστού και Δήμου Γόρτυνας

ΦΕΚ Β 1608 - 31.07.2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1496
(5)
Απαγόρευση κυνηγίου για τρία (3) χρόνια (έως 27-7-2018) σε έκταση 6.094 στρεμ. στις περιοχές Αντισκάρι, Τσίγκουνας, Γερόκαμπος Δήμου Φαιστού και Δήμου Γόρτυνας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Νομοθετικού διατάγματος 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».
2. Το Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/23-3-1992) άρθρο 1 παρ. 1 και 2 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της Δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις.
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρα 6 και 280 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010).
4. Το Π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» ΦΕΚ 229/τ.Α΄.
5. Την αριθμ. 373/27-1-2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Κ. περί «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Δ/ντές, στους Προϊσταμένους Δ/νσων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (ΦΕΚ 459/τ.Β΄/23-3-2011).
6. Το αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 έγγραφο Υπ. Γεωργίας (τμήμα β΄ Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και θήρας).
7. Την αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/τ.Β΄/18-12-1985) κοινή απόφαση των Υφ/ργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχ/σης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16-12-1996 κοινές αποφάσεις Υπουργών Οικονομίας και Γεωργίας.
8. Την αριθμ. 4 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 6-2-2015 καθώς και το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014.
9. Το αριθμ. 4571/29-6-2015 έγγραφο – εισήγηση της Δνσης Δασών Ηρακλείου. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σε αυτό, γίνεται εισήγηση για απαγόρευση κυνηγίου στις περιοχές Αντισκαρίου, Τσίγκουνα και Γερόκαμπου των Δήμων Φαιστού και Γόρτυνας. Η έκταση των 6.094 στρεμ. που προτείνεται η απαγόρευση, κάηκε από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το καλοκαίρι του 2014. Η πυρκαγιά έχει προκαλέσει τόσο μείωση των πληθυσμών των θηραμάτων όσο και καταστροφή των βιοτόπων τους, αποφασίζουμε:
Την απαγόρευση κυνηγίου για τρία (3) χρόνια, ήτοι: έως 27-7-2018, σε έκταση 6.094 στρεμ. στις περιοχές Αντισκάρι, Τσίγκουνας, Γερόκαμπος Δήμου Φαιστού και Δήμου Γόρτυνας.
Τα όρια της προτεινόμενης έκτασης ορίζονται με συντεταγμένες οι οποίες σημειώνονται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:5.000. Ξεκινάει νότια του οικισμού Αντισκαρίου, μετά τη θέση Σελιά, μεκατεύθυνση Ανατολική όπου ακολουθεί την κορυφογραμμή (θέση ψηλή κορφή), διέρχεται από το αιολικό πάρκο (Αιολικά πάρκα Μοιρών), στην συνέχεια ακολουθεί παρακείμενο χωματόδρομο ανατολικά μέχρι να συναντήσει τον κεντρικό δρόμο Αγίου Κυρίλλου - Γερόκαμπου. Στη συνέχεια με κατεύθυνση νότια ακολουθεί τον κεντρικό δρόμο μέχρι να συναντήσει μικρό ρέμα που το ακολουθεί για περίπου 240 μέτρα, με κατεύθυνση δυτική, μέχρι να συναντήσει παρακείμενο χωματόδρομο. Στη συνέχεια με κατεύθυνση νότια τον ακολουθεί μέχρι την Παναγία, όπου αλλάζει κατεύθυνση, πηγαίνοντας δυτικά, διέρχεται από τον οικισμό Τσίγκουνα και συνεχίζει να τον ακολουθεί παράλληλα με την ακτογραμμή, ώσπου στο δυτικό όριο της έκτασης, συνεχίζει με κατεύθυνση βόρεια προς τον οικισμό Αντισκάρι μέχρι να συναντήσει το σημείο εκκίνησης νότια του οικισμού και της θέσης Σελιά.
Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας, μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από την εν λόγω απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 14 Iουλίου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση