Απαγόρευση κυνηγίου για δέκα (10) χρόνια (έως 20-7-2025) σε έκταση 2.975 στρεμμάτων, στις περιοχές των λιμνοδεξαμενών Σκινιά - Καραβάδω

ΦΕΚ Β 1608 - 31.07.2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1623
(6)
Απαγόρευση κυνηγίου για δέκα (10) χρόνια (έως
20-7-2025) σε έκταση 2.975 στρεμμάτων, στις περιοχές των λιμνοδεξαμενών Σκινιά - Καραβάδω.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Νομοθετικού διατάγματος 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».
12. Το Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/23-3-1992) άρθρο 1 παρ. 1 και 2 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της Δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις.
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρα 6 και 280 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010).
4. Το Π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» ΦΕΚ 229/τ.Α΄.
5. Την αριθμ. 373/27-1-2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Κ. περί «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Δ/ντές, στους Προϊσταμένους Δ/νσων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (ΦΕΚ 459/τ.Β΄/23-3-2011).
6. Το αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 έγγραφο Υπ. Γεωργίας (τμήμα β΄ Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και θήρας).
7. Την αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/τ.Β΄/18-12-1985) κοινή Απόφαση των Υφ/ργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχ/σης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/
16-12-1996 κοινές αποφάσεις Υπουργών Οικονομίας και Γεωργίας.
8. Την αριθμ. 4 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 6-2-2015, το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014 και το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄).
9. Τις αριθμ. 4572/29-6-2015 και 5044/13-7-2015 έγγραφα – εισηγήσεις της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σε αυτά, γίνεται εισήγηση για απαγόρευση κυνηγίου στις περιοχές λιμνοδεξαμενών Σκινιά - Καραβάδω και την αριθμ. 2918/3-6-2005 απόφαση Γ.Γ.Π.Κ. περί απαγόρευσης κυνηγίου (ΦΕΚ 1181/τ.Β΄/26-8-2005), αποφασίζουμε:
Την απαγόρευση κυνηγίου για δέκα (10) χρόνια, ήτοι: έως και 20-7-2025, σε έκταση 2.975 στρεμμάτων στις περιοχές των λιμνοδεξαμενών Σκινιά - Καραβάδω.
Τα όρια της προτεινόμενης έκτασης ορίζονται με συντεταγμένες οι οποίες σημειώνονται σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:20.000.
Τμήμα Σκινιά: Η ζώνη ξεκινάει από το χωριό Σκινιά, ακολουθεί τον κεντρικό δρόμο προς Λαγούτα, λίγο το χωριό Λαγούτα, στο ύψος του Αγ. Χαράλαμπου, στρίβει δεξιά και ακολουθεί αγροτικό δρόμο με κατεύθυνση ανατολική, παράλληλα με το ρέμα Μπαρίτη, όπου σε κάποιο σημείο, ακολουθώντας αγροτικό δρόμο το διασχίζει με κατεύθυνση ανατολική μέχρι να συναντήσει ξανά τον κεντρικό δρόμο Μάρθα - Σκινιά και να καταλήξει στο χωριό Σκινιάς, από όπου ξεκίνησε.
Τμήμα Καραβάδω: Η ζώνη ξεκινάει από το χωριό Καραβάδω, ακολουθεί τον χωματόδρομο παράλληλα με το ρέμα νότια του οικισμού και κατεύθυνση ανατολική, στη συνέχεια διασχίζει το ρέμα και με κατεύθυνση νότια ακολουθεί αγροτικό δρόμο, μέχρι να συναντήσει τον κεντρικό δρόμο Μάρθα - Σκινιά που τον ακολουθεί μέχρι τον κεντρικό δρόμο Βιάννος - Αρκαλοχώρι, όπου τον ακολουθεί με κατεύθυνση βόρεια, πλησίον της Αγ. Παρασκευής μέχρι να φτάσει τον οικισμό Καραβάδω, από όπου και ξεκίνησε.
Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας, μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από την εν λόγω απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 14 Iουλίου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση