Περί εγκρίσεως Καταστατικού Κυνηγετικών Συλλόγων
Κυνηγετικών 'Ομοσπονδιών καΐ Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος


ΦΕΚ B 640 - 04.05.1976

ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθμ. 25234/1637

Περί εγκρίσεως Καταστατικού Κυνηγετικών Συλλόγων
Κυνηγετικών 'Ομοσπονδιών καΐ Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

"Εχοντες ύπ' δψει :

1. Τάς διατάξεις της παραγράφου 3 καί 7 τοϋ άρθρου 266 τοϋ Ν.Δ. 86/69 «περί Δασικού Κώδικος».

Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 11 τοϋ Ν. 177/1975, δι' ου άντικατεστάθησαν αί παρ. 4 καί 6 τοϋ Ν.Δ. 86/69.

3. Τάς ημετέρας άποφάσεις (α) 3622/405/έγκ. 8/21.1.70 (β) 23853/484/16.3.1973 (γ) 58855/5151/20.6.1974, (δ) 112076/1002/19.11.1974 (ε) 11283/631/έγκ. 16/4.2.75 καί (στ) 15886/973/5.3.1975.

4. Τήν άμεσον άνάγκην ιδρύσεως νέων Κυνηγετικών 'Οργανώσεων καί λειτουργίας αυτών επί νέων βάσεων, άπορ-ρεουσών έκ της εφαρμογής τών διατάξεων τοϋ άρθ. 11 τοϋ Ν. 177/1975, δυνάμει τών οποίων επέρχονται ριζικαί άλ-λαγαί εις την όργανωτικήν ύποδομήν τούτων, άποφασί-ζομεν :

1. Καθορίζομεν ώς άνωτέραν έποπτικήν Αρχήν άπασών τών Κυνηγετικών 'Οργανώσεων της χώρας, τήν παρ' ήμϊν Γενική ν Δ/νσιν Δασών.

2. Ώς άμέσως έποπτεύουσαι 'Λρχαί τυγχάνουν, διά τήν Κυνηγετικήν Συνομοσπονδίαν 'Ελλάδος ή Γενική Διεύ-θυνσις Δασών τοϋ Υπουργείου Γεωργίας, διά τάς Κυνηγετικάς 'Ομοσπονδίας ή Γενική Διεύθυνσις Δασών τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας, ή αί έπ' αύτης έξουσιοδοτούμεναι Δασικαί 'Λρχαί της Περιφερείας εκάστης 'Ομοσπονδίας καί διά τούς Κυνηγετικούς Συλλόγους τά Δασαρχεία, Νομοδασαρχεΐα ή Διευθύνσεις Δασών άνευ Δασαρχείων της έδρας ή περιφερείας εις τάς οποίας υπάγεται έκαστος έξ αυτών.

3. Έγκρίνομεν ώς βασικά σχέδια Καταστατικών διά τήν λειτουργίαν τών Κυνηγετικών Συλλόγων, Κυνηγετικών 'Ομοσπονδιών καί της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας της Ελλάδος, τά έν τη παρούση άποφάσει διαλαμβανόμενα τοιαϋτα. .

4. Ώς κριτήρια της άναγνωρίσεως των άνωτερω Κυνηγετικών 'Οργανώσεων, ώς συνεργαζομένων μετά τοϋ Υπουργείου Γεωργίας, "τίθενται άφ' ένος μεν ή αποδοχή υπ' αυτών των, δια της παρούσης, εγκεκριμένων Καταστα-

τικών, άφ' έτερου δέ ή λειτουργία των γίνη επί τη βάσει των διατάξεων αύτων και τοϋ Δασικού Κωδικός.

5. Άνακαλοϋμεν τάς ύπ' άριθμ. 3622/405/έγκ. 8/21.1.70 23853/484/16.3.73 καί 112076/1002/119.11.74 ήμετέρας άποφάσεις.

Ή παρούσα δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Έν 'Αθήναις τη 7 Απριλίου 1976.

ο υφυπουργος

ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ