Ευρετήριο Άρθρου

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

"Ιδρυσις -'Έδρα -Επωνυμία.

"Αρθρον 1.

1. Ιδρύεται Κυνηγετική Συνομοσπονδία ύπο τήν έπω-νυμίαν «ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» μέ εδραν τάς 'Αθήνας.

2. Ή Συνομοσπονδία αΰη άνεγνωρίσθη παρά τοϋ Υπουργείου Γεωργίας, ώς συνεργαζόμενον μετ' αύτοϋ Σω-ματεϊον, τελοϋν ύπώ τήν έποπτείαν τούτου (Γενικής Διευθύνσεως Δασών).

Σκοπός - Μέσα.

"Αρθρον 2.

Σκοπός τοϋ Σωματείου είναι :

1. Η άσκησις εποπτείας καί ελέγχου έπί τών Κυνηγετικών 'Ομοσπονδιών, καί τών Κυνηγετικών 'Συλλόγων τής χώρας, 2) ή διά παντός νομίμου μέσου προστασία τοϋ θηράματος, έπί τώ τέλει τής αναπτύξεως καί αξιοποιήσεως έν τή χώρα θηραματικοϋ πλούτου άναλόγου πρώς τάς έδα-φικάς καί κλιματολογικάς συνθήκας τής χώρας, 3) ή εποπτεία διά τήν άσκησιν τής θήρας ύπό τών μελών τών Κ. Συλλόγων εις τά πλαίσια τών κυνηγετικών εξελίξεων τής χώρας, 4) ή συνεργασία μετά τών Κρατικών "Οργάνων διά τήν έναρ-μόνισιν τών φιλοθηραματκών επιδιώξεων έν τω πλαισίω

τών Νόμων, 5) ή ίδρυσις φυσικών καί τεχνητών εκτροφείων θηραμάτων ή ή ένίσχυσις τών Κρατικών τοιούτων, προς εμπλουτισμόν τής χώρας διά θηραμάτων, 6) ή είσήγησις καί λήψις παντός μέτρου χρησίμου διά τήν προώθησιν τών γενικών σκοπών τής Συν/δίας, 7) ή έπί διεθνοϋς επιπέδου συνεργασία καί ένημέρωσις έπί τών θηραματικών σκοπών ώς ανωτέρω διαγράφονται καί 9) ή οικονομική ένίσχυσις τών έχουσών ανάγκην Κυνηγετικών 'Οργανώσεων προς έπίτευξιν τών σκοπών αυτών.

Σφραγίς -"Εμβλημα.

"Αρθρον 3.

Η Συνομοσπονδία έχει ιδίαν σφραγίδα καί ίδιον έμβλημα, έντός κύκλου έν τώ όποίω απεικονίζεται ό Κρητικός Αι-γαγρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

"Αρθρον 4.

Μέλη - Δικαιώματα -Υποχρεώσεις.

Τακτικά μέλη τής Κυνηγετικής Συν/δίας τυγχάνουν ύπο-χρεωτικώς καί αυτοδικαίως τά νομικά πρόσωπα τών ανεγνωρισμένων ύπό του 'Υπουργείου Γεωργίας καί νομίμως λειτουργούντων Κυνηγετικών 'Ομοσπονδιών.

Επίτιμα μέλη, κατόπιν αποφάσεως τοϋ Δ. Συμ/λίου τής ΚΣΕ, δίναται νά καθίστανται Κυνηγετικαί 'Οργανώσεις ξένων Κρατών, διακριθεϊσα διά τήν συμβολήν των ε·ς θέματα τής θήρας.

Περί των τακτικών μελών καί τών επίτιμων, τηρείται παρά τή ΚΣΕ μητρωον κεχωρισμένως κατά τήν ανωτέρω διάκρισιν. Η εγγραφή έκάττου τών άνωτέρω μελών είς το μητρώον γίνεται ατελώς.

Δικαιώματα μελών.

"Αρθρον 5.

Έκάστη Κυνηγετική 'Ομοσπονδία δικαιούται καί ύποχρεοϋται νά ύποβάλη πρώς τήν Συνομοσπονδίαν εισηγήσεις, υπομνήματα μελέτας κ.λ.π. κατατεινούσας είς τήν άνύψωσν τοϋ σκοπού ώς ούτος καθορίζεται έν άρθρω 2 τοϋ παρόντος.

'Υποχρεώσεις μελών.

"Αρθρον 6.

1. 'Εκάστη Κυνηγετική 'Ομοσπονδία ύποχρεοϋται δπως καθ' εκαστον Άπρίλιον ύποβάλη λεπτομερώς κατάστασιν έμφαίνουσαν α) τών άριθμών τών χορηγηθεισών είς τήν περιφέρειαν αυτής άδειων θήρας κατά Κυνηγετικόν Σύλλογον καί κατηγορίας ήτοι γενικαί, περιφερειακαί, τοπικαί, β) τών άριθμόν καί τήν έπωνυμίαν τών έν τή περιφερεία αύτής λειτουργούντων Κυνηγετικών Συλλόγων μετά τής άριθμη-τικής δυνάμεως εκάστου τούτων.

2. 'Εκάστη Κυν. 'Ομοσπονδία ύποχρεοϋται νά διαβιβάση είς τήν Κυνηγετικήν Συνομοσπονδίαν άντίγραφον κεκυρω-μένον τοϋ Καταστατικοϋ αύτής μετά τών ονοματεπωνύμων τών μελών τοϋ Δ.Σ.· αύτής, ώς έπίσης και τάς εκάστοτε μεταβολάς.

3. 'Εκάστη Κυνηγετική 'Ομοσπονδία, ύποχρεοϋται όπως εχη ανηρτημένου είς τά Γραφεία αύτής χάρτην τής περιοχής της, έπί τοϋ όποιου θά σημειοϋνται σαφώς τά καταφύγια θηραμάτων ώς καί πάσα έν γένει άπηγορευμένη εις τήν θήραν περιοχήν. Κατάστασις άναγράφουσα περιγραφικώς τάς ώς άνω απαγορεύσεις δέον νά διαβιβάζηται μέχρι τοϋ 'Ιουλίου έκάστου έτους είς τήν Κυνηγετικήν Συνομοσπονδίαν.

4. Εκάστη 'Ομοσπονδία οφείλει δπως ύποβάλη κατ' έτος πρόγραμμα φιλοθηραματικής πολιτικής, διά τήν περιοχήν αυτής.

5. Αι Κ.Ο. καί οί Κυν. Σύλλογοι ύποχρεοϋνται δπως συμμορφοϋνται πρώς έντολάς καί οδηγίας τής Κυνηγ. Συν/δίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Πόροι τής Κ.Σ.Ε.

"Αρθρον 7.

1. Πόροι τής Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας είναι οί είς ποσοστά έπί των ετησίων εισπράξεων έκ συνδρομών εκάστου Συλλόγου του Κράτους, καθοριζόμενα δι' άποφάσεως τοΰ Ύπουργοϋ Γεωργίας.

2. Το ώς άνω ποσόν δέον νά κατατίθεται ύφ' εκάστου Κ. Συλλόγου έπ' ονόματι τής Κυνηγετικής Συν/δίας 'Ελλάδος, είς τό δι' άποφάσεως τοΰ Διοικ. Συμβουλίου αυτής καθοριζόμενον Υποκ/μα ανεγνωρισμένης Τραπέζης τοΰ έτους κατά τό όποιον εισεπράχΟησαν.

3. Πόροι τής Κ.Σ.Ε. δύνανται επίσης να είναι πασα περιουσία περιερχομένη εις αύτήν έκ δωρεών, κληροδοσιών, όργανωμένων έκδρομών, αγώνων, εορτών ή έτερων έκδη-λώσεων.

4. 'Εν ουδεμία περιπτώσει επιτρεπεται η δημιουργία παγίου αποθεματικού άνωτέρου των τετρακοσίων χιλιάδων (409.000) δραχμών.

5. Τό ήμισυ τών εισπράξεων τουλάχιστον, διατίθεται υποχρεωτικώς δια φιλοθηραματικούς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

"Οργανα Διοικήσεως της ΚΣΕ.

Γενική Συνέλευσις.

"Αρθρον 8.

1. Ή Γενική Συνέλευσις είναι το άνώτατον όργανον της ΚΣΕ.

2. Η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται τακτικώς μεν άπαξ τοϋ έτους, κατά μήνα Ίούνιον, εκτάκτως δε οσάκις άπο-φασίζει το Διοικ. Συμβούλιον.

3. Ή Γενική Συνέλευσις της ΚΣΕ συγκροτείται έκ μελών τών Διοικ. Συμβουλίων τών 'Ομοσπονδιών εξαιρουμένων τών Προέδρων αύτών.

'Εκάστη 'Ομοσπονδία ορίζει δι' άποφάσεως τοΰ Διοικ. Συμβουλίου της, εν μέλος τοϋ Διοικ. Συμβουλίου αυτής άνά πέντε Κ. Συλλόγους της περιφερείας ταύτης.

"Εκαστον μέλος έκ τών κατά τον ανωτέρω τρόπον opιζομένων δικαιούται μιας ψήφου έν τη Γενική Συνελεύσει της ΚΣΕ.

4. Αί άποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν τών παρόντων μελών αύτής.

5. Η Γεν. Συνέλευσις άσκεΐ τήν έποπτείαν επί τοΰ Διοικ. Συμβουλίου, εγκρίνει τον άπολογισμον και προϋπολογισμόν και δίδει τάς κατευθυντηρίους γραμμάς της θηρευτικής πολιτικής τών Κυνηγετικών 'Οργανώσεων τής Χώρας.

Η Γενική Συνέλευσις εκλέγει τον Πρόεδρον, τον Άντι-πρόεδρον, τοΰ Διοικ. Συμβουλίου, τον Ταμίαν, τον Γεν. Γραμματέα, ένα εκ τών συμβούλων καΐ δύο μέλη τής τριμελούς Ελεγκτικής 'Επιτροπής.

Διοικητικον Συμβούλιον

"Αρθρον 9.

1. Το Διοικητικον Συμβούλιον της Συνομο—ονδίας απαρτίζεται έκ δώδεκα (12) μελών. Έκ τούτων τά μεν έπτά (7) είναι αύτοδικαίως οί Πρόεδροι τών Κυνηγετικών 'Ομοσπονδιών, τά δε πέντε είναι ό Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος ό Γεν. Γραμματεύς, ό Ταμίας και εις σΰμβουλος οίτινες εκλέγονται ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως.

2. Η θητεία τοϋ Διοικ. Συμβουλίου είναι διετής.

3. Ό Πρόεδρος, ό Γεν. Γραμματεύς, ό 'Αντιπρόεδρος, ό Ταμίας και εις έκ τών συμβούλων δέον νά έχουν την μό-νιμον κατοικίαν των έν 'Αθήναις ή Πειραιεϊ, ό δε Πρόεδρος και ό Γεν. Γραμματεύς δέον νά είναι υποχρεωτικώς πτυχιοϋ-χος 'Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή άλλοδαπής, ή Σχολών εξομοιουμένων προς ταύτας.

"Απαντα τά μέλη τοϋ Διοικ. Συμβουλίου και τής 'Ελεγκτικής 'Επιτροπής δέον α) νά είναι "Ελληνες πολΐται, β) νά είναι ικανοί προς δικαιοπραξίαν γ) νά έχουν εφοδιασθή δι' αδείας θήρας, κατά το έτος τής εκλογής καί τον προηγουμένων αύτοϋ πέντε ετών. δ) νά έχουν ύπερβή τό 25ον έτος τής ήλικίας των, ε) νά μή έχουν στερηθή τών πολιτικών των δικαιωμάτων, ούτε νά έχουν καταδικασθή δια παραβάσεις περί τήν θήραν, στ) νά έχουν τουλάχιστον άπολυτήριον Γυμνασίου ύπό τήν ανωτέρω έν παραγράφω 3 διάκρισιν, ζ) νά μή συνδέωνται διά συγγενείας προς αλλήλους μέχρι 2ου βαθμού και η) νά μή διετέλεσαν κατά τιη προ τής έκλογής των 3ετίαν έμποροι κυνηγετικών ειδών ή υπάλληλοι κυνηγετικών οργανώσεων.

5. Μέχρις αναλήψεως τών καθηκόντων τοϋ νέου Διοικ. Συμβουλίου τό παλαιόν άσκεΐ νομίμως τά καθήκοντα του. "Αμα τη εκλογή καΐ επί τή προσκλήσει τοϋ πλειοψηφοΰντος μέλους το Διοικ. Συμβούλιον συνέρχεται είς συνεδρίασιν καί συγκροτείται είς Σώμα έντός δε 15 ημερών γίνεται διά πρακτικού ή παραλαβή τής Νέας Διοικήσεως.

6. Τό έν παραγράφω 5 τοϋ παρόντος πρακτικόν παραδόσεως δέον νά συνοδεύηται πάντοτε ύπό εκθέσεως της 'Ελεγκτικής 'Επιτροπής περί τής οικονομικής διαχειρίσεως.

7. Το Διοικ. Συμβούλιον συνέρχεται τακτικώς άπας τοϋ τριμήνου, επί τή προσκλήσει τοϋ Προέδρου ή εκτάκτως οσάκις παρίσταται άνάγκη.

Ευρίσκεται έν απαρτία παρόντων τουλάχιστον επτά έκ τών μελών αύτοϋ, αι, δε άποφάσεις του λαμβάνονται διά πλειοψηφίας τών ψήφων τών παρόντων μελών αύτοϋ.

"Εκαστον μέλος διαθέτει μίαν ψήφον, έν ισοψηφία δέ υπερισχύει ή ψήφος τοΰ Προέδρου.

8. Κατά τάς συνεδριάσεις τοΰ Δ.Σ. τηροϋνται πρακτικά. Χρέη Γραμματέως εκτελεί εις ύπά\ληλος οριζόμενος ύπό τοΰ Προέδρου, έν έλλείψει δε τοιούτου εν μέλος οριζόμενος ύπό τοΰ Προέδρου.

9. 'Εν περιπτώσει κωλύματος τινος τών Προέδρων τών 'Ομοσπονδιών δύναται νά παραστή κατόπιν έξουσιοδοτή-σεως τοΰ Δ.Σ. τής 'Ομοσπονδίας ό Άντιπρόεδρος τής 'Ομοσπονδίας ή ό Γεν. Γραμματείς.

10. Τό Δ. Συμβούλιον διοικεϊ ύπευθύνως τό Σωματεϊον, εύθυνόμενον καί έξ αμελείας βάσει τών Νόμων καί τοΰ Κατα-στατικοΰ καί αποφασίζει επί παντός θέματος άφορώντος είς τήν έκπλήρωσιν τών σκοπών τοϋ Σωματείου. Διαχειρίζεται τήν περιουσίαν αύτοϋ και λαμβάνει πάν πρόσφορον νόμιμον μέτρον πρός άντιμετώπισιν τών διαφόρων ζητημάτων τών άφορώντων το Σωματεϊον. Διορίζει τό υπαλληλικόν προσωπικόν, καθορίζει τήν μισθοδοσίαν αύτοϋ. Καταρτίζει τον προϋπολογισμόν καί ισολογισμόν έκαστου έτους καί αποφασίζει διά τήν συμμετοχήν τής Κυνηγετικής Συν/δίας ώς μέλους έτερων παρομοίων σκοπών έπιδιωκόντων Σωματείων τής ήμεδαπής ή αλλοδαπής.

11. Ό απολογισμός καί προϋπολογισμός υποβάλλεται έντός τοΰ πρώτου 3μήνου πρός τήν έποπτεύυυσαν 'Αρχήν πρός έλεγχον τής νομιμότητας τών κονδολίων καί έγκρισιν καί έν συνεχεία έπιστρέφεται είς το Δ.Σ. τής Συν/δίας όπερ ύποβάλλει τούτους μετά τής σχετ.κής έκθέσεως τής έποπτευούσης αρχής είς τήν Γεν. Σενέλευσιν πρός έγκρισιν. 'Εν περιπτώσει τοχόν τροποποιήσεως τοϋ Προϋπολογισμοό ύπό τής Γεν. Συνελεύσεως, τά τροποποιούμενα άρθρα του Προϋπολογισμού υποβάλλονται έκ vέου, ώς ανωτέρω, πρός έλεγχον καί έγκρισιν.

12. Μέχρις εγκρίσεως τοϋ προϋπολογισμοΰ δύναται νά πραγματοποιούνται δαπάναι μέχρι τοϋ (1/12) ένός δωδεκάτου τοϋ συνολικοϋ ΰψους τοϋ ετησίου προϋπολογισμού τοϋ προηγουμένου έτους κατά μήνα, έν περιπώσει δε μεγα-λυτέρας εκτάκτου δαπάνης θά έγκρίνηται ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως. Ουδεμία μή έγκριθεϊσα έν τω προϋπολογισμό δαπάνη επιτρέπεται άνευ τροποποιήσεωςς άρμοδίως τούτου.

13. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έφ' όσον ύποπεση εις σοβαρόν παράπτωμα ή διαπιστωθή ότι παρεξέκλινε των καθηκόντων του ή διά παραβάσεις Νόμων άντικαθίσταται προτάσει τής έποπτευούσης Αρχής, τηρούμενης τής, περί Σωματείων Νομοθεσίας, διαδικασίας.

"Αρθρον 10.

Αιρετόν μέλος τοΰ Δ.Σ. άπουσιάζον άδικαιολογήτως πλέον των τριών κατά σειράν συνεδριάσεων άντικαθίσταται αυτοδικαίως έκ των επιλαχόντων κατά σειράν επιτυχίας. Διά τά απουσιάζοντα, ώς άνωτέρω, λοιπά μέλη αποτελεί πειθαρχικών παράπτωμα.

"Αρθρον 11.

Ό Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σωματεΐον ενώπιον των Δικαστηρίων και όλων έν γένει των κρατικών άρχων, τά Διεθνή Συνέδρια, και είς άπάσας αύτοΰ τάς σχέσεις και διαφοράς συγκαλεί προεδρεύει και διευθύνει τάς συνεδριάσεις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξιν καΙ λήξιν τών συζητήσεων καΙ των συνεδριάσεων τοΰ Δ.Σ., θέτει τά ζητήματα είς ψηφοφορίαν, δύναται νά διακόψη ή διαλύση οίανδήποτε συνεδρίασιν, εκτελεί τάς άποφάσεις τοΰ Δ. Συμβουλίου, υπογράφει μετά τοΰ Γεν. Γραμματέως πάντα τά έν γένει έγγραφα, ώς και τά πρακτικά τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. Τών Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον άναπληροΐ ο 'Αντιπρόεδρος, εν κωλύ-ματι δε τούτου ό ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος. Ειδικώς διά τήν άνάληψιν οικονομικών υποχρεώσεων πάσης φύσεως καΙ τήν εκδοσιν ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως, άπαιτεϊται ή υπογραφή τοΰ Προέδρου και τοΰ Ταμίου.

"Αρθρον 12.

Ό Γενικός Γραμματεύς διευθύνει τώ Γραφεΐον, φυλάττει τά αρχεία και τήν σφραγίδα τοΰ σωματείου, ώς και το μητρώον τών μελών συντάσσει και ύπογράφει μετά τοΰ Προέδρου τά πρακτικά τών συνεδριάσεων και πάντα τά έγγραφα τοΰ σωματείου, καταρτίζει μετά τοΰ Προέδρου την ήμερησίαν διάταξιν πάσης συνεδριάσεως και εποπτεύει τοΰ ύπαλληλικοΰ προσωπικοΰ.

Τον Γενικον Γραμματέα άπόντα ή κωλυόμενον άναπληροΐ είς τών Συμβούλων οριζόμενος ύπό τοΰ Προέδρου.

"Αρθρον 13.

Ό Ταμίας εισπράττει μέ Γραμμάτια εισπράξεων άτινα φέρουν τηv σφραγίδα τοΰ Σωματείου και την ύπογραφήν τοΰ ΙΙροίδρου και τοΰ ιδίου, τάς μηνιαίας είσφοράς τών μελών καί πάντα έν γένει τά έσοδα τοΰ Σωματείου. Ό Ταμίας ενεργεί πασαν πληρωμήν βάσει ενταλμάτων εκδιδομένων μετ' εγκρισιν τής σχετικής δαπάνης ύπό τοΰ Δ. Συμβουλίου, υπογεγραμμένων ύπό τοΰ Προέδρου και τοΰ ίδίου και έσφραγισμένων διά τής σφραγΐδος τοΰ Σωματείου. Είς εκαστον ένταλμα πληρωμής δέον απαραιτήτως νά επισυνάπτεται άπόσπασμα τής σχετικής αποφάσεως τοΰ Διοικ. Συμβουλίου περί έγκρίσεως πληρωμής τής δαπάνης καί εξοφλητική άπόδειξις τοΰ δικαιούχου.

Ό Ταμίας είναι υπόλογος και υπέχει ποινικήν καί άστικήν εύθύνην διά πασαν άπώλειαν χρημάτων ή πληρωμήν εντάλματος. Καταθέτει είς μίαν τών έν 'Αθήναις Τραπεζών, όριζομένην άποφάσει τοΰ Διοικ. Συμβουλίου ώς έν αρθρω 7 τοΰ παρόντος ορίζεται, πάσας τάς εισπράξεις τοΰ σωματείου, δικαιούται όμως νά κρατή είς χείρας του ποσόν διά τάς έπει-γούσας τυχόν δαπάνας τοΰ Σωματείου, τοΰ υψους τούτου οριζομένου δι' αποφάσεως τοΰ Διοικ. Συμβουλίου. Ή άνά-ληψις χρημάτων έκ τών είς τήν Τράπεζαν κατατιθεμένων ενεργείται ύπώ τοΰ Ταμίου κατόπιν ειδικής έγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως τοΰ Διοικ. Συμβουλίου ή δι' επιταγών φερουσών τήν σφραγίδα τοΰ Σωματείου καί ύπογραφομένων ύπό τοΰ Προέδρου και τοΰ Ταμίου. Ό Ταμίας τηρεί τώ βιβλίον Ταμείου καί φυλάσσει είς ιδιαιτέρους φακέλλους πάντα τά δικαιολογητικά πληρωμής και εισπράξεων. Είς τήν άρχήν εκάστης τριμηνίας υποβάλλει προς το Διοικ. Συμβούλιον

συνοπτική ν κατάστασιν τών έσόδων καί εξόδων τοΰ προηγουμένου τριμήνου, είς το τέλος δέ τοΰ έτους τον άπολογισμόν τής διαχειρίσεως (βάσει τοΰ όποιου το Διοικ. Συμβούλιον συντάσσει καί εγκρίνει τον έτήσιον ισολογισμόν), καί τής περιουσίας τοΰ Σωματείου. 'Επίσης υποβάλλει άνά τρι-μηνίαν προς το Διοικ. Συμβούλιον λεπτομερή κατάστασιν τών καθυστερούντων τάς είσφοράς μελών.

Τον Ταμίαν άπαντα ή κωλυόμενον άναπληροί ετερος τών Συμ/λων όριζόμενος ύπό τοΰ Δ.Σ.

"Αρθρον 14.

1. Κατά την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν τοΰ μηνός 'Ιουνίου καθ' έκάστην διετίαν, διενεργούνται άρχαιρεσίαι προς άνάδειξιν τών μελών τοΰ Δ.Σ. καί τών δύο μελών τής Τριμελούς 'Ελεγκτικής επιτροπής μετά τών άναπληρωματικών μελών αυτών.

2. Υποψήφιοι διά τά ανωτέρω αξιώματα είναι πάντες οί υποβάλλοντες αΐτησιν είς τώ Δ.Σ. 20 ημέρας προ τής ορισθείσης ήμέρας τής Γενικής Συνελεύσεως μέλη τών Κυνηγετικών Συλλόγων 'Αθηνών - Πειραιώς συγκεντροϋντες τά προσόντα.

3. "Εκαστον μέλος τής Γενικής Συνελεύσεως ψηφίζει διά ψηφοδελτίου είς ό άναγράφονται κατά σειράν τά ψηφιζόμενα πρόσωπα διά μέλη τοΰ Δ.Σ. μετά τών άναπληρωματικών καί τών μελών τής 'Ελεγκτικής 'Επιτροπής.

Τά ψηφοδέλτια δέον όπως είναι τοΰ αύτοΰ τύπου, χρώματος, σχήματος καί διαστάσεων. Είς ταϋτα άναγράφονται κατ' άλφαβητικήν σειράν οί άνακηρυχθέντες υποψήφιοι ή προτίμησις δε τοΰ ψηφιζομένου γίνεται διά σταυροΰ τιθεμένου παραπλεύρως τοΰ ονόματος του.

Τά ψηφοδέλτια καί οί φάκελλοι αμα τή εξαγωγή των τής κάλπης μονογράφονται ύπό τοΰ Προέδρου τής Εφορευτικής 'Επιτροπής.

4. Η ψηφοφορία είναι μυστική. "Εκαστον ψηφοδέλτιον ή ό πίναξ τίθεται έντός φακέλλου έσφραγισμένου διά τής σφραγΐδος τής ΚΣΕ. Ή ψηφοφορία διεξάγεται ενώπιον τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής άποτελουμένης έκ τριών μελών καί έκλεγομένων διά μυστικής ψηφοφορίας ύπο τής Γεν. Συνελεύσεως προ τής ενάρξεως τών άρχαιρεσιών.

5. Επιτυχόντες δι' εκαστον αξίωμα λογίζονται οί λαβόντες τάς πλείονας ψήφους, έν ισοψηφία δε γίνεται κλήρωσις. Οί πρώτοι επιλαχόντες ορίζονται άναπληρωματικοί.

6. Περί τής διεξαγωγής τής ψηφοφορίας, τοΰ πέρατος τής διαλογής άνακηρύξεως· κ.λπ. ισχύουν αϊ διατάξεις περί Σωματείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

'Ελεγκτική 'Επιτροπή

"Αρθρον 15.

Ό ελεγχος καί ή εποπτεία τής διαχειρίσεως τοΰ Δ.Σ. ανατίθεται είς τριμελή 'Ελεγκτικήν 'Επιτροπήν, τών δύο μελών αυτής έκλεγομένων κατά τήν άνωτέρω έν άρθρω 14 τοΰ παρόντος οριζομένων διαδικασίον τοΰ τρίτου μέλους διοριζομένου ύπό τοΰ Ύπουργοΰ Γεωργίας.

Ή 'Ελεγκτική 'Επιτροπή έποπτεύει καί ελέγχει τάς πράξεις τοΰ Δ.Σ. καί Ταμείου, ιδία δε επιβλέπει και έλεγχει άν αύται συμφωνοΰν με τάς διατάξεις τοΰ Νόμου καί τοΰ Καταστατικοΰ. Δικαιοΰται νά έξετάζη τά έγγραφα και τά βιβλία τοΰ Σωματείου καί ζητή οποτεδήποτε τηv έπίδειξιν τοΰ περιεχομένου τοΰ Ταμείου.

Συντάσσει εκθεσιν περί τής διαχειρίσεως τοΰ Δ.Σ. είς διπλοΰν και υποβάλλει ταύτην προς το Δ.οικητικόν Συμ/λιον.

Ή 'Ελεγκτική 'Επιτροπή κατά τήν πρώτην μετά τήν έκ-λογήν αυτής συνεδρίασιν ορίζει διά ψηφοφορίας τών μελών της τών Πρόεδρον αύτής.

Η 'Ελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίον πρακτικών, είς ο καταχωρούνται τά πρακτικά καί αί αποφάσεις αυτής έπί τών διενεργουμένων ελέγχων, ώς καί αί έπ' αυτής συντασσόμεναι σχετικαί έκθέσεις.

Άρθρον 16.

Τό διαχειριστικόν έ'τος άρχεται τήν 1ην 'Ιανουαρίου καί λήγει τήν 31ην Δεκεμβρίου έκάστου έτους.

Τά τηρούμενα βιβλία τής ΚΣΕ είναι τά εξής :

1. Βιβλίον Πρωτοκόλλου .

2. Βιβλίον Διεκπεραιώσεως

3. Βιβλίον Ταμείου 

4. Βιβλίον Ύλικοϋ

5. Βιβλίον Πρακτικών Δ.Σ. καί Γεν. Συνελεύσεων

6. Βιβλίον 'Ενταλμάτων πληρωμής ,γραμματίων εισπράξεως

7. Βιβλίον μητρώου μελών Γενικής Συνελεύσεως καί Δ.Σ.

Τά άνω βιβλία τηρούνται κατά τρόπον άπλοϋν καί εΰληπτον

Διάλυσις Σωματείου.

Άρθρον 17.

Τό Σωματείον δέν διαλύεται εί μή μόνον δι' άποφάσεως τοϋ Πρωτοδικείου εάν συντρέχουν οί οριζόμενοι λόγοι υπό τών σχετικών διατάξεων τοϋ Δασικού καί Άστικοϋ Κωδικός. Διαλυομένου οπωσδήποτε τοϋ Σωματείου ή αίρουμένης τής αναγνωρίσεως του ώς συνεργαζομένου τούτου μετά ·τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας, ενεργείται έκκαθάρισις συμφώνωςπρος τάς σχετικάς διατάξεις τοϋ Άστικοϋ Κωδικός, και μετά τό πέρας τής εκκαθαρίσεως ή τυχόν άπομένουσα περιουσία, του είς χρήματα χρέώγραφα, κινητά ή ακίνητα, περιέρχεται εις τό Κεφάλαιον θήρας, τό δέ Άρχεΐον του παραδίδεται είς τήν Γενικήν Δ/νσιν Δασών.

Ύπαλληλικόν Προσωπικόν.

Άρθρον 18.

1. Τό ύπαλληλικόν προσωπικόν τής Κ.Σ.Ε. αποτελείται έκ τών εξής υπαλλήλων ήτοι :

α) Έξ ένός είδικοϋ Γραμματέως έπί μισθώ καθοριζομένω δι' άποφάσεως τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου. Προσόντα : *

Ό Είδικός Γραμματεύς δέον νά είναι άπόφόιτος τουλάχιστον Μέσης Σχολής, κατά προτίμησιν δέ νά διαθέτει.καί την σχετικήν πείραν περί τήν θηραματοπονίαν.

Καθήκοντα : -

Ό Είδικός Γραμματεύς διεξάγει τήν τρέχουσαν άλληλο-γραφίαν, τηρεί τά πρακτικά, τηρεί τό Άρχεΐον τής Κ.Σ.Ε., παρακολουθεί καί ένημερώνει συνεχώς τά οικεία βιβλία περί τών οικονομικών Υποχρεώσεων τών Κ. Συλλόγων, τηρεί στατιστικά στοιχεία, δυνατόν νά τηρήση τά οικεία λογιστικά βιβλία τής Κ.Σ.Ε. καί γενικώς είναι υπεύθυνος έναντι τοϋ Προέδρου τοϋ Γεν. Γραμματέως καί τοϋ Ταμίου διά τήν κανονικήν λειτουργίαν τών γραφείων τής Κ.Σ.Ε.

β) Μιας δακτυλογράφου ή ένός βοηθοϋ υπαλλήλου, έπί μισθώ καθοριζομένω δι' άποφάσεως ,τοϋ Δ.Σ. τής Κ.Σ.Ε., οίτινες δέον νά είναι απόφοιτοι Γυμνασίου.

γ) Πέραν τών ώς άνω ύπαλλήλων-δύναται τό Δ.Σ. κατόπιν άποφάσεώς του, νά προσλαμβάνη ενα, εάν χρειάζεται, καί δύο άκόμη κατ' άνώτατον όριον υπαλλήλους.

2. Ή πρόσληψις απάντων τών ανωτέρω υπαλλήλων γίνεται έπί συμβάσει άορίστου'χρόνου ή ώρισμένου τοιούτου, δι' άποφάσεως τοδ Δ.Σ. ύποκειμένης είς τήν έγκρισιν τής Γενικής Συνελεύσεως. 

Εις τό ύπαλληλικόν προσωπικόν επιβάλλονται ποιναί κατόπιν άποφάσεως τοϋ Δ.Σ. είσηγήσει τοϋ Προέδρου.

Αι έπιβαλλόμεναι ποιναί είναι: α) έπίπληξις, β) πρόστιμον, μέχρι τοϋ 1/5 τών άποδοχών του, γ) άπόλυσις.

Διά τήν άπόλυσιν απαιτείται άπόφασις τοϋ Δ.Σ.

3. Τό Δ.Σ. άσκεΐ τήν πειθαρχικήν έξουσίαν έπί τών μελών τοϋ Κ.Σ.Ε., ήτοι έπί Κυνηγετικών 'Ομοσπονδιών, διά πασαν παράβασιν τοϋ Καταστατικοϋ των ή τοϋ Νόμου.

Είς περίπτωσιν διαγραφής διαρκοϋς ή προσκαίρου μέλους Κυνηγετικοϋ Συλλόγου τό Δ.Σ. τής Συνομοσπονδίας άπο-φαίνετάι είς τελευταΐον βαθμόν έπί τή έφέσει, είτε τοϋ ένδια-φερομένου, είτε του άσκήσαντος τήν πειθαρχικήν δίωξιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'. 

Τιμητικαί διακρίσεις - Δωρηταί - Εύεργέται.

Άρθρον 19. . .

Ή Γενική Συνέλευσις μετά πρότασιν τοϋ Δ.Σ. δύναται κατόπιν άποφάσεως της νά άπονέμη τόν τίτλον τοϋ 'Επιτίμου Προέδρου, ή 'Επιτίμου μέλους είς πρόσωπα διακριθέντα διά τήν ήθικήν ή ύλικήν άρωγήν ή άλλην βοήθειαν, ήν καθ' οιονδήποτε τρόπον παρέσχον διά τήν προώθησιν τών σκοπών τής Κ.Σ.Ε.

Τόν τίτλον τοϋ 'Επιτίμου Προέδρου δύναται νά κατέχη είς μόνον έν τή ζωή "Ελλην, τοϋ δε 'Επιτίμου μέλους δύναται νά άπονεμηθή είς πλείονα πρόσωπα μή υπερβαίνοντα τά δώδεκα. Ό τίτλος τοϋ 'Επιτίμου Μέλους δύναται νά άπονεμηθή είς ξένους υπηκόους. Τά έπίτιμα μέλη τής Κ.Σ.Ε., έφ' όσον τυγχάνουσιν 'Έλληνες πολίται, δύνανται νά έκλέγώνται καί νά άποτελώσι μέλη τοϋ Δ. Συμβουλίου τής Κ.Σ.Ε.

Ή άποδοχή τής τοιαύτης εκλογής, δέν συνεπάγεται τήν άπώλειαν τοϋ τίτλου τοϋ Επιτίμου.

Ή Γενική Συνέλευσις, μετά πρότασιν'τοϋ Δ. Συμβουλίου τής Κ.Σ.Ε., δύναται νά βραβεύση διά τιμητικοϋ διπλωματος ή αναμνηστικής ειδικώς πλακός ή μεταλλίου ή δι' έτερου άνα-μνηττικοΰ δώρου, πάντα προάγοντα τον σκοπόν αυτής. ή τής κυνηγεσίας εν γένει.

'Επίσης είς τήν αίθουσαν συνεδριάσεων τής Κ.Σ.Ε., άναρτώνται αί εικόνες τών διατελεσάντων 'Επίτιμων Προέδρων αύτής. · "

Άρθρον 20.

Ανακηρύσσονται Δωρηταί τής Κυνηγετικής Συν/δίας 'Ελλάδος οι προσφέροντες χρήματικόν ποσόν άνω τών δραχμών 50.000. ν

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'. .

Γενικαί Διατάξεις

Άρθρον 21. ' '

1. Τό παρόν Καταστατικόν δύναται νά τροποποιηθή δι' άποφάσεως τής Γεν. Συνελεύσεως πρός λήψιν τής οποίας απαιτείται παρουσία τών 4/5 τών μελών τής Γεν. Συνελεύσεως καί πλειοψηφία τών 3/4 τών παρόντων μελών.

Τελικώς, πασα τροποποίησις τοϋ παρόντος,' υπόκειται είς τήν έγκρισιν τοϋ Ύπουργοϋ Γεωργίας, ώς ό Δασικός Κώδιξ προβλέπει.  ;

2. Παν ζήτημα μή προβλεπόμενον ή ρυθμιζόμενον ύπό τοϋ παρόντος Καταστατικοϋ έφ' όσον δεν αντίκειται είς τόν Δασι-κον Κώδικα λύεται δι' άποφάσεως' τής Γενικής Συνελεύσεως, έπί τούτω συγκαλουμένης, συμφώνως τω Νόμω καί τω άρθρω 8 τοϋ παρόντος.

Άρθρον 22. 

Τά αξιώματα τών μελών τοϋ Δ.Σ. είναι άμισθα.

'Εν περιπτώσει μετακινήσεως μέλους τοϋ Δ.Σ. εκτός τής έδρας, έπιτρέπεται ή καταβολή είς αύτό, μόνον τών εξόδων ταξιδιού και εξόδων διαμονής.

Τά έξοδα ταϋτα καθορίζονται δι' άποφάσεως τοϋ. Δ.Σ; έντός τών απολύτως απαραιτήτων ορίων βάσει υποβαλλομένων δικαιολογητικών.

"Αρθρον 23.

1. "Απαντες οί εις μετρητά πόροι καΐ περιουσία της Κ.Σ.Ε. δέον νά είναι κατατεθειμένοι παρά τη Τραπέζη είς ένιαΐον λογαριασμόν ύπό την έπωνυμίαν «Κυνηγετική Συν/δία Ελλάδος», της Τραπέζης όριζομένης δι' άποφάσέως του Δ.Σ.

At πληρωμαΐ της Κ.Σ.Ε. γίνονται έκ τοΰ έν λόγω λογαριασμού, έπΐ τη βάσει ένταλμάτων πληρωμής.,

ΕΙς όλας τάς περιπτώσεις δαπανών, διά το έγκυρον της έντολής, άπαιτεϊται ή υπογραφή τοΰ Προέδρου καΙ τοΰ Ταμίου μετά σφραγΐδος της Κ.Σ.Ε. Πασα πληρωμή καταχωρείται είς είδικών βιβλίον μετά συντόμου αιτιολογικού της πληρωμής

τά δέ σχετικά δικαιολογητικά φυλλάσσονται ύπό του Ταμίου είς το άρχεϊον της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας 'Ελλάδος.

2. Ή κινητή περιουσία της Κ.Σ.Ε. διατίθεται μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως τη είσηγησει τοΰ Δ. Συμβουλίου αυτής. Έν τη περιπτώσει ταύτη διά τήν νό-μιμον έκπροσώπησιν τής Κ.Σ.Ε. άπαιτεϊται καΙ είδικόν πρακτικόν έξουσιοδοτήσεως προς τον Πρόεδρον τοΰ Δ.Σ.

"Αρθρον 24.

Το παρόν Καταστατικών άποτελούμενον έξ άρθρων είκοσι τεσσάρων (24), ψηφισθέν κατ' άρθρον και σύνολον ύπώ τής Συνελεύσεως των Ιδρυτικών μελών, τίθεται έν ίσχύι άμα τη έγκρίσει του ύπό τοΰ αρμοδίου Δικαστηρίου.

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση