Περί εγκρίσεως Καταστατικού Κυνηγετικών Συλλόγων
Κυνηγετικών 'Ομοσπονδιών καΐ Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος


ΦΕΚ B 640 - 04.05.1976

ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθμ. 25234/1637

Περί εγκρίσεως Καταστατικού Κυνηγετικών Συλλόγων
Κυνηγετικών 'Ομοσπονδιών καΐ Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

"Εχοντες ύπ' δψει :

1. Τάς διατάξεις της παραγράφου 3 καί 7 τοϋ άρθρου 266 τοϋ Ν.Δ. 86/69 «περί Δασικού Κώδικος».

Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 11 τοϋ Ν. 177/1975, δι' ου άντικατεστάθησαν αί παρ. 4 καί 6 τοϋ Ν.Δ. 86/69.

3. Τάς ημετέρας άποφάσεις (α) 3622/405/έγκ. 8/21.1.70 (β) 23853/484/16.3.1973 (γ) 58855/5151/20.6.1974, (δ) 112076/1002/19.11.1974 (ε) 11283/631/έγκ. 16/4.2.75 καί (στ) 15886/973/5.3.1975.

4. Τήν άμεσον άνάγκην ιδρύσεως νέων Κυνηγετικών 'Οργανώσεων καί λειτουργίας αυτών επί νέων βάσεων, άπορ-ρεουσών έκ της εφαρμογής τών διατάξεων τοϋ άρθ. 11 τοϋ Ν. 177/1975, δυνάμει τών οποίων επέρχονται ριζικαί άλ-λαγαί εις την όργανωτικήν ύποδομήν τούτων, άποφασί-ζομεν :

1. Καθορίζομεν ώς άνωτέραν έποπτικήν Αρχήν άπασών τών Κυνηγετικών 'Οργανώσεων της χώρας, τήν παρ' ήμϊν Γενική ν Δ/νσιν Δασών.

2. Ώς άμέσως έποπτεύουσαι 'Λρχαί τυγχάνουν, διά τήν Κυνηγετικήν Συνομοσπονδίαν 'Ελλάδος ή Γενική Διεύ-θυνσις Δασών τοϋ Υπουργείου Γεωργίας, διά τάς Κυνηγετικάς 'Ομοσπονδίας ή Γενική Διεύθυνσις Δασών τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας, ή αί έπ' αύτης έξουσιοδοτούμεναι Δασικαί 'Λρχαί της Περιφερείας εκάστης 'Ομοσπονδίας καί διά τούς Κυνηγετικούς Συλλόγους τά Δασαρχεία, Νομοδασαρχεΐα ή Διευθύνσεις Δασών άνευ Δασαρχείων της έδρας ή περιφερείας εις τάς οποίας υπάγεται έκαστος έξ αυτών.

3. Έγκρίνομεν ώς βασικά σχέδια Καταστατικών διά τήν λειτουργίαν τών Κυνηγετικών Συλλόγων, Κυνηγετικών 'Ομοσπονδιών καί της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας της Ελλάδος, τά έν τη παρούση άποφάσει διαλαμβανόμενα τοιαϋτα. .

4. Ώς κριτήρια της άναγνωρίσεως των άνωτερω Κυνηγετικών 'Οργανώσεων, ώς συνεργαζομένων μετά τοϋ Υπουργείου Γεωργίας, "τίθενται άφ' ένος μεν ή αποδοχή υπ' αυτών των, δια της παρούσης, εγκεκριμένων Καταστα-

τικών, άφ' έτερου δέ ή λειτουργία των γίνη επί τη βάσει των διατάξεων αύτων και τοϋ Δασικού Κωδικός.

5. Άνακαλοϋμεν τάς ύπ' άριθμ. 3622/405/έγκ. 8/21.1.70 23853/484/16.3.73 καί 112076/1002/119.11.74 ήμετέρας άποφάσεις.

Ή παρούσα δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Έν 'Αθήναις τη 7 Απριλίου 1976.

ο υφυπουργος

ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ.
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

"Ιδρυσις- Περιφέρεια- "Εδρα.

Άρθρον 1.

1. 'Ιδρύεται Κυνηγετικών Σωματεϊον υπό τήν έπωνυμίαν

............ Κυνηγετικές Σύλλογος ............ με

έδραν την ..............καί περιφέρειαν τήν όριζο-

μενην ΔΙ αποφάσεως τοϋ Υπουργοΰ Γεωργίας συμ-φώνως τω άρθρω 11, παρ. 10 τοϋ Ν. 177/75. Ό Σύλλογος ούτος έχει άναγνωρισθη παρά τοϋ Υπουργείου Γεωργίας.

Ό Σύλλογος ώς συνεργαζόμενος μετά τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας λειτουργεί υπό τήν έποπτείαν αύτοϋ.

2. Ό Σύλλογος άνήκει όργανικώς καί διοικητικώς εις

τήν Κυνηγετικήν Όμοσπονδίαν ............με όλας τάς

έκ ταύτης άπορρεούσας ύποχρεώιεις και δικαιώματα.

Σκοπός.

"Αρθρον 2.

1. Σκοπός του Κυνηγετικοϋ Συλλόγου είναι ή όργάνωσις τών κυνηγών καί ή κυνηγετική κατάρτισις καί προαγωγή αύτών προς άπόκτησιν της άναγκαίας πειθαρχίας της συνειδήσεως διά τήν έφαρμογήν τών ισχυουσών διατάξεων θήρας άφ' ένός καί τήν συμβολήν αύτοϋ εις τήν προσπάθειαν της Πολιτείας πρός προστασίαν, διατηρησιν άνάπτυξιν τοϋ θηραματικοϋ πλούτου, λελογισμένην διαχείρισιν τούτου άφ' ετέρου καί προστασίαν τοϋ φυσικοϋ περιβάλλοντος.

Μέσα πρός έπίτευξιν τοϋ σκοποϋ.

"Αρθρον 3.

1. Ή άμεσος συνεργασία μετά τών 'Αρχών της περιφερείας του διά κυνηγετικά θέματα καί τών άνωτέρων τούτου Κυνηγετικών οργανώσεων (Συνομοσπονδίας), ώς καί τών άλλων Συλλόγων, διά τήν έρευναν, μελέτην, έφαρμογήν καί έπίλυσιν τών προβλημάτων καί έπιδιώξεων της θήρας.

2. Ή άγωγή διά παντός μέσου των μελών προς άνά-πτυξιν της άγάπης πρός τό θήραμα και τό περιβάλλον.

3. Ή ίδρυσις εκτροφείων καί σταθμών έξοικειώσεως και έξαπολύσεως θηραμάτων κατόπιν συμφώνου γνώμης της 'Ομοσπονδίας τηρουμένων και των διατυπώσεων τοϋ άρθρου 251 παρ. β τοϋ Νόμου 86/69, ώς άντικατεστάθη ύπό τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν. 177/1975, πρός έμπλουτισμόν διά θηραμάτων.

4. Ή δίωξις της λαθροθηρίας καί μείωσις των επιβλαβών θηραμάτων.

5. Η ίδρυσις κυνηγετικών καταφυγίων, κυνηγετικών περιπτέρων, σκοπευτηρίων.

6. Η ϊδρυσις Λεσχών, εντευκτηρίων πρός ένέργειαν φιλοθηραματικών καί φιλοδασικών διαλέξεων προς έξύψωσιν της κυνηγετικής άγωγης τών μελών, ή όργάνωσις εορτών, εκδρομών καΐ λοιπών εκδηλώσεων.

7. Η άμεσος, ταχεία καΐ καλή έξυπηρέτησις τών μελών τοϋ Συλλόγου καί ή προστασία τών ήθικών καΐ υλικών συμφερόντων τών μελών αύτοϋ.

Μέλη.

Εγγραφή- Δικαιώματα- Υποχρεώσεις.

"Αρθρον 4.

1. Μέλη τοϋ Συλλόγου καθίστανται υποχρεωτικώς οί λαμβάνοντες άδειαν θήρας, διαμένοντες μονίμως είς τήν περιφέρειαν τοϋ Συλλόγου, έξαιρουμένων όσων έκ της υπηρεσίας των δέν έπιτρέπεται νά μετάσχουν είς όργανώ-σεις, ώς καί τών αλλοδαπών. Μέλος στερηθέν οπωσδήποτε τοϋ δικαιώματος λήψεως αδείας θήρας, διαγράφεται της δυνάμεως τοϋ Συλλόγου.

2. "Απαντα τά μέλη ονομάζονται τακτικά. Επίτιμα μέλη είναι τά άνακηρυσσόμενα τοιαϋτα, προτάσει τοϋ Δ.Σ., ύπό της Γεν. Συνελεύσεως δι' έξαιρετικάς υπηρεσίας είς τήν θηραματοπονίαν.

Τάϋτα είναι άπηλλαγμένα πάσης χρηματικής συνδρομής καΐ δύναται νά μετέχουν είς τήν Γεν. Συνέλευσιν άνευ ψήφου. Τακτικά μέλη άνακηρυσσόμενα έπίτιμα δέν άπόλυσι τήν Ιδιότητα τοϋ τακτικοϋ μέλους.

3. Πάντα τά μέλη, πλήν τών έπιτίμων έχουν το δικαίωμα τοϋ εκλέγειν καΐ εκλέγεσθαι. Η άσκησις τών δικαιωμάτων αυτών ανήκει είς τά μέλη τά εκπληρώσαντα τάς έναντι τοϋ Συλλόγου, υποχρεώσεις των.

4. Τά μέλη ύποχρεοϋνται είς τήν καταβολήν τών δι' άποφάσεως τοϋ Ύπουργοϋ Γεωργίας καθοριζομένων δικαιώματος έγγραφης καί ετησίας συνδρομής, το ήμισυ τών οποίων τουλάχιστον διατίθεται υποχρεωτικώς διά φιλο-θηραματικούς σκοπούς.

Ωσαύτως τά μέλη ύποχρεοϋνται είς την καταβολήν εκτάκτου εισφοράς, καθοριζομένης υπό της Γενικής Συνελεύσεως καί εγκρινομένης ύπό τοϋ Ύπουργοϋ Γεωργίας (Νομάρχου) διά τήν προμήθειαν μεταφορικών μέσων προς διάθεσιν είς τούς θηροφύλακας της περιφερείας τοϋ Συλλόγου των, ίδρυσιν έκτροφείου θηραμάτων, άπόκτησιν ίδίας αυτών στέγης καί δι' άλλους φιλοθηραματικούς σκοπούς.

5. Διά νά γίνη τις μέλος τοϋ Συλλόγου οφείλει νά ύπο-βάλιη έγγραφον περί τούτου αίτησιν άιτευθυομένην προς το Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου εΐς τήν όποίοιν άναγράφώνται τά στοιχεία τοϋ αίτοϋντος, θά επισυνάπτεται δέ υπεύθυνος δήλωσις δτι δέν συντρέχουν λόγοι διά τήν μή χορήγησιν άδείας κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 264 τοϋ Ν. Δ/τος 86/69 «περί Δασικοϋ Κώδικος» ώς αντικατεστάθη ύπό τοϋ άρθρου 9 τοϋ Ν. 177/1975.

Διαγραφή μέλους.

"Αρθρον 5.

1. Η ίδιότης μέλους άπόλυται:

α) Διά παραιτήσεως γνωστοποιουμένης δι' εγγράφου δηλώσεως είς τό Δ. Συμβούλιον.

β) Διά διαγραφής αυτοδικαίως λόγω μή εκπληρώσεως τών οίκονομικών προς τόν Σύλλογον υποχρεώσεων του επί εν έτος, πλήν τών στρατευμένων.

γ) Διά διαγραφής, εάν τό μέλος έστερήθη τοϋ δικαιώματος λήψεως άδείας θήρας κατά τάς διατάξεις τοϋ ισχύοντος νόμου περί θήρας.

δ) Διά διαγραφής όταν δρα καί άντιτίθεται προς τους σκοπούς τοϋ Συλλόγου καί έκτρέπεται προς άλλους σκοπούς.

ε) Έφ' όσον δέν προσέλθη είς δύο Γεν. Συνελεύσεις 'Αρχαιρεσιών αδικαιολογήτως καί έχει τήν κατοικίαν του είς τήν έδραν τοϋ Συλλόγου διαγράφεται υποχρεωτικώς δι' εν έ'τος, δι' άποφάσεως τοϋ Δ.Σ.

2.. "Οστις δι' οίονδήποτε λόγον άπώλεσε τήν ίδιότητά του ώς μέλους, στερείται και παντός σχετικοϋ δικαιώματος άπορρέοντος έκ τοϋ παρόντος Καταστατικοϋ.

3. Ό διαγραφείς έπανεγγράφεται έφ' όσον έληξεν ή αιτιολογία της διαγραφής. Διά τήν έπανεγγραφήν του. ά-παιτοϋνται τά αύτά έγγραφα καί δικαιώματα υπέρ του Συλλόγου ώς καί διά τήν έγγραφήν.

Ύποχρεώσεις άναγόμεναι είς χρόνον καθ' όν δέν υπήρχε ή ΐδιότης τοϋ μέλους, δέν γεννώνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

"Οργανα Διοικήσεως.

Γενικαί Συνελεύσεις.

"Αρθρον 6.

1. Ή Γενική Συνέλευσις είναι τό άνώτατον όργανον τοϋ Κυνηγετικοϋ Συλλόγου.

2. Αι Γεν. Συνελεύσεις δύνανται νά είναι τακτικαί καί έκτακτοι.

3. Η Γεν. Συνέλευσις ώς κυρίαρχον Σώμα, επιλαμβάνεται καί άποφασίζει έπί παντός θέματος ή ζητήματος ενδιαφέροντος τόν Σύλλογον καί τους σκοπούς του, αϊ δέ νομίμως λαμβανόμεναι άποφάσεις αύτής δεσμεύουν άπαντα τά μέλη τοϋ Συλλόγου έστω καί εάν ταϋτα ήσαν άπόντα ή καί διαφωνήσαντα είς τήν λήψιν άποφάσεως.

4. Είδικώτερον ή Γεν. Συνέλευσις :

α) Εκλέγει τό Δ/κόν Συμβούλιον καί τήν Έλεγκτικήν Έπιτροπήν άνά διετίαν, κατά τάς σχετικάς διατάξεις τοϋ παρόντος.

β) 'Εγκρίνει τόν άπολογισμόν τοϋ προηγουμένου έτους καί τόν προϋπολογισμόν τοϋ έτους.

γ) 'Αποφασίζει περί άγοράς ή διαθέσεως της ακινήτου περιουσίας τοϋ Συλλόγου, της ιδρύσεως καταφυγίων εκτροφείων καί περί παντός έν γένει θέματος άναγομένου είς τούς σκοπούς τοϋ Συλλόγου, όπερ ήθελεν ζητήσει εγγράφως ό νόμιμος άριθμός τών μελών ή τό Δ.Σ.

"Αρθρον 7.

1. Η Γεν. Συνέλευσις συνέρχεται τακτικώς μέν μέχρι καί τοϋ 'Απριλίου εκάστου έτους, εκτάκτως δέ οσάκις αποφασίσει τοϋτο τό Δ/κόν Συμβούλιον ή κατόπιν εγγράφου αίτήσεως τοϋ ενός δεκάτου (1/10) τών εκπληρωσάντων τάς υποχρεώσεις τών μελών ή ή εποπτεύουσα 'Αρχή, πάντοτε καθ' ήμέραν Κυριακήν έχει δέ ώς άντικείμενον της ημερησίας διατάξεως τά παρά τοϋ Συμ/λίου ή τά έν τη αιτήσει οριζόμενα θέματα.

Ή κατόπιν αίτήσεως μελών σύγκλησις, δέν πρέπει νά βραδύνη πέραν τών (30) ήμερών άπό της υποβολής τής αίτήσεώς.

2. Η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται είς τόπον καί χρόνον όριζόμενον ύπό τοϋ Δ/κοϋ Σ/λίου διά προσκλήσεως τούτου έν ή ορίζονται ή ήμέρα καί ώρα, ώς καί τά συζητητέα θέματα.

3. Αί προσκλήσεις τών Γενικών Συνελεύσεων συντάσσονται ύπό τοϋ Προέδρου καί άποστέλλονται είς τούς Προέδρους τών Κοινοτήτων προς τοιχοκόλλησιν, δημοσιεύονται δέ υποχρεωτικώς είς μίαν τοπικήν εφημερίδα πρό (15) δέκα πέντε ημερών τουλάχιστον προκειμένου δέ περί έκτάκτου, πρό οκτώ (8) ημερών.

4. Αι Γεν. Συνελεύσεις είναι δημόσιαι, έφ' οσον δεν ήθελεν υπ' αυτών άποφασισθή άλλως ευρίσκονται δέ έν άπαρτία παρισταμένου τοϋ ήμίσεος τοϋ συνόλου πλέον ένός των μελών τοϋ Συλλόγου τών ταμειακώς έν τάξει και άπο-φασίζουν δια πλειοψηφίας τοϋ συνόλου τών παρόντων μελών. Ώς παρόντα μέλη πρός έπίτευξιν απαρτίας λογίζονται τά προσερχόμενα εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

5. Κατά τάς Συνελεύσεις δύναται τη προσκλήσει νά παρίστανται καί νά μετέχουν της συζητήσεως, άνευ ψήφου τά επίτιμα μέλη τοϋ Συλλόγου επίσης καί πρόσωπα ενδιαφερόμενα διά την θηραματοπονίαν άνευ ψήφου και συμμετοχής εις την συζήτησιν. Τέλος μετέχει καί έκπρόσωπος της Δασικής 'Αρχής.

6. "Εκαστον μέλος παρδν εις τήν Συνέλευσιν δικαιοΰται μιας ψήφου. Μέλος μή δυνάμενον νά προσέλθη εις την Συνέλευσιν δύναται νά έκπροσωπηθή ΰπό ετέρου παρόντος μέλους δι' ειδικής εγγράφου εξουσιοδοτήσεως. "Εκαστον μέλος δεν δύναται νά έκπροσωπήση πλέον τοϋ ένδς (1) άπόντος μέλους. Εις τάς περί αρχαιρεσιών Γενικάς Συνελεύσεις, ουδεμία τοιαύτη έξουσιοδότησις ισχύει.

7. Γενική Συνέλευσις ματαιωθεΐσα ελλείψει άπαρτίας, επαναλαμβάνεται εντός οκταημέρου το πολύ, κατά τήν αύτήν ώραν καί έν τω αύτώ τόπω καί χώρω καί τά αυτά θέματα, θεωρείται δέ αυτη έν απαρτία οσαδήποτε καί άν είναι τά παρόντα μέλη.

"Αρθρον 8.

1. Αί άποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν τών παρόντων καί άντιπροσωπευομένων μελών. Έν περιπτώσει ισοψηφίας, έπί φανερας μεν ψηφοφορίας, υπερισχύει ή ψήφος τοϋ Προέδρου τοϋ Συλλόγου, έπί μυστικής δέ ή πρότασις άπορρίπτεται.

2. Πασα ψηφοφορία άναφερομένη εις αρχαιρεσίας, ζητήματα έμπιστοσύνης προς τήν Διοίκησιν καί προσωπικά ζητήματα μελών, δέον νά είναι μυστική διεξάγεται διά ψηφοδελτίου ώς κατωτέρω έν άρθρω 25 ορίζεται. Αί έπί άλλων θεμάτων ψηφοφορίαι, διενεργοϋνται δι' άνατάσεως, επαναλαμβάνονται δέ δι' ονομαστικής κλήσεως, έφ' οσον ήθελε ζητήσει τοΰτο, τουλάχιστον τό εν τρίτον (1/3) τών παρόντων καί άντιπροσωπευομένων μελών.

3. Περί τών συζητήσεων καί αποφάσεων τών Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται πρακτικά, εγγραφόμενα εις είδικόν βιβλίον καί ύπογραφόμενα υπό τοϋ Προέδρου καί Γενικοϋ Γραμματέως τοϋ Συλλόγου ή ύπό τοϋ Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως καί τών πρακτικογράφων είς τάς περί αρχαιρεσιών Γενικάς Συνελεύσεις.

4. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Συλλόγου, ύποχρεοϋται όπως άποστέλλη είς τήν οίκείαν Κυνηγετικήν Όμοσπον-δίαν, κεκυρωμένα άντίγραφα τών πρακτικών τών Γενικών Συνελεύσεων.

5. Τών Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει τών μεν εκτάκτων καί τής έτησίας τακτικής ό Πρόεδρος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου, τής δέ τακτικής τών αρχαιρεσιών προεδρεύει μέλος εκλεγόμενον υπό τής Γενικής Συνελεύσεως.

Διοικητικόν Συμβούλιον.

Άρθρον 9.

1. Ό Σύλλογος διοικείται υπό τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου αποτελουμένου ές (9) εννέα μελών προκειμένου περί Κυνηγετικών Συλλόγων άριθμούντων δύναμιν άνω τών 1000 μελών, έξ (7) έπτά δέ τοιούτων προκειμένου περί Συλλόγων κατωτέρας δυνάμεως τών 1000 μελών, εκλεγομένων έπί 2ετή θητείαν υπό τής Γενικής Συνελεύσεως καί συγκειμένου έκ τοϋ Προέδρου, 'Αντιπροέδρου, Γενικοϋ Γραμματέως, Ταμίου, Κοσμήτορος καί 4 ή 2 Συμβούλων, πλήν τοϋ Ταμίου, όστις θά διορίζηται ύπό τοϋ Νομάρχου.καί θά επιλέγεται μεταξύ τών μελών τοϋ Συλλόγου Δημοσίων 'Υπηρεσιών.ή 'Οργανισμών. Δημοσίου Δικαίου, ύπαλλήλων, κατά προτίμησιν δε έκ των λογιστικών τοιούτων.

2. Τά εκλεγόμενα μέλη δέον :

α) Νά είναι "Ελληνες πολΐται.

β) Νά έχουν έλευθέραν τήν διαχείρισιν τής περιουσίας των.

γ) Νά έχουν συμπληρώσει τό 23ον έτος τής ήλικίας των.

δ) Νά έχουν έφοδιασθή δι' αδείας θήρας τούλάχιστον έπί τριετίαν.

ε) Νά μή συνδέωνται προς αλλήλους διά συγγενείας μέχρι δευτέρου βαθμού.

στ) Νά άσκοϋν τά πολιτικά των δικαιώματα.

ζ) Νά μή έχουν καταδικασθή ποτέ έπί παραβάσει τών περί θήρας διατάξεων.

η) Νά είναι κάτοχοι απολυτηρίου Δημοτικοϋ Σχολείου, πλήν τοϋ ΙΙροέδρου καί Γενικοϋ Γραμματέως, οίτινες προκειμένου περί Συλλόγων άριθμούντων άνω τών 1000 μελών, δέον νά είναι άπόφοιτοι Γυμνασίου ή ετέρας ισοτίμου Σχολής. Νά £χουν τό έπιβαλλόμενον ήθος, κϋρος καί κοινωνικήν προβολήν.

θ) Νά μή διετέλεσαν κατά τήν πρό τής έκλογής των τριετίαν έμποροι κυνηγετικών είδών ή υπάλληλοι κυνηγετικών οργανώσεων.

3. Κατά τήν ψηφοφορίαν εκλέγονται κατά σειράν επιτυχίας καί τά άναπληρωματικά μέλη.

4. 'Εντός δέκα (10) ήμερών, τό Νέον Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται τή προσκλήσει τοϋ πλειοψηφοϋντος μέ-λου καί συγκροτείται εις σώμα, έκλέγον ΓΙρόεδρον, Αντι-πρόεδρον, Γενικόν Γραμματέα καί Κοσμήτορα τοϋ Συλλόγου διά μυστικής ψηφοφορίας, τοΰτο δέ έντός οκτώ ήμερών τό πολύ, παραλαμβάνει διά πρωτοκόλλου παρά τοϋ άποχω-ροϋντος Διοικητικοϋ Συμβουλίου τήν διοίκησιν καί την οίκο-νομικήν διαχείρισιν καί άπασαν τήν κινητήν καί άκίνητον περιουσίαν τοϋ Συλλόγου.

Μέχρι τής παραδόσεως τής Διοικήσεως καί διαχειρίσεως, ταύτας ασκεί τό άπερχόμενον Διοικητικόν Συμβούλιον.

5. Ή θητεία τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

6. Τά μέλη τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου είναι απεριορίστως έπανεκλέξιμα, πλήν τοϋ Προέδρου καί Γενικοϋ Γραμματέως οίτινες δύναται νά έκλεγοϋν μόνον έπί τρεις (3) συνεχείς θητείας.

Ούτοι (Πρόεδρος καί Γενικός Γραμματεύς) μετά τήν παρέλευσιν τών άνω τριών (3) συνεχών θητειών, έπανεκλε-γόμενοι διοικητικοί Σύμβουλοι, δύνανται νά καταλάβουν έτερα άξιώματα πλήν Προέδρου καί Γενικοϋ Γραμματέως. Καθήκοντα καί Υποχρεώσεις τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου

"Αρθρον 10.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται τακτικώς μέν άπαξ τοϋ μηνός, εκτάκτως δέ οσάκις ό Πρόεδρος κρίνει άναγκαΐον ή ζητηθή εγγράφως παρά τριών μελών τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε ό Πρόεδρος ύποχρεοϋται όπως έντός πέντε (5) ήμερών συγκαλέση τοϋτο. Ευρίσκεται έν άπαρτία όταν τά παρόντα μέλη είναι πλείονα τών απόντων καί άποφασίζει διά πλειοψηφίας τών παρόντων, έν ισοψηφία νικώσης τής ψήφου τοϋ Προέδρου. Αί άποφάσεις του Διοικητικοϋ Συμβουλίου λαμβάνονται διά φανεράς ψηφοφορίας, πλήν τών προσωπικών ζητημάτων καί δέον νά είναι πάντοτε ήτιολογημέναι.

Ή πρόσκλησις τών μελών άποστέλλεται δέκα (10) ήμέ-ρας πρό τής συγκλήσεως καί 5 ήμέρας προκειμένου περί εκτάκτου, έπί κατεπειγούσης τοιαύτης έντός είκοσι τεσσάρων ωρών ή τηλεφωνικώς ή τηλεγραφικώς.

2. Τά μέλη τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου είναι μετακλητά, ευθύνονται δέ προσωπικώς καί άλληλεγγύως διά τήν έκπλη-ρωσιν τών υποχρεώσεων αύτών, όσαι άπορρέουν έκ τοϋ Κατα-στατικοϋ, τών αποφάσεων τών Γενικών Συνελεύσεων, τών άποφάσεων τοϋ Ύπουργοϋ Γεωργίας καί Νομάρχου, τών Νομών ή άλλων Διατάξεων του Κράτους. Τά μέλη τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου δεν ευθύνονται δι' άποφάσεις λαμβα-νομένας εις συνεδρίαν, καθ' ήν δέν παρίσταντο ή δεν αντι-προσωπεύοντο ή παριστάμενα διεφώνησαν, ή δέ διαφωνία των έχει καταχωρηθή είς τά πρακτικά τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου.

"Αρθρον 11.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί τον Σύλλογον καί διαχειρίζεται τήν περιουσίαν τούτου, λαμβάνει δέ άποφά-σεις έπί πάσης τακτικής ή εκτάκτου δαπάνης, ώς επίσης γενικώς άποφασίζει έπί παντώς ζητήματος, άφορώντος την προαγωγήν των σκοπών του Συλλόγου, πλην τών άποφάσεων έκείνων, αϊτινες, είτε δυνάμει Νόμου, είτε δυνάμει τοϋ παρόντος Καταστατικού είναι της άρμοδιότητος της Γενικής Συνελεύσεως (άγορά ή πώλησις άκινήτου ή παραίτησις έξ εμπραγμάτου δικαιώματος, πρόσθετος εισφορά κ.λ.π.).

2. Είδικώτερον τώ Διοικητικών Συμβούλιον :

α) Μέριμνα περί τής ακριβούς έκτελέσεως τών διατάξεων περί θήρας, τοϋ Καταστατικού καί τών άποφάσεων τών Γενικών Συνελεύσεων.

β) ΙΙροπαρασκευάζει τά εισακτέα εις τάς Γενικάς Συνελεύσεις καί εισηγείται έπ' αύτών.

γ) Συντάσσει και υποβάλλει πρώς έγκρισιν εις την Γενι-κήν Συνέλευσιν τον ΙΙροΰπολογισμόν καί άπολογισμόν.

δ) Συνεργάζεται μετά τών τοπικών Άρχων και τών άνω-τέρων των Διοικητικών Συμβουλίων τών Κυνηγετικών 'Οργανώσεων, διά τήν μελέτην καί υιοθέτησιν προσφόρων μέσων, άφορώντων τήν προστασίαν καί άνάπτυξιν τοϋ θηράματος.

ε) Επιτηρεί τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τών Νόμων καί τών άποφάσεων τοϋ Ύπουργοϋ Γεωργίας, τοϋ Νομάρχου ή άλλων Δημοσίων Αρχών, άφορωσών τήν θήραν καί το θήραμα.

στ) 'Ορίζει τους εκπροσώπους τοϋ Συλλόγου εις τάς κατά τόπους Συνεδριάσεις, Έπιτροπάς, 'Οργανώσεις κ.λ.π.

ζ) Καταστέλλει πασαν κατάχρησιν καί άπειθαρχίαν, δυναμένας νά εκθέσουν το κϋρος τοϋ Συλλόγου καί τήν άξιο-πρέπειαν τών κυνηγών ώς αθλητών.

η) Επεμβαίνει, εφ' δσον ήθελε ζητηθή, είς τάς μεταξύ κυνηγών άναφυομένας διενέξεις κατά τήν άσκησιν τής θή-ρας.

θ) Διορίζει καί απολύει το τακτικόν καί έκτακτον υπαλληλικόν προσωπικόν. Ωσαύτως διορίζει καί απολύει τους ιδιωτικούς φύλακας θήρας, ώς το άρθρον 267 τοϋ Ν.Δ.86/6ϋ ορίζει, προτιμωμένων τών άποφοίτων τής Σχολής θηροφυ-λάκων.

ι) Αποστέλλει εμπροθέσμως τάς νομίμους εισφοράς προς τήν Κυνηγετικήν Όμοσπονδίαν καί Συνομοσπονδίαν διά τοϋ Ταμείου αύτοϋ. Αι ανωτέρω απαριθμήσεις δέν είναι περιοριστικαί επί τών καθηκόντων τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου.

"Αρθρον 12.

1. Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μή προσερχόμενον αδικαιολογήτως είς δύο συνεχείς Συνεδριάσεις, αντικαθίσταται δι' άναπληρωματικοϋ.

2. Η συμπλήρωσις έν τω Συμβουλίω τών κενουμένων θέσεων, γίνεται έκ τών άναπληρωματικών κατά σειράν επιτυχίας των.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον επί γενικής φύσεως θέματος ή επί εισηγήσεως διά τήν λήψιν μέτρων, εχόντων σχέ-σιν μέ τήν άσκησιν τής θήρας καί τήν προστασίαν τοϋ θηράματος, ύποχρεοϋται όπως απευθύνεται προς τήν οίκείαν Κυνηγετικήν 'Ομοσπονδίαν κάί όύχί έπ' ευθείας προς το Ύπουργεΐον Γεωργίας.

4ί. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υπόκειται είς τον έλεγχον καί τήν έποπτείαν τής οικείας Κυνηγετικής 'Ομοσπονδίας.

5. Τώ Διοικητικόν Συμβούλιον εφ' δσον ύποπέση είς σοβαρον παράπτωμα ή παρεξέκλινε τών καθηκόντων του ή δια παραβάσεις Νόμων άντικαθίσταται προτάσει τής Έποπτευούσης 'Αρχής, τηρουμένης τής περί Σωματείων. Νομοθεσίας, διαδικασίας.

Πειθαρχικαί εξουσίαι.

"Αρθρον 13.

1. Παν μέλος ύποχρεοϋται νά τηρή τάς Καταστατικάς 'Αρχάς τοϋ Συλλόγου, τούς κανονισμούς, τάς άποφάσεις τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου καί τής Γενικής Συνελεύσεως αύτοϋ, ώς καί τής οικείας Κυνηγετικής 'Ομοσπονδίας καί τής Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας 'Ελλάδος, τους κανόνας τής Κυνηγετικής δεοντολογίας καί γενικώς τοΰς κανόνας τών καλών ήθών καί τής φιλάθλου συμπεριφοράς. Ή παρά-βασις τών υποχρεώσεων τούτων αποτελεί πειθαρχικόν παράπτωμα, κρινόμενον καί κολαζόμενον ύπό τοϋ Διοικητι-κοϋ Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου διά πειθαρχικής ποινής, άνε-ξαρτήτως πάσης ποινικής εύθύνης ή άλλης τυχόν συνεπείας κατά τοΰς κειμένους νόμους. Πασα ποινή επιβάλλεται δι' ήτιολογημένης αποφάσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου μετά προηγουμένην κλήσιν τοϋ εγκαλουμένου εις άπολογίαν.

2. Αϊ έπιβαλλόμεναι ποιναί είναι:

α) 'Απλή ή έγγραφος παρατήρησις μετά συστάσεως μή επαναλήψεως τής παραβάσεως.

β) Έπίπληξις κατ' ίδίαν μετά κλήσεως επανορθώσεως τής παραβάσεως.

γ) Έπίπληξις ενώπιον τής Γενικής Συνελεύσεως.

δ) Διαγραφή προσωρινή ή οριστική τής δυνάμεως τοϋ Συλλόγου καί άναλόγος στέρησις τοϋ δικαιώματος λήψεως άδειας θήρας, τής τυχόν χορηγηθείσης άνακαλουμένης.

3. Κατά πάσης αποφάσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου επιβαλούσης ποινήν προσκαίρου ή διαρκοϋς στερήσεως άδείας θήρας, δύναται νά άσκηθή προσφυγή ενώπιον τοϋ Διοικητι-κοϋ Συμβουλίου τής οικείας Κυνηγετικής 'Ομοσπονδίας. Η προσφυγή ασκείται έντός τριάκοντα (30) ημερών άπό τής έγγράφου κοινοποιήσεώς της πρώς τον τιμωρούμενον διά καταθέσεώς της έπί άποδείξει είς τον Γενικών Γραμματέα Συλλόγου, δστις αμελλητί τήν διαβιβάζει μετά τοϋ φακέλλου είς το Διοικητικόν Συμβούλιον τής 'Ομοσπονδίας. Μέχρις εκδόσεως αποφάσεως έπί τής προσφυγής άναστέλ-λεται ή έκτέλεσις τής επιβληθείσης ποινής.

4. Έπί τής προσφυγής άπόφασις τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τής 'Ομοσπονδίας δύναται νά έφεσιβληθή έντός προθεσμίας 30 ήμερών άπό τής γνωστοποιήσεως της ένώπιον τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου τής Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας 'Ελλάδος. Η άσκησις τής εφέσεως γίνεται διά καταθέσεως παρά τώ Γενικώ Γραμματεϊ τής Κυνηγετικής 'Ομοσπονδίας, άτελώς, καί δέν επάγεται άναστολήν τής επιβληθείσης ποινής.

5. Μέλος τοϋ Κυνηγετικοϋ Συλλόγου, τιμωρούμενον διά διαγραφής του έκ τής δυνάμεως τοϋ Συλλόγου του, συνεπα-γομένης τήν άδυναμίαν λήψεως άδείας θήρας, δέν δύναται νά έγγραφη μέλος άλλου Συλλόγου. Η ποινή διαγραφής δύναται νά είναι προσωρινή ή καί διά βίου, τής τελευταίας δυναμένης νά άρθή τή αιτήσει τοϋ τιμωρηθέντος ύπό τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου μετά πάροδον διετίας καί έφ' δσον ούτος επέδειξε μεταμέλειαν καί καλήν διαγωγήν.

6. Έν περιπτώσει τελεσιδίκου ποινικής καταδίκης μέλους τοϋ Κυνηγετικοϋ Συλλόγου διά παράβασιν τών διατάξεων τοϋ Νόμου περί θήρας, το Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Συλλόγου άπαγγέλει κατά τοϋ καταδικασθέντος δια-γραφήν έκ τοϋ Συλλόγου άνάλογον προς τήν έπιβληθεϊσαν αύτώ ποινήν.

7. Είς πασαν έτέραν περίπτωσιν επιβολής ποινής κατά μέλους τοϋ Κυνηγετικοϋ Συλλόγου, ή έπιβάλλουσα τήν ποινήν άπόφασις τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου, υπόκειται εις εφεσιν ένώπιον τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τής οικείας Κυνηγετικής 'Ομοσπονδίας. Η έφεσις ασκείται έντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάκοντα (30) ήμερών άπό τής κοινοποιήσεως τής αποφάσεως καί κατατίθεται παρά τω Γραμματεΐ .τοϋ Κυνηγετικοϋ Συλλόγου. Η άσκησις τής εφέσεως άναστέλλει τήν ποινήν.

Ελεγκτική 'Επιτροπή.

"Αρθρον 14.

1. Ό έλεγχος και ή εποπτεία τής διαχειρίσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται είς τριμελή έκ μελών Έλεγ-κτικήν Έπετροπήν, των δύο εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως, επί διετεϊ θητεία, τοϋ δέ τρίτου οριζομένου ύπό του Νομάρχου. ΊΙ Συνέλευσις έκλέγει και δύο άναπλη-ρωματικά μέλη.

2. Ή Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τάς οίκονομικάς πράξεις τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούται να έξετάζη τά οικονομικά συμφέροντα τοϋ Ταμείου οποτεδήποτε, επίσης νά είσηγηται τήν σύγκλησιν Γενικής Συνελεύσεως όταν θεωρή ότι διακυβεύωνται τά συμφέροντα τοϋ Συλλόγου.

3. Δέκα (10) ημέρας προ της τακτικής Συνελεύσεως, καλείται υπό τοϋ Προέδρου τοϋ Συλλόγου ή Ελεγκτική 'Επιτροπή και τίθενται είς τήν διάθεσιν της τά βιβλία της διαχειρίσεως τά πρακτικά τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου καί Γενικής Συνελεύσεως καΐ έν γένει παν στοιχεϊον άναγκαιοϋν αυτή, διά τήν ένέργειαν τοϋ έλεγχου.

4. Μετά το πέρας του ελέγχου ή Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει υποχρεωτικώς είς τήν Γεν. Συνέλευσιν έγγραφον εκθεσιν περί τοϋ πορίσματος τοϋ ελέγχου.

'Λντιπρόσωποι-Έκλέκτορες-Όμοσπονδίας.

"Αρθρον 15.

1. Τήν Γεν. Συνέλευσιν της 'Ομοσπονδίας συγκροτοϋν οί ανήκοντες είς τήν περιφέρειαν αυτής Κυνηγετικοί Σύλλογοι.

2. 'Αντιπρόσωποι και εκλέκτορες διά τάς τακτικάς καΐ εκτάκτους, ως καΐ τάς των άρχαιρεσιών Συνελεύσεις της Κ. 'Ομοσπονδίας, είναι μέλη τοϋ Δ.Σ. τοϋ Συλλόγου. Έκ των μελών τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου παρίστανται τόσα, οσαι αί ψήφοι τοϋ Συλλόγου, βάσει της επομένης παραγράφου.

3. "Εκαστος Σύλλογος διά παν πταίσμα τιθέμενον εις ψηφοφορίαν και διά τάς άρχαιρεσίας της 'Ομοσπονδίας δικαιούται μιας ψήφου άνά 2.000 μέλη. Σύλλογος με όλιγώ-τερα μέλη δικαιοϋται ένός άντιπροσώπου και μιας ψήφου.

Ο άριθμός των μελών τοϋ Κυνηγετικοϋ Συλλόγου δέον νά προκύπτη έξ υπευθύνου δηλώσεως τοϋ Προέδρου τοϋ Δ. Συμβουλίου.

"Αρθρον 16.

1. Προς καλυτέραν έξυπηρέτησιν των κυνηγών δύναται ό Σύλλογος νά ίδρύη παραρτήματα δι' αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως τούτου καΐ κατόπιν εγκρίσεως ύπδ τοϋ Υπουρ-γείου Γεωργίας (Νομάρχου).

2. Ό αριθμός των παραρτημάτων δεν δύναται νά ύπερ-βή τά πέντε (5).

3. Τά παραρτήματα ιδρύονται κατά προτίμησιν, οπου ύπηρχον πρότερον άνεγνωρισμέναι Κυνηγετικοί Σύλλογοι, τών οποίων ή συνεργασία διεκόπη τήν 10ην Μαρτίου 1969 ή είς κωμοπόλεις καί χωρία, όπου ό άριθμός τών κυνηγών υπερβαίνει τους τριακοσίους ή όπου ειδικαΐ συνθήκαι συγ-χωροϋν τοϋτο, όπως συγκοινωνιακαί δυσχέρειαι κ.λ.π.

'Αποκλείεται ή ίδρυσις παραπτώματος εντός τής έδρας τοϋ Συλλόγου, εξαιρέσει τών πόλεων 'Αθηνών - Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης, εις τάς οποίας κατ' έςαίρεσιν έπιτρέπεται ή ΐδρυσις είς μέν τάς 'Αθήνας τεσσάρων Παραρτημάτων, είς δε Πειραιά καί Θεσσαλονίκην άνά τρία (3) παραρτήματα.

4. Τά παραρτήματα διοικούνται υπό Τριμελούς 'Επιτροπής ήτις εκλέγεται διά ψηφοφορίας επί διετή θητεία υπό της Γεν. Συνελεύσεως, όμοϋ μετά τοϋ Δ. Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου.

5. Η Τριμελής Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρον όστις αντιπροσωπεύει τούς κυνηγούς της περιφερείας.

6. Η περιφέρεια εκάστου παραρτήματος ρυθμίζεται δι' αποφάσεως τοϋ Δ/κοϋ Σ/λίου τοϋ Συλλόγου ώς καί ο τρόπος λειτουργίας τούτου.

7. Τά παραρτήματα ούδεμίαν έξουσίαν ασκούν και ουδεμίαν άπόφασιν λαμβάνουν άλλα δύναται νά καλούνται όπως μετέχουν εις τάς συνεδριάσεις τοϋ Δ. Συμβουλίου και έκθέτουν τας απόψεις των, είσηγουμενα τά άπασχολοϋντα τήν ττεριφέρειάν των θέματα.

8. 'Εφ' όσον τά οικονομικά τοϋ Συλλόγου το επιτρέπουν δύνανται τά παραρτήματα νά διατηρούν Γραφεία, άνευ όμως προσθέτων δαπανών καί υπαλλήλων. Μόνον κατά τό δίμηνον τής εκδόσεως τών άδειών θήρας Αύγούστου-Σεπτεμβρίου καί της περιόδου σφαγίσεως τών όπλων, δύνανται νά προσλαμβάνουν ύπάλληλον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Καθήκοντα μελών Διοικητικού Σ/λίου.

"Αρθρον 17.

1. Ό Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου προΐσταται τοϋ Δ. Συμ/ λίου τοϋ Συλλόγου καί προεδρεύει τών συνεδριάσεων τούτου, καθώς καί τών Γεν. Συνελεύσεων, πλήν τής τοιαύτης τών αρχαιρεσιών.

2. Ό Πρόεδρος συγκαλεί το Δ/κόν Συμβούλιον καί διευθύνει τάς εργασίας αύτοϋ.

3. Ό Πρόεδρος ή νόμιμος αύτοϋ άναπληρωτής, εκπροσωπεί τον Σύλλογον ενώπιον πάσης διοικητικής ή δικαστικής άρχής καί ενώπιον παντός τρίτου.

4. Ό Πρόεδρος επιμελείται τής εκτελέσεως τών άπο-φάσεων τών Γεν. Συνελεύσεων καί Δ. Συμβουλίων.

5. Ό Πρόεδρος, δι' έκποίησιν κινητής ή ακινήτου περιουσίας τοϋ Συλλόγου, παραιτήσεως ή συμβιβασμοΰ ή δι' όμολογήσεως δόσεως όρκου ή άντεπαγωγής όρκου επί έκκρεμών δικών, ενεργεί κατόπιν ειδικής έξουσιοδοτήσεως τοϋ Δ. Συμβουλίου, εντολοδόχου έν προκειμένω της Γεν. Συνελεύσεως.

6. Ό Πρόεδρος συνυπογράφει μετά τοϋ Γεν. Γραμματέως μέν, τά πάσης φύσεως έγγραφα τοϋ Συλλόγου καί τά πρακτικά της Γεν. Συνελεύσεως μετά τοϋ Ταμίου δέ τά γραμμάτια εισπράξεων καί εντάλματα πληρωμής.

7. Ό Πρόεδρος μέριμνα διά τήν τήρησιν τής τάξεως κατά τάς συνεδριάσεις καί γενικώς είναι ύπεύθυμος διά τήν όμα-λήν λειτουργίαν τοϋ Συλλόγου, τήν τήρησιν τών Νόμων, αποφάσεων καί εντολών τόσον τής έποπτευούσης 'Αρχής, όσον καί τών Προϊσταμένων τοϋ Συλλόγου όργανώσεων 'Ομοσπονδίας, Συνομοσπονδίας.

8. Ό Πρόεδρος άσκεΐ έλεγχον έπί τών υπαλλήλων τοϋ Συλλόγου καί προτείνει είς τό Δ. Συμβούλιον τήν έπιβολήν κυρώσεων διά πασαν παράβασιν ή άμέλειαν έν τή εκτελέσει τής υπηρεσίας των.

9. Ό Πρόεδρος δεν δύναται νά προβαίνει είς εκδηλώσεις άσχέτους πρός τήν Οήραν ή νά άναμιγνύεται είς υποθέσεις εξυπηρετούσας άλλοτρίους σκοπούς έν ονόματι τοϋ Συλλόγου.

10. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον άναπληροί ό 'Αντιπρόεδρος καί τοϋτον ό πρεσβύτερος τών συμβούλων.

Καθήκοντα 'Αντιπροέδρου.

"Αρθρον 18.

1. Ό 'Αντιπρόεδρος άσκεΐ άπασαν τήν κατά τ' ανωτέρω άρμοδιότατα τοϋ Προέδρου, έν άπουσία ή κωλύματι αύτοϋ.

2. Τή είσηγήσει τοϋ Προέδρου καί τη άποφάσει τοϋ Δ. Συμβουλίου, δύνανται νά ανατίθεται καθήκοντα καί παραχω-ροϋνται άρμοδιόττες πρός τον Άντιπρόεδρον.

Καθήκοντα Γεν. Γραμματέως.

"Αρθρον 19.

1. Ό Γεν. Γραμματεύς προΐσταται τών Γραφείων καί τοϋ ύπαλληλικοϋ προσωπικοϋ τοϋ Συλλόγου τηρεί τά κεκανονι-σμένα βιβλία, επιμελείται τής διεξαγωγής τής αλληλογραφίας, τηρεί τό άρχεΐον, φυλάττει τήν σφραγίδα, καί συνυπογράφει μετά τοϋ Προέδρου άπαντα τά έγγραφα καί τά πρακτικά.

2. Ό Γεν. Γραμματεύς δύναται νά ύποβοηθήται υπό ενός εμμίσθου είδικοϋ γραμματέως, προσλαμβανομένου ύπό τοϋ Δ/κοϋ Σ/λίου διά έκτέλεσιν τής όλης εργασίας τοϋ Συλ

λόγου, έφ' οσον ή οικονομική κατάστασις τοϋ Συλλόγου επιτρέπει τοϋτο.

3. Συντάσσει τά πεπραγμένα καί άναγιγνώσκει ένώπιον τής Γεν. Συνελεύσεως τήν έκθεσιν πεπραγμένων καί δραστηριότητος τοϋ Συ/λύγου.

4. Τόν Γεν. Γραμματέα, απόντα ή κωλυόμενον, άναπληροί έτερος σύμβουλος οριζόμενος ΰπό τοϋ Διοικητκού Σ/ λίου.

Καθήκοντα Ταμίου.

"Αρθρον 20.

1. Ό Ταμίας είναι υπεύθυνος δια τήν τήρησιν των λογιστικών βιβλίων καί των λογαριασμών τοϋ Συλλόγου, τηρεί τακτικώς καί επιμελώς τά κεκανονισμένα βιβλία διαχειρίσεως χρηματικού και ύλικοϋ, μέριμνα δια τήν είσπραξιν πάντων τών εσόδων τοϋ Συλλόγου καί διά τήν πληρώ -μήν τών εξόδων τούτου, βάσει γραμματίων εισπράξεων, ενταλμάτων πληρωμής καί εξοφλητικών αποδείξεων τών δικαιούχων.

2. 'Ο Ταμίας συντάσσει τον προϋπολογισμόν καί απολογισμόν τοϋ Συλλόγου, βοηθούμενος είς τήν έν γένει έργασίαν του υπό τοϋ εΐδικοϋ Γραμματέως καί λοιποϋ προσωπικού.

3. Ύποχρεοϋται εις τήν κατάθεσιν τοϋ είς χείρας του χρηματικού ποσοϋ άνήκοντος είς τον Σύλλογον είς μίαν τών έν τη έδρα τοϋ Συλλόγου Τραπεζών ή τό Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον καθορισομένην υπό τοϋ Δ.Σ., πλήν τοϋ αναγκαίου ποσοϋ διά τά συνήθη έξοδα τοϋ Συλλόγου, καθοριζόμενα υπό τοϋ Δ. Συμβουλίου.

4. ΙΙασα άνάληψις ποσοϋ διενεργείται δι' άποφάσεως τοϋ Δ. Συμβουλίου.

5. Ό Ταμίας συνυπογράφει μετά τοϋ Προέδρου τά γραμμάτια είσπράξεως, τά εντάλματα πληρωμών, ως καί παν έ'γγραφον άφορων οίκονομικά θέματα.

6. Ό Ταμίας λογοδοτεί ενώπιον της Γεν. Συνελεύσεως, τοϋ Διοικητικοϋ Σ/λίου καί της 'Ελεγκτικής 'Επιτροπής, εύθύνεται δέ διά πασαν διαχειριστικήν άνωμαλίαν.

7. Τόν Ταμίαν άπόντα ή κωλυόμενον άναπληροΐ ετερος Σύμβουλος οριζόμενος υπό τοϋ Διοικητικού Συμ/λίου.

Καθήκοντα Κοσμήτορος.

"Αρθρον 21.

1. Ό Κοσμήτωρ μέριμνα διά τήν δραστηριοποίησιν τοϋ Συλλόγου είς τάς πάσης φύσεως εκδηλώσεις τούτου. Επιμελείται διά την όργάνωσιν εκδρομών, εκθέσεων, διαλέξεων.

2. Μέριμνα διά πασαν δημοσίευσιν προς προβολήν τής δραστηριότητος τοϋ Συλλόγου καί δίδει είς τόν τύπον τά επιτεύγματα τούτου καί εισηγείται προς τό Διοικ. Σ/λιον παν θέμα τοιαύτης φύσεως.

3. 'Επιμελείται της καλής συντηρήσεως τών Γραφείων καί επίπλων ως καί της βιβλιοθήκης τοϋ Συλλόγου.

Καθήκοντα Συμβούλων.

"Αρθρον 22.

1. Οί Σύμβουλοι μέλη τοϋ Δ. Συμβουλίου άσκοϋν έποι-κοδομητικήν έργασίαν έν τώ Συμ/λίω καί βοηθοϋν τούς ά-ξιωματούχους Συμβούλους είς τήν άσκησιν τών καθηκόντων των.

2. Είς τους Συμ/λους δι' άποφάσεως τοϋ Διοικ. Συμ/λίου δύνανται νά έκχωροϋνται αρμοδιότητες τομέως τινός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Περιουσία-ΙΙόροι-Δωρηταί-Εύεργέται.

"Αρθρον 23.

1. Η περιουσία τοϋ Συλλόγου είναι :

α) Τά κινητά καί ακίνητα.

β) Τά άποταμιευόμενα χρηματικά ποσά καί.

γ) Οιονδήποτε άλλο περιουσιακόν στοιχεΐον νομίμως άποκτώμενον.

2. Οί πόροι τοϋ Συλλόγου είναι :

α) Τά δικαιώματα εγγραφής, αί έτήσιαι συνδρομαΐ καί αϊ έκτακτοι εισφοραί τών μελών.

β) Τά έσοδα έκ τών ποικίλων δραστηριοτήτων καί εκδηλώσεων αύτοϋ καί

γ) Αί δωρεαί καί παν έν γένει εσοδον νομίμως άποκτώμενον.

3. Ταμειακώς έν τάξει θεωρείται το μέλος, τό έχον εκπληρώσει τάς οίκονομικάς του υποχρεώσεις, ήτοι τόν συν-δρομήν καί τυχόν έκτάκτους εισφοράς.

4. Τό δικαίωμα έγγραφης καί συνδρομής ορίζεται κατά τάς αποφάσεις τοϋ Ύπουργοϋ Γεωργίας καί καταβάλλεται κατ' έτος έφ' απαξ κατά τήν έκδοσιν της άδειας θήρας.

5. Τό Διοικητικόν Συμ/λιον δύναται νά είσηγήται τήν αΰξησιν τών συνδρομών καί τόν καθορισμόν έκτάκτου εισφοράς ώς αί σχετικαί δεατάξεις τοϋ Νόμου ορίζουν.

6. Τό ήμισυ τουλάχιστον τών έσόδων έκ συνδρομών καί έγγραφών διατίθεται υπέρ φιλοθηραματικών σκοπών.

7. Προκειμένης προμηθείας ειδών άξιας μεγαλυτέρας τών 10.000 δρχ. διενεργείται υποχρεωτικώς τακτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, κάτω δε τοϋ ποσοϋ τούτου πρόχειρος τοιούτος, υπό επιτροπής όριζομένης δι' άποφάσεως τοϋ Δ. Σ/λίου, τών πρακτικών υποκειμένων είς έγκρισιν τοϋ Δ.Σ.

8. Δι' άποφάσεως τοϋ Δ. Συμβουλίου άνακηρύσσόνται :

α) Υποστηρικταί τοϋ Συλλόγου, οί προσφέροντες χρήματα ή άντικείμενα άνω τοϋ 50/σίου της ετησίας συνδρομής.

β) Δωρηταί, οί προσφέροντες άνω τοϋ 200/σίου καί πλέον της έτησίας συνδρομής.

Ούτοι εϊναι άπηλλαγμένοι της έτησίας συνδρομής καί άναλόγως της δωρεάς, απολαμβάνουν ιδιαιτέρων προνομίων, άτινα θέλουν καθορισθή προτάσει τοϋ Δ. Σ/λίου υπό της Γεν. Συνελεύσεως.

9. Έν ουδεμία περιπτώσει έπιτρέπεται, ή δημιουργία παγίου άποθεματικοϋ κεφαλαίου ανωτέρου τών εκατόν χιλ. (100.000) έκτός τοϋ ποερχομένου έξ έκτάκτου εισφοράς διά καθορισμένον σκοπόν.

Προϋπολογαμός—Άπολογισμός.

"Αρθρον 24.

1. Τό οίκονομικόν έτος τοϋ Συλλόγου, συμπίπτει με τό της Πολιτείας, ήτοι άρχεται τήν Ιην 'Ιανουαρίου καί λήγει τήν 3Ιην Δεκεμβρίου.

2. Είς τήν αρχήν τοϋ έτους συντάσσεται ό έτήσιος προϋπολογισμός τοϋ Συλλόγου καί ό απολογισμός τοϋ προηγουμένου έτους.

3. Είς τόν προϋπολογισμών περιλαμβάνονται πάντα τά προβλεπόμενα έσοδα έκ πασών τών πηγών, έπίσης καί τά πραγματοποιηθησόμενα έξοδα άναλυτικώς.

4. Ουδεμία πραγματοποίησις δαπάνης έπιτρέπεται εάν δεν έχει προβλεφθή έν τώ προϋπολογισμοί ή έφ' όσον δεν έχει γίνει ή τροποποίησις αρμοδίως.

5. Ό Προϋπολογισμός καί άπολογισμός υποβάλλεται ά-μελλητί εντός τοϋ πρώτου 15θημέρου τοϋ Φεβρουαρίου είς τόν Όμοσπονδίαν, μετ' έλεγχον της όποιας διαβιβάζεται προς τήν έποπτεύουσαν 'Αρχήν προς έλεγχον της νομιμότη-τος καί έγκρισιν. 'Ακολούθως έπιστρέφεται προς τό Δ. Συμ/ λ'.ον τοϋ Συλλόγου προς έγκρισιν παρά της Γεν. Συνελεύσεως. 'Εν περιπτώσει τυχόν τροποποιήσεως τοϋ προϋπολογισμού υπό της Γεν. Συνελεύσεως τά τροποποιούμενα άρθρα τοϋ προϋπολογισμού υποβάλλονται έκ νέου ώς άνω-τέρω προς έλεγχον.

6. Μέχρις εγκρίσεως τοϋ προϋπολογισμού δύνανται νά πραγματοποιούνται δαπάναι μέχρι τοϋ (1/12) ένός δωδεκάτου τοϋ συνολικοϋ ΰψους τοϋ έτησίου προϋπολογισμοϋ τοϋ προηγουμένου έτους, έν περιπτώσει μεγαλυτέρας έκτάκτου δαπάνης, θά ζητηται ή έγκρισις άρμοδίως.

Τηρούμενα Βιβλία.

"Αρθρον 25.

1. Ό Κυνηγετικός Σύλλογος ύποχρεοϋται νά τηρή απαραιτήτως τά κάτωθι βιβλία:

α) Βιβλίον Πρωτοκόλλου

β) Βιβλίον Διεκπεραιώσεως

γ) Βιβλίον πρακτικών Γεν. Συνελεύσεων

δ) Βιβλίον πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

ε) Βιβλίον Γενικού Μητρώου Μελών ή καρτέλλες

στ) Βιβλίον μητρώου κατόχων κυνηγετικών όπλων

ζ) Βιβλίον μητρώου κατόχων κυνηγετικών κυνών

η) Βιβλίον μηνύσεωε, δικαστικών αποφάσεων επί τών μηνύσεων καί ισχυουσών διατάξεων.

θ) Βιβλίον Απογραφής περιουσίας (χρηματικού - ύλι-κοϋ).

ι) Βιβλίον Ταμείου

ια) Βιβλίον ενταλμάτων πληρωμών καί γραμματίων εισπράξεων.

ιβ) Βιβλίον ήμερολόγιον δραστηριότητος Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Άρχαιρεσίαι.

"Αρθρον 26.

1. Κατά μήνα Άπρίλιον άνά διετίαν συγκαλείται υπό τοϋ Δ. Σ/λίου ή Γενική Συνέλευσις τοϋ Συλλόγου προς άνάδειξιν τοϋ νέου Διοικητικοϋ Σ/λίου, κλητευομένου πάντοτε αντιπροσώπου της Δικαστικής 'Αρχής.

2. Ή σύγκλησις τής Γεν. Συνελεύσεως άρχαιρεσιών, δέον νά γίνεται κατ' έξαίρεσιν 30 ήμέρας προ της ημερομηνίας καί νά δίδεται εύρυτάτη δημοσιότης διά παντός μέσου, ήτοι διά τριών, τουλάχιστον, δημοσιεύσεων εις τον τοπικόν Τύπον, τοιχοκολλήσεως εις τάς Κοινότητας καί παντός άλλου προσφόρου μέσου.

3. Δικαίωμα υποβολής ύποψηφιότητος διά τό αξίωμα τοϋ Διοικητικοϋ συμβούλου καί τοϋ μέλους τής 'Ελεγκτικής 'Επιτροπής, έχουν πάντα τά νομίμως εγγεγραμμένα μέλη τοϋ Συλλόγου, έφ' όσον κέκτηνται τά έν άρθρω 9 παρ. 2 τοϋ παρόντος προσόντα.

Ή υποβολή της ύποψηφιότητος γίνεται εΐτε δι' αιτήσεως ΰπό τοϋ ενδιαφερομένου πρός τό Δ.Σ. εΐτε κατόπιν προτάσεως 20 τουλάχιστον νομίμων μελών τοϋ Συλλόγου. Πασα ύποψηφιότης δέον νά ύποβάληται εις τό Δ.Σ. τό βραδύτερον 15 ήμέρας πρό τής ήμερομηνίας διεξαγωγής τών αρχαιρεσιών καί δέον νά συνοδεύηται ή μέχρι τής αύ-τής ήμερομηνίας νά συμπληροϋται δι' υπευθύνου δηλώσεως τοϋ υποψηφίου συντεταγμένης έπί σφραγιστοϋ χάρτου κατά τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 105/69 διά τής οποίας νά δηλοϋται ύπευθύνως ότι ό υποψήφιος κέκτηται άναλυτικώς τά προσόντα τοϋ άνωτέρω άρθρου 9 καί ότι δεν συντρέχει περίπτωσις αποκλεισμού τής ύποψηφιότητος λόγω ασκήσεως επαγγέλματος τινός έκ τών έν άρθρω 9 άναφερομένων. Έν περιπτώσει μή συμπληρώσεως τοϋ άριθμοϋ τών υποψηφίων κατά τον άνωτέρω τρόπον τό Δ. Συμ/λιον καί ή Γεν. Συν-έλευσις δικαιοϋται νά προτείνη τόν ελλείποντα άριθμόν υποψηφίων πλέον ενός κατά πασαν περίπτωσιν έκ τών παρόντων μελών αύτής.

4. Βάσει τών άνωτέρω ύποψηφιοτήτων καί τών σχετικών υπευθύνων δηλώσεων, τό Δ.Σ. συνέρχεται εις συνε-δρίασιν 10 τουλάχιστον ήμέρας πρό τών άρχαιρεσιών καί μετ' ελεγχον τών προσόντων, καταρτίζει πίνακα τών υποψηφίων, δικαιούμενον νά μή περιλάβη εις τόν Πίνακα δι' ήτιολογημένης άποφάσεώς του, ύποψήφιον στερούμενον τών έν άρθρω 9 προσόντων. Ό πίναξ ύποψηφίων άναρταται εις τά Γραφεία τοϋ Συλλόγου καί τά παραρτήματα αύτοϋ, έπί τρεις ήμέρας πρό τών αρχαιρεσιών.

Ό Πίναξ αύτός έκτυποϋται ή πολυγραφεΐται εις άριθμόν διπλάσιον τοϋ άριθμοϋ τών μελών τοϋ Συλλόγου καί χρησιμοποιείται ώς ψηφοδέλτιον, άπαγορευομένης τής χρήσεως ετέρων ψηφοδελτίων άτινα λογίζονται ώς· άκυρα.

Είς τόν πίνακα αναγράφονται τά ονόματα.τών ύποψηφίων κατά σειράν άλφαβήτου.

α) Ύπό τήν επικεφαλίδα «ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ», άπαντες οί υποβάλλοντες σχε-τικήν υποψηφιότητα, όσοι καί άν είναι, τών ονομάτων συμπλ.ηρωμένων ώς έν τή παραγράφω 3 τοϋ παρόντος.

β) 'Υπό τήν επικεφαλίδα «ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΓΓΡΟΠΗΣ» άπαντες οί υποβάλλοντες σχετικήν υποψηφιότητα, οσοι καί άν είναι. Προκειμένου περί Κ. Συλλόγων διά τούς οποίους επιτρέπεται ή ΐδρυσις Παραρτημάτων αναγράφονται είς τό ώς άνω Ψηφοδέλτιον, ύπό τήν επικεφαλίδα «ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ», τό όνοματεπώνυμον ύποψηφίων μελών δι' εκαστον Παράρτημα, τά δέ προσόντα τών έν λόγω ύποψηφίων, δέον νά είναι τά αύτά μετά τών λοιπών τοιούτων τοϋ Δ.Σ., τηρουμένης τής αύτής διαδικασίας ύποβολής ύποψηφιότητος. Επιτρέπεται εν καί τό αύτό πρόσωπον νά έκθεση ύποψηφιότητα δι' άπαντα τά άνω άξιώματα ή μέρος αύτών, δτε τό ονομά του άναγράφεται είς έκάστην ομάδα ύποψηφίων. Έν περιπτώσει όμως επιτυχίας εις πλείονα τοϋ ενός άξιώματα, ή άνακήρυξις γίνεται είς έν καί μόνον, κατ' επιλογήν τοϋ επιτυχόντος.

5. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τά ταμειακώς έν τάξει μέλη τοϋ Συλλόγου παριστάμενα αύτοπροσώπως, κατά τά κατωτέρω εκτιθέμενα καί επιδεικνύοντα τήν άδειαν θήρας του έτους τών αρχαιρεσιών.

6. Τρεις ήμέρας πρό τών άρχαιρεσιών, μερίμνη τοϋ Δ.Σ., δέον ν' άποσταλώσιν είς τά έν άρθρω 6 παραρτήματα τοϋ Συλλόγου, ικανός άριθμός ψηφοδελτίων μετά φακέλλων έσφραγισμένων διά τής σφραγΐδος τοϋ Συλλόγου.

7. Κατά τήν ήμέραν τών άρχαιρεσιών ό Πρόεδρος τοϋ Δ.Σ., αρχομένης τής συνεδριάσεως, ζητεί άπό τήν Γεν. Συνέλευσιν τόν διορισμόν Προεδρείου τής Γεν. Συνελεύσεως καί Εφορευτικής Επιτροπής, πρός τήν οποίαν παραδίδει τά άνωτέρω ψηφοδέλτια καί φακέλλους, καθώς καί τά λοιπά εκλογικά εΐδη.

Ή έφορευτική έπιτροπή πρό τής ενάρξεως τής ψηφοφορίας άναγιγνώσκει τόν πίνακα τών ύποψηφίων καί έπε-ξηγεϊ σαφώς είς τά μέλη τής Συνελεύσεως, τόν τρόπον τής ψηφοφορίας, ρητώς άναφέρουσα ότι άπαγορεύεται ή χρή-σις ετέρων ψηφοδελτίων πλην τών ύπ' αύτής διανεμηθη-σομένων.

'Ακολούθως, ή 'Εφορευτική 'Επιτροπή βάσει τοϋ μητρώου τών μελών τοϋ Συλλόγου καί έπί τή έπιδείξει είς αύτήν τής άδείας θήρας εκάστου μέλους, παραδίδει είς αύτό άνά εν ψηφοδέλτιον καί ενα φάκελλον φέροντα αμφότερα τήν σφραγίδα αύτής είς τό άνω δεξιόν μέρος.

8. "Εκαστον μέλος τοϋ Κυνηγετικοϋ Συλλόγου, λαμβάνουν άνά χείρας τό άνωτέρω ψηφοδέλτιον μετά τοϋ φακέλ-λου άποσύρεται είς ίδιαίτερον χώρον εντός τής αίθούσης ψηφοφορίας καί ιδιοχείρως διά παντός μέσου γραφής θέτει οκτώ (8) σταυρούς προτιμήσεως προκειμένου περί έννεαμελών ή έξ (6) σταυρούς προτιμήσεως προκειμένου περί επταμελών Συμ/λίων, έναντι ισαρίθμων όνομάτων ύποψηφίων διά τό άξίωμα τοϋ μέλους τοϋ Δ. Σ/λίου καί δύο σταυρούς προτιμήσεως έναντι δύο ονοματεπωνύμων ύποψηφίων διά τό άξίωμα τής Ελεγκτικής Επιτροπής. Είς τά παραρτήματα του Συλλόγου ή ψηφοφορία διεξάγεται παρουσία έκπροσώπου τής Δασικής 'Αρχής κατά τόν αύ-τόν χρόνον ενώπιον τής Επιτροπής τοϋ παραρτήματος είς κατάλληλον χώρον γνωστοποιούμενον 3 ήμέρας πρό τής ψηφοφορίας.

Ή 'Επιτροπή τηρεί πρακτικόν ψηφοφορίας είς ό άναγράφεται τό όνοματεπώνυμον τοϋ ψηφίζοντος καί ό αριθμός άδείας θήρας του. Ή ψηφοφορία είς τά παραρτήματα διεξάγεται κατά τόν αύτόν ώς άνω τρόπον, οί εκλογείς όμως εκάστου παραρτήματος' ψηφίζουν εκτός τών μελών τοϋ Δ. Συμ/λίου καί τής 'Ελεγκτικής Επιτροπής, τούς ύποψηφίους τοϋ ιδίου αύτών παραρτήματος. Μετά τό πέρας τής ψηφοφορίας είς τό παράρτημα, οί φάκελλοι, χωρίς ν' άποσφραγισθώσιν τοποθετοϋνται είς δέμα εσφραγισμέ-νον διά τής σφραγΐδος τής Επιτροπής καί διαβιβάζονται, μερίμνη τοϋ Δασικοϋ υπαλλήλου, αύθημερόν. καί ασφαλώς είς χείρας τής 'Εφορευτικής Επιτροπής τής έδρας τοϋ Κυνηγετικοϋ Συλλ.όγου.

9. Έν τή έδρα τοϋ Συλλόγου, μετά τό πέρας τής ψηφοφορίας άρχεται ή διαλογή τών ψηφοδελτίων κατά τάς ΐσχυ-

ούσας διατάξεις περί Σωματείων, τηρουμένων των σχετικών πρακτικών και πινάκων διαλογής Μετά το πέρας τής διαλογής, είτε κατά. την αυτήν ήμέραν, εϊτε τήν έπομένην συνεχίζεται ή διαλογή των ψηφοδελτίων των παραρτημάτων τοϋ Συλλόγου.

"Αμα τω πέρατι της γενικής διαλογής γίνεται ή άνακή-ρυξις κατά σειράν επιτυχίας : α) έκ των υποψηφίων των μελών τοϋ Δ.Σ. οκτώ (8) τακτικών καΐ όκτώ (8) άναπληρωματικών ή προκειμένου περί έπτά (7) μελών Δ.Σ. (6) εξ τακτικών και £ξ (6) άναπληρωματικών, β) έκ των υποψηφίων μελών τής Ελεγκτικής Επιτροπής δύο (2) τακτικών καΐ δύο (2) άναπληρωματικών, έκ των ύποψηφίων-Έπιτροπών εκάστου Παραρτήματος τριών (3) τακτικών καΐ δύο άναπληρωματικών. Εις τό πρακτικόν ανακηρύξεως, ή Εφορευτική Επιτροπή δέον νά ποιήται μνείαν ότι οί άνακηρυχθέντες υπ' αυτής έχουν άπαντα τά προσόντα τοϋ άρθρου 9 τοϋ παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

Γενικαί Διατάξεις.

"Αρθρον 27.

1. "Απαντες οί κατέχοντες αξιώματα είς τον Σύλλογον είναι άμισθοι. Δύνανται όμως νά λαμβάνουν ήμερησίαν άποζημίωσιν καΐ οδοιπορικά έξοδα, εφ' όσον μετακινούνται έκτός έδρας της μονίμου κατοικίας των, καθοριζόμενα υπό τοϋ Δ. Συμβουλίου καΐ εγκρινόμενα έν τω προϋπολογισμώ άρμοδίως μέ βάσιν την οίκονομικήν δυνατότητα τοϋ Συλλόγου.

2. Ό Κυνηγετικός Σύλλογος θά έχη σφραγίδα κυκλι-

κήν μέ τήν έπωνυμίαν ... «Κυνηγετικός Σύλλογος.....»

καΐ τό έτος......εις τό κέντρον δέ σήμα άπεικονίζον τήν

θεάν "Αρτεμιν μετά της έλάφου. Τά έν γένει έγγραφα θά

φέρουν τίτλον : «... Κυνηγετικός Σύλλογος.............

Άνεγνωρισμένον Σωματεΐον. Συνεργαζόμενον μετά τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας.

Μέλος τής Κυνηγετικής 'Ομοσπονδίας..............»

Έν................τη ................ 19....

3. Επίσης ό Σύλλογος εχει σημαίαν μέ έλληνικά χρώ-ματά κατά τάς ίσχυούσας διατάξεις τής οποίας ή έπαρσις καΐ ή ύποστολή γίνεται ώς και τών δημοσίων καταστημάτων.

h. Ό σύλλογος δύναται δι' αποφάσεως τής Γεν. Συνελεύσεως νά καΟορίζη τήν έτησίαν έορτήν τοϋ Συλλόγου.

5. Ό Σύλλογος διαλύεται μόνον έν περιπτώσει μειώσεως τοϋ άριθμοϋ τών μελών κάτω τών 50.

Έν περιπτώσει διαλύσεως τοϋ Συλλόγου, ή περιουσία τούτου, κινητή καΐ ακίνητος, περιέρχεται είς τόν ετερον Σύλλογον είς τόν όποιον θά ύπαχθή ή περιφέρεια τοϋ Συλλόγου καΐ ό όποιος θά άναλάβη τήν ύπεράσπισιν τών συμφερόντων τών κυνηγών τοϋ διαλυομένου Συλλόγου, ώς καΐ τάς υποχρεώσεις καΐ δικαιώματα του.

6. Ή περιουσία Συλλόγου ούτινος ή άναγνώρισις ώς συνεργαζομένου σωματείου ήρθη άποφάσει 'Υπουργείου Γεωργίας, περιέχονται αύτοδικαίως είς τήν οίκείαν Όμο-σπονδίαν.

7. Η συμπλήρωσις και τροποποίησις τοϋ παρόντος Καταστατικού κατά τάς μή δυναμένας νά έλθουν είς άντί-θετον πρός τά Καταστατικά τής 'Ομοσπονδίας και Συνομοσπονδίας διατάξεις, γίνεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως τών μελών επί παρουσία τουλάχιστον τών τοϋ ήμί-σεος πλέον ένός τούτων.

Είς περίπτωσιν μή επιτεύξεως άπαρτίας συγκαλείται δευτέρα εντός δέκα πέντε (15) ήμερών. .

Τελικώς πασα τροποποίησις τοϋ παρόντος υπόκειται είς τήν εγκρισιν τοϋ 'Υπουργοϋ Γεωργίας ώς ό Δασικός Κώ-διξ προβλέπει.

8. Παν ζήτημα μή προβλεπόμενον ή μή ρυθμιζόμενον διά τοϋ παρόντος Καταστατικού, εφ' όσον δέν αντίκειται είς τον Δασικόν Κώδικα, λύεται δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως επί τούτω συγκαλουμένης συμφώνως τω Νόμω και τω άρθρο 6 τοϋ παρόντος.

"Αρθρον 28.

Κατά τά λοιπά ισχύουν αϊ διατάξεις τοϋ Δασικού και Άστικοϋ Κώδικος καί τών λοιπών σχετικών νόμων περί Σωματείων ώς έν άρθρω 266 τοϋ Δασικοϋ Κώδικος ορίζεται, ώς καί τών μεταγενεστέρων τροποποιητικών τούτων Νόμων καί Διαταγμάτων.


ΚΑΤΑΣΤΑΤ1ΚΟΝ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

"Ιδρυσις - Περιφέρεια - "Εδρα.

"Αρθρον 1.

1. Ιδρύεται Κυνηγετική 'Ομοσπονδία υπό τήν έπωνυμίαν:

ΚΤΝΗΓΕΤΙΚΙΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ..................

μέ έδραν...................... καί περιφέρειαν ...

Ή 'Ομοσπονδία αΰτη έ'χει άναγνωρισθή παρά τοϋ Υπουργείου Γεωργίας, ώς συνεργαζόμενον Σωματεΐον μετ' αύτοϋ καί λειτουργεί ύπό τήν έποπτείαν του.

2. Ή 'Ομοσπονδία άνήκει όργανικώς καί διοικητικώς είς τήν Κυνηγετικήν Συνομοσπονδίαν 'Ελλάδος, μέ όλας τάς έκ ταύτης άπορρεούσας υποχρεώσεις.

Σκοπός.

"Αρθρον 2.

Σκοποί τής Κυνηγετικής 'Ομοσπονδίας είναι :

1. Η ένωσις καί ό συντονισμός τής δράσεως τών Κυνηγετικών Συλλόγων τής Κυνηγετικής περιφερείας της πρός βελ-τίωσιν τών συνθηκών της θήρας καί προαγωγήν τής θηραμα-τικής οικονομίας ταύτης.

2. Η στενή έπαφή καί συνεργασία μετά τοϋ Κράτους, τής Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας καί τών Κυνηγετικών Συλλόγων, πρός έναρμόνισιν τών φιλοθηραματικών σκοπών καί φιλοδασικών έπιδιώξεων τούτων.

3. Ή δραστηριοποίησις τών Κυνηγετικών Συλλόγων πρός διάδοσιν τής επιβαλλομένης πειθαρχίας, κυνηγετικής συνειδήσεως καί ικανότητος οργανώσεως, διά τήν άποτελεσματι-κήν συμβολήν είς τήν προστασίαν του θηραματικοϋ πλούτου καί όρθολογιστικήν διαχείρισιν τούτου.

Α. Η ίδρυσις έκτροφείων θηραμάτων, καί ή ένίσχυσις τών Κρατικών τοιούτων καί ή προμήθεια θηραμάτων έκ της ημεδαπής ή άλλοδαπης πρός έμπλουτισμόν τών περιοχών, έφ' οσον τά παρά τής Κεντρικής Υπηρεσίας ίδρυθέντα καί λειτουργούντα εκτροφεία δέν καλύπτουν τάς είς θηράματα άνάγ-κας.

5. Ή οικονομική συμβολή πρός διατροφήν καί προστασίαν τών θηραμάτων, έν περιπτώσει χιονοπτώσεων καί θεομηνιών.

6. 'Η δίωξις της λαθροθηρίας καί καταπολέμησις τών επιβλαβών θηραμάτων.

7. Ή οικονομική ένίσχυσις τών οικονομικώς άσ2θνών κυνηγετικών συλλόγων της δικαιοδοσίας της.

8. ίδρυσις κυνηγετικών περιπτέρων, καταφυγίων κυνηγών, σκοπευτηρίων, λεσχών, εντευκτηρίων πρός πραγματοποίησιν φιλοθηραματικών καί φιλοδασικών εκδηλώσεων καί διαλέξεων, όργάνωσιν έορτών, εκδρομών καί λοιπών ένεργειών άποβλεπουσών είς τήν έξύψωσιν της κυνηγετικής αγωγής καί συνειδήσεως και έν γένει τοϋ άθλητικοϋ κυνηγετικοί πνεύματος.

9. ΊΙ οικονομική συμβολή διά την προμήθειαν μηχανοκινήτων μέσων, στολής, υποδήσεως καί οπλισμού τών ιδιωτικών φυλάκων θήρας.

10. Ή έκτύπωσι; καί κυκλοφορία έντύπων οδηγιών άποβλεπουσών είς τήν προστασίαν τοϋ θηράματος καί ένημέρωσιν τών Κυνηγετικών Συλλόγων καί τών κυνηγών.

11. Ή έξυπηρέτησις τών μελών τής 'Ομοσπονδίας καί ή προστασία τών ηθικών καί υλικών συμφερόντων αυτών.

12. Ή περιουσία της 'Ομοσπονδίας δέον νά διατίθεται διά τούς άνωτέρω εκτιθεμένους σκοπούς.

Μέλη - Έγγραφη - 'Υποχρεώσεις - Δικαιώματα.

"Αρθρον 3.

1.1. Μέλη της 'Ομοσπονδίας καθίστανται υποχρεωτικώς καί αυτοδικαίως τά νομικά πρόσωπα τών ανεγνωρισμένων ύπό τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας καί νομίμως λειτουργούντων Κυνηγετικών Συλλόγων της περιφερείας της δικαιοδοσίας ταύτης.

2. Μέλος στερηθέν της άναγνωρίσεως παρά τοϋ "Υπουργείου Γεωργίας ή παϋον νομίμως λειτουργοϋν, διαγράφεται.

3. Ή Γενική Συνέλευσις της Κυνηγετικής 'Ομοσπονδίας, δύναται δι άποφάσεώς της, νά άπονείμη τόν τίτλον τοϋ «Επιτίμου Προέδρου ή 'Επιτίμου Μέλους» αύτής, είς πρόσωπα διακεκριμένα άτινα επέδειξαν ενδιαφέρον υπέρ τών σκοπών αυτής, ή ώς έκ τοϋ άξιώματός των ή έργων των, προσέφερον έξαιρετικάς ύπηρεσίας είς αυτήν, ή έν γένει συνέβαλον είς τήν έξύψωσιν της θήρας.

Τόν τίτλον τοϋ επιτίμου Προέδρου δύναται νά κατέχουν τρεις μόνον έν ζωή έκ τών κυνηγών της Κυνηγετικής περιφερείας της, απεριορίστως δέ άλλων Κυνηγετικών περιφερειών ή ξένοι, ώς καί τοϋ επιτίμου μέλους.

Εκλογή επιτίμου μέλους ώς Προέδρου ή μέλους είς την Διοίκησιν της 'Ομοσπονδίας συνεπάγεται άπώλειαν τοϋ έπι-τίμου τίτλου του.

Τά σπίτια μέλη μετέχουν τών Γεν. Συνελεύσεων της 'Ομοσπονδίας άνευ δικαιώματος ψήφου.

Ή Κυνηγετική 'Ομοσπονδία δύναται νά χορηγή δι' άποφάσεως τοϋ Δ. Συμβουλίου της, τιμητικά διπλώματα και βραβεία είς πάντα προάγοντα τούς σκοπούς αύτής, νά άναρτα δέ εις τά Γραφεία της εικόνας τών έπιτίμων Προέδρων αύτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

"Οργανα Διοικήσεως.

Γενικαί Συνελεύσεις.

"Αρθρον 4.

1. Ή Γενική Συνέλευσις είναι τό άνώτατον όργανον της Κυνηγετικής 'Ομοσπονδίας.

2. Αι συνελεύσεις δύνανται νά εΐναι τακτικαί καί έκτακτοι.

3. Τήν Γεν. Συνέλευσιν συγκροτοϋν τά μέλη τών Δ.Σ. τών Κυνηγετικών Συλλόγων τής περιφίρείας της, κατά την άκό-λουθον διάκρισιν : "Εκαστος Σύλλογος δικαιοΰται μιας ψήφου ανά 2.000 μέλη. Σύλλογος έχων όλιγώτερα των 2.000 μελών δικαιοΰται μιας ψήφου. "Εκαστος Σύλλογος, εκπροσωπείται είς την Γενικήν Συνέλευσιν τής Κυνηγετικής 'Ομοσπονδίας, δι' ισαρίθμου άριθμοϋ μελών τοϋ Δ. Συμβουλίου αύτοϋ πρός τάς ψήφους τάς οποίας διαθέτει.

4. Η Γεν. Συνέλευσις, ώς κυρίαρχον σώμα, έπιλαμβάνεται καί αποφασίζει επί παντός θέματος ή ζητήματος τής Ό-μοσπονδίας καί τών σκοπών της, αί δέ νομίμως λαμβανόμεναι αποφάσεις αύτής, δεσμεύουν άπαντα τά μέλη τής 'Ομοσπονδίας έστω καί άν ταϋτα ήσαν άπόν-.α ή διαφωνήσαντα είς τήν λήψιν τής άποφάσεως.

5. Είδικώτερον ή Γενική Συνέλευσ.ς :

α) 'Εκλέγει τό Διοικητικόν Συμβούλιον καί τήν Έλεγκτι-κήν Έπιτροπήν άνά 2ετίαν.

β) 'Εγκρίνει τόν άπολ.ογισμον τοϋ προηγουμένου έτους καί τόν προϋπολογισμον τοϋ έτους.

γ) 'Εγκρίνει τό γενικον πρόγραμμα τής 'Ομοσπονδίας.

δ) Αποφασίζει επί παντός θέματος άναγομένου είς τοΰς σκοπούς τής 'Ομοσπονδίας ή όπερ ήθελαν υποβάλει είς αύτήν τό Δ. Συμβούλιον ή ήθελε ζητήσει τοϋτο έγγράφως ο νόμιμος άριθμός τών μελών.

"Αρθρον 5.

1. Ή Γενική Συνέλευσις συνέρχεται τακτικώς μέν έντός τοϋ μηνός Μαΐου εκάστου έτους, εκτάκτως δέ οσάκις άποφα-σίζει τοϋτο τό Δ. Συμβούλιον ή κατόπιν αιτήσεως τοϋ ενός πέμπτου 1 /5 τών εκπληρωσάντων τάς υποχρεώσεις των μελών ή ή εποπτεύουσα 'Αρχή, έχει δέ ώς άντικείμενον τής ημερησίας διατάξεως, τά παρά τοϋ Συμβουλίου ή τά έν τη αίτήοει οριζόμενα θέματα. Ή κατόπιν αιτήσεως μελών σύγκλησις

δέν πρέπει νά βραδύνη πέραν τών είκοσιν (20) ήμερων άπό τής υποβολής τής αίτήσεως.

2. Η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται είς τόπον καί χρόνον όριζόμενον ύπό του Διοικητικοϋ Συμβουλίου, διά προσκλήσεως τούτου, έν ή ορίζονται, ή ήμέρα καί ή ώρα, ώς καί τά συζητητέα θέματα.

3. Αί προσκλήσεις τών Γεν. Συνελεύσεων συντάσσονται ύπό τοϋ Προέδρου καί τοϋ Γεν. Γραμματέως καί αποστέλλονται, είς τούς Κυνηγετικούς Συλλόγους πρός κοινοποίησιν είς τούς αντιπροσώπους των επί τη εγγράφω αποδεικτικώ.

4. Αί Γεν. Συνελεύσεις είναι δημόσιαι έφ' όσον δέν ήθελεν άποφασισθή ύπ' αύτών άλλως. Εύρίσκονται έν άπαρτία έφ' όσον παρίσταται τό ήμισυ πλέον ενός τοϋ συνολικοϋ άριθμοϋ τών νομίμων εκπροσώπων τών Κυνηγετικών Συλλόγων τής 'Ομοσπονδίας.

Νόμιμοι εκπρόσωποι εκάστου Κυνηγετικοϋ Συλλόγου είναι, έν μέλος έκ τοϋ Δ.Σ. αύτοϋ άνά 2.000 μέλη καί άποφασί-ζουν δι' άπολύτου πλειοψηφίας τοϋ συνόλου τών παρόντων μελών.

Κυνηγετικός Σύλλογος κάτω τών 2.000 μελών εκπροσωπείται δι' ενός μέλ.ους τοϋ Δ.Σ. αύτοϋ.

5. 'Εφ' όσον Κυνηγετικός Σύλλογος δεν έξεπλήρωσε τάς πρός τήν Όμοσπονδίαν ταμειακάς του υποχρεώσεις, οι άντι-πρόσωποι δέν δύναται νά μετέχουν τών Γεν. Συνελεύσεων.

6. Κατά τάς Συνελεύσεις δύνανται, έπί είδικη προσκλήσει, νά παρίστανται καί νά μετέχουν τής συζητήσεως άνευ ψήφου, τά έπίτιμα μέλη τής 'Ομοσπονδίας, ώς επίσης καί πρόσωπα ένδιαφερόμενα διά τήν θηραματοπονίαν, άνευ ψήφου δέ καί συμμετοχής.

Είς τάς Συνελεύσεις μετέχει καί έκπρόσωπος τής Δασικής Άρχής.

7. Γενική Συνέλ.ευσις ματαιωθείσα ελλείψει άπαρτίας, επαναλαμβάνεται εντός όκταημέρου τό πολύ κατά τήν αυτήν ώραν καί έν τω αύτώ τόπω καί χώρω καί μέ τά αύτά θέματα, θεωρείται δέ αΰτη έν άπαρτία οσαδήποτε καί άν είναι τά παρόντα καί άντιπροσωπευόμενα μέλη.

"Αρθρον 6.

1. Αί αποφάσεις τής Γεν. Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν τών παρόντων καί άντιπροσωπευομένων μελών. Έν περιπτώσει ισοψηφίας έπί φανερας ψηφοφορίας, ύπερι-σχύει ή ψήφος τοϋ Προέδρου τής Γεν. Συνελεύσεως τής 'Ομοσπονδίας, έπί μυστικής δέ, ή πρότασις απορρίπτεται.

2. Πάσα ψηφοφορία άναφερομένη είς αρχαιρεσίας, είς ζητήματα εμπιστοσύνης πρός τήν Διοίκησιν καί είς προσωπικά ζητήματα, δέον νά είναι μυστική καί νά διεξάγεται διά ψηφοδελτίου.

Αί έπί άλλων θεμάτων ψηφοφορίαι, διενεργοϋνται δι' άνατάσεως, έπαναλαμβάνονται δέ δι' ονομαστικής κλήσεως, έφ' όσον ήθελε ζητήσει τοϋτο τούλάχιστον τό έν τρίτον (1/3) τών παρόντων καί άντιπροσωπευομένων μελών.

3. Περί τών συζητήσεων καί άποφάσεων τών Γενικών Συνελεύσεων, τηροϋνται πρακτικά, εγγραφόμενα εις είδικόν βιβλίον καί υπογράφονται ύπό τοϋ Προέδρου καί Γεν. Γραμματέως τής 'Ομοσπονδίας ή ύπό τοϋ Προέδρου τής Γενικής Συνελεύσεως καί τών πρακτικογράφων είς τάς περί αρχαιρεσιών Γεν. Συνελεύσεις.

4. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής 'Ομοσπονδίας ύποχρεοϋται όπως άποστέλλη είς τήν Κυνηγετικήν Συνομοσπονδίαν κεκυρωμένα άντίγραφα τών πρακτικών τών Γεν. Συνελεύσεων.

5. Τών Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει, τών μέν εκτάκτων καί τής ετησίας τακτικής ό Πρόεδρος τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου τής 'Ομοσπονδίας, τής δέ τακτικής τών άρχαιρεσιών, προεδρεύει μέλος έκλεγόμενον ύπό τής Γεν. Συνελεύ σεως,

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ-

"Αρθρον 7.

1. Η ομοσπονδία διοικείται ύπό τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου, άποτελουμένου έξ επτά (7) μελών, εκλεγομένου

επί 2ετει θητεία υπό τής Γενικής Συνελεύσεως και συγκειμένον έκ του Προέδρου, ή Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέως, Ταμείου καί τριών συμβούλων.

Ό Πρόεδρος, ό 'Αντιπρόεδρος, ο Γενικές Γραμματεύς και ο Ταμίας δέον υποχρεωτικώς νά είναι μέλη Κυνηγετικοϋ Συλλόγου τής έδρας της 'Ομοσπονδίας καί μόνιμοι κάτοικοι της έδρας αυτής.

2. Τά εκλεγόμενα μέλη δέον :

α) Νά είναι "Ελληνες πολΐται.

β) Νά έχουν έλευθέραν τήν διαχείρισιν τής περιουσίας των.

γ) Νά έχουν συμπληρώσει τό 25ον έτος της ηλικίας των.

δ) Νά έχουν έφοδιασθή δι' άδειας θήρας τουλάχιστον επί πενταετίαν.

ε) Νά μή συνδέωνται πρός αλλήλους διά συγγενείας μέχρι δευτέρου βαθμοϋ.

στ) Νά άσκοϋν τά πολιτικά των δικαιώματα.

ζ) Νά μή έχουν καταδικχσθή ποτέ επί παραβάσει των περί θήρας διατάξεων.

η) Νά είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Γυμνασίου ή ισοτίμου Σχολής.

0) Νά μή διετέλεσαν κατά τήν προ της εκλογής των 3ετίαν έμποροι κυνηγετικών ειδών ή υπάλληλοι κυνηγετικών οργανώσεων.

ι) Νά έχουν τό επιβαλλόμενον ήθος, κϋρος καΐ κοινωνικήν προβολήν.

3. Κατά τήν ψηφοφορίαν εκλέγονται κατά σειράν επιτυχίας και πέντε (5) άναπληρωματικά μέλη.

Α. Εντός δέκα (10) ήμερων από της εκλογής του, το νέον Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται, τη προσκλήσει τοϋ πλειοψηφοϋντος συμβούλου καΐ καταρτίζεται είς Σώμα έκλέγον διά μυστικής ψηφοφορίας τόν Πρόεδρον, Άντιπρό-εδρον, Γεν. Γραμματέα και Ταμίαν της 'Ομοσπονδίας, τοϋτο δϊ εντός οκτώ (8) ήμερων το βραδύτερον παραλαμβάνει διά πρωτοκόλλου παρά του αποχωρούντος Διοικητικού Συμβουλίου τήν Διοίκησιν καΐ άπασαν τήν κινητήν και άκίνητον περιουσίαν τής 'Ομοσπονδίας. Μέχρι παραδόσεως της Διοικήσεως και διαχειρίσεως ταύτας άσκεΐ το άπερχόμενον Διοικητικό Συμβούλιον.

5. Τά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άπεριοστως επανεκλέξιμα ώς τοιαύτα, πλήν όμως ή άσκησις τών καθηκόντων τοϋ Προέδρου και Γεν. Γραμματέως δέν δύναται νά ύπερβή τάς τρεις (3) συνεχείς περιόδους.

Καθήκοντα και υποχρεώσεις τοϋ Διοικ. Συμβουλίου.

"Αρθρον 8.

1. Τό Διοικητικον Συμβούλιον συνέρχεται τακτικώς μέν άπαξ τοϋ μηνός, εκτάκτως δέ οσάκις ό Πρόεδρος κρίνει άναγκαΐον ή ζητηθή εγγράφως παρά τριών μελών τοϋ Διοικ. Συμβουλίου, οπότε ό Πρόεδρος ύποχρεοϋται όπως, εντός πέντε (5) ήμερών, συγκαλέση τοϋτο.

Τό Διοικ. Συμβούλιον εΰρίσκεται εν άπχρτία όταν τά παρόντα μέλη είναι πλείονα των απόντων και άποφασίζει διά πλειοψηφίας των παρόντων, έν ίσοψηφία νικώσης της ψήφου τοϋ Προέδρου. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατοικουντα είς νήσους, δύνανται νά εκπροσωπούνται κατά τάς συνεδριάσεις ύπό νομίμως εξουσιοδοτημένων μελών Κυνηγετικόύ Συλλόγου της έδρχς της Όμοσμονδίας, κεκτημένων τών αυτών προσόντων, άτινα άπαιτοϋνται διά τήν έκλογήν τοϋ μέλους τοϋ Διακητικοϋ Συμβουλίου.

Αί άποφάσεις τοϋ Διοικ. Συμβουλίου λαμβάνονται διά φανερής ψηφοφορίας, πλήν τών προσωπικών ζητημάτων, εφ' ών αί αποφάσεις λαμβάνονται διά μυστικής ψηφοφορίας.

Η πρόσκλησις τών μελών άποστέλλεται δέκα (10) ημέρας προ της συγκλήσεως και πέντε (5) ημέρας προκειμένου περί εκτάκτου, επί δέ κατεπειγούσης τοιαύτης προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών ή τηλεφωνικώς ή τηλεγραφικώς.

2. Τά μέλη τοϋ Συμβουλίου είναι μετακλητά, εύθύνονται δέ προσωπικώς και αλληλεγγύως διά τήν έκπλήρωσιν των υποχρεώσεων αύτών τών άπορρεουσών έκ τοϋ Καταστα

τικού τών αποφάσεων τών Γενικών Συνελεύσεων, τών αποφάσεων τοϋ Ύπουργου Γεωργίας και τών Νόμων.

Τά μέλη τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου δέν ευθύνονται διά αποφάσεις λαμβανόμενας εις συνεδρίαν, καθ' ήν δεν παρί-σταντο ή δέν άντιπροσωπεύοντο ή παριστάμενα διεφώνησαν ή δέ διαφωνία των έχει καταχωρηθή εις τά πρακτικά τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου.

"Αρθρον 9.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί τήν 'Ομοσπονδίαν καϊ διαχειρίζεται τήν περιουσίαν ταύτης, λαμβάνει δέ άπο-φάσεις επί πάσης τακτικής ή εκτάκτου δαπάνης, ώς επίσης γενικώς άποφασίζει έπί παντός ζητήματος, άφορώντος είς τήν προαγωγήν τών σκοπών τής Όμοσποωδίας, πλήν τών άποφάσεων εκείνων, αίτινες είτε δυνάμει τοϋ παρόντος Κα-ταστατικοϋ, είναι αρμοδιότητος της Γεν. Συνελεύσεως (άγορά ή πώλησις ακινήτου ή παραίτησις εξ εμπραγμάτου δικαιώματος, πρόσθετοι εΐσφοραί κλπ.).

2. Είδικώτερον τό Διοικητικόν Συμβούλιον :

α) Μέριμνα περί της άκριβοϋς εκτελέσεως τών διατάξεων περί θήρας, τοϋ Καταστατικοϋ και τών άποφάσεων τών Γεν. Συνελεύσεων.

β) Προπαρασκευάζει τά εισακτέα θέματα είς τάς Γεν. Συνελεύσεις και εισηγείται έπ' αύτών.

γ) Συντάσσει και υποβάλλει πρός έγκρισιν είς τήν Γεν. Συνέλευσιν τον προϋπολογισμόν και απολογισμόν.

δ) Συνεργάζεται μετά των τοπικών 'Αρχών, της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας και τών Κυνηγετικών Συλλόγων διά τήν μελέτην και έγκρισιν προσφόρων μέσων, άφορώντων είς τά θηρευτικά ζητήματα γενικώς καί είς την προστασίαν τοϋ θηράματος.

ε) Έποπτεύει, δραστηριοποιεί και συντονίζει την λειτουργίαν τών Κυνηγετικών Συλλόγων.

στ) Έπιτηρεϊ τους Κυνηγετικούς Συλλόγους καί ελέγχει τήν δρασιν τούτων διά τήν εφαρμογή ν τών Νόμων, άπο-φάσεων κλπ.

ζ) 'Ορίζει τους εκπροσώπους της Όμοσπονδίας εις τάς κατά τόπους συνεδριάσεις, έπιτροπάς, οργανώσεις, κλπ.

η) Καταστέλλει πασαν κατάχρησιν καί απειθαρχίαν τών Κυνηγετικών Συλλόγων διά τής επιβολής τών πειθαρχικώκ ποινών τοϋ άρθρου 11 τοϋ παρόντος Καταστατικού.

θ) 'Επιλαμβάνεται πάσης προσφυγής μέλους Κυνηγετικοϋ Συλλόγου κατά ποινής επιβαλλομένης ΰπό τοϋ Διοικ. Συμβουλίου τοϋ Κυνηγετικοϋ Συλλόγου.

ι) Θεωρεί καί ελέγχει τόν προϋπολογισμόν καί απολογισμόν τών Κυνηγετικών Συλλόγων καί άφοϋ εκφέρει τάς παρατηρήσεις του έπί τούτων, υποβάλλει τούτους εις τήν εποπτεύουσαν 'Αρχήν, πρός ελεγχον καί εγκρισην.

ια) Ό κατ' έτος συντασσόμενος προϋπολογισμός θυροκολλεΐται εΐς τά γραφεία τής 'Ομοσπονδίας καί διανέμεται είς πολυγραφημένα άντίγραφα είς παν ενδιαφερόμενον μέλος τής Γεν. Συνελεύσεως.

Τό ύπό έγκρισιν άντίγραφον τοϋ προϋπολογισμοϋ, έναντι εκάστου ποσοϋ κατά κεφάλαιον καί άρθρον, διαθέτει στήλην κενήν διά τήν άναγραφήν τοϋ τελικώς εγκρινομένου ύπό τής Συνελεύσεως κονδυλίου.

Αί ανωτέρω άπαριθμήσεις δέν είναι περιοριστικαι έπί τών καθηκόντων τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου.

"Αρθρον 10.

1. Μέλος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, μή προσερχόμενο αδικαιολογήτως είς δύο συνεχείς συνεδριάσεις αντικαθίσταται δι' άναπληρωματικοϋ.

2. Ή συμπλήρωσις έν τω Συμβουλίω τών κενουμένων θέσεων, γίνεται έκ τών αναπληρωματικών μελών κατά σειράν έπιτυχίας των.

Μή υπάρχοντος πλέον «απλήρωματικοΰ μέλους πρός συμπλήρωσιν κενωθείσης θέσεως, τό Συμβούλιον συνεχίζει νά άσκή τό έργον του μέχρι λήξεως τής θητείας του, τής κενωθείσης θέσεως συμπληρουμένης έκ "τοϋ έν τή παραγράφω

4 έδ. α τοϋ άρθρου 21 τοϋ παρόντος, πίνακος επιτυχόντων κατά σειράν επιτυχίας.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εφ' όσον ΰποπέση εις σοβαρον παράπτωμα ή διαπιστωθή ότι παρεξέκλινον τών καθηκόντων του, ή δια παραβάσεις Νόμων, άντικαθίσταται προτάσει της έποπτευούσης 'Αρχής, τηρούμενης της περι Σωματείων Νομοθετίας, διαδικασίας.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον, έπί των θεμάτων γενικής φύσεως ή έπί εισηγήσεως δια την λήψιν μέτρων εχόντων σχέσιν μέ την άσκησιν της θήρας και την προστασίαν του θηράματος, ύποχρεοϋται όπως απευθύνεται πρός την Κυνη-γετικήν Συνομοσπονδίαν.

5. Το Διοικητικον Συμβούλιον υπόκειται εις ελεγχον και εποπτείαν παρά της Γεν. Δ/νσεως τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας (Υπηρεσίαν Θήρας), καθώς και παρά της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας.

Πειθαρχικαί Έξουσίαι.

"Αρθρον 11.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της 'Ομοσπονδίας, άσκεΐ πειθαρχικήν έξουσίαν επί των μελών τοϋ Διοικ. Συμβουλίου των Κυνηγετικών Συλλόγων της περιφερείας της, έφ' όσον ταϋτα δέν τηρούν τάς καταστατικάς αρχάς τοϋ Συλλόγου, τους Κανονισμούς, τάς αποφάσεις τών Γεν. Συνελεύσεων, και τάς τοιαύτας της 'Ομοσπονδίας και Συνομοσπονδίας, τους κανόνας της Κυνηγετικής δεοντολογίας ή έκτελοϋν τα καθήκοντα των πλημμελώς.

Ή παράβασις τών ανωτέρω υποχρεώσεων ώς καΐ ή πλημμελής έκτέλεσις τών καθηκόντων, άποτελεΐ πειθαρχικόν παράπτωμα κρινόμενον και τιμωρούμενον υπό τοϋ Διοικ. Συμβουλίου τής 'Ομοσπονδίας διά πειθαρχικής ποινής επιβαλλομένης δι' ήτιολογημένης αποφάσεως κατόπιν προηγουμένης κλήσεως προς απολογίαν ανεξαρτήτως πάσης ποινικής ευθύνης ή άλλης συνεπείας κατά τοϋς κειμένους Νόμους.

2. Αί έπιβαλλόμεναι ποιναί είναι :

α) 'Απλή ή έγγραφος παρατήρησις μετά συστάσεως μή επαναλήψεως τής παραβάσεως.

β) Έπίπληξις κατ' ιδίαν μετά κλήσεως επανορθώσεως της παραβάσεως.

γ) Επιβολή προστίμου εις μέλος ή αλληλεγγύως έφ' ολοκλήρου τοϋ Διοικ. Συλλόγου, τούτου κατατιθεμένου ώς εσόδου τοϋ Κυνηγετικοΰ Συλλόγου, εις ό άνήκει ό τιμωρηθείς.

Οί μή συμμορφούμενοι προς τον Νόμον, τά Καταστατικά ή τάς έπιβαλλομένας ποινάς διαγράφονται τών μελών τοϋ Συλλόγου έπί εν ετος δι' άποφάσεως τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου της 'Ομοσπονδίας.

δ) Πρότασις άντικαταστάσεως άπό μέλους τοϋ Διοικ. Συμβουλίου.

3. Κατά πάσης άποφάσεως τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου έπιβαλλούσης ποινήν προστίμου ή προτάσεως αντικαταστάσεως άπό μέρους τοϋ Διοικ. Συμβουλίου, δύναται ν' άσκηθή προσφυγή ένοιπιον τοϋ Διοικ. Συμβουλίου τής Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας 'Ελλάδος.

Ή προσφυγή άσκεΐται έντός τριάκοντα (30) ήμερών άπό της εγγράφου κοινοποιήσεώς της προς τον τιμωρούμενον διά καταθέσεώς της έπί αποδείξει εις τον Γενικόν Γραμματέα της 'Ομοσπονδίας, όστις αμελλητί την διαβιβάζει μετά τοϋ φακέλλου εις τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής Συνομοσπονδίας.

Μέχρις εκδόσεως άποφάσεως έπί τής προσφυγής, αναστέλλεται ή έκτέλεσις τής επιβληθείσης ποινής.

' Ελεγκτική 'Επιτροπή.

"Αρθρον 12. "

1. Ό έλεγχος και ή εποπτεία τής διαχειρίσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου άνατίθεται εις τριμελή Ελεγκτικήν Επιτροπήν, τών δύο (2) μελών εκλεγομένων ΰπό τής Γενικής Συνελεύσεως έπί 2ετεϊ θητεία, τοϋ τρίτου διοριζομένου ύπό τοϋ Υπουργοϋ Γεωργίας, έπί τή αυτή θητεία.

2. ΊΙ Ελεγκτική Επιτροπή έποπτεύει και ελέγχει τάς οικονομικού περιεχομένου αποφάσεις τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούται να έξετάζη την διαχείρισιν τών χρημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, τής Διοικήσεως ύποχρεουμένης νά θέτει ύπ' όψιν ταύτης, άπαντα τά δικαιο-λογητικά έγγραφα, αποδείξεις, λογαριασμούς παραστατικά κλπ. νά αίτήται τήν έπίδειξιν τοϋ Ταμείου οποτεδήποτε, επίσης νά εΐσηγήται, την σύγκλησιν Γεν. Συνελεύσεως, όταν θεωρή ότι διακυβεύονται τά συμφέροντα τής 'Ομοσπονδίας.

3. Δέκα (10) ημέρας προ τής τακτικής Συνελεύσεως, κα-λεϊται ύπό τοϋ Προέδρου τής 'Ομοσπονδίας, ή Ελεγκτική Επιτροπή και τίθενται εις την διάθεσίν της τά βιβλία τής διαχειρίσεως, τά πρακτικά τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου και τής Γεν. Συνελεύσεως και έν γένει πάν στοιχεΐον αναγκαίον αυτή διά την ενέργειαν τοϋ ελέγχου.

4. Μετά τό πέρας τοϋ ελέγχου ή 'Ελεγκτική 'Επιτροπή υποβάλλει υποχρεωτικώς εις τήν Γεν. Συνέλευσιν έγγραφον έ'κθεσιν περί τοϋ πορίσματος τοϋ ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Καθήκοντα μελών τοϋ Διοικ. Συμβουλίου.

"Αρθρον 13.

1. Ό πλειοψηφών σύμβουλος τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου προεδρεύει κατά την συνεδρίασιν εκλογής τοϋ Προέδρου αύτοϋ.

Κατά τάς λοιπάς συνεδριάσεις, ό Πρόεδρος τής 'Ομοσπονδίας προΐσταται τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου αυτής και προεδρεύει τών συνεδριάσεων τούτου, καθώς και τών Γεν. Συνελεύσεων, πλην τής τοιαύτης τών αρχαιρεσιών.

2. Ό Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικ. Συμβούλιον και διευθύνει τάς εργασίας αύτοϋ.

3. Ό Πρόεδρος ή ό νόμιμος άναπληρωτής αύτοϋ εκπροσωπεί τήν Όμοσπονδίαν ένώπιον πάσης Διοικητικής ή Δικαστικής 'Αρχής και ενώπιον παντός τρίτου.

4. Ό Πρόεδρος επιμελείται τής εκτελέσεως τών αποφάσεων τών Γενικών Συνελεύσεων και τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου.

5. Ό Πρόεδρος προκειμένης εκποιήσεως κινητής ή ακινήτου περιουσίας τής 'Ομοσπονδίας παραιτήσεως ή συμβιβασμού ή διομολογήσεως, δόσεως όρκου ή άντεπαγωγής, όρκου έπί εκκρεμών δικών, εκπροσωπεί την Ομοσπονδίαν κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ή της Γενικής Συνελεύσεως, οσάκις η διενεργούμενη πράξις απαιτεί απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως.

6 Ό Πρόεδρος συνυπογράφει μετά τοϋ Γενικού Γραμματέως μέν, τά πάσης φύσεως έγγραφα τής 'Ομοσπονδίας και τά πρακτικά τής Γενικής Συνελεύσεως, μετά τοϋ Ταμίου δε τά εντάλματα πληρωμών και γραμμάτια εισπράξεων.

7. Ό Πρόεδρος μεριμνά διά την τήρησιν τής τάξεως κατά τάς συνεδριάσεις και γενικώς είναι υπεύθυνος διά τήν όμαλήν λειτουργίαν τής 'Ομοσπονδίας, τήν τήρησιν τών Νόμων, άποφάσεων και εντολών τόσον τής έποπτευούσης άρχής,όσον και τής προϊσταμένης τής 'Ομοσπονδίας, Συνομοσπονδίας.

8. Ό Πρόεδρος άσκεΐ ελεγχον έπί τών υπαλλήλων τής 'Ομοσπονδίας και προτείνει εις τό Διοικ. Συμβούλιον την επιβολήν κυρώσεων διά πάσαν παράβασιν ή άμέλειαν, έν τή εκτελέσει τής υπηρεσίας των.

9. Ό Πρόεδρος ή ετερον μέλος τοϋ Δ.Σ., όριζόμενον δι' άποφάσεως αύτοϋ, ύποχρεοϋται νά μεταβαίνη εις τάς έδρας τών Κυνηγετικών Συλλόγων τής δικαιοδοσίας τής 'Ομοσπονδίας και νά προβαίνη εις παροχήν οδηγιών, έξέτασιν των τοπικών συνθηκών και εις ελεγχον λειτουργίας τοϋ Συλλόγου.

10. Ό Πρόεδρος δεν δύναται νά προβαίνη εις εκδηλώσεις άσχετους προς την θήραν ή νά αναμιγνύεται εις υποθέσεις εξυπηρετούσας άλλοτρίους σκοπούς έν ονόματι τής 'Ομοσπονδίας.

11. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον άναπληροϊ ό 'Αντιπρόεδρος καί τοϋτον ό πρεσβύτερος των Συμβούλων.

Καθήκοντα Αντιπροέδρου

"Αρθρον 14.

1. Ό 'Αντιπρόεδρος άσκεϊ πασαν τήν κατά τά άνωτέρω άρμοδιότητα τοϋ Προέδρου, έν απουσία ή κωλΰματι αύτοϋ.

2. Τη είσηγήσει τοϋ Προέδρου καΐ τη άποφάσει τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου δύναται νά ανατίθενται καθήκοντα καΐ παραχωροϋνται αρμοδιότητες προς τον Άνππρόεδρον.

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέως

"Αρθρον 15.

1. Ό Γενικός Γραμματεύς προΐσταται των Γραφείων καΐ τοϋ ύπαλληλικοΰ προσωπικοϋ της 'Ομοσπονδίας, τηρεί τά κεκανονισμένα βιβλία, επιμελείται της διεξαγωγής της άλ-ληλογραφίας, τηρεί τά άρχεΐα, φυλάττει τήν σφραγίδα και συνυπογράφει μετά τοϋ Προέδρου άπαντα τά έγγραφα κοί τά πρακτικά.

2. Ό Γενικός Γραμματεύς δύναται νά ύποβοηθήται υπό ενός εμμίσθου είδικοϋ γραμματέως έπί σχέσει Ιδιωτικού δικαίου προσλαμβανομένου ΰπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου δια τήν έκτέλεσιν της όλης εργασίας της 'Ομοσπονδίας.

Ή θέσις τοϋ είδικοϋ γραμματέως επί σχέσει Ιδιωτικού δικαίου συμπληροϋται διά προσώπου κατά προτίμησιν εκ, των κεκτημένων είδικάς γνώσεις θηραματοπονίας. Τά απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται λεπτομερώς δι' άποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Συντάσσει τά Πρακτικά καί άναγιγνώσκει ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως τήν έκθεσιν των πεπραγμένων και δραστηριότητος της 'Ομοσπονδίας.

4. Τόν Γεν. Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενον, άναπληροϊ έτερος Σύμβουλος, οριζόμενος ΰπό τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου.

Καθήκοντα Ταμείου

"Αρθρον 16.

1. Ό Ταμίας είναι υπεύθυνος διά τήν τήρησιν των λογιστικών βιβλίων καΐ των λογαριασμών της 'Ομοσπονδίας, τηρεί τακτικώς καί επιμελώς τά κεκανονισμένα βιβλία διαχειρίσεως χρηματικοϋ και ΰλικοϋ, μεριμνά διά τήν είσπραξιν τών εσόδων της 'Ομοσπονδίας και διά τήν πληρωμήν των εξόδων ταύτης, βάσει γραμματίων εισπράξεων ή ένταλμάτων πληρωμής, υπογεγραμμένων υπό τοϋ ΙΙροέδρου και εξοφλητικών αποδείξεων τών δικαιούχων.

2. Ό Ταμίας βοηθεΐ είς τήν σύνταξιν τοϋ προϋπολογισμοϋ καί άπολογισμοϋ της 'Ομοσπονδίας.

3. Υποχρεοϋται είς τήν κατάθεσιν τοϋ είς χείρας του χρηματικοϋ ποσοϋ άνήκοντος είς τήν Όμοσπονδίαν, έφ' όσον τούτο ύπερβαίνη τάς δέκα χιλιάδας δραχμάς, είς μίαν τών έν τη έδρα της 'Ομοσπονδίας Τραπεζών καθοριζομένην υπό τοϋ Δ.Σ.

Πάσα άνάληψις ποσοϋ ενεργείται δι' αποφάσεως τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου, έκτέλεσις δε δαπάνης θά συνο-δεύηται ύπό αποσπάσματος πράξεως τοϋ Δ. Συμβουλίου.

5. Ό Ταμίας συνυπογράφει μετά τοϋ Προέδρου εντάλματα πληρωμών, έπιτάγάς Τραπεζών, γραμμάτια εισπράξεων, ώς και παν εγγραφον άφορών είς οίκονομικά θέματα.

6. Ό Ταμίας λογοδοτεί ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως, τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου καί τής Ελεγκτικής Επιτροπής, καί ευθύνεται διά πασαν διαχειριστικήν άνωμα-λίαν.

7. Επιμελείται τής καλής συντηρήσεως τών γραφείων καί επίπλων καί είναι υπεύθυνος διά τήν περιουσίαν τής 'Ομοσπονδίας.

8. Τόν Ταμίαν άπόντα ή κωλυόμενον άναπληροϊ ετερος Σύμβουλος οριζόμενος ύπό τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου.

Καθήκοντα Συμβούλων

Άρθρον 17.

1. Οι Σύμβουλοι, μέλη τοϋ Δ.Σ., ύποχρεοϋνται όπως, διά τής συμπράξεώς των καί συμπαραστάσεως των, συμβάλλουν εις τήν πραγματοποίησιν τών τεταγμένων σκοπών τής 'Ομοσπονδίας.

2. Εις τους Συμβούλους δι αποφάσεως τοϋ Δ.Σ. δύναται νά έκχωροϋνται αρμοδιότητες τομέως τινός. 'Επίσης δύ-ναται, δι' αποφάσεως τοϋ Δ.Σ. νά καταρτίζωνται έπιτροπαί έκ μελών τοϋ Δ.Σ. με αρμοδιότητα επί είδικών θεμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Οίκονομικόν

"Αρθρον 18.

Περιουσία - Πόροι - Δωρηταί - Εύεργέται

1. Ή περιουσία τής 'Ομοσπονδίας είναι :

α) Τά κινητά καί άκίνητα,

β) Τά άποταμιευόμενα χρηματικά ποσά καί

γ) Οίοδήποτε έτερον περιουσιακόν στοιχεϊον νομίμως άποκτώμενον.

2. Οί πόροι τής 'Ομοσπονδίας είναι:

α) Αί ύπό τών μελών (κυνηγετικοί Σύλλογοι) καταβαλλό-μεναι είσφοραί (ποσοστόν ετησίας συνδρομής κυνηγών),

β) Τά έσοδα έκ τών ποικίλων δραστηριοτήτων καί εκδηλώσεων αύτής καί γ) Αί δωρεαί καί παν έν γένει έσοδον νομίμως άποκτώμενον.

3. Ταμειακώς έν τάξει θεωρούνται οί Σύλλογοι οί όποιοι έχουν καταβάλλει τήν καθοριζομένην έκάστοτε είσφοράν τών κυνηγών μελών αυτών.

4. Η εις ποσοστόν εισφορά ορίζεται κατά τάς άποφάσεις τοϋ Υπουργείου Γεωργίας καί καταβάλλεται έντός τοϋ επομένου άπό της εισπράξεως της μηνός.

5. Δι' αποφάσεως τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου άνακηρύσ-σονται:

α) Υποστηρικταί τής 'Ομοσπονδίας οί προσφέροντες χρήματα ή αντικείμενα αξίας άπό 5.000 - 10.000 δρχ.

β) Εύεργέται οί προσφέροντες χρήματα ή αντικείμενα αξίας άπό 10.001 εως 50.000 δρχ.

γ) Μεγάλοι εύεργέται οί προσφέροντες άπό 50.001 καί άνω. Ούτοι άπολαμβάνουν ιδιαιτέρων προνομίων, άτινα θέλουν καθορισθή προτάσει τοϋ Δ. Συμβουλίου ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως.

6. Έν ούδεμια περιπτώσει επιτρέπεται ή δημιουργία παγίου άποθεματικοϋ κεφαλαίου άνωτέρου τών τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δρχ.

7. Πασα προμήθεια ένεργεϊται διά διαγωνισμοϋ. Προκειμένης προμηθείας ειδών αξίας μεγαλυτέρας τών 10.000 δρχ. διενεργείται τακτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, κάτω δε τοϋ ποσοϋ τούτου, πρόχειρος τοιοϋτος ύπό επιτροπής όριζο-μένης δι' άποφάσεως τοϋ Διοικ. Συμβουλίου, τών πρακτικών ύποκειμένων εις τήν έγκρισιν τοϋ Διοικ. Συμβουλίου.

8. Τό ήμισυ τών εισπράξεων τούλάχιστον, διατίθεται υποχρεωτικώς διά φιλοθηραματικούς σκοπούς.

Ύπαλληλικόν Προσωπικόν

"Αρθρον 19.

1. Τό ύπαλληλικόν προσωπικόν καί οί φύλακες θήρας τής 'Ομοσπονδίας προσλαμβάνονται έπί συμβάσει αορίστου χρόνου κατόπιν άποφάσεως τοϋ Δ.Σ. ύποκειμένης είς τήν έγκρι-σιν τής Γενικής Συνελεύσεως.

2. Τό ώς άνω ύπαλληλικόν προσωπικόν διορίζεται μετ' άποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ύπό τοϋ Διοικ. Συμ/ λίου, τό όποιον καί καθορίζει τήν μισθοδοσίαν εκάστου.

Προκειμένου περί τών φυλάκων θήρας τηρείται ή προβλεπομένη έν τω άρθρω 267 τοϋ Ν.Δ. 89/G9 διαδικασία, προτιμω-μένων τών άποφοίτων τής Σχολής Θηροφυλάκων.

3. Ό αριθμός καί τά προσόντα εκάστου προσλαμβανομένου, δέον νά είναι άνάλογα προς τήν προοριζομένην δι' εκαστον έξ αύτών ύπηρεσίαν καί καθορίζεται δι' ήτιολογη-μένης άποφάσεως τοϋ Δ.Σ.

4. Είς τό ύπαλληλικόν προσωπικόν επιβάλλονται ποιναί κατόπιν ήτιολογημένης άποφάσεως τοϋ Δ.Σ.

Έπιβαλλόμεναι ποιναί είναι: α) έπίπληξις, β) πρόστιμον, μέχρι τοϋ 1/5 τών αποδοχών καί γ) άπόλυσις.

Τηρούμενα βιβλία

"Αρθρον 20.

1. Ή Κυνηγετική Όμοσπονδία ΰποχρεοϋτχι να τηρή απαραιτήτως τά κάτωθι βιβλία:

α) Βιβλίον πρωτοκόλλου

β) .Β'.β λ ίο ν διεκπεραιώσεως

γ) Βιβλίον πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

δ) Βιβλίον Συνεδριάσεων Διοικ. Συμβουλίου

ε) Βιβλίον Απογραφή; περιουσίας (επίπλων, βιβλίων κλπ.)

στ) Βιβλίον Ταμείου

ζ) Βιβλίον ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεων. Τά άνω βιβλία τηρούνται κατά τρόπον άπλοϋν καί εύληπτον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Αρχαιρεσίαι

"Αρθρον 21.

1. Δέκα τουλάχιστον ημέρας προ τής προσδιορισθείσης ημερομηνίας διεξαγωγής των αρχαιρεσιών της 'Ομοσπονδίας, καταρτίζεται ύπό τοϋ Δ.Σ. αύτη ς ό πίναξ των υποψηφίων, έπί τη βάσει αιτήσεων υποψηφιοτήτων υποβαλλομένων υπό των ενδιαφερομένων προς 15 τουλάχιστον ήμερων άπό της ημέρας των άρχαιρεσιών. Έν περιπτώσει μή υποβολής τοιούτων αιτήσεων ή μή έπαρκείας αύτών προς κάλυψιν των θέσεων τότε ό ανωτέρω πίνας καταρτίζεται ή συμπληροϋται δι' αποφάσεως τοϋ Δ.Σ.

Εις τον πίνακα τοϋτον άναγράφονται άπαντα τά ονόματα των υποψηφίων μελών τοϋ Δ.Σ. καθώς επίσης και τά ονόματα των ύποψηφίων μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

2. Μετά τήν άνακήρυξιν των ανωτέρω ύποψηφιοτήτων άρχεται ή ψηφοφορία. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον τά μέλη των Δ.Σ. των Κυνηγετικών Συλλόγων, οϊτινες είναι ταμειακώς έν τάξει.

Ώς ταμειακώς έν τάξει νοούνται οί Σύλλογοι οΐτινες έχουν έκπληρώσει τάς υποχρεώσεις των έξ εισφορών μέχρι της 15ης Απριλίου. "Εκαστος υποψήφιος δέον νά καταθέτη εις τήν Γραμματείαν της Εφορευτικής 'Επιτροπής, τήν άδειαν θήρας ύπεύθυνον δήλωσιν αύτοϋ (Ν.Δ. 105/69) και βεβαίω-σιν τοϋ οικείου Συλλόγου περί τής εκλογής του καί περί τοϋ ότι κέκτηται τά λοιπά προσόντα διά τά ανωτέρω αξιώματα.

3. Η ψηφοφορία είναι μυστική. "Αρχεται τήν καθορι-ζομένην ύπό τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής ώραν καί λήγει τούλάχιστον, μετά τετράωρον. Λΰτη γίνεται διά ψηφοδελτίων όμοιου τύπου, διαστάσεων χρώματος καί σχήματος, εφ' ών είναι γεγραμμένοι κατ' άλφαβητικήν σειράν διά κάθε άξίωμα οί υποψήφιοι, έγκλειομένων εντός φακέλλου χορηγουμένου ύπό τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής, κατά την ώραν τής ψηφοφορίας καί έσφραγισμένου διά τής σφραγΐδος τής 'Ομοσπονδίας. Τά ψηφοδέλτια, άμα τή εξαγωγή των τής κάλπης καί οί φάκελλοι μονογράφονται ύπό τοϋ Προέδρου τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής.

Δι' εκάστου ψηφοδελτίου ψηφίζονται: α) επτά υποψήφιοι ώς μέλη τοϋ Διοικ. Συμ/λίου.

β) Δύο υποψήφιοι ώς μέλη τής 'Ελεγκτικής 'Επιτροπής.

4.α) Διά τά άξιώματα τοϋ μέλους τοϋ Δ.Σ. τής 'Ομοσπονδίας άνακηρύσσονται ώς επιτυχόντες οί πρώτοι επτά κατά σειράν επιτυχίας υποψήφιοι.

'Εν περιπτώσει ισοψηφίας διενεργείται κλήρωσις. Οι πέντε πρώτοι κατά σειράν επιτυχίας επιλαχόντες ορίζονται, αναπληρωματικά μέλη.

β) Διά το άξίωμα τοϋ μέλους τής 'Ελεγκτικής 'Επιτροπής, ή άνακήρυξις των επιτυχόντων γίνεται ώς άνω.

5. Διά τήν έκλογήν τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής, τοϋ Προεδρείου τοϋ τρόπου διεξαγωγής των άρχαιρεσιών καί τής ανακοινώσεως των αποτελεσμάτων, τής παραδόσεως

και παραλαβής τής Διοικήσεως, ώς και διά πασαν σχετικήν λεπτομέρειαν, έχουν άνάλογον έραρμογήν αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις περί λειτουργίας των Σωματείων.

6. 'Υποψήφιος επιτυχών εις πλείονα τοϋ ενός άξιώματα, επιλέγει διά δηλωσεώς του εντός 48ώρου τό εν (1) έξ αύτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

Γεν.και Διατάξεις

"Αρθρον 22.

1. "Απαντες οί κατέχοντες άξιώματα εις τήν 'Ομοσπονδίαν είναι άμισθοι. Δύνανται όμως νά λαμβάνουν έξοδα μετακινήσεως καί οδοιπορικά, έφ' όσον μετακινούνται εκτός έδρας τής μονίμου κατοικίας των δι' έκτέλεσιν υπηρεσίας, βάσει δικαιολογητικών έγκρινομένων ύπό τοϋ Δ. Συμ/λίου.

2. Ή 'Ομοσπονδία θά κατέχη σφραγίδα κυκλικήν με την

έπωνυμίαν «ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ..........

....................................» και έν μέσω

ώς έμβλημα κεφαλήν πλατυκέρωτος έλάφου. Τά έν γένει έγγραφα θά φέρουν τόν τίτλον :

«Κυνηγετική 'Ομοσπονδία........................»

Άνεγνωρισμένον Σωματεϊον. Συνεργαζόμενον μετά τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας, μέλος τής Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος)'.

'Επίσης ή 'Ομοσπονδία έχει Σημαίαν με τά 'Ελληνικά χρώματα κατά τάς ίσχυούσας διατάξεις, τής όποιας ή έπαρ-σις καί υποστολή γίνεται ώς καί των δημοσίων καταστημάτων.

3. Ή 'Ομοσπονδία δύναται δι' αποφάσεως τής Γεν. Συνελεύσεως νά καθορίση τήν έτησίαν έορτήν τής 'Ομοσπονδίας.

4. Ή 'Ομοσπονδία διαλύεται μόνον κατόπιν αποφάσεως τής Γεν. Συνελεύσεως παρόντων τοϋ ήμίσεος των μελών αυτής διά πλειοψηφίας των 3/4 των παρόντων μελών καί μετ' άρσιν τής αναγνωρίσεως ώς συνεργαζομένου Σωματείου μετά τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας.

Έν περιπτώσει διαλύσεως τής 'Ομοσπονδίας ή περιουσία ταύτης κινητή καί ακίνητος περιέρχεται εις τήν έτέραν Ό-μοσπονδίαν ή Κυνηγετικήν Όργάνωσιν εις τήν οποίαν θά ύπαχθή ή περιφέρεια ταύτης καί ή οποία θά άναλάβη τήν ύπεράσπισιν τών συμφερόντων των μελών τής διαλυομέοης 'Ομοσπονδίας.

5. Ή συμπλήρωσις και τροποποίησις τοϋ παρόντος καταστατικού ένεργεΐται ύπό τής Γεν. Συνελεύσεως τών μελών, έπί παρουσία τουλάχιστον τών 3/4 τοϋ συνόλου τούτων και διά πλειοψηφίας τών 3/4 τών παρόντων. Η τροποποίησις και συμπλήρωσις τοϋ Καταστατικού δεν δόναται νά γίνει πρό τής παρελεύσεως έτους άπό τής εγκρίσεως του ύπό τής αρμοδίας Δικαστικής Άρχήής και δεν δύναται νά άφορα τάς διατάξεις, οίτινες θά άντίκεινται προς τάς διατάξεις τών καταστατικών τών Συλλόγων καί τής Συνομοσπονδίας.

6. Πάν ζήτημα μή προβλεπόμενον ή μή ρυθμιζόμενου διά τοϋ παρόντος Καταστατικοϋ ή διά τοϋ έσωτερικοϋ Κανονι-σμοϋ, λύεται δι' αποφάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως έπί τούτω συγκαλουμένης συμφώνως τω Νόμω και τω άρθρω 6 τοϋ παρόντος

7. Κατά τά λοιπά ισχύουν αϊ διατάξεις τοϋ Άστικοϋ Κώδικος καί τών λοιπών σχετικών Νόμων περί Σωματείων, ώς καί ό εσωτερικός Κανονισμός, δεόντως έγκρινόμενος παρά τής Γενικής Συνελεύσεως.

"Αρθρον 23.

1. Τό διαχειριστικον έτος συμπίπτει μέ τό τοϋ Δημοσίου, ήτοι άρχεται τήν 1ην 'Ιανουαρίου καί λήγει τήν 31ην Δεκεμ-βρίου.

2. Κατ' έτος συντάσσεται ό ετήσιος προϋπολογισμος τής 'Ομοσπονδίας καί ό απολογισμός τοϋ προηγουμένου έτους ταύτης.

3. Εις τον προϋπολογισμόν περιλαμβάνονται πάντα τά προβλεπόμενα έσοδα έκ πασών τών πηγών, έπισης δε τα προβλεπόμενα έξοδα αναλυτικώς.

511G

4. Οΰδεμία πραγματοποίησις δαπάνης επιτρέπεται, εάν δεν έχει προβλεφθή εν τω προϋπολογισμοί ή εφ' δσον δέν εχει γίνει ή τροποποίησις αρμοδίως.

5.. 'Ο προϋπολογισμός καί απολογισμός υποβάλλεται έντος τοϋ πρώτου τριμήνου διά τής Συνομοσπονδίας προς τήν Έποπτεύουσαν Αρχήν προς έλεγχον τής νομιμότητος τών κονδυλίων καί έν συνεχεία επιστρέφεται εις το Δ.Σ. τής 'Ομοσπονδίας όπερ υποβάλει τούτους μετά τής σχετικής εκθέσεως τής έποπτευούσης άρχής εις τήν Γεν. Συνέλευσιν προς έγκρισιν. Έν περιπτώσει τυχόν τροποποιήσεως τοϋ Προϋπολογισμοΰ ύπό τής Γεν. Συνελεύσεως τά τροποποιούμενα άρθρα τοϋ προϋπολογισμού υποβάλλονται έκ νέου ώς ανωτέρω προς ελεγχον.

6. Μέχρις εγκρίσεως τοϋ προϋπολογισμού δύναται νά πραγματοποιούνται δαπάναι μέχρι τοϋ 1/12 ένός δωδεκάτου τοϋ συνολικοϋ ϋψους τοϋ έτησίου προΐίπολογισμοϋ τοϋ επομένου έτους, κατά μήνα έν περιπτώσει δέ μεγαλυ-τέρας εκτάκτου δαπάνης θά εγκρίνεται υπό τής Γεν. Συνελεύσεως.

"Αρθρον 24.

1. Κατά τά λοιπά ισχύουν αϊ διατάξεις τοϋ Δασικοϋ καί 'Αστικοϋ Κώδικος καί τών σχετικών λοιπών Νόμων περί Σωματείων, ώς έν τω χρθρω 206 τοϋ Δασικοϋ Κώδικος ορίζεται, καί έκ τών μεταγενεστέρων τροποποιητικών τούτου Νόμων καί Διαταγμάτων.

2. Η συμπλήρωσις καί τροποποίησις τοϋ παρόντος Καταστατικού γίνεται υπό τής Γενικής Συνελεύσεως τών μελών έπί παρουσία, τουλάχιστον, τών 2/3 τούτων.

Τελικώς πάσα τροποποίησις τοϋ παρόντος υπόκειται είς τήν έγκρισιν τοϋ Ύπουργοϋ Γεωργίας, ώς ό Δασικός Κώδιξ προβλέπει.

3. Πάν ζήτημα μή προβλεπόμενον ή μή ρυθμιζόμενον διά τοϋ παρόντος Καταστατικοϋ έφ' δσον δέν άντίκειται είς τών Δασικον Κώδικα λύεται δι' άποφάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως, έπί τούτω συγκαλουμένης συμφώνως τω Νόμω καί τω άρθρω 4 τοϋ παρόντος.

"Αρθρον 25.

1. Το παρών Καταστατικών άποτελούμενον έξ άρθρων είκοοσι πέντε (25) ψηφισθέν κατ' άρθρον καί σύνολον ένε-κρίθη παμψηφεί ύπό τών ιδρυτικών μελών καί τίθεται έν ισχύι άμα τη έγκρίσει του ύπό τοϋ αρμοδίου Δικαστηρίου.


ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

"Ιδρυσις -'Έδρα -Επωνυμία.

"Αρθρον 1.

1. Ιδρύεται Κυνηγετική Συνομοσπονδία ύπο τήν έπω-νυμίαν «ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» μέ εδραν τάς 'Αθήνας.

2. Ή Συνομοσπονδία αΰη άνεγνωρίσθη παρά τοϋ Υπουργείου Γεωργίας, ώς συνεργαζόμενον μετ' αύτοϋ Σω-ματεϊον, τελοϋν ύπώ τήν έποπτείαν τούτου (Γενικής Διευθύνσεως Δασών).

Σκοπός - Μέσα.

"Αρθρον 2.

Σκοπός τοϋ Σωματείου είναι :

1. Η άσκησις εποπτείας καί ελέγχου έπί τών Κυνηγετικών 'Ομοσπονδιών, καί τών Κυνηγετικών 'Συλλόγων τής χώρας, 2) ή διά παντός νομίμου μέσου προστασία τοϋ θηράματος, έπί τώ τέλει τής αναπτύξεως καί αξιοποιήσεως έν τή χώρα θηραματικοϋ πλούτου άναλόγου πρώς τάς έδα-φικάς καί κλιματολογικάς συνθήκας τής χώρας, 3) ή εποπτεία διά τήν άσκησιν τής θήρας ύπό τών μελών τών Κ. Συλλόγων εις τά πλαίσια τών κυνηγετικών εξελίξεων τής χώρας, 4) ή συνεργασία μετά τών Κρατικών "Οργάνων διά τήν έναρ-μόνισιν τών φιλοθηραματκών επιδιώξεων έν τω πλαισίω

τών Νόμων, 5) ή ίδρυσις φυσικών καί τεχνητών εκτροφείων θηραμάτων ή ή ένίσχυσις τών Κρατικών τοιούτων, προς εμπλουτισμόν τής χώρας διά θηραμάτων, 6) ή είσήγησις καί λήψις παντός μέτρου χρησίμου διά τήν προώθησιν τών γενικών σκοπών τής Συν/δίας, 7) ή έπί διεθνοϋς επιπέδου συνεργασία καί ένημέρωσις έπί τών θηραματικών σκοπών ώς ανωτέρω διαγράφονται καί 9) ή οικονομική ένίσχυσις τών έχουσών ανάγκην Κυνηγετικών 'Οργανώσεων προς έπίτευξιν τών σκοπών αυτών.

Σφραγίς -"Εμβλημα.

"Αρθρον 3.

Η Συνομοσπονδία έχει ιδίαν σφραγίδα καί ίδιον έμβλημα, έντός κύκλου έν τώ όποίω απεικονίζεται ό Κρητικός Αι-γαγρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

"Αρθρον 4.

Μέλη - Δικαιώματα -Υποχρεώσεις.

Τακτικά μέλη τής Κυνηγετικής Συν/δίας τυγχάνουν ύπο-χρεωτικώς καί αυτοδικαίως τά νομικά πρόσωπα τών ανεγνωρισμένων ύπό του 'Υπουργείου Γεωργίας καί νομίμως λειτουργούντων Κυνηγετικών 'Ομοσπονδιών.

Επίτιμα μέλη, κατόπιν αποφάσεως τοϋ Δ. Συμ/λίου τής ΚΣΕ, δίναται νά καθίστανται Κυνηγετικαί 'Οργανώσεις ξένων Κρατών, διακριθεϊσα διά τήν συμβολήν των ε·ς θέματα τής θήρας.

Περί των τακτικών μελών καί τών επίτιμων, τηρείται παρά τή ΚΣΕ μητρωον κεχωρισμένως κατά τήν ανωτέρω διάκρισιν. Η εγγραφή έκάττου τών άνωτέρω μελών είς το μητρώον γίνεται ατελώς.

Δικαιώματα μελών.

"Αρθρον 5.

Έκάστη Κυνηγετική 'Ομοσπονδία δικαιούται καί ύποχρεοϋται νά ύποβάλη πρώς τήν Συνομοσπονδίαν εισηγήσεις, υπομνήματα μελέτας κ.λ.π. κατατεινούσας είς τήν άνύψωσν τοϋ σκοπού ώς ούτος καθορίζεται έν άρθρω 2 τοϋ παρόντος.

'Υποχρεώσεις μελών.

"Αρθρον 6.

1. 'Εκάστη Κυνηγετική 'Ομοσπονδία ύποχρεοϋται δπως καθ' εκαστον Άπρίλιον ύποβάλη λεπτομερώς κατάστασιν έμφαίνουσαν α) τών άριθμών τών χορηγηθεισών είς τήν περιφέρειαν αυτής άδειων θήρας κατά Κυνηγετικόν Σύλλογον καί κατηγορίας ήτοι γενικαί, περιφερειακαί, τοπικαί, β) τών άριθμόν καί τήν έπωνυμίαν τών έν τή περιφερεία αύτής λειτουργούντων Κυνηγετικών Συλλόγων μετά τής άριθμη-τικής δυνάμεως εκάστου τούτων.

2. 'Εκάστη Κυν. 'Ομοσπονδία ύποχρεοϋται νά διαβιβάση είς τήν Κυνηγετικήν Συνομοσπονδίαν άντίγραφον κεκυρω-μένον τοϋ Καταστατικοϋ αύτής μετά τών ονοματεπωνύμων τών μελών τοϋ Δ.Σ.· αύτής, ώς έπίσης και τάς εκάστοτε μεταβολάς.

3. 'Εκάστη Κυνηγετική 'Ομοσπονδία, ύποχρεοϋται όπως εχη ανηρτημένου είς τά Γραφεία αύτής χάρτην τής περιοχής της, έπί τοϋ όποιου θά σημειοϋνται σαφώς τά καταφύγια θηραμάτων ώς καί πάσα έν γένει άπηγορευμένη εις τήν θήραν περιοχήν. Κατάστασις άναγράφουσα περιγραφικώς τάς ώς άνω απαγορεύσεις δέον νά διαβιβάζηται μέχρι τοϋ 'Ιουλίου έκάστου έτους είς τήν Κυνηγετικήν Συνομοσπονδίαν.

4. Εκάστη 'Ομοσπονδία οφείλει δπως ύποβάλη κατ' έτος πρόγραμμα φιλοθηραματικής πολιτικής, διά τήν περιοχήν αυτής.

5. Αι Κ.Ο. καί οί Κυν. Σύλλογοι ύποχρεοϋνται δπως συμμορφοϋνται πρώς έντολάς καί οδηγίας τής Κυνηγ. Συν/δίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Πόροι τής Κ.Σ.Ε.

"Αρθρον 7.

1. Πόροι τής Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας είναι οί είς ποσοστά έπί των ετησίων εισπράξεων έκ συνδρομών εκάστου Συλλόγου του Κράτους, καθοριζόμενα δι' άποφάσεως τοΰ Ύπουργοϋ Γεωργίας.

2. Το ώς άνω ποσόν δέον νά κατατίθεται ύφ' εκάστου Κ. Συλλόγου έπ' ονόματι τής Κυνηγετικής Συν/δίας 'Ελλάδος, είς τό δι' άποφάσεως τοΰ Διοικ. Συμβουλίου αυτής καθοριζόμενον Υποκ/μα ανεγνωρισμένης Τραπέζης τοΰ έτους κατά τό όποιον εισεπράχΟησαν.

3. Πόροι τής Κ.Σ.Ε. δύνανται επίσης να είναι πασα περιουσία περιερχομένη εις αύτήν έκ δωρεών, κληροδοσιών, όργανωμένων έκδρομών, αγώνων, εορτών ή έτερων έκδη-λώσεων.

4. 'Εν ουδεμία περιπτώσει επιτρεπεται η δημιουργία παγίου αποθεματικού άνωτέρου των τετρακοσίων χιλιάδων (409.000) δραχμών.

5. Τό ήμισυ τών εισπράξεων τουλάχιστον, διατίθεται υποχρεωτικώς δια φιλοθηραματικούς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

"Οργανα Διοικήσεως της ΚΣΕ.

Γενική Συνέλευσις.

"Αρθρον 8.

1. Ή Γενική Συνέλευσις είναι το άνώτατον όργανον της ΚΣΕ.

2. Η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται τακτικώς μεν άπαξ τοϋ έτους, κατά μήνα Ίούνιον, εκτάκτως δε οσάκις άπο-φασίζει το Διοικ. Συμβούλιον.

3. Ή Γενική Συνέλευσις της ΚΣΕ συγκροτείται έκ μελών τών Διοικ. Συμβουλίων τών 'Ομοσπονδιών εξαιρουμένων τών Προέδρων αύτών.

'Εκάστη 'Ομοσπονδία ορίζει δι' άποφάσεως τοΰ Διοικ. Συμβουλίου της, εν μέλος τοϋ Διοικ. Συμβουλίου αυτής άνά πέντε Κ. Συλλόγους της περιφερείας ταύτης.

"Εκαστον μέλος έκ τών κατά τον ανωτέρω τρόπον opιζομένων δικαιούται μιας ψήφου έν τη Γενική Συνελεύσει της ΚΣΕ.

4. Αί άποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν τών παρόντων μελών αύτής.

5. Η Γεν. Συνέλευσις άσκεΐ τήν έποπτείαν επί τοΰ Διοικ. Συμβουλίου, εγκρίνει τον άπολογισμον και προϋπολογισμόν και δίδει τάς κατευθυντηρίους γραμμάς της θηρευτικής πολιτικής τών Κυνηγετικών 'Οργανώσεων τής Χώρας.

Η Γενική Συνέλευσις εκλέγει τον Πρόεδρον, τον Άντι-πρόεδρον, τοΰ Διοικ. Συμβουλίου, τον Ταμίαν, τον Γεν. Γραμματέα, ένα εκ τών συμβούλων καΐ δύο μέλη τής τριμελούς Ελεγκτικής 'Επιτροπής.

Διοικητικον Συμβούλιον

"Αρθρον 9.

1. Το Διοικητικον Συμβούλιον της Συνομο—ονδίας απαρτίζεται έκ δώδεκα (12) μελών. Έκ τούτων τά μεν έπτά (7) είναι αύτοδικαίως οί Πρόεδροι τών Κυνηγετικών 'Ομοσπονδιών, τά δε πέντε είναι ό Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος ό Γεν. Γραμματεύς, ό Ταμίας και εις σΰμβουλος οίτινες εκλέγονται ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως.

2. Η θητεία τοϋ Διοικ. Συμβουλίου είναι διετής.

3. Ό Πρόεδρος, ό Γεν. Γραμματεύς, ό 'Αντιπρόεδρος, ό Ταμίας και εις έκ τών συμβούλων δέον νά έχουν την μό-νιμον κατοικίαν των έν 'Αθήναις ή Πειραιεϊ, ό δε Πρόεδρος και ό Γεν. Γραμματεύς δέον νά είναι υποχρεωτικώς πτυχιοϋ-χος 'Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή άλλοδαπής, ή Σχολών εξομοιουμένων προς ταύτας.

"Απαντα τά μέλη τοϋ Διοικ. Συμβουλίου και τής 'Ελεγκτικής 'Επιτροπής δέον α) νά είναι "Ελληνες πολΐται, β) νά είναι ικανοί προς δικαιοπραξίαν γ) νά έχουν εφοδιασθή δι' αδείας θήρας, κατά το έτος τής εκλογής καί τον προηγουμένων αύτοϋ πέντε ετών. δ) νά έχουν ύπερβή τό 25ον έτος τής ήλικίας των, ε) νά μή έχουν στερηθή τών πολιτικών των δικαιωμάτων, ούτε νά έχουν καταδικασθή δια παραβάσεις περί τήν θήραν, στ) νά έχουν τουλάχιστον άπολυτήριον Γυμνασίου ύπό τήν ανωτέρω έν παραγράφω 3 διάκρισιν, ζ) νά μή συνδέωνται διά συγγενείας προς αλλήλους μέχρι 2ου βαθμού και η) νά μή διετέλεσαν κατά τιη προ τής έκλογής των 3ετίαν έμποροι κυνηγετικών ειδών ή υπάλληλοι κυνηγετικών οργανώσεων.

5. Μέχρις αναλήψεως τών καθηκόντων τοϋ νέου Διοικ. Συμβουλίου τό παλαιόν άσκεΐ νομίμως τά καθήκοντα του. "Αμα τη εκλογή καΐ επί τή προσκλήσει τοϋ πλειοψηφοΰντος μέλους το Διοικ. Συμβούλιον συνέρχεται είς συνεδρίασιν καί συγκροτείται είς Σώμα έντός δε 15 ημερών γίνεται διά πρακτικού ή παραλαβή τής Νέας Διοικήσεως.

6. Τό έν παραγράφω 5 τοϋ παρόντος πρακτικόν παραδόσεως δέον νά συνοδεύηται πάντοτε ύπό εκθέσεως της 'Ελεγκτικής 'Επιτροπής περί τής οικονομικής διαχειρίσεως.

7. Το Διοικ. Συμβούλιον συνέρχεται τακτικώς άπας τοϋ τριμήνου, επί τή προσκλήσει τοϋ Προέδρου ή εκτάκτως οσάκις παρίσταται άνάγκη.

Ευρίσκεται έν απαρτία παρόντων τουλάχιστον επτά έκ τών μελών αύτοϋ, αι, δε άποφάσεις του λαμβάνονται διά πλειοψηφίας τών ψήφων τών παρόντων μελών αύτοϋ.

"Εκαστον μέλος διαθέτει μίαν ψήφον, έν ισοψηφία δέ υπερισχύει ή ψήφος τοΰ Προέδρου.

8. Κατά τάς συνεδριάσεις τοΰ Δ.Σ. τηροϋνται πρακτικά. Χρέη Γραμματέως εκτελεί εις ύπά\ληλος οριζόμενος ύπό τοΰ Προέδρου, έν έλλείψει δε τοιούτου εν μέλος οριζόμενος ύπό τοΰ Προέδρου.

9. 'Εν περιπτώσει κωλύματος τινος τών Προέδρων τών 'Ομοσπονδιών δύναται νά παραστή κατόπιν έξουσιοδοτή-σεως τοΰ Δ.Σ. τής 'Ομοσπονδίας ό Άντιπρόεδρος τής 'Ομοσπονδίας ή ό Γεν. Γραμματείς.

10. Τό Δ. Συμβούλιον διοικεϊ ύπευθύνως τό Σωματεϊον, εύθυνόμενον καί έξ αμελείας βάσει τών Νόμων καί τοΰ Κατα-στατικοΰ καί αποφασίζει επί παντός θέματος άφορώντος είς τήν έκπλήρωσιν τών σκοπών τοϋ Σωματείου. Διαχειρίζεται τήν περιουσίαν αύτοϋ και λαμβάνει πάν πρόσφορον νόμιμον μέτρον πρός άντιμετώπισιν τών διαφόρων ζητημάτων τών άφορώντων το Σωματεϊον. Διορίζει τό υπαλληλικόν προσωπικόν, καθορίζει τήν μισθοδοσίαν αύτοϋ. Καταρτίζει τον προϋπολογισμόν καί ισολογισμόν έκαστου έτους καί αποφασίζει διά τήν συμμετοχήν τής Κυνηγετικής Συν/δίας ώς μέλους έτερων παρομοίων σκοπών έπιδιωκόντων Σωματείων τής ήμεδαπής ή αλλοδαπής.

11. Ό απολογισμός καί προϋπολογισμός υποβάλλεται έντός τοΰ πρώτου 3μήνου πρός τήν έποπτεύυυσαν 'Αρχήν πρός έλεγχον τής νομιμότητας τών κονδολίων καί έγκρισιν καί έν συνεχεία έπιστρέφεται είς το Δ.Σ. τής Συν/δίας όπερ ύποβάλλει τούτους μετά τής σχετ.κής έκθέσεως τής έποπτευούσης αρχής είς τήν Γεν. Σενέλευσιν πρός έγκρισιν. 'Εν περιπτώσει τοχόν τροποποιήσεως τοϋ Προϋπολογισμοό ύπό τής Γεν. Συνελεύσεως, τά τροποποιούμενα άρθρα του Προϋπολογισμού υποβάλλονται έκ vέου, ώς ανωτέρω, πρός έλεγχον καί έγκρισιν.

12. Μέχρις εγκρίσεως τοϋ προϋπολογισμοΰ δύναται νά πραγματοποιούνται δαπάναι μέχρι τοϋ (1/12) ένός δωδεκάτου τοϋ συνολικοϋ ΰψους τοϋ ετησίου προϋπολογισμού τοϋ προηγουμένου έτους κατά μήνα, έν περιπώσει δε μεγα-λυτέρας εκτάκτου δαπάνης θά έγκρίνηται ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως. Ουδεμία μή έγκριθεϊσα έν τω προϋπολογισμό δαπάνη επιτρέπεται άνευ τροποποιήσεωςς άρμοδίως τούτου.

13. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έφ' όσον ύποπεση εις σοβαρόν παράπτωμα ή διαπιστωθή ότι παρεξέκλινε των καθηκόντων του ή διά παραβάσεις Νόμων άντικαθίσταται προτάσει τής έποπτευούσης Αρχής, τηρούμενης τής, περί Σωματείων Νομοθεσίας, διαδικασίας.

"Αρθρον 10.

Αιρετόν μέλος τοΰ Δ.Σ. άπουσιάζον άδικαιολογήτως πλέον των τριών κατά σειράν συνεδριάσεων άντικαθίσταται αυτοδικαίως έκ των επιλαχόντων κατά σειράν επιτυχίας. Διά τά απουσιάζοντα, ώς άνωτέρω, λοιπά μέλη αποτελεί πειθαρχικών παράπτωμα.

"Αρθρον 11.

Ό Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σωματεΐον ενώπιον των Δικαστηρίων και όλων έν γένει των κρατικών άρχων, τά Διεθνή Συνέδρια, και είς άπάσας αύτοΰ τάς σχέσεις και διαφοράς συγκαλεί προεδρεύει και διευθύνει τάς συνεδριάσεις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξιν καΙ λήξιν τών συζητήσεων καΙ των συνεδριάσεων τοΰ Δ.Σ., θέτει τά ζητήματα είς ψηφοφορίαν, δύναται νά διακόψη ή διαλύση οίανδήποτε συνεδρίασιν, εκτελεί τάς άποφάσεις τοΰ Δ. Συμβουλίου, υπογράφει μετά τοΰ Γεν. Γραμματέως πάντα τά έν γένει έγγραφα, ώς και τά πρακτικά τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. Τών Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον άναπληροΐ ο 'Αντιπρόεδρος, εν κωλύ-ματι δε τούτου ό ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος. Ειδικώς διά τήν άνάληψιν οικονομικών υποχρεώσεων πάσης φύσεως καΙ τήν εκδοσιν ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως, άπαιτεϊται ή υπογραφή τοΰ Προέδρου και τοΰ Ταμίου.

"Αρθρον 12.

Ό Γενικός Γραμματεύς διευθύνει τώ Γραφεΐον, φυλάττει τά αρχεία και τήν σφραγίδα τοΰ σωματείου, ώς και το μητρώον τών μελών συντάσσει και ύπογράφει μετά τοΰ Προέδρου τά πρακτικά τών συνεδριάσεων και πάντα τά έγγραφα τοΰ σωματείου, καταρτίζει μετά τοΰ Προέδρου την ήμερησίαν διάταξιν πάσης συνεδριάσεως και εποπτεύει τοΰ ύπαλληλικοΰ προσωπικοΰ.

Τον Γενικον Γραμματέα άπόντα ή κωλυόμενον άναπληροΐ είς τών Συμβούλων οριζόμενος ύπό τοΰ Προέδρου.

"Αρθρον 13.

Ό Ταμίας εισπράττει μέ Γραμμάτια εισπράξεων άτινα φέρουν τηv σφραγίδα τοΰ Σωματείου και την ύπογραφήν τοΰ ΙΙροίδρου και τοΰ ιδίου, τάς μηνιαίας είσφοράς τών μελών καί πάντα έν γένει τά έσοδα τοΰ Σωματείου. Ό Ταμίας ενεργεί πασαν πληρωμήν βάσει ενταλμάτων εκδιδομένων μετ' εγκρισιν τής σχετικής δαπάνης ύπό τοΰ Δ. Συμβουλίου, υπογεγραμμένων ύπό τοΰ Προέδρου και τοΰ ίδίου και έσφραγισμένων διά τής σφραγΐδος τοΰ Σωματείου. Είς εκαστον ένταλμα πληρωμής δέον απαραιτήτως νά επισυνάπτεται άπόσπασμα τής σχετικής αποφάσεως τοΰ Διοικ. Συμβουλίου περί έγκρίσεως πληρωμής τής δαπάνης καί εξοφλητική άπόδειξις τοΰ δικαιούχου.

Ό Ταμίας είναι υπόλογος και υπέχει ποινικήν καί άστικήν εύθύνην διά πασαν άπώλειαν χρημάτων ή πληρωμήν εντάλματος. Καταθέτει είς μίαν τών έν 'Αθήναις Τραπεζών, όριζομένην άποφάσει τοΰ Διοικ. Συμβουλίου ώς έν αρθρω 7 τοΰ παρόντος ορίζεται, πάσας τάς εισπράξεις τοΰ σωματείου, δικαιούται όμως νά κρατή είς χείρας του ποσόν διά τάς έπει-γούσας τυχόν δαπάνας τοΰ Σωματείου, τοΰ υψους τούτου οριζομένου δι' αποφάσεως τοΰ Διοικ. Συμβουλίου. Ή άνά-ληψις χρημάτων έκ τών είς τήν Τράπεζαν κατατιθεμένων ενεργείται ύπώ τοΰ Ταμίου κατόπιν ειδικής έγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως τοΰ Διοικ. Συμβουλίου ή δι' επιταγών φερουσών τήν σφραγίδα τοΰ Σωματείου καί ύπογραφομένων ύπό τοΰ Προέδρου και τοΰ Ταμίου. Ό Ταμίας τηρεί τώ βιβλίον Ταμείου καί φυλάσσει είς ιδιαιτέρους φακέλλους πάντα τά δικαιολογητικά πληρωμής και εισπράξεων. Είς τήν άρχήν εκάστης τριμηνίας υποβάλλει προς το Διοικ. Συμβούλιον

συνοπτική ν κατάστασιν τών έσόδων καί εξόδων τοΰ προηγουμένου τριμήνου, είς το τέλος δέ τοΰ έτους τον άπολογισμόν τής διαχειρίσεως (βάσει τοΰ όποιου το Διοικ. Συμβούλιον συντάσσει καί εγκρίνει τον έτήσιον ισολογισμόν), καί τής περιουσίας τοΰ Σωματείου. 'Επίσης υποβάλλει άνά τρι-μηνίαν προς το Διοικ. Συμβούλιον λεπτομερή κατάστασιν τών καθυστερούντων τάς είσφοράς μελών.

Τον Ταμίαν άπαντα ή κωλυόμενον άναπληροί ετερος τών Συμ/λων όριζόμενος ύπό τοΰ Δ.Σ.

"Αρθρον 14.

1. Κατά την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν τοΰ μηνός 'Ιουνίου καθ' έκάστην διετίαν, διενεργούνται άρχαιρεσίαι προς άνάδειξιν τών μελών τοΰ Δ.Σ. καί τών δύο μελών τής Τριμελούς 'Ελεγκτικής επιτροπής μετά τών άναπληρωματικών μελών αυτών.

2. Υποψήφιοι διά τά ανωτέρω αξιώματα είναι πάντες οί υποβάλλοντες αΐτησιν είς τώ Δ.Σ. 20 ημέρας προ τής ορισθείσης ήμέρας τής Γενικής Συνελεύσεως μέλη τών Κυνηγετικών Συλλόγων 'Αθηνών - Πειραιώς συγκεντροϋντες τά προσόντα.

3. "Εκαστον μέλος τής Γενικής Συνελεύσεως ψηφίζει διά ψηφοδελτίου είς ό άναγράφονται κατά σειράν τά ψηφιζόμενα πρόσωπα διά μέλη τοΰ Δ.Σ. μετά τών άναπληρωματικών καί τών μελών τής 'Ελεγκτικής 'Επιτροπής.

Τά ψηφοδέλτια δέον όπως είναι τοΰ αύτοΰ τύπου, χρώματος, σχήματος καί διαστάσεων. Είς ταϋτα άναγράφονται κατ' άλφαβητικήν σειράν οί άνακηρυχθέντες υποψήφιοι ή προτίμησις δε τοΰ ψηφιζομένου γίνεται διά σταυροΰ τιθεμένου παραπλεύρως τοΰ ονόματος του.

Τά ψηφοδέλτια καί οί φάκελλοι αμα τή εξαγωγή των τής κάλπης μονογράφονται ύπό τοΰ Προέδρου τής Εφορευτικής 'Επιτροπής.

4. Η ψηφοφορία είναι μυστική. "Εκαστον ψηφοδέλτιον ή ό πίναξ τίθεται έντός φακέλλου έσφραγισμένου διά τής σφραγΐδος τής ΚΣΕ. Ή ψηφοφορία διεξάγεται ενώπιον τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής άποτελουμένης έκ τριών μελών καί έκλεγομένων διά μυστικής ψηφοφορίας ύπο τής Γεν. Συνελεύσεως προ τής ενάρξεως τών άρχαιρεσιών.

5. Επιτυχόντες δι' εκαστον αξίωμα λογίζονται οί λαβόντες τάς πλείονας ψήφους, έν ισοψηφία δε γίνεται κλήρωσις. Οί πρώτοι επιλαχόντες ορίζονται άναπληρωματικοί.

6. Περί τής διεξαγωγής τής ψηφοφορίας, τοΰ πέρατος τής διαλογής άνακηρύξεως· κ.λπ. ισχύουν αϊ διατάξεις περί Σωματείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

'Ελεγκτική 'Επιτροπή

"Αρθρον 15.

Ό ελεγχος καί ή εποπτεία τής διαχειρίσεως τοΰ Δ.Σ. ανατίθεται είς τριμελή 'Ελεγκτικήν 'Επιτροπήν, τών δύο μελών αυτής έκλεγομένων κατά τήν άνωτέρω έν άρθρω 14 τοΰ παρόντος οριζομένων διαδικασίον τοΰ τρίτου μέλους διοριζομένου ύπό τοΰ Ύπουργοΰ Γεωργίας.

Ή 'Ελεγκτική 'Επιτροπή έποπτεύει καί ελέγχει τάς πράξεις τοΰ Δ.Σ. καί Ταμείου, ιδία δε επιβλέπει και έλεγχει άν αύται συμφωνοΰν με τάς διατάξεις τοΰ Νόμου καί τοΰ Καταστατικοΰ. Δικαιοΰται νά έξετάζη τά έγγραφα και τά βιβλία τοΰ Σωματείου καί ζητή οποτεδήποτε τηv έπίδειξιν τοΰ περιεχομένου τοΰ Ταμείου.

Συντάσσει εκθεσιν περί τής διαχειρίσεως τοΰ Δ.Σ. είς διπλοΰν και υποβάλλει ταύτην προς το Δ.οικητικόν Συμ/λιον.

Ή 'Ελεγκτική 'Επιτροπή κατά τήν πρώτην μετά τήν έκ-λογήν αυτής συνεδρίασιν ορίζει διά ψηφοφορίας τών μελών της τών Πρόεδρον αύτής.

Η 'Ελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίον πρακτικών, είς ο καταχωρούνται τά πρακτικά καί αί αποφάσεις αυτής έπί τών διενεργουμένων ελέγχων, ώς καί αί έπ' αυτής συντασσόμεναι σχετικαί έκθέσεις.

Άρθρον 16.

Τό διαχειριστικόν έ'τος άρχεται τήν 1ην 'Ιανουαρίου καί λήγει τήν 31ην Δεκεμβρίου έκάστου έτους.

Τά τηρούμενα βιβλία τής ΚΣΕ είναι τά εξής :

1. Βιβλίον Πρωτοκόλλου .

2. Βιβλίον Διεκπεραιώσεως

3. Βιβλίον Ταμείου 

4. Βιβλίον Ύλικοϋ

5. Βιβλίον Πρακτικών Δ.Σ. καί Γεν. Συνελεύσεων

6. Βιβλίον 'Ενταλμάτων πληρωμής ,γραμματίων εισπράξεως

7. Βιβλίον μητρώου μελών Γενικής Συνελεύσεως καί Δ.Σ.

Τά άνω βιβλία τηρούνται κατά τρόπον άπλοϋν καί εΰληπτον

Διάλυσις Σωματείου.

Άρθρον 17.

Τό Σωματείον δέν διαλύεται εί μή μόνον δι' άποφάσεως τοϋ Πρωτοδικείου εάν συντρέχουν οί οριζόμενοι λόγοι υπό τών σχετικών διατάξεων τοϋ Δασικού καί Άστικοϋ Κωδικός. Διαλυομένου οπωσδήποτε τοϋ Σωματείου ή αίρουμένης τής αναγνωρίσεως του ώς συνεργαζομένου τούτου μετά ·τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας, ενεργείται έκκαθάρισις συμφώνωςπρος τάς σχετικάς διατάξεις τοϋ Άστικοϋ Κωδικός, και μετά τό πέρας τής εκκαθαρίσεως ή τυχόν άπομένουσα περιουσία, του είς χρήματα χρέώγραφα, κινητά ή ακίνητα, περιέρχεται εις τό Κεφάλαιον θήρας, τό δέ Άρχεΐον του παραδίδεται είς τήν Γενικήν Δ/νσιν Δασών.

Ύπαλληλικόν Προσωπικόν.

Άρθρον 18.

1. Τό ύπαλληλικόν προσωπικόν τής Κ.Σ.Ε. αποτελείται έκ τών εξής υπαλλήλων ήτοι :

α) Έξ ένός είδικοϋ Γραμματέως έπί μισθώ καθοριζομένω δι' άποφάσεως τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου. Προσόντα : *

Ό Είδικός Γραμματεύς δέον νά είναι άπόφόιτος τουλάχιστον Μέσης Σχολής, κατά προτίμησιν δέ νά διαθέτει.καί την σχετικήν πείραν περί τήν θηραματοπονίαν.

Καθήκοντα : -

Ό Είδικός Γραμματεύς διεξάγει τήν τρέχουσαν άλληλο-γραφίαν, τηρεί τά πρακτικά, τηρεί τό Άρχεΐον τής Κ.Σ.Ε., παρακολουθεί καί ένημερώνει συνεχώς τά οικεία βιβλία περί τών οικονομικών Υποχρεώσεων τών Κ. Συλλόγων, τηρεί στατιστικά στοιχεία, δυνατόν νά τηρήση τά οικεία λογιστικά βιβλία τής Κ.Σ.Ε. καί γενικώς είναι υπεύθυνος έναντι τοϋ Προέδρου τοϋ Γεν. Γραμματέως καί τοϋ Ταμίου διά τήν κανονικήν λειτουργίαν τών γραφείων τής Κ.Σ.Ε.

β) Μιας δακτυλογράφου ή ένός βοηθοϋ υπαλλήλου, έπί μισθώ καθοριζομένω δι' άποφάσεως ,τοϋ Δ.Σ. τής Κ.Σ.Ε., οίτινες δέον νά είναι απόφοιτοι Γυμνασίου.

γ) Πέραν τών ώς άνω ύπαλλήλων-δύναται τό Δ.Σ. κατόπιν άποφάσεώς του, νά προσλαμβάνη ενα, εάν χρειάζεται, καί δύο άκόμη κατ' άνώτατον όριον υπαλλήλους.

2. Ή πρόσληψις απάντων τών ανωτέρω υπαλλήλων γίνεται έπί συμβάσει άορίστου'χρόνου ή ώρισμένου τοιούτου, δι' άποφάσεως τοδ Δ.Σ. ύποκειμένης είς τήν έγκρισιν τής Γενικής Συνελεύσεως. 

Εις τό ύπαλληλικόν προσωπικόν επιβάλλονται ποιναί κατόπιν άποφάσεως τοϋ Δ.Σ. είσηγήσει τοϋ Προέδρου.

Αι έπιβαλλόμεναι ποιναί είναι: α) έπίπληξις, β) πρόστιμον, μέχρι τοϋ 1/5 τών άποδοχών του, γ) άπόλυσις.

Διά τήν άπόλυσιν απαιτείται άπόφασις τοϋ Δ.Σ.

3. Τό Δ.Σ. άσκεΐ τήν πειθαρχικήν έξουσίαν έπί τών μελών τοϋ Κ.Σ.Ε., ήτοι έπί Κυνηγετικών 'Ομοσπονδιών, διά πασαν παράβασιν τοϋ Καταστατικοϋ των ή τοϋ Νόμου.

Είς περίπτωσιν διαγραφής διαρκοϋς ή προσκαίρου μέλους Κυνηγετικοϋ Συλλόγου τό Δ.Σ. τής Συνομοσπονδίας άπο-φαίνετάι είς τελευταΐον βαθμόν έπί τή έφέσει, είτε τοϋ ένδια-φερομένου, είτε του άσκήσαντος τήν πειθαρχικήν δίωξιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'. 

Τιμητικαί διακρίσεις - Δωρηταί - Εύεργέται.

Άρθρον 19. . .

Ή Γενική Συνέλευσις μετά πρότασιν τοϋ Δ.Σ. δύναται κατόπιν άποφάσεως της νά άπονέμη τόν τίτλον τοϋ 'Επιτίμου Προέδρου, ή 'Επιτίμου μέλους είς πρόσωπα διακριθέντα διά τήν ήθικήν ή ύλικήν άρωγήν ή άλλην βοήθειαν, ήν καθ' οιονδήποτε τρόπον παρέσχον διά τήν προώθησιν τών σκοπών τής Κ.Σ.Ε.

Τόν τίτλον τοϋ 'Επιτίμου Προέδρου δύναται νά κατέχη είς μόνον έν τή ζωή "Ελλην, τοϋ δε 'Επιτίμου μέλους δύναται νά άπονεμηθή είς πλείονα πρόσωπα μή υπερβαίνοντα τά δώδεκα. Ό τίτλος τοϋ 'Επιτίμου Μέλους δύναται νά άπονεμηθή είς ξένους υπηκόους. Τά έπίτιμα μέλη τής Κ.Σ.Ε., έφ' όσον τυγχάνουσιν 'Έλληνες πολίται, δύνανται νά έκλέγώνται καί νά άποτελώσι μέλη τοϋ Δ. Συμβουλίου τής Κ.Σ.Ε.

Ή άποδοχή τής τοιαύτης εκλογής, δέν συνεπάγεται τήν άπώλειαν τοϋ τίτλου τοϋ Επιτίμου.

Ή Γενική Συνέλευσις, μετά πρότασιν'τοϋ Δ. Συμβουλίου τής Κ.Σ.Ε., δύναται νά βραβεύση διά τιμητικοϋ διπλωματος ή αναμνηστικής ειδικώς πλακός ή μεταλλίου ή δι' έτερου άνα-μνηττικοΰ δώρου, πάντα προάγοντα τον σκοπόν αυτής. ή τής κυνηγεσίας εν γένει.

'Επίσης είς τήν αίθουσαν συνεδριάσεων τής Κ.Σ.Ε., άναρτώνται αί εικόνες τών διατελεσάντων 'Επίτιμων Προέδρων αύτής. · "

Άρθρον 20.

Ανακηρύσσονται Δωρηταί τής Κυνηγετικής Συν/δίας 'Ελλάδος οι προσφέροντες χρήματικόν ποσόν άνω τών δραχμών 50.000. ν

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'. .

Γενικαί Διατάξεις

Άρθρον 21. ' '

1. Τό παρόν Καταστατικόν δύναται νά τροποποιηθή δι' άποφάσεως τής Γεν. Συνελεύσεως πρός λήψιν τής οποίας απαιτείται παρουσία τών 4/5 τών μελών τής Γεν. Συνελεύσεως καί πλειοψηφία τών 3/4 τών παρόντων μελών.

Τελικώς, πασα τροποποίησις τοϋ παρόντος,' υπόκειται είς τήν έγκρισιν τοϋ Ύπουργοϋ Γεωργίας, ώς ό Δασικός Κώδιξ προβλέπει.  ;

2. Παν ζήτημα μή προβλεπόμενον ή ρυθμιζόμενον ύπό τοϋ παρόντος Καταστατικοϋ έφ' όσον δεν αντίκειται είς τόν Δασι-κον Κώδικα λύεται δι' άποφάσεως' τής Γενικής Συνελεύσεως, έπί τούτω συγκαλουμένης, συμφώνως τω Νόμω καί τω άρθρω 8 τοϋ παρόντος.

Άρθρον 22. 

Τά αξιώματα τών μελών τοϋ Δ.Σ. είναι άμισθα.

'Εν περιπτώσει μετακινήσεως μέλους τοϋ Δ.Σ. εκτός τής έδρας, έπιτρέπεται ή καταβολή είς αύτό, μόνον τών εξόδων ταξιδιού και εξόδων διαμονής.

Τά έξοδα ταϋτα καθορίζονται δι' άποφάσεως τοϋ. Δ.Σ; έντός τών απολύτως απαραιτήτων ορίων βάσει υποβαλλομένων δικαιολογητικών.

"Αρθρον 23.

1. "Απαντες οί εις μετρητά πόροι καΐ περιουσία της Κ.Σ.Ε. δέον νά είναι κατατεθειμένοι παρά τη Τραπέζη είς ένιαΐον λογαριασμόν ύπό την έπωνυμίαν «Κυνηγετική Συν/δία Ελλάδος», της Τραπέζης όριζομένης δι' άποφάσέως του Δ.Σ.

At πληρωμαΐ της Κ.Σ.Ε. γίνονται έκ τοΰ έν λόγω λογαριασμού, έπΐ τη βάσει ένταλμάτων πληρωμής.,

ΕΙς όλας τάς περιπτώσεις δαπανών, διά το έγκυρον της έντολής, άπαιτεϊται ή υπογραφή τοΰ Προέδρου καΙ τοΰ Ταμίου μετά σφραγΐδος της Κ.Σ.Ε. Πασα πληρωμή καταχωρείται είς είδικών βιβλίον μετά συντόμου αιτιολογικού της πληρωμής

τά δέ σχετικά δικαιολογητικά φυλλάσσονται ύπό του Ταμίου είς το άρχεϊον της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας 'Ελλάδος.

2. Ή κινητή περιουσία της Κ.Σ.Ε. διατίθεται μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως τη είσηγησει τοΰ Δ. Συμβουλίου αυτής. Έν τη περιπτώσει ταύτη διά τήν νό-μιμον έκπροσώπησιν τής Κ.Σ.Ε. άπαιτεϊται καΙ είδικόν πρακτικόν έξουσιοδοτήσεως προς τον Πρόεδρον τοΰ Δ.Σ.

"Αρθρον 24.

Το παρόν Καταστατικών άποτελούμενον έξ άρθρων είκοσι τεσσάρων (24), ψηφισθέν κατ' άρθρον και σύνολον ύπώ τής Συνελεύσεως των Ιδρυτικών μελών, τίθεται έν ίσχύι άμα τη έγκρίσει του ύπό τοΰ αρμοδίου Δικαστηρίου.