Παράταση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου λόγω πυρκαγιάς

ΦΕΚ Β 1727 - 18.08.2015


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 47355
(1)
Παράταση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου λόγω πυρκαγιάς.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα» όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Ν.Δ. 86/1969 “περί Δασικού Κώδικος”».
2. Τις διατάξεις της 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ Β΄ 757) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ Β΄ 1188), 294283/
23-12-1997 (ΦΕΚ Β΄ 68/1998), 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ Β΄ 581) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (Β΄ 1495) όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/ 23?2?2012 (ΦΕΚ Β΄ 415) κοινή υπουργική απόφαση.
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ Α΄ 40) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας.
5. Το Ν. 2240/16-9-1994 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).
7. Το Π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ Α΄ 236).
8. Την πράξη 4 της 6-2-2015 του Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ Α΄ 24).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 93).
10. Το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/
11-5-2015).
11. Την υπ’ αριθμ. 3604/12-8-1998 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Επανίδρυση μονίμου καταφυγίου θηραμάτων στη Ρόδο, Ν. Δωδεκανήσου» (ΦΕΚ Β΄/963).
12. Την υπ’ αριθμ. 133275/2116/19-7-2013 απόφαση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013 -2014» (ΦΕΚ Β΄ 1850).
13. Την από 6-7-2015 προφορική εισήγηση της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου περί παράτασης απαγόρευσης θήρας λόγω πυρκαγιάς.
14. Τις επιπτώσεις της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 27-7-2013 στην Τ.Κ. Ιστρίου, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου και την ανάγκη εξασφάλισης των αναγκαίων συνθηκών προστασίας και ανάπτυξης της πανίδας της περιοχής προκειμένου να επέλθει έστω μακροπρόθεσμα η βιολογική και οικολογική σταθερότητα, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε την ισχύ της αριθμ. πρ.58506/2339/
11-10-2013 ΔΑΔ 5/2013 Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας για ένα (1) χρόνο ακόμα, ήτοι την κυνηγετική περίοδο 2015-2016. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρ. 58506/2339/11-10-2013 ΔΑΔ 5/2013 Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας. (ΦΕΚ 2496/Β/2013).
Η ισχύς της παρούσας διάταξης ισχύει μέχρι την λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2015-2016
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 13 Ιουλίου 2015
Ο Ασκών καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚOΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση