Απαγόρευση κυνηγιού για δυο χρόνια σε περιοχές της νήσου Λέρου

ΦΕΚ Β 1924 - 08.09.2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 58511
(3)
Απαγόρευση κυνηγιού για δυο χρόνια σε περιοχές της νήσου Λέρου.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα» όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τίνων του Ν.δ. 86/1969 "περί Δασικού Κωδικός"».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 43) και του Π.δ. 94/1993 «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας» (ΦΕΚ Α΄40).
3. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87) και το Π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ Α΄ 236).
5. Την υπ’ αριθμ. 50524/5097/30-10-2012 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων "Με εντολή Γενικού Γραμματέα" στον προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής» (ΦΕΚ Β΄ 3243).
6. Την πράξη 4 της 6-2-2015 του Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ Α΄ 24).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 93).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 47).
9. Την υπ’ αριθμ. 98161/413/29-9-2008 υπουργική απόφαση «Εμπλουτισμός βιοτόπων με θηράματα» (ΦΕΚ Β΄ 637) και την υπ’ αριθμ. 66975/1114/28-2-1990 εγκύκλιο διαταγή του Υπ. Γεωργίας.
10. Το με αριθ. πρωτ. 17/2-5-2015 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Λέρου περί απαγόρευσης του κυνηγιού για δυο χρόνια στις περιοχές «Αγγουρά» και «Λιό» της νήσου Λέρου.
11. Την Δ.Υ./17-8-2015 αναφορά-εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης και Διοίκησης της Διεύθυνσης Δασών Δωδ/σου για έκδοση απόφασης απαγόρευσης του κυνηγιού, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για δυο (2) χρόνια, ήτοι τις κυνηγετικές περιόδους 2015-2016 και 2016-2017, στις περιοχές «Αγγουρά» και «Λιό» δήμου και νήσου Λέρου, Ν. Δωδεκανήσου, λόγω εγκατάστασης πυρήνων προσαρμογής θηραμάτων.
Τα όρια των εκτάσεων όπου απαγορεύεται το κυνήγι απεικονίζονται στο θεωρημένο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη του Εθνικού Κτηματολογίου, καθώς και σε απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. νήσου Λέρου, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και ορίζονται ως εξής:
Α. Περιοχή «Αγγουρά», εμβαδού 310,24 στρ., που ορίζεται ως εξής:
Η αφετηρία (σημείο Α1) βρίσκεται επί του δρόμου που οδηγεί στη θέση «Αγγουρά», 250 μέτρα μετά την διασταύρωση για την κορυφή «Μάρκελλος». Η οριογραμμή κατευθύνεται νότια επί της κοίτης του ρέματος μέχρι την εκβολή του στη θάλασσα (σημείο Α2), στην συνέχεια ακολουθεί την ακτογραμμή με ΝΔ κατεύθυνση, περνάει το ακρωτήρι Λυγιά και συνεχίζει ΒΔ μέχρι την εκβολή του «Μαύρου» ρέματος (σημείο A3). Κατευθύνεται βόρεια επί της κοίτης του ρέματος έως την υδατολεκάνη ομβρίων υδάτων (σημείο A4), από το σημείο αυτό όπου και συναντάει τον δρόμο, τον ακολουθεί ανατολικά μέχρι την αφετηρία.
Β. Περιοχή «Λιό», εμβαδού 119,50 στρ., που ορίζεται ως εξής:
Από την αφετηρία (σημείο Β1) που βρίσκεται στη κατάληξη του δρόμου Μονής - Φλέας, πλησίον της παραλίας, η οριογραμμή με δυτική κατεύθυνση ακολουθεί την κοίτη του ρέματος «Φλέας», ως τη θέση «Άσπρη Πέτρα» (σημείο Β2) στο ύψωμα «Καστέλλι», συνεχίζει νοτιοδυτικά ακολουθώντας την κοίτη του ρέματος «Εικόνισμα» μέχρι την εκβολή του στη θάλασσα (σημείο Β3). Ακολουθεί την ακτογραμμή περικλείοντας το ακρωτήρι «Εικόνισμα» έως το σημείο εκβολής του ρέματος «Φλέας» όπου και το σημείο της αφετηρίας (Β1).
Η Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης

Θήρας

, μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από την εν λόγω απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 31 Αυγούστου 2015
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση