Απαγόρευση κυνηγίου στην περιοχή Αμμούδι ή Κερατίδι Δήμου Μαλεβιζίου μέχρι 1η Μαρτίου 2025 και σε έκταση 750 στρεμμάτων

ΦΕΚ Β 1939 - 09.09.2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1793
(1)
Απαγόρευση κυνηγίου στην περιοχή Αμμούδι ή Κερατίδι Δήμου Μαλεβιζίου μέχρι 1η Μαρτίου 2025 και σε έκταση 750 στρεμμάτων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ.5 του Ν.δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».
2. Το Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/23-3-1992) άρθρο 1 παρ. 1 και 2 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της Δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρα 6 και 280 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010).
4. Το Π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» ΦΕΚ 229Α΄.
5. Την αριθμ. 373/27-1-2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Κ. περί «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Δ/ντές, στους Προϊσταμένους
Δ/νσων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (ΦΕΚ 459/τ.Β΄/23-3-2011).
6. Το αριθ. 78006/2538/1-7-1994 έγγραφο Υπ. Γεωργίας (τμήμα β΄ Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και θήρας).
7. Την αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) κοινή απόφαση των Υφ/ργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχ/σης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/
16-12-1996 κοινές αποφάσεις Υπουργών Οικονομίας και Γεωργίας.
8. Την αριθ. 4 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 6-2-2015, το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014.
9. Το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/2015).
10. Το αριθ. 5784/5-8-2015 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου με το οποίο εισηγείται την απαγόρευση κυνηγίου στην περιοχή Αμμούδι ή Κερατίδι του Δήμου Μαλεβιζίου, αποφασίζουμε:
Την απαγόρευση κυνηγίου μέχρι 1η Μαρτίου 2025 σε έκταση 750 στρεμμάτων στην περιοχή Αμμούδι ή Κερατίδι του Δήμου Μαλεβιζίου.
Η έκταση των 750 στρεμμάτων έχει αποτυπωθεί σε χάρτη με υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη της κτηματολόγιο κλίμακας 1:6.000.
«Η ζώνη αρχίζει από το ύψος της διασταύρωσης για Μαδέ-Λυγαριά και ακολουθεί τον εθνικό δρόμο Ηράκλειο-Ρέθυμνο με κατεύθυνση δυτική, για περίπου 800 μέτρα όπου στρίβει αριστερά, με κατεύθυνση νότιο δυτική στο ύψος των οικιών Κοκολογιάννη, όπου ακολουθεί τα όρια των ακινήτων αυτών. Στη συνέχεια με νοητή γραμμή συναντάει ρεματιά που την ακολουθεί με κατεύθυνση νότια μέχρι να συναντήσει χωματόδρομο που τον ακολουθεί για περίπου 400 μέτρα, στη συνέχεια με νοητή γραμμή και κατεύθυνση νοτιοανατολική φτάνει στα όρια των οικιών Νεονάκη, όπου συναντάει χωματόδρομο που τον ακολουθεί για περίπου 160 μέτρα, όπου στη συνέχεια με κατεύθυνση ανατολική με νοητή γραμμή συναντά την εθνική οδό Ηρακλείου-Ρεθύμνου όπου και την ακολουθεί μέχρι την διασταύρωση για Μαδέ-Λυγαριά απ" όπου και ξεκίνησε.»
Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης θήρας, μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 11 Αυγούστου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Μαρία Κοζυράκη

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση