Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για τρία (3) χρόνια σε έκταση τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα στρεμμάτων (4.650,00στρ.), στον Λόφο Περάνθης, περιφέρειας Δήμου Αρταίων Π.Ε. Άρτας

ΦΕΚ Β 2079 - 23.09.2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 51456/2864
(1)
Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για τρία (3) χρόνια σε έκταση τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα στρεμμάτων (4.650,00στρ.), στον Λόφο Περάνθης, περιφέρειας Δήμου Αρταίων Π.Ε. Άρτας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟNIΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 280 του Ν. 3582/2010, (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/
7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β. Του Π.δ. 141 (Φ.Ε.Κ. 234/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας».
γ. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα» που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.δ. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.δ. 86/1969».
2. Την αριθμ. 414985/29-11-1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β΄/18-12-1985) κοινή υπουργική απόφαση των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», και ιδιαίτερα των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 αυτής.
3. Την αριθμ. 11989/14-3-2008 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 123/Δ΄/21-3-2008) «χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του Αμβρακικού κόλπου ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών».
4. Την αριθμ. 5184/1464/22-2-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Μ.Ε.Γ.Γ.Α.Δ., στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊστάμενους της Δ/σης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, των Δ/νσεων Δασών των Π.Ε., των Δασαρχείων και των Δ/νσεων Αγροτικών Υποθέσεων».
5. Την αριθμ. 744/12-3-2012 (Φ.Ε.Κ. 1108/Β΄/10-4-2012) απόφαση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας «περί τριετούς ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων στον λόφο Περάνθης Άρτας».
6. Το αριθμ. 8332/312/12-2-2015 έγγραφο της Δ/νης Δασών Άρτας, για παροχή σύμφωνων γνωμών των εμπλεκομένων φορέων.
7. Το αριθμ. 19/17-2-2015 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Άρτας (Η Άρτεμις) «περί σύμφωνης γνώμης για την ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου στον Λόφο Περάνθης Άρτας».
8. Το αριθμ. 3/18-2-2015 έγγραφο της Ιεράς Μονής Κάτω Παναγιάς «περί σύμφωνης γνώμης για την ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου σε όλες ανεξαιρέτως ιδιόκτητες εκτάσεις της στην περιοχή του Λόφου Περάνθης Άρτας».
9. Το αριθμ. 12714/23-4-2015 έγγραφο του Δήμου Αρταίων, που διαβιβάζεται η αριθμ. 122/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αρταίων «περί έγκρισης ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου στον Λόφο Περάνθης Άρτας».
10. Την αριθμ. Δ.Υ/1-9-2015 αναφορά - πρόταση του Δασοπόνου της Υπηρεσίας μας Κων/νου Κατσούλα, αρμόδιου για θέματα θήρας .
11. Το γεγονός ότι στην περιοχή Λόφου Περάνθης επικρατούν ιδανικές συνθήκες για την προστασία, ανάπτυξη και αναπαραγωγή θηραματικού πλούτου, καθώς επίσης ότι η περιοχή αυτή αποτελεί χώρο αναψυχής και περιήγησης για τους κατοίκους της πόλης της Άρτας, αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε την απαγόρευση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, σε έκταση τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα στρεμμάτων (4.650,00στρ.), περιοχής Λόφου Περάνθης Δήμου Αρταίων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, όπως αυτή απεικονίζεται στα συνημμένα στην παρούσα τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:16.000 και χάρτη απαγόρευσης θήρας , κλίμακας 1:50.000, θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Δασών Άρτας και της οποίας η οριογραμμή έχει ως ακολούθως: «Αρχίζει από τον δασικό δρόμο δίπλα από τον παλαιό σκουπιδότοπο και με κατεύθυνση Β.Α ακολουθώντας το ρέμα Βοϊβόδα φθάνει στην εθνική οδό Άρτας - Αθηνών, στην συνέχεια ακολουθεί την εθνική οδό με κατεύθυνση την πόλη της Άρτας φθάνει στο κολυμβητήριο Άρτας, από εκεί ακολουθεί το δημοτικό δρόμο που χωρίζει τον ιστό της πόλης από το περιαστικό δάσος και φθάνει στο ένατο δημοτικό σχολείο, στη συνέχεια ακολουθώντας την οριογραμμή μεταξύ του περιαστικού δάσους και της πόλης της Άρτας φθάνει στην διακλάδωση (της δυτικής πρόσβασης προς το Νοσοκομείο με το δρόμο Άρτας - Γλυκορίζου), στην συνέχεια ακολουθεί το δρόμο προς Γλυκόριζο και περνώντας τον οικισμό Γλυκορίζου φθάνει στο εκκλησάκι Αγίας Παρασκευής, από εκεί με κατεύθυνση Β.Α ακολουθεί ανώνυμη ράχη φθάνει στην κορυφή όπου συναντάει τον δασικό δρόμο Νοσοκομείο - Περάνθη, από εκεί ακολουθεί τον δασικό δρόμο αυτό και με κατεύθυνση βόρεια φθάνει στο σημείο που άρχισε η περιγραφή».
Σκοπός της εν λόγω απαγορευτικής διάταξης είναι η προστασία και η ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου και από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.
Η τήρησή της ανατίθεται στους Δασικούς Υπαλλήλους, στους Θηροφύλακες της Ε΄ ΚΟΗ, στους Δημοτικούς Υπαλλήλους, στην Ελληνική Αστυνομία και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει μετά την πάροδο τριετίας από την αρχή της ισχύς της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρτα, 1 Σεπτεμβρίου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασών Άρτας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΡΓΟΛΗΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση