σμίκρυνση

Αιμοδιψής κούνελος του Αιγαίου. Αρνείται επί εικοσαετία να συμμορφωθεί με τας διατάξεις.

Φυσικά φταίνε αποκλειστικά οι κούνελοι. Το ΦΕΚ είναι ξεκάθαρο, αφού!

Όπως μας πληροφορεί ο Υπουργός, "από το 1996 μέχρι σήμερα, σε περιοχές της νήσου Λήμνου υπερπληθυσμός του είδους Oryctolagus cuniculus (αγριοκούνελο) προκαλεί αποδεδειγμένα εκτεταμένες ζημιές στις γεωργικές καλλιέργειες, με συνέπεια να διαταράσσεται η οικονομική και κοινωνική ζωή της νήσου και να δίνονται μεγάλες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ"

Σκέφτομαι με το φτωχό μου μυαλό, αν απ' το 96 επαναλαμβάνουμε τα ίδια μέτρα χωρίς αποτέλεσμα, ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ Ν' ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΒΙΟΛΙ; Π.χ. μήπως είναι ανόητο να σταματάμε τη δίωξη κατά την περίοδο αναπαραγωγής των κουνελιών και πρέπει να επιτρέπεται το κυνήγι τους όλο το χρόνο;
Τι λέτε κι' εσείς Ω ΛΑΜΠΡΟΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΙ χάραξης διαχειριστικής πολιτικής των Αθηνών (με σήμα τη φθαρμένη τσουγκράνα).

Δίωξη του αγριοκούνελου, λόγω υπερπληθυσμού σε περιοχές των νήσων Λήμνου και Θηρασιάς

ΦΕΚ . Β 2428 - 11.11.2015


Αριθμ. 130771/3262
(3)
Δίωξη του αγριοκούνελου, λόγω υπερπληθυσμού σε περιοχές των νήσων Λήμνου και Θηρασιάς.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2α του άρθρου 259 του Ν.δ. 86/1969.
2. Τις ετήσιες ρυθμίσεις κυνηγίου.
3. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
5. Τις δ/ξεις της παρ. 1β του άρθρου 6 του Π.δ. 189/2009 «περί καθορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 214 Α΄)
6. Το Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση- Μετονομασία Υπουργείων. Μεταφορά της Γεν. Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού».
7. Την αριθμ. Υ6/27-1-2015 (204 Β) απόφαση Πρωθυπουργού περί «καθορισμού τάξης Υπουργείων».
8. Την αριθμ. Υ30/9-10-2015 (2183 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού περί «ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ιωάννη Τσιρώνη.
9. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Το Π.δ. 100/2014 (Α΄ 167) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
11. Το αριθμ. 52299/31-7-2015 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Λέσβου.
12. Το γεγονός ότι, επί σειρά ετών, από το 1996 μέχρι σήμερα, σε περιοχές της νήσου Λήμνου υπερπληθυσμός του είδους Oryctolagus cuniculus (αγριοκούνελο) προκαλεί αποδεδειγμένα εκτεταμένες ζημιές στις γεωργικές καλλιέργειες, με συνέπεια να διαταράσσεται η οικονομική και κοινωνική ζωή της νήσου και να δίνονται μεγάλες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ.
13. Το γεγονός ότι, παρόλα τα διαχειριστικά μέτρα που λήφθηκαν μέχρι σήμερα, ο πληθυσμός του αγριοκούνελου εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλες ζημιές στην αγροτική παραγωγή και μείωση του αγροτικού εισοδήματος και, συνεπώς, απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων.
14. Το αριθ 38573/8-6-2015 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Κυκλάδων το αριθμ. 35193/25-5-2015 έγγραφο του Δασονομείου Νάξου: το αριθμ. 26/21-4-2015 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Θήρας και το αριθ. 67/
21-4-2015 έγγραφο της Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων.
15. Το γεγονός ότι, παρόλα τα διαχειριστικά μέτρα που λήφθηκαν μέχρι σήμερα, ο πληθυσμός του αγριοκούνελου εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλες ζημιές στο αμπελουργικό κεφάλαιο της Santo Wines, το οποίο είναι τμήμα των επιδοτούμενων αμπελώνων της ζώνης ΟΠΑΠ Σαντορίνης, προστατεύεται από τον κανονισμό 1405/2006 και από το Γεωργοπεριβαλλοντικό ΜΕΤΡΟ 3 15 «Διατήρηση Παραδοσιακού Αμπελώνα ΘΗΡΑΣ -ΘΗΡΑΣΙΑΣ», έχει χαρακτηριστεί ως είδος Ονομασίας Προέλευσης Ανώτερης Ποιότητας και ενισχύεται οικονομικά από το Ελληνικό δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεπώς, απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων.
16. Το από 1-10-2015 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσής μας, αποφασίζουμε:
Επιτρέπουμε - κατ’ εξαίρεση- τη δίωξη του αγριοκούνελου λόγω υπερπληθυσμού σε περιοχές της νήσου Λήμνου και της νήσου Θηρασίας καθ’ όλο το 24ωρο υλοποιούμενη μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αντίστοιχα, από την δημοσίευση της συγκεκριμένης απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και όχι πριν την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου μέχρι 10 Μαρτίου 2016, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
α. Η ρύθμιση του υπερπληθυσμού θα γίνει, αποκλειστικά και μόνο με το κυνήγι του αγριοκούνελου από ειδικά συνεργεία ομάδων κυνηγών που θα συγκροτήσει η αρμόδια Διεύθυνση Δασών Λέσβου και η Δ/νση Δασών Κυκλάδων αντίστοιχα με την παρουσία δασικού οργάνου ή έμπειρου, πεπειραμένου και με λευκό, σχετικό με τη θήρα , ποινικό μητρώο, κυνηγού, του οικείου κυνηγετικού συλλόγου, ως υπεύθυνο του συνεργείου.
β. Ως περιοχές ρύθμισης ορίζονται αποκλειστικά αυτές που έχουν χαρακτηριστεί πληγείσες και απεικονίζονται σε σχετικό χάρτη κλίμακας 1: 50.000, που συντάσσει η τοπική Δασική Αρχή.
γ. Οι μέρες, οι ώρες και η περιοχή ρύθμισης καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και απαγορεύεται η κυκλοφορία των πολιτών στις περιοχές αυτές κατά τη διάρκεια δράσης των συνεργείων.
δ. Για την αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την γνωστοποίηση της δραστηριότητας των συνεργείων όπως, ανακοινώσεις σε έντυπο τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινητοποίηση αρμόδιων φορέων κ.λπ. Επίσης, με τη συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων (αστυνομία, δήμοι, ενώσεις αγροτών, κυνηγετικές οργανώσεις κ.ά.) λαμβάνονται μέτρα επιτήρησης της περιοχής δράσης των συνεργείων ώστε να ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα προσβασιμότητας σε αυτήν.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ