Ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Νησί, Αμυγδαλιές, Κομπούρι, Κόκκινο Λιθάρι», των Δ.Κ Μουζακίου και Μαυρομματίου και της Τ.Κ Γελάνθης του Δήμου Μουζακίου Ν. Καρδίτσας»

ΦΕΚ Β 1740 - 15.06.2016


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1089/87667 (4)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Νησί, Αμυγδαλιές, Κομπούρι, Κόκκινο Λιθάρι», των Δ.Κ Μουζακίου και Μαυρομματίου και της Τ.Κ Γελάνθης του Δήμου Μουζακίου Ν. Καρδίτσας».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/
28-6-2006) «Περί Εθνικού τυπογραφείου -Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και στην Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 237).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α΄/
27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας».
6. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/
18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 366599/16-12-1996
(ΦΕΚ 1188/Β΄/31-12-1996), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β΄/04-02-1998) και 87578/703/06-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7. Τις διατάξεις της αριθ. Η.Π. 37338/107/Ε.103/
01-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β΄/06-9-2010) κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
8. Την αριθ. 2644/07-6-2006 απόφαση Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας για πενταετή απαγόρευση θήρας σε έκταση 1.736 στρεμμάτων στις θέσεις «Νησί - Αμυγδαλιές - Κομπούρι» των Δ.Δ. Μαυρομματίου και Γελάνθης του Δήμου Μουζακίου.
9. Την αριθ. 2361/03-6-2009 απόφαση Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας περί τροποποίησης των ορίων της αριθ. 2644/07-6-2006 Απόφασης Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας για πενταετή απαγόρευση θήρας.
10. Την αριθ. 861/48103/13-5-2011 (ΦΕΚ 917/τ.Β΄/
20-5-2011) απόφαση Δ/νσης Δασών Καρδίτσας περί ανανέωσης απαγόρευσης της θήρας για πέντε (5) χρόνια σε έκταση 2.397,00 στρεμμάτων στις περιοχές των Δημοτικών Κοινοτήτων Μουζακίου και Μαυρομματίου και της Τοπικής Κοινότητας Γελάνθης του Δήμου Μουζακίου.
11. Την αριθ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/τ.Β΄/
19-4-2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως».
12. Το αριθ. 39/12-5-2016 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Μουζακίου με το επισυναπτόμενο αριθ.
01/17-4-2016 πρακτικό της γενικής συνέλευσης τους, με το οποίο ζητούν την ανανέωση της απαγόρευσης θήρας για ορισμένο χρόνο στις θέσεις «Νησί, κ.λπ.» των Δ.Κ. Μουζακίου και Μαυρομματίου και της Τ.Κ. Γελάνθης του Δήμου Μουζακίου Ν. Καρδίτσας.
13. Την αριθμ. 1486/82710/19-5-2016 αναφορά - εισήγηση του Δασαρχείου Μουζακίου.
14. Το γεγονός ότι στην εν λόγω περιοχή επιβάλλεται η απαγόρευση του κυνηγίου διότι είναι απαραίτητη για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και των ειδών της άγριας πανίδας καθώς και α) για την προστασία του πυρήνα προσαρμογής πτερωτών θηραμάτων του Κυνηγετικού Συλλόγου Μουζακίου και β) την προστασία του αρχαιολογικού χώρου που βρίσκεται εντός των ορίων της έκτασης, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε τη θήρα όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια, από 21-8-2016 μέχρι 20-8-2021 σε έκταση εμβαδού 2.397,00 στρεμμάτων στις θέσεις «Νησί, Αμυγδαλιές, Κομπούρι, Κόκκινο Λιθάρι» των Δ.Κ. Μουζακίου και Μαυρομματίου και της Τ.Κ. Γελάνθης του Δήμου Μουζακίου Ν. Καρδίτσας, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:50.000, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από τη θέση «Κόκκινο Λιθάρι» επί της επαρχιακής οδού Μουζακίου - Λαζαρίνας, ακολουθεί την ανωτέρω οδό με κατεύθυνση ανατολική την οποία και παρακάμπτει για να ακολουθήσει τα όρια των Νομών Καρδίτσας - Τρικάλων μέχρι να καταλήξει στον επαρχιακό δρόμο «Λαζαρίνας - Γελάνθης». Ακολουθεί τον ανωτέρω δρόμο με κατεύθυνση νότια, περνάει τη γέφυρα Γελάνθης στον ποταμό «Πάμισο» και με κατεύθυνση δυτική ακολουθεί τη νότια όχθη του ποταμού για 500 μ. περίπου. Ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο με κατεύθυνση νότια στα όρια του οικισμού Γελάνθης μέχρι να συναντήσει την επαρχιακή οδό «Γελάνθη - Μουζάκι» όπου και την ακολουθεί με κατεύθυνση δυτική μέχρι τη θέση «Μάντρα Τσουλούφα». Από εκεί περνάει στη βόρεια όχθη του ποταμού Παμίσου και με κατεύθυνση ανατολική ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο επί της βόρειας όχθης μέχρι να συναντήσει τη θέση «Κόκκινο Λιθάρι» από όπου άρχισε. Από τις διατάξεις αυτής της Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Το Δασαρχείο Μουζακίου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δ.Α.Δ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 3 του Ν. 177/75 ΦΕΚ 205/Α/1975) και θα ισχύει για τα κυνηγετικά έτη 2016 -2021 .
Καρδίτσα, 24 Μαΐου 2016
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Δ/ντρια Δασών Καρδίτσας
ΧΡΥΣΗ ΠΑΠΑΒΑΪΟΥ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση