Δήμος Αμαρουσίου

Η διαχρονική αδιαφορία για την κατάληξη των οικονομικών πόρων της θήρας, φέρνει κυνηγετική φτώχεια.

Το αποληφάδι "ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΤΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ" κοσμεί την πλατεία μπροστά στ Εμπορικό "Αίθριο" στο Μαρούσι. Όπως γράφει η επιγραφή "Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο.Ποσό Χρηματοδότησης: €232.101".

ΥΠΕΚΑ: 232.000 σε ποδήλατα

Για όποιον δεν γνωρίζει (κακώς), οι εισφορές που εισπράττει το Δημόσιο από κάθε άδεια θήρας, πάνε στο Πράσινο Ταμείο. Κατ' αντιπαράθεση, την ίδια περίοδο, το ΥΠΕΚΑ θεώρησε πως €100.000 ήταν υπεραρκετά για τις ανάγκες διαχείρισης άγριας πανίδας.

100.000 για φιλοθηραματκό έργο

Δηλαδή οι υπεύθυνοι του ΥΠΕΚΑ, παίρνουν τα λεφτά των κυνηγών και τα κάνουν ποδήλατα. Προφανώς προς άγραν αστικών ψήφων. Και για να γνωρίζουμε από που ερχόμαστε και που οδεύουμε παραθέτουμε το πρωτότυπο άρθρο 265 του "χουντικού" Δασικού Κώδικα:

Οικονομική εξυπηρέτησις της θήρας.

 1. Άπαντες οι εκ της θήρας πόροι, κατά τας διατάξεις του παρόντος, περιέρχονται εις το Κεντρικόν Ταμείον Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, συνιστωμένου προς τούτο ιδιαιτέρου κεφαλαίου εν τω προϋπολογισμώ του. Οι ως άνω πόροι διατίθενται προς εκπλήρωσιν φιλοθηραματικών σκοπών και άσκησιν της φιλοθηραματικής πολιτικής, απαγορευμένης απολύτως της καθ' οιονδήποτε τρόπον διαθέσεως των πόρων ταύτης δι' ετέρους σκοπούς.
 2. ...
 3. ...
 4. Σκοπός του Κεφαλαίου θήρας είναι η παροχή των οικονομικών δυνατοτήτων προς διατήρησιν, διαφύλαξιν και αύξησιν του θηραματικού πλούτου της Χώρας δια της λήψεως των ενδεδιγμένων μέτρων, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι:
  1. Η εξασφάλισις των οικονομικών μέσων δια την πληρωμήν των φυλάκων θήρας και της τοποθετήσεως των αναγκαίων πινακίδων.
  2. Η ίδρυσις εκτροφείων και ταφυγίων θηραμάτων.
  3. Η συστηματική καταπολέμησις των επιβλαβών θηραμάτων.
  4. Η εκ τοιυ εξωτερικού και εσωτερικού αγορά, μεταφορά και εγκατάστασις διαφόρων θηραμάτων προς εμπλουτισμό και αύξησιν του θηραματικού κεφαλαίου της χώρας.
  5. Η ίδρυσις και λειτουργία σταθμών ερεύνης, παρακολουθήσεως και δακτυλιώσεως αποδημητικών πτηνών και θηραμάτων εν γένει.
  6. Η αγορά ή απαλλατρίωσις εκτάσεων ή ερνημονήσων ή μεμονωμένων αγρών, εντός καταφυγίων θηραμάτων ή εκτροφείων, απαραιτήτων δια την άσκησιν της θηραματικής πολιτικής.
  7. Η λήψις μέτρων προστασίας των αποδημητικών πτηνών δια την μη πρόσκρουσίν των επί των φάρων.
  8. Η καταβολή εισφορών της χώρας δια την συμμετοχή της Ελλάδος εις διεθνείς οργανισμούς θηρευτικού αντικειμένου (Διεθνές Συμβούλιον Θήρας κλπ.).

Όπως άμεσα θα παρατηρήσετε το σύνολο σχεδόν των "Σκοπών" είσπραξης εισφορών από το κράτος, το συντηρούν οικονομικά οι Κυνηγετικές Οργανώσεις από τις δικές τους εισφορές. Αλλά το κράτος συνεχίζει να εισπράττει από τους κυνηγούς κανονικά. Χωρίς να ανταποδίδει.

Κλείνοντας δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε τις ομοιότητες ανάμεσα στα κυνηγετικά και τα ελληνοτουρκικά. Οι κυνηγοί επίσης δεν διεκδικούμε τίποτα. "Μπορεί να μας αφήσουνε ήσυχους να κάνουμε τη δουλειά μας;", έλεγε ο συγχωρεμένος πρόεδρος της ΚΣΕ.Οι εξελίξεις όμως αποδεικνύουν πως όταν δεν διεκδικούμε, παραχωρούμε.