Αυτό είναι το μέλλον του αγριόχοιρου

Δασαρχείο 2014

5. Το γεγονός ότι η ελεύθερη βοσκή ήμερων χοίρων ή ημιάγριων σε δάση και δασικές εκτάσεις δημιουργεί κινδύνους εκφυλισμού του ενδημικού αγριόχοιρου αφού η επιμειξία τους είναι έντονη και δημιουργεί υβρίδια με αποτέλεσμα τη γενετική μόλυνση της θηραματοπανίδας. ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ ΧΟΙΡΩΝ

Δασαρχείο 2021

Στα πλαίσια της χορηγούμενης άδειας θα χρησιμοποιηθούν ειδικοί σιδερένιοι κλωβοί στους οποίους με τροφική έλξη, θα εγκλωβίζονται αυτόματα με την είσοδο τους οι αγριόχοιροι ή τα υβρίδια αυτών. Τα άτομα που εγκλωβίζονται θα απελευθερώνονται στη συνέχεια με μέριμνα του Δασαρχείου Πεντέλης και των συνεργαζόμενων, για τις ανάγκες της παρούσας φορέων, σε απομακρυσμένες δασικές περιοχές ομόρων Δασαρχείων που αποτελούν φυσικούς βιοτόπους των αγριόχοιρων. Άδεια χρήσης ειδικών παγίδων σύλληψης αγριόχοιρων και υβριδίων αυτών στην περιοχή αρμοδιότητας Δασαρχείου Πεντέλης.

Συνένοχες και οι Κυνηγετικές Οργανώσεις!

"Η χρήση των ειδικών παγίδων από το Δασαρχείο Πεντέλης αποτελεί μέτρο που αποφασίστηκε σε ειδικές συναντήσεις με τις τοπικές Δημοτικές Αρχές και τις συνεργαζόμενες με το ΥΠΕΝ Κυνηγετικές Οργανώσεις και αποτελεί διαχειριστικό μέτρο και για τη μείωση του κινδύνου ατυχημάτων στις περιοχές που παρατηρούνται συχνές εμφανίσεις αγριόχοιρων."
Όπως αναγράφεται στην απόφαση!

Είναι σύννομη η απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα;

Και αυτή η μαύρη η απόφαση Αριθμ.: 98161/4136 Εμπλουτισμός βιοτόπων με θηράματα. που απαιτεί ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ πριν την απελευθέρωση;
"Ο γενετικός έλεγχος πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ισχύοντα για την επιστημονική ταυτοποίηση του DNA των θηραματικών ειδών, σε συνεννόηση με σχετικά δη− μόσια εργαστήρια για τον κατάλληλο χρόνο και μέθοδο ελέγχου και πιστοποιείται με βεβαίωση εργαστηρίου γενετικής του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Πανεπιστή− μια, Ερευνητικά Ιδρύματα) που πρέπει να ισχύει κατά την ημέρα της απελευθέρωσης.
Οι βεβαιώσεις αυτές συντάσσονται εις διπλούν και το μεν ένα αντίγραφο παραμένει στην οικεία δασική αρχή που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της απελευθέρωσης, ενώ το δεύτερο αποστέλλεται στην Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας.
Η απελευθέρωση ματαιώνεται αν διαπιστωθεί ακατάλληλο γενετικό υλικό ή προβλήματα υγείας των προς απελευθέρωση θηραμάτων.