Απαγόρευση κυνηγιού, για το χρονικό διάστημα 20-08-2010 έως 19-08-2015, στην Περιοχή Τραϊανούπολης - Νίψας - Δρυμού - Μελίας, Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΦΕΚ Β 828 - 16.06.2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 17462/1899
(7)
Απαγόρευση κυνηγιού, για το χρονικό διάστημα 20-08-2010 έως 19-08-2015, στην Περιοχή Τραϊανούπολης - Νίψας - Δρυμού - Μελίας, Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, π.δ. 69/2005 (Α 98)».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (Φ.Ε.Κ. 90/Α΄/13.6.1994), «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2240/1994 (Φ.Ε.Κ. 153/Α΄/16.9.1994), «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄), «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (Φ.Ε.Κ. 40/Α΄/22.3.1993), «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 Ν.Δ. 86/1969 (Φ.Ε.Κ. 7/Α΄/17.01.1969), όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 (Φ.Ε.Κ. 205/Α΄/22/27.09.1975,) «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969, περί Δασικού Κωδικός».
7. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29.11.1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β΄/18.12.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 87578/703/06.03.2007 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 581/Β΄/23-04-2007) και ισχύει σήμερα.
8. Την αριθ. 2439/16-4-2009 (Φ.Ε.Κ. 839/Β΄/6-5-2009) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας A.M.Θ., «Εξουσιοδότηση προς υπογραφή «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
9. Το αριθ. 3052/30-04-2010 έγγραφο - έκθεση του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης για την έκδοση απόφασης προσωρινής απαγόρευσης θήρας όλων των ειδών, μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 06 Σεπτεμβρίου 2009.
10. Την αριθ. 1032/06-05-2010 εισήγηση της Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου, με την οποία διαβιβάζεται συνημμένα το ως άνω έγγραφο-έκθεση και εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη της, για την απαγόρευση θήρας κατά την διάρκεια 20-08-2010 έως 19-08-2015 στην παραπάνω περιοχή, αποφασίζουμε:
Για το χρονικό διάστημα 20-08-2010 έως 19-08-2015, απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην περιοχή Τραϊανούπολης - Νίψας - Δρυμού - Μελίας, αρμοδιότητας Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, όπως αυτή απεικονίζεται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη και η οποία αφορά την περιοχή που είχε πληγεί τον Σεπτέμβριο του 2009 από πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς η δασική βλάστηση, η οποία αποτελούνταν από κωνοφόρα (πεύκα), δρυς και αείφυλλα πλατύφυλλα, κατά συνέπεια και ο βιότοπος της πανίδας, καθιστώντας έτσι αναγκαία την προστασία από το κυνήγι όλων των ειδών. Η συνολική έκταση που προτείνεται ανέρχεται στα 29.431 στρέμματα.
Αναλυτικά τα όρια της περιοχής απαγόρευσης, καταγράφονται στον επισυναπτόμενο χάρτη κλίμακας 1:50.000, και έχουν ως εξής:
Με αφετηρία το χωριό Λουτρός Β.Α. και στο ύψος των αναδασώσεων (βόρεια πλευρά τους), δρόμος με κατεύθυνση Ανατολική σε απόσταση περίπου 500 μέτρα. Από εκεί με κατεύθυνση Β.Α., διέρχεται το ύψωμα «Μύλος» και ακολουθεί την κορυφή «Μεσόλοφος», διασταυρώνεται με το ρέμα «Μάνα Νερού» και συνεχίζει μέχρι το ύψωμα «Κότσυφας». Από εκεί με κατεύθυνση Βόρεια διασταυρώνεται με την παλιά σιδηροδρομική γραμμή (σε απόσταση 500μ. από την διασταύρωση του δρόμου Λουτρά - Δρυμός) και φτάνει στο ύψωμα «Μικράτα». Από τα υψώματα «Μικράτα» και «Μάτι», διασταυρώνεται με την Εγνατία Οδό και ακολουθώντας το ρέμα «Κούκου» κατευθύνεται Βορειοανατολικά μέχρι να συναντήσει τον αγροτικό δρόμο Πυλαίας - Μελίας, από εκεί ακολουθώντας Βορειοδυτικά τον αγροτικό δρόμο μέχρι την κορυφή του «Άη Γιώργη». Από εκεί με κατεύθυνση Βόρεια διέρχεται τις κορυφές «Χυλός» και «Πυρόλιθος», όπου καταλήγει στα μαντριά Δουνάκη. Ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο προς το ρέμα «Καβούρι» (Καβουρατζή) συνεχίζει στην απέναντι αντιπυρική ζώνη και με κατεύθυνση Δυτική μέχρι να βγει στην άσφαλτο. Από εκεί με κατεύθυνση Νότια, επί της ασφάλτου και όριο του καταφυγίου «Δρυμός», συνεχίζει την άσφαλτο μέχρι το Νότιο όριο του καταφυγίου και από εκεί ακολουθώντας τα όρια του καταφυγίου με κατεύθυνση Δυτική μέχρι να συναντήσει τον αγροτικό δρόμο προς το φράγμα της ΔΕΥΑΑ. Ακολουθώντας αυτόν τον δρόμο με κατεύθυνση Νότια μέχρι την διασταύρωση με την παλιά σιδηροδρομική γραμμή και ακολουθώντας την παλιά γραμμή προς το χωριό Νίψα, διέρχεται από το ύψωμα «Γεράκι» (κεραίες κινητής τηλεφωνίας) και με κατεύθυνση Νότια ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο στην περιοχή «Βοϊδόλιβαδο». Ακολουθώντας το ρέμα Νότια της «Μελισσόπετρας», μέχρι τα Δυτικά όρια του χωριού «Πεύκα». Από τον οικισμό Πεύκα και με κατεύθυνση Νότια και επί της ασφάλτου μέχρι τον οικισμό του «Λουτρού», όπου και το αρχικό σημείο.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 20 Μαΐου 2010
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Δασών Περιφέρειας κ.α.α.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση