Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου Θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια μέχρι 31.7.2014 στις θέσεις: α) ΚΟΥΚΟΣ -
ΧΩΡΑΦΑ όρους Αιγάλεω Δήμων Περάματος, Κερατσινίου, Νίκαιας και β) ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ Λίμνης Βουλιαγμένης Δήμου Βουλιαγμένης

ΦΕΚ Β 1843 - 03.09.2009

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2900
(9)
Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου Θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια μέχρι 31.7.2014 στις θέσεις: α) ΚΟΥΚΟΣ -
ΧΩΡΑΦΑ όρους Αιγάλεω Δήμων Περάματος, Κερατσινίου, Νίκαιας και β) ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ Λίμνης Βουλιαγμένης Δήμου Βουλιαγμένης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ. 86/1969 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικος.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 757/τ.Β΄/18.12.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πανίδας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 57 ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/τ.Α΄/27.8.1998) περί «Σύστασης Οργανισμού πιστοποίησης λογαριασμών και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/22.3.1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές η όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
5. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄/13.6.1994) περί «Ίδρυσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 Διοίκηση, Oργάνωση, Στελέχωση Περιφέρειας.
7. Το άρθρο 29Α του ν. 1668/1986 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/τ.Α΄/10.9.1992).
8. Την υπ’ αριθμ. 3199/27.7.2009 εισήγηση του Δασαρχείου Πειραιά που προτείνει την ανάγκη απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας των πιο κάτω περιοχών και γενικότερα της χώρας μας.
9. Την υπ’ αριθμ. 2002/15.6.2004 απόφασή μας, περί «Απαγόρευσης κυνηγίου Θηραμάτων στις θέσεις: α) ΚΟΥΚΟΣ - ΧΩΡΑΦΑ Όρους Αιγάλεω Δήμων Περάματος, Κερατσινίου, Νίκαιας και β) ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ Λίμνης Βουλιαγμένης Δήμου Βουλιαγμένης μέχρι 31.7.2009, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε την απαγόρευση του κυνηγίου των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια, μέχρι 31.7.2014 ως κατωτέρω:
Α) Σε έκταση δεκαέξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα πέντε (16.985) στρεμμάτων στις θέσεις ΚΟΥΚΟΣ - ΧΩΡΑΦΑ Όρους Αιγάλεω Δήμων Περάματος, Κερατσινίου, Νικαίας του Νομού Πειραιά που ορίζεται ως εξής:
Ανατολικά: Αρχίζει από τα όρια των Δήμων Νίκαιας Κορυδαλλού με βορειοδυτική κατεύθυνση μέχρι την πύλη του Στρατοπέδου (Πολυβολεία).
Βόρεια: Συνεχίζει με δυτική κατεύθυνση την κορυφογραμμή μέχρι τη Λεωφόρο Σχιστού Σκαραμαγκά, ακολουθεί την περίφραξη του Ναυστάθμου με νοτιοδυτική κατεύθυνση μέχρι τη θάλασσα.
Ανατολικά: Αρχίζει από τα όρια των Δήμων Νίκαιας, Κορυδαλλού με βορειοδυτική κατεύθυνση μέχρι την πύλη του Στρατοπέδου (Πολυβολεία).
Νότια, Δυτικά: Με ανατολική κατεύθυνση ακολουθεί τα όρια των ρυμοτομικών σχεδίων των Δήμων Περάματος, Κερατσινίου (Αμφιάλη), Νίκαιας, αρχικό σημείο εκκίνησης.
Β) Σε έκταση χιλίων επτακοσίων πενήντα (1.750) στρεμμάτων στη θέση Φασκομηλία λίμνη Βουλιαγμένης Δήμου Βουλιαγμένης που ορίζεται ως εξής:
Νότια: Αρχίζει από το ακρωτήριο Ζωστήρ στον όρμο Βουλιαγμένης, ακολουθεί τη γραμμή της παραλίας με ανατολική κατεύθυνση μέχρι τα όρια του ρυμοτομικού σχεδίου Βάρκιζας.
Βόρεια: Συνεχίζει με δυτική κατεύθυνση ακολουθώντας τα όρια του ρυμοτομικού σχεδίου και συνεχίζει την οδό Βορειάδων, Νεκροταφείο Βουλιαγμένης, όρια Ρυμοτομικού σχεδίου Βουλιαγμένης μέχρι τη θάλασσα.
Δυτικά: Συνεχίζει με νότια κατεύθυνση τη γραμμή της παραλίας μέχρι αρχικό σημείο εκκίνησης (ακρωτήριο Ζωστήρ).
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2009-2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση