Ανανέωση απαγόρευσης θήρας για ορισμένο χρόνο

ΦΕΚ Β 1554 - 21.09.2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7223
(4)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας για ορισμένο χρόνο.
Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90 Α΄) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση κ.λπ.», όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 2240/94 (ΦΕΚ 153 Α΄) «Συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κ.λπ.».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».
3. Την αριθ. 8063/2008 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής με Ε.Γ.Γ.Π.Κ.Μ. αποφάσεων, εγγράφων κ.λ.π.» (ΦΕΚ Β΄ 2317).
4. Τις διατάξεις του ΝΔ. 86/69 «Περί Δασικού Κωδικός».
5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 996/71 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/69 «περί Δασικού Κωδικός και κωδικοποιήσεως».
6. Τις διατάξεις του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/69».
7. Το άρθρο 57, «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ΝΔ. 86/69 «Δασικός Κώδιξ» (ΦΕΚ 7 Α΄), του Ν. 2637/98 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης κ.λπ.» (ΦΕΚ 200 Α΄), με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 253 και 254 του Ν.Δ. 86/69, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205 Α΄).
8. Την αριθ. 414 985/29.11.85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.1985) κοινή απόφαση των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16.12.96 (ΦΕΚ 1188/B/31.12.90) και 294283/23.12.97 (ΦΕΚ 68/Β/4.2.98), κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
9. Την αριθ. 74316/2-2-1989 απόφαση του Υπ. Γεωργίας με την οποία απαγορεύθηκε η θήρα στην περιοχή ΜΗΔΕΝ του Ποταμού Λουδία και της οποίας η τελευταία απόφαση ανανέωσης με αριθ. 8245/5-8-2005 (ΦΕΚ Β΄ 1239) του Δ/ντή Δασών Π.Κ.Μ. λήγει την 19-8-2010.
10. Το αριθ. 29/16-8-2010 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου «Ο Φασιανός».
11. Την αριθ. 3003/19-8-2010 εισήγηση του Δασαρχείου Εδεσσας για τη σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή της άγριας πανίδας της περιοχής.
12. Την αριθ. 2437/30-8-2010 σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Δασών Ν.Πέλλας, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε την ισχύ της αριθ. 8245/5-8-2005 απόφασης Δ/ντή Δασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για πέντε (5) χρόνια ήτοι από 20-8-2010 έως 19-8-2015, με τα όρια που περιγράφονται σ’ αυτήν.
Το Δασαρχείο Εδεσσας να μεριμνήσει για την έκδοση σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 14 Σεπτεμβρίου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση