Τροποποίηση των ορίων απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου σε περιοχές των Δήμων «Χανίων, Ακρωτηρίου και Σούδας Νομού Χανίων», με δεκαετή ισχύ


ΦΕΚ Β 1319 - 27.08.2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4217
(11)
Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. 6456/13-10-2003 απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, για απαγόρευση κυνηγιού στη Λίμνη Κουρνά και στους υγροβιότοπους των χειμάρρων Αλμυρού Δέλφινα, Καβρού και Μουσέλα περιοχής Δήμου Γεωργιουπόλεως Νομού Χανίων και τροποποίηση ορίων αυτής εξαιρώντας την Λίμνη Κουρνά.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 του Ν.Δ. 86/69 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ 3 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/69 περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/1987 «καθορισμός Περιφερειών της χώρας, για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό της Περ. Ανάπτυξης».
3. Τις διατάξεις του Ν 2503/97 «Διοίκηση, στελέχωση, οργάνωση, περιφέρειας...».
4. Την υπ’ αριθμ. 6730/12-8-2003 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 8548/14-4-2005 και 9928/
17-12-2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «Ορισμός εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής με εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων, εγγράφων κ.λπ».
5. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 87578/703/6-3-2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 581/Β/2007).
6. Την υπ’ αριθμ. 78006/25381/1-7-1994 εγκύκλιο διαταγή της ίδιας ως άνω Δ/νσης.
7. Την υπ’ αριθμ. 183643/4418/17-12-2009 (ΦΕΚ 2466/Β/ 17-12-2009) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2009-2010 με την οποία καταργείται η υπ’ αριθμ 103382/2740/4-8-2009 (ΦΕΚ 1611/Β/5-8-2009) με το ίδιο θέμα υπουργική απόφαση.
8. Την υπ’ αριθμ. 105759/3006/26-8-2009 διαταγή Υ.Α.Α. και Τ. «Έκδοση απαγόρευσης θήρας και αντίστοιχης ΔΑΔ.
9. Την υπ’ αριθμ. 107545/1889/16-9-2009 διαταγή Υπουργείου Υ.Α.Α και Τ «Ρυθμίσεις θήρας».
10. Την υπ’ αριθμ. 2611/17-5-01 απόφαση ίδρυσης μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή της Λίμνης Κουρνά του δήμου Γεωργιουπόλης Νομού Χανίων (ΦΕΚ 803/26-6-01 τ.Β).
11. Την υπ’ αριθμ. 6456/13-10-2003 απόφαση Γ.Γ.Π.Κ καθώς και την υπ’ αριθμ. 2981/7-6-2004 Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας της Δ/νσης Δασών Χανίων.
12. Την υπ’ αριθμ 3655/2-7-2010 εισήγηση του Δασολόγου Φωτάκη Ιωάννη σύμφωνα με την οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι για την συνέχιση απαγόρευσης του κυνηγιού στην περιοχή αυτή, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε για άλλα δέκα (10) κυνηγετικά έτη, από την έναρξη του προσεχούς κυνηγετικού έτους 1-8-2010 έως και 31η Ιουλίου 2020 την ισχύ της υπ’ αριθμ 6456/
13-10-2003 (ΦΕΚ 101/4-12-2003 τεύχος Β΄) απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης η οποία αφορά την απαγόρευση του κυνηγιού όλων των θηραμάτων (πτερωτών και θηλαστικών) στην Λίμνη Κουρνά και στους υγροβιότοπους των χειμάρρων Αλμυρού Δέλφινα, Καβρού και Μουσέλα και στην περιοχής Δήμου Γεωργιουπόλεως. Εξαιρείται η λίμνη Κουρνά η οποία με την υπ’ αριθμ 2611/17-5-01 απόφαση έχει κηρυχθεί μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής (ΦΕΚ 803/26-6-01 τ.Β΄).
Η περιοχή ορίζεται ως εξής:
Για τους υγροβιότοπους των χειμάρρων Αλμυρού, Δέλφινα, Καβρού και Μουσέλα:
Αρχίζει Βορειοανατολικά της κωμόπολης Γεωργιουπόλεως και συγκεκριμένα από το εξωκλήσι της Αγίας Κυριακής που βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού και δίπλα στη θάλασσα. Συνεχίζει προς δυσμάς ακολουθώντας τους πρόποδες του βουνού μέχρι το κτήριο με συντεταγμένες στο σύστημα εγσα 522903,3913816. Από εκεί με νοητή ευθεία γραμμή εκτρέπεται προς νότο και φτάνει μέχρι το εξωκλήσι του Αγίου Δημητρίου, που βρίσκεται νότια της εθνικής οδού Χανίων Ρεθύμνης και σε απόσταση οδική 350 μέτρων περίπου από τις δυο γέφυρες που επεκτείνονται του παλιού εθνικού δρόμου σε απόσταση ενός χιλιομέτρου περίπου από την Γεωργιούπολη, και σε απόσταση από την εθνική οδό πάντα εκατόν μέτρων. Από εκεί εκτρέπεται προς Ανατολάς με παράλληλη νοητή ευθεία γραμμή της νέας Εθνικής οδού και σε απόσταση από την εθνική οδό πάντα εκατό μέτρων έως την κοίτη του χειμάρρου Μουσέλα. Από εκεί εκτρέπεται βόρεια ακολουθώντας την κοίτη του χειμάρρου Μουσέλα έως την παραλία του Κρητικού Πελάγους. Βόρεια οριογραμμή ορίζεται η θάλασσα την οποία ακολουθεί έως το εξωκλήσι της Αγίας Κυριακής. Η παρούσα ισχύει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Δ/νση Δασών Χανίων να εκδώσει την σχετική απαγορευτική διάταξη θήρας.
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Χανιά, 22 Ιουλίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση