Σαπιέντζα

Έγκριση προγράμματος κυνηγίου της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής περιοχής Νήσου Σαπιέντζας Μεθώνης για την κυνηγετική περίοδο 2015-2016

ΦΕΚ Β 2342 - 30.10.2015


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 92275/2678

Έγκριση προγράμματος κυνηγίου της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής περιοχής Νήσου Σαπιέντζας Μεθώνης για την κυνηγετική περίοδο 2015-2016.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 1 Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ Α΄ 237) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις δ/ξεις του Π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
4. Την αριθ. Γ.Γ. 15646/1521/1-3-2011 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής κ.λπ.» (ΦΕΚ 491/Β΄/31-3-2011).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 253 και 254 του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κωδικός» όπως έχουν αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/1975 και 57 παρ. 2 του Ν. 2637/1998.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του Π.δ. 453/7.5.77 «Περί των Ελεγχομένων Κυνηγετικών περιοχών και των όρων και προϋποθέσεων άσκησης θήρας σ’ αυτές».
7. Την αριθ. 235228/5821/1977 απόφαση Υπ. Γεωργίας (ΦΕΚ 1041/τ.Β΄/20-10-1977) «Περί χαρακτηρισμού και ίδρυσης Ε.Κ.Π. της Νήσου Σαπιέντζας».
8. Το αριθμ. 90180/8432/27-10-2015 έγγραφο του Δασαρχείου Καλαμάτας με το οποίο υποβλήθηκε το πρόγραμμα κυνηγίου περιόδου 2015 - 2016 της Ε.Κ.Π. Νήσου Σαπιέντζας, που συντάχθηκε από την Επόπτη της Ε.Κ.Π. Ρουμπίνη Χριστοπούλου.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε το πρόγραμμα κυνηγίου της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής περιοχής Νήσου Σαπιέντζας για την Κυνηγετική περίοδο 2015-2016 ως κατωτέρω:
Άρθρο 1
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Για να κυνηγήσει κάποιος στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Νήσου Σαπιέντζας απαιτούνται:
1. Η κατοχή κοινής άδειας κυνηγίου ήτοι: Γενικής, Περιφερειακής, Τοπικής που να ισχύει και για τον Νομό Μεσσηνίας.
2. Η απόκτηση της ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή.
Άρθρο 2
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Για την απόκτηση της ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Ε.Κ.Π. πρέπει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός αυτοπροσώπως ή τηλεομοιοτυπικά ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του, να υποβάλλει στο Δασαρχείο Καλαμάτας:
1. Αίτηση με τα στοιχεία του (επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμ. Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Αριθμ. Φορολογικού Μητρώου, Αριθμ. άδειας κυνηγίου και είδος αυτής) και την ημερομηνία που επιθυμεί να κυνηγήσει και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
2. Φωτοτυπία της Αδείας Θήρας (δεύτερη, τρίτη σελίδα και τρέχουσα θεώρηση). Οι αλλοδαποί κυνηγοί προσκομίζουν και μεταφρασμένη την άδεια κυνηγίου της χώρας τους.
3. Το απαιτούμενο χρηματικό ποσό.
4. Οι αιτήσεις των ομάδων κυνηγών θα υποβάλλονται ανά ομάδα.
Άρθρο 3
ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Το κυνήγι αρχίζει την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015 και τελειώνει την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015.
Ημέρες κυνηγίου ορίζονται κάθε: Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
Το κυνήγι δύναται να αρχίζει μία (1) ώρα μετά την ανατολή του ηλίου και τελειώνει στις 14:00 το μεσημέρι.
Άρθρο 4
ΤΙΜΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
1. Η τιμή της Ειδικής Άδειας καθορίζεται ως εξής:
α) Για τους Μεσσήνιους κυνηγούς 25,00 €
β) Για τους λοιπούς Έλληνες κυνηγούς, τους υπη­κόους χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους υπηκόους ξένων κρατών (εκτός Ε.Ε.) που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, 40,00 €.
γ) Για τους υπηκόους ξένων κρατών εκτός Ε.Ε. 80,00 €.
2. Οι τιμές των ειδικών αδειών επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%.
3. Η ειδική άδεια ισχύει για μία μόνο ημέρα κυνηγίου.
4. Οι κυνηγοί υπήκοοι ξένων κρατών (εκτός Ε.Ε.) εκτός από τα τέλη της ειδικής άδειας οφείλουν να εφοδιασθούν με γενική άδεια κυνηγίου που εκδίδεται από το Δασαρχείο Καλαμάτας καταβάλλοντος τα αντίστοιχα τέλη όπως αυτά ορίζονται με την ετήσια απόφαση ρύθμισης θεμάτων Θήρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής: α) Μέχρι 15 ημέρες: 60 € και β) Μέχρι δύο (2) μήνες: 120 €. Επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστηρίου συμβολαίου που να καλύπτει τον κυνηγό σε περίπτωση κυνηγετικού ατυχήματος στην χώρα μας.
Άρθρο 5
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
1. Η διεξαγωγή του κυνηγίου θα γίνεται κατά ομάδες με την παρουσία εντεταλμένου οργάνου.
2. Κάθε ημέρα κυνηγίου μπορούν να κυνηγήσουν έως έξι (6) κυνηγοί χωρισμένοι σε δύο (2) ομάδες (έως 3 κυνηγού ανά ομάδα). Ο μικρός αριθμός κυνηγών οφείλεται στο μικρό επιτρεπόμενο αριθμό επιβατών του συμβεβλημένου σκάφους και στον αριθμό των εντεταλμένων οργάνων που συνοδεύουν αυτούς.
3. Η μεταφορά των κυνηγών από την Μεθώνη στην Ν. Σαπιέντζα γίνεται μόνο με το συμβεβλημένο από το Δασαρχείο σκάφος και η δαπάνη μεταφοράς τους μοιράζεται ισόποσα στον καθένα και βαρύνει τους ίδιους.
Άρθρο 6ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
1. Οι ειδικές άδειες κυνηγίου εκδίδονται από το Δασαρχείο Καλαμάτας (Στην Ε.Κ.Π. δεν εκδίδονται ειδικές άδειες κυνηγίου).
2. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την επομένη της έγκρισης του παρόντος Προγράμματος έως και την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.
Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και ώρα 09:00 οι αιτήσεις των κυνηγών -ομάδων κυνηγών θα ταξινομούνται ανάλογα με τις ημέρες κυνηγιού που επιθυμούν να κυνηγήσουν. Κυνηγοί - ομάδα κυνηγών συνολικού αριθμού μέχρι 3 ατόμων που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να κυνηγήσουν στην Ε.Κ.Π. για τέσσερις (4) συνεχείς ημέρες κυνηγίου προτάσσονται των υπολοίπων. Σε περίπτωση περισσοτέρων αιτήσεων ή κενών θέσεων θα γίνεται κλήρωση των κυνηγών - ομάδων όπως αυτές έχουν συγκροτηθεί κατά την αίτηση των κυνηγών και ημέρες κυνηγίου που έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να κυνηγήσουν, στα γραφεία του Δασαρχείου Καλαμάτας από τον Επόπτη της Ε.Κ.Π. ή τον Βοηθό Επόπτη παρουσία του Δασάρχη Καλαμάτας ή του αναπληρωτή του και των ενδιαφερομένων κυνηγών ή των νομίμων εκπροσώπων τους.
Την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την κλήρωση, θα καταβάλλεται το απαιτούμενο χρηματικό ποσό για την έκδοση της Ειδικής άδειας για όλες τις ημέρες κυνηγίου από τους κυνηγούς που κληρώθηκαν. Η μη καταβολή αυτού αποκλείει από την είσοδο στην Ε.Κ.Π. τον κυνηγό.
Μετά την ανωτέρω διαδικασία και σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων, αιτήσεις μπορούν να γίνουν δεκτές μέχρι και την:
Α) Πέμπτη 19 Νοεμβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από 25-11-2015 έως 28-11-2015.
Β) Πέμπτη 26 Νοεμβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από 2-12-2015 έως 5-12-2015.
Γ) Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από 9-12-2015 έως 12-12-2015.
Κάθε Παρασκευή και ώρα 09:00 οι αιτήσεις των κυνηγών - ομάδων κυνηγών θα ταξινομούνται ανάλογα με τις ημέρες κυνηγιού που επιθυμούν να κυνηγήσουν. Κυνηγοί - ομάδα κυνηγών συνολικού αριθμού μέχρι 3 ατόμων που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να κυνηγήσουν στην Ε.Κ.Π. για τέσσερις (4) συνεχείς ημέρες κυνηγίου προτάσσονται των υπολοίπων. Σε περίπτωση περισσοτέρων αιτήσεων ή κενών θέσεων θα γίνεται κλήρωση των κυνηγών -ομάδων όπως αυτές έχουν συγκροτηθεί κατά την αίτηση των κυνηγών και ημέρα κυνηγίου που έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να κυνηγήσουν, στα γραφεία του Δασαρχείου Καλαμάτας από τον Επόπτη της Ε.Κ.Π. ή τον Βοηθό Επόπτη παρουσία του Δασάρχη Καλαμάτας ή του αναπληρωτή του και των ενδιαφερομένων κυνηγών ή των νομίμων εκπροσώπων τους.
Δεν πραγματοποιούνται αλλαγές στους κυνηγούς που απαρτίζουν τις ομάδες μετά την κλήρωση.
3. Οι αιτούντες κυνηγοί αυτοπροσώπως ή οι νόμιμα εκπροσωπούμενοι αντιπρόσωποι αυτών, πρέπει να παραλαμβάνουν έγκαιρα την ειδική άδεια κυνηγίου.
4. Σε περίπτωση που κυνηγός δεν παρουσιασθεί για κυνήγι την ημέρα που του έχει καθοριστεί, δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει την άδεια της ημέρας αυτής, για άλλη ημέρα κυνηγίου και το τέλος που έχει καταβαλλει δεν επιστρέφεται.
5. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του κυνηγίου λόγω κακοκαιρίας ή άλλης αιτίας, δύναται να διεξαχθεί κυνήγι από όσους επιθυμούν και έχουν εκδώσει ειδική άδεια κυνηγίου, τη Δευτέρα και Τρίτη της επόμενης εβδομάδας.
Σε όσους κυνηγούς δεν επιθυμούν να κυνηγήσουν επιστρέφονται τα χρηματικά ποσά που έχουν καταβάλλει επιβαρυνόμενα μετά έξοδα αποστολής.
6. Για την έκδοση δεύτερης ειδικής άδειας κυνηγίου απαιτείται νέα αίτηση.
Άρθρο 7
ΜΕΣΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ - ΣΚΥΛΙΑ
1. Το κυνήγι ασκείται μόνο με κυνηγετικό επωμιζόμενο όπλο που φέρει λεία κάννη και είναι μονόκαννο ή δίκαννο ή επαναληπτική καραμπίνα η οποία φέρει μέχρι τρία (3) φυσίγγια συνολικά, από τα οποία ένα (1) στην θαλάμη και τα δύο (2) στην αποθήκη.
2. Για το κυνήγι θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο μονόβολα φυσίγγια.
3. Στο κυνήγι απαγορεύονται τα σκυλιά.
Άρθρο 8
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
1. Το κυνήγι διεξάγεται κατά την απόλυτη κρίση του εντεταλμένου οργάνου της Ε.Κ.Π. όταν επικρατούν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και καλή ορατότητα.
2. Η άδεια θήρας και η ειδική άδεια παραδίδονται στα εντεταλμένα όργανα της ΕΚΠ πριν την έναρξη του κυνηγίου και επιστρέφονται στο πέρας αυτού.
3. Οι ομάδες κυνηγών συνοδεύονται πάντοτε από τα εντεταλμένα όργανα της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής, στις υποδείξεις των οποίων οφείλουν να υπακούουν. Οι κυνηγοί οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης κάθε μορφής ατυχημάτων και ασφαλούς χρήσης και μεταφοράς των κυνηγετικών τους όπλων. Η Υπηρεσία δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή ατύχημα κατά την διάρκεια του κυνηγίου. Κατά την διάρκεια του κυνηγίου οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματος τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά προς αποφυγή ατυχημάτων.
4. Απαγορεύεται η απομάκρυνση των κυνηγών από την ομάδα τους και γενικά από την περιοχή που έχει καθοριστεί να κυνηγήσουν από τα εντεταλμένα όργανα της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής. Απρόσεκτοι κυνηγοί, επικίνδυνοι για την ασφάλεια συναδέλφων των ή των εργαζομένων της Ε.Κ.Π. και γενικά κυνηγοί που δεν υπακούουν στις υποδείξεις των οργάνων της Ε.Κ.Π., απομακρύνονται από την Ε.Κ.Π. και στερούνται του κυνηγίου χωρίς άλλη διατύπωση ή αποζημίωση.
5. Απαγορεύεται η θήρα από το σκάφος και κοντά στις ποτίστρες.
6. Ο κυνηγός που τραυματίζει, κατά την απόλυτη κρίση του εντεταλμένου οργάνου που παρακολουθεί το κυνήγι, το θήραμα και δεν το συλλαμβάνει καταβάλει την προβλεπόμενη για το θήραμα αξία.
7. Απαγορεύεται η διαλογή των θηραμάτων. Όσοι δεν συλλέγουν τα θηράματα που θήρευσαν υποχρεούνται στην καταβολή της αξίας αυτών και στερούνται του δικαιώματος εισόδου στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
8. Απαγορεύεται το κυνήγι μη ανεπτυγμένων τριχωτών θηραμάτων. Ως ανεπτυγμένα τριχωτά θηράματα νοούνται: το αγριοπρόβατο των τριών (3) ετών και ο αίγαγρος των δύο (2) ετών. Σε περίπτωση τραυματισμού ή φόνου μη ανεπτυγμένου τριχωτού θηράματος ο υπαίτιος επιβαρύνεται με πρόστιμο 300,00 € συν την αξία του θηράματος καθώς επίσης στερείται του δικαιώματος εισόδου στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
9. Απαγορεύεται η θήρα οποιουδήποτε θηράματος εκτός αυτού για το οποίο έχει εκδοθεί η Ειδική Άδεια Θήρας. Σε περίπτωση που φονευθεί θήραμα του οποίου το κυνήγι απαγορεύεται σύμφωνα με την ειδική άδεια θήρας και το παρόν πρόγραμμα κυνηγίου της Ε.Κ.Π. η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα. Στην περίπτωση αυτή οι παραβάτες καταβάλουν την αξία του θηράματος, διώκονται ποινικά με τις διατάξεις περί θήρας και για παράβαση ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου (άρθρο 287 παρ. 18 Ν.Δ. 86/1969). Τα θηράματα και τα μέσα κυνηγίου κατάσχονται. Τα κατασχεμένα θηράματα εκποιούνται. Τα τρόπαια από τα κατασχεμένα αρσενικά θηράματα παραμένουν στην διάθεση της Ε.Κ.Π. και της Υπηρεσίας.
10. Διακόπτεται το κυνήγι σε οποιαδήποτε περίπτωση κρίνει αυτό αναγκαίο το εντεταλμένο για την διεξαγωγή του κυνηγίου όργανο.
Άρθρο 9
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Με απόφαση του Διευθυντή Δασών Μεσσηνίας ύστερα από εισήγηση του Δασαρχείου Καλαμάτας είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή να διακοπεί το Πρόγραμμα Θήρας.
Άρθρο 10
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ -
ΤΙΜΕΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ
Ο επιτρεπόμενος αριθμός θηραμάτων και οι τιμές αυτών φαίνονται στον κατωτέρω πίνακα:
Είδος θηράματος (1) Συνολικός Αριθμός Κυν.
Περιόδου (2) Επιτρεπόμενος Αριθμός κατά Άτομο ανά Ημέρα (3) Κυνηγοί Νομού
(4) Άλλοι κυνηγοί
(5) Αλλοδαποί
κυνηγοί
(6)
Αγριοπρόβατο Θηλυκά: 20 1 ανά
κυνηγό 140,00 € 180,00 € 300,00 €
Αγριοπρόβατο Αρσενικά: 20 1 ανά
κυνηγό 170,00 € 210,00 € 330,00 €
Αίγαγρος Αρσενικά: 20 1 ανά
κυνηγό 250,00 € 320,00 € 400,00 €

Σε περίπτωση που θηρευτεί: α) Αγριοπρόβατο με μήκος κεράτου μεγαλύτερο των 45 εκατοστών (εξωτερική πλευρά) η τιμή του θηράματος επιβαρύνεται για κάθε εκατοστό άνω των 45 με 5 € και β) Αίγαγρος με μήκος κεράτου μεγαλύτερο των 65 εκατοστών (εξωτερική πλευρά) η τιμή του θηράματος επιβαρύνεται για κάθε εκατοστό άνω των 65 με 10 €.
Στις παραπάνω τιμές προστίθεται ΦΠΑ 13%.
Άρθρο 11
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ
1. Μετά την λήξη του κυνηγίου το εντεταλμένο όργανο της Ε.Κ.Π. θα εκδώσει Τιμολόγιο Πώλησης της Υπηρεσίας και θα εισπραχθεί η αξία των θηραμάτων. Το απόκομμα που θα δίνεται στον κυνηγό αποτελεί νόμιμο τίτλο κατοχής των θηραμάτων που αναγράφονται σε αυτή, για την μεταφορά, κ.λπ. αυτών.
2. Η τιμή του Φονευθέντος θηράματος Όταν θηρευτεί από ομάδα που αποτελείται από Μεσσήνιους και Λοιπούς Έλληνες κυνηγούς, ή κυνηγούς υπηκόους χώρων - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζεται από την τιμή που αναγράφεται στη στήλη (5) του ανωτέρω πίνακα. Αν η ομάδα έχει αλλοδαπούς κυνηγούς άλλων ξένων κρατών εκτός Ε.Ε τότε η τιμή καθορίζεται από τη στήλη (6) του πίνακα.
Άρθρο 12
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Η αναχώρηση των κυνηγών και των εντεταλμένων οργάνων της Ε.Κ.Π. Ν. Σαπιέντζας από το λιμάνι της Μεθώνης θα γίνεται στις 7:45 - 8:00 και η επιστροφή από την Σαπιέντζα στις 14:30 - 15:00.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία η αναχώρηση δεν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 08:30 το κυνήγι αναβάλλεται.
Άρθρο 13
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Κ.Π.
1. Απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή στην Ε.Κ.Π. οποιουδήποτε άνευ αδείας της Δασικής Αρχής.
2. Την Ε.Κ.Π. Νήσο Σαπιέντζα μπορούν να επισκέπτονται για λόγους επιστημονικούς, ψυχαγωγίας, μαθήσεως και γνωριμίας της χλωρίδας και πανίδας αυτής και γενικά του οικοσυστήματος της, όσοι επιθυμούν ύστερα από άδεια του Δασαρχείου Καλαμάτας εκτός των ημερών κυνηγίου. Ο τρόπος, ο χρόνος, η συμπεριφορά και οι λοιπές υποχρεώσεις εντός της Ε.Κ.Π. θα καθορίζονται με τη σχετική άδεια.
3. Οι επισκέπτες στην Ε.Κ.Π. πρέπει να προσέχουν για την ασφάλεια τους και την πρόληψη ατυχήματος, πράγμα που αποτελεί φροντίδα και ευθύνη τους. Η Υπηρεσία δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ατύχημα που θα συμβεί κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην Ε.Κ.Π.. Ακόμη οφείλουν να προστατεύουν τα θηράματα και να μην διαταράσσουν την ησυχία τους.
Άρθρο 14
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν πρόγραμμα, το οποίο έχει θέση ρυθμιστικής διάταξης θήρας, ισχύουν οι γενικές περί θήρας διατάξεις.
2. Η φωτογράφηση και κινηματογράφηση των θηραμάτων κατά την διεξαγωγή του κυνηγίου επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδεία του αρμοδίου Υπουργείου.
3. Οι παραβάτες των διατάξεων περί θήρας και της παρούσας ρυθμιστικής - απαγορευτικής διάταξης διώκονται ποινικά.
4. Η κατοχή της ειδικής άδειας θήρας και η είσοδος επισκέπτη στην Ε.Κ.Π. σημαίνουν την ανεπιφύλαχτη αποδοχή και εφαρμογή των όσων αναφέρονται παραπάνω.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Καλαμάτα, 27 Οκτωβρίου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Μεσσηνίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ