Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.

ΦΕΚ Β 1495 6-09-2010

Σχόλια   

# Κυνηγετικές σελίδες 02-03-2011 20:40
Παράθεση:
22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να
καθορισθεί και θα καλυφθεί είτε από εθνικούς πόρους
είτε από συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση Προγράμματα
στο πλαίσιο των πιστώσεων που
διατίθενται για τις δράσεις και ενέργειες που προβλέ−
πονται στην απόφαση αυτή και ειδικότερα στα άρθρα
4, 5 και 6 (παρ.5) αυτής», αποφασίζουμε:
Ευτυχώς που γνωρίζουμε το κόστος των αποφάσεων και έχουμε και τους πόρους! :woohoo: :woohoo:
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή