Αριθμός Αδειών Θήρας που εκδόθηκαν και οι Αντίστοιχες Εισπράξεις στην Περίοδο 1945 - 2006

Πόσοι είμαστε και τι έχουμε συνεισφέρει, οι κυνηγοί τα τελευταία 60 χρόνια, μέσα από τα αρχεία της Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών του Υπουργείου Γεωργίας.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ
& ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007

ΠΙΝΑΚΑΣ 17
Αριθμός Αδειών Θήρας που εκδόθηκαν και οι Αντίστοιχες Εισπράξεις στην Περίοδο 1945 - 2006
Ποσά σε δραχμές (έτος 2002 και εντεύθεν σε Ευρώ)

ΕΤΟΣ
Αριθμός Αδειών
Εισπράξεις τρ. Τιμές
1945 - 1960
-
85 785 425
1961
-
12 386 127
1962
165 339
12 660 659
1963
160 346
13 155 740
1964
178 571
16 884 875
1965
199 007
19 263 020
1966
205 719
20 777 250
1967
227 831
22 363 825
1968
209 816
43 967 160
1969
208 158
52 293 029
1970
203 745
54 464 471
1971
211 745
58 126 514
1972
229 836
67 314 437
1973
242 885
77 009 910
1974
251 161
82 021 748
1975
244 409
112 730 958
1976
250 633
132 320 173
1977
254 906
178 794 199
1978
241 143
231 140 992
1979
266 680
247 937 646
1980
270 330
327 497 671
1981
291 363
329 427 156
1982
314 427
411924 215
1983
332 154
513 635 219
1984
339 694
695 614 787
1985
343 750
806 628 148
1986
327 913
771 334 780
1987
322 882
789 144 285
1988
324 289
849 082 155
1989
337 864
918 194 982
1990
327 255
954 410 860
1991
331 210
1 206 888 536
1992
290 436
1 707 357 659
1993
290 960
1775 831 158
1994
273 784
2 014 044 053
1995
272 203
2 286 915 000
1996
252 524
2 438 914 598
1997
249 810
2 464 190 835
1998
237 837
2 344 034 985
1999
226 104
2 208 649 345
2000
193 597
1 680 982 000
2001
188 135
2 033 995 000
2002
181 362
4 212 708 €
2003
238 775
6 262 568 €
2004
236 115
6 572 728 €
2005
205 992
5 736 378 €
3006
216 436
6 076 889 €
2007
215 712
4 430 207 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στα έσοδα περιλαμβάνονται τα τέλη Αδειών Θήρας και οι εισπράξεις από τις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές.
ΠΗΓΗ : Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας.

Αθήνα , Μάρτιος 2009

Συνεισφορά των κυνηγών στα έσοδα υπέρ Κ.Τ.Γ.Κ. & Δασών έτους 2007.