Έγκριση Ανανέωσης απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου - Μουζάκι


ΦΕΚ Β 917 - 20.05.20111


Αριθμ. 861/48103
(6)
Έγκριση Ανανέωσης απαγόρευσης
θήρας ορισμένου χρόνου.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/85 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69 περί Δασικού Κώδικα».(ΦΕΚ 7/
τ. Α΄/1969).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/2010) άρθρο 280 παρ. Ι και VI.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας». (ΦΕΚ 231/τ. Α΄/ 27-12-2010).
4. Την αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-Σ.Ε «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λπ.». (ΦΕΚ 648/τ. Β΄/19-4-2011).
5. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 Δ/γή του Υπουργείου Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
6. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/τ. Β΄/18-12-1985) κοινής υπουργικής απόφασης Εθνικής Οικονομίας και Υπουργού Γεωργίας «Περί μέτρων διαχείρισης της άγρια «πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Η.Π. 37338/1807
Ε. 103/1-9-2010 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμοί μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 1495/ τ.Β΄/6-9-2010).
7. Την αριθμ. 2644/7-6-2006 απόφαση Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας για πενταετή απαγόρευση θήρας σε έκταση 1.736 στρεμμάτων στις θέσεις «Νησί - Αμυγδαλιές - Κουμπούρι» των Δ.Δ. Μαυροματίου και Γελάνθης του Δήμου Μουζακίου, (ΦΕΚ 880/τ. Α΄/2006) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2631/3-6-2009 απόφαση Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας «Περί τροποποίησης των ορίων» (ΦΕΚ 1088/τ. B΄/2009).
7. Την αριθμ. 1457/48724/9-5-2011 αναφορά - εισήγηση του Δασαρχείου Μουζακίου.
8. Το γεγονός ότι στην εν λόγω περιοχή επιβάλλεται η απαγόρευση του κυνηγίου για την ανάπτυξη και προστασία της πανίδας.
9. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την Ανανέωση της αριθμ. 2644/7-6-2006 απόφασης Γ.Γ.Π Θεσσαλίας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ 2361/3-6-2009 απόφαση Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας και απαγορεύουμε τη θήρα όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια ήτοι από 20-8-2011 έως 20-8-2016 σε έκταση 2.397 στρεμμάτων των Δημοτικών Κοινοτήτων Μουζακίου και Μαυροματίου και της τοπικής Κοινότητας Γελάνθης του Δήμου Μουζακίου.
Η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Ζ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας, Κυνηγετικό Σύλλογο Μουζακίου και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Το Δασαρχείο Μουζακίου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δ.Α.Δ..
Η αριθμ. 1218/38463/2-5-2011 απόφαση καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Καρδίτσα, 13 Μαΐου 2011
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση