Παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου στο περιαστικό δάσος λόφου «Γορίτσα», Δημοτικών Ενοτήτων Ιωλκού και Πορταριάς, Δήμου Βόλου.


ΦΕΚ Β 1167 - 08.06.2011


Αριθμ. 1906/49810
(3)
Παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου στο περιαστικό δάσος λόφου «Γορίτσα», Δημοτικών Ενοτήτων Ιωλκού και Πορταριάς, Δήμου Βόλου.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ 7/Α΄/11.1.69) του Δασικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.3 του Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205/Α΄/1975) καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/27.8.2000).
2. Την 414985/29.11.85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.85) κοινή απόφαση των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπ. Γεωργίας (μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 294283/ 23.12.97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4.2.98) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
3. Την αρίθμ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/Β΄2001) απόφαση της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λ.π.».
4. Την αριθμ. 1521/3-7-96 απόφαση της Περιφερειακής Διοίκησης Μαγνησίας με την οποία απαγορεύτηκε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για δέκα χρόνια, από 1-8-1996
έως 31-7-2006, στην θέση λόφος «Γορίτσα» περιοχής των Δήμων Ιωλκού και Πορταριάς.
5. Την αριθμ. 3782/7-7-2006 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία παρατάθηκε η ισχύς απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για πέντε χρόνια, από 1 -8-2006 μέχρι 31 -7-2011 στην θέση λόφος «Γορίτσα» περιοχής των Δήμων Ιωλκού και Πορταριάς, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε την ισχύ απαγόρευσης κυνηγίου, όλων των θηραμάτων για 5 (πέντε) χρόνια, από 1-8-2011 μέχρι 31-7-2016, με σκοπό την προστασία της άγριας πανίδας, την αύξηση του πληθυσμού της, και την διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, σε έκταση 1215 στρεμμάτων, στην θέση λόφος «Γορίτσα «περιοχής Δημοτικών Ενοτήτων Ιωλκού και Πορταριάς, η οποία ορίζεται ως εξής:
Ανατολικά: Με οριοθετημένη έκταση τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ.
Δυτικά: Με όρια κατοικημένης περιοχής Δήμου Βόλου.
Βόρεια: Με όρια κατοικημένης περιοχής Δήμου Βόλου και δασική έκταση Δημοτικών Ενοτήτων Ιωλκού και Πορταριάς.
Νότια: Με επαρχιακό δρόμο Βόλου - Αγριάς.
Η τήρηση αυτής ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Αγροφυλακής, (άρθρο 289 παρ. 1 του Ν.Δ. 86/69) και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις διατάξεις του άρθρου 287 Ν.Δ. 86/69 Δασικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 Ν.Δ. 996/71 και με το άρθρο 12 του Ν. 177/75.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 10 Μαΐου 2011
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Δασάρχης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ