ΝΟΜΟΣ: 495/76

Περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων και άλλων τινών ποινικών διατάξεων.

(ΦΕΚ 337/Α/18-12-1976)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

Άρθρον 1.
Έννοια όρων

1. Εν τη εφαρμογή του παρόντος:
α) Όπλον είναι παν μηχάνημα εκτοξεύον βλήμα δι' ωστικής δυνάμεως, οπωσδήποτε παραγομένης, ή αέρια ή χημικάς ουσίας ή ακτίνας ή φλόγας, πρόσφορον να επιφέρη εκ μικράς ή μεγάλης αποστάσεως κάκωσιν ή βλάβην της υγείας, εις πρόσωπα ή βλάβην εις πράγματα ή έκρηξιν πυρκαϊάς, ιδία δε τα πάσης φύσεως πολεμικά τυφέκια, τα αυτόματα, τα πολυβόλα, τα πιστόλια, τα περίστροφα, αι χειροβομβίδες, ως και πάσα εν γένει συσκευή δια της οποίας δύναται να προκληθούν καθ' οιονδήποτε τρόπον τα ως άνω αποτελέσματα.
β) Κυνηγετικά όπλα είναι τα επωμιζόμενα μονόκαννα και δίκαννα, επαναληπτικά ή αυτογεμή (αυτόματα) έχοντα το εσωτερικόν της κάννης λείον και ουχί ραβδωτόν και λειτουργούντα δια δυνάμεως παραγομένης εκ της καύσεως πυρίτιδος...