ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΦΕΚ Β 11461 - 17.06.2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Παράταση απόφασης απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων για δέκα (10) επί πλέον χρόνια, σε έκταση 2.000 στρεμμάτων, στη θέση «ΦΑΙΣΤΟΣ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» Περιφέρειας Δ.Δ. Τυμπακίου Δήμου Φαιστού (πρώην Τυμπακίου) Ν. Ηρακλείου.

1

Παράταση απόφασης απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων για δέκα (10) επί πλέον χρόνια στη θέση «ΦΡΑΓΜΑ» Δημ. Διαμ. Παρτίρων Δήμου Μινώα (πρώην Αρκαλοχωρίου) Ν. Ηρακλείου σε έκταση εμβαδού 330 στρεμ.

2

Παράταση απόφασης απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων για επί πλέον δέκα (10) χρόνια στη θέση «Λιβάδες» Δημ. Διαμ. Θραψανού Δήμου Μινώα Ηρακλείου σε έκταση εμβαδού 30 στρεμμάτων

3

Παράταση απόφασης απαγόρευσης κυνηγίου σε έκταση 2.600 στρεμ. (στη δημιουργηθείσα Λίμνη και στον περιβάλλοντα χώρο) στην περιφέρεια του Δημ. Διαμ. Ινίου Δήμου Μινώα Πεδιάδος (πρώην Αρκαλοχωρίου) Ν. Ηρακλείου

4

Παράταση απόφασης απαγόρευσης κυνηγίου σε έκταση 1.200 στρεμ. (στη δημιουργηθείσα Λίμνη και στον περιβάλλοντα χώρο) στην περιφέρεια του Δημ. Διαμ. Αμουργελών Δήμου Μινώα Πεδιάδος (πρώην Αρκαλοχωρίου) Ν. Ηρακλείου

5
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 479

(1)
Παράταση απόφασης απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων για δέκα (10) επί πλέον χρόνια, σε έκταση 2.000 στρεμμάτων, στη θέση «ΦΑΙΣΤΟΣ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» Περιφέρειας Δ.Δ. Τυμπακίου Δήμου Φαιστού (πρώην Τυμπακίου) Ν. Ηρακλείου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».
2. Το Π.Δ. 94/93 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας.
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87Α.
4. Το Π.Δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» ΦΕΚ 229 Α΄.
5. Την αριθμ. 373/27-1-2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Κ. περί «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Δντές, στους Προϊσταμένους Δνσων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης»
6. Το αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 έγγραφο Υπ. Γεωργίας (τμήμα β΄ Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και θήρας).
7. Την αριθμ. 2742/12-7-2001 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ «Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων για δέκα (10) χρόνια, σε έκταση 2.000 στρ. στη θέση «ΦΑΙΣΤΟΣ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δημοτικού Δια­μερίσματος Δήμου Τυμπακίου, με ημερομηνία λήξης 2-8-2011.
8. Το αριθμ. 1864/19-5-2011 έγγραφο της Δνσης Δασών Ηρακλείου, με το οποίο εισηγείται δεκαετή (10ετή) παράταση απαγόρευσης του κυνηγιού όλων των θηραμάτων,σε έκταση 2.000 στρεμμάτων, στη θέση «ΦΑΙΣΤΟΣ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» Περιφέρειας Δ. Δ.Τυμπακίου Δήμου Φαιστού (πρώην Τυμπακίου) Ν. Ηρακλείου, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε την ισχύ της αριθμ. 2742/12-7-2001 απόφασης μας, που λήγει στις 2-8-2011 και απαγορεύουμε για δέκα (10) επί πλέον χρόνια, ήτοι μέχρι την 2-8-2021 το κυνήγι όλων των θηραμάτων σε έκταση 2.000 στρεμμάτων, στη θέση «ΦΑΙΣΤΟΣ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» Περιφέ­ρειας Δ.Δ. Τυμπακίου Δήμου Φαιστού (πρώην Τυμπακίου) Ν. Ηρακλείου, που ορίζεται ως εξής:
Βόρεια: Με νοητή γραμμή που κινείται παράλληλα προς τον άξονα της κοίτης του Γεροπόταμου, σε απόσταση 200 μέτρων, βόρεια αυτού.
Νότια και Δυτικά: Με αμαξωτή οδό που συνδέει τον οικισμό Αγίου Ιωάννη με τον αρχαιολογικό χώρο Αγίας Τριάδας και από κεί το Γεροπόταμο, συμπεριλαμβανομένου και του αρχαιολογικού χώρου Αγίας Τριάδας.
Ανατολικά: Με αγροτικό δρόμο που συνδέει τον οικισμό Αγίου Ιωάννου, με την θέση Σαΐτα και από εκεί με νοητή ευθεία που διέρχεται ανατολικά του αρχαιολογικού χώρου Φαιστού και συναντά τον Γεροπόταμο νοτιοδυτικά του οικισμού Βώρων.
Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου θα προβεί στην έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 30 Μαΐου 2011
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ
Αριθμ. 477

(2)
Παράταση απόφασης απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων για δέκα (10) επί πλέον χρόνια στη θέση «ΦΡΑΓΜΑ» Δημ. Διαμ. Παρτίρων Δήμου Μινώα (πρώην Αρκαλοχωρίου) Ν. Ηρακλείου σε έκταση εμβαδού 330 στρεμ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».
2. Το Π.Δ. 94/93 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87Α.
4. Το Π.Δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» ΦΕΚ 229Α΄.
5. Την αριθμ. 373/27-1-2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Κ. περί «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Δντές, στους Προϊσταμένους Δνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».
6. Το αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 έγγραφο Υπ. Γεωργίας (τμήμα β΄ Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και θήρας).
7. Την αριθμ. 5558/28-8-2006 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ «Παράταση - τροποποίηση απαγόρευσης κυνηγιού όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια στη θέση «ΦΡΑΓΜΑ» Δημ. Διαμ. Παρτίρων Δήμου Αρκαλοχωρίου Ν. Ηρακλείου εμβαδού 330 στρεμμάτων».
8. Το αριθμ. 1864/19-5-2011 έγγραφο της Δνσης Δασών Ηρακλείου, με το οποίο εισηγείται παράταση απαγόρευσης του κυνηγιού όλων των θηραμάτων για δέκα (10) επί πλέον χρόνια στη θέση «ΦΡΑΓΜΑ» Δημ. Διαμ. Παρτίρων Δήμου Μινώα (πρώην Αρκαλοχωρίου) Ν. Ηρακλείου σε έκταση εμβαδού 330 στρεμ., αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε την ισχύ της αριθμ. 5558/28-8-2006 απόφασης μας, που λήγει στις 20-8-2011 και απαγορεύουμε για δέκα (10) επί πλέον χρόνια, ήτοι μέχρι την 9-8-2021 το κυνήγι όλων των θηραμάτων στη θέση «ΦΡΑΓΜΑ» Δημ. Διαμ. Παρτίρων Δήμου Μινώα (πρώην Αρκαλοχωρίου) Ν. Ηρακλείου σε έκταση εμβαδού 330 στρεμ. που ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από τη διασταύρωση των αγροτικών δρόμων στη θέση «Σταυρός». Στη συνέχεια προς Νότο ακολουθεί αγροτικό δρόμο μέχρι τα σκουπίδια και το ρέμα.Αφού διέλθει το ρέμα συνεχίζει δυτικά τον ίδιο αγροτικό δρόμο προς το ύψωμα «Ακουτσακάδες», μέχρι το εκκλησάκι του Αγία Ανδρέα και από κει στη θέση Μετόχι Ντιντάκι.
Από κει ακολουθεί βόρεια τον παλιό αγροτικό δρόμο, μέχρι την διακλάδωση αγροτικών δρόμων στη θέση «Μέσα Λιόφυτο».
Από κει συνεχίζει ανατολικά τον ίδιο αγροτικό δρόμο, που οδηγεί στην Επισκοπή και συνεχίζει μέχρι τη θέση «Σταυρός» από όπου και άρχισε.
Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου θα προβεί στην έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 30 Μαΐου 2011
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ
Αριθμ. 472

(3)
Παράταση απόφασης απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων για επί πλέον δέκα (10) χρόνια στη θέση «Λιβάδες» Δημ. Διαμ. Θραψανού Δήμου Μινώα Ηρακλείου σε έκταση εμβαδού 30 στρεμμάτων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».
2. Το Π.Δ. 94/93 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87Α.
4. Το Π.Δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» ΦΕΚ 229Α΄.
5. Την αριθμ. 373/27-1-2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Κ. περί «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Δντές, στους Προϊσταμένους Δνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».
6. Το αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 έγγραφο Υπ. Γεωργίας (τμήμα β΄ Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και θήρας).
7. Την αριθμ. 5528/28-8-2006 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ «Παράταση απαγόρευσης κυνηγιού όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια, ήτοι μέχρι 16-7-2011 στη θέση «Λιβάδες» Δημ. Διαμ. Θραψανού Δήμου Μινώα Ν. Ηρακλείου, εμβαδού 30 στρεμμάτων».
8. Το αριθμ. 1864/19-5-2011 έγγραφο της Δνσης Δασών Ηρακλείου, με το οποίο εισηγείται δεκαετή ( 10ετή) παράταση απαγόρευσης κυνηγιού όλων των θηραμάτων στη θέση «Λιβάδες» Δημ. Διαμ. Θραψανού Δήμου Μινώα Ν. Ηρακλείου, εμβαδού 30 στρεμμάτων», αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε την ισχύ της αριθμ. 5528/28-8-2006 απόφαση μας και απαγορεύουμε για δέκα (10) επί πλέον χρόνια, ήτοι μέχρι την 16-7-2021 το κυνήγι όλων των θηραμάτων στη θέση «Λιβάδες» Δημ. Διαμ. Θραψανού Δήμου Μινώα Ν. Ηρακλείου, εμβαδού 30 στρεμμάτων που ορίζεται ως εξής:
Βόρεια: Με αγροτικό δρόμο
Νότια : Με ελαιόδενδρα
Ανατολικά: Με ελαιόδενδρα
Δυτικά: Με ελαιόδενδρα και δρόμο
Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου θα προβεί στην έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 30 Μαΐου 2011
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ
Αριθμ. 478

(4)
Παράταση απόφασης απαγόρευσης κυνηγίου σε έκταση 2.600 στρεμ. (στη δημιουργηθείσα Λίμνη και στον περιβάλλοντα χώρο) στην περιφέρεια του Δημ. Διαμ. Ινίου Δήμου Μινώα Πεδιάδος (πρώην Αρκαλοχω­ρίου) Ν. Ηρακλείου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».
2. Το Π.Δ. 94/93 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87Α.
4. Το Π.Δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» ΦΕΚ 229Α΄.
5. Την αριθμ. 373/27-1-2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Κ. περί «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Δντές ,στους Προϊσταμένους Δνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».
6. Το αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 έγγραφο Υπ. Γεωργίας (τμήμα β΄ Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και θήρας).
7. Την αριθμ. 6428/9-10-2006 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ «Απαγόρευση κυνηγίου σε έκταση 2.600 στρεμ. (στη δημιουργηθείσα Λίμνη και στον περιβάλλοντα χώρο) στην περιφέρεια του Δημ. Διαμ. Ινίου Δήμου Μινώα Πεδιαδος (πρώην Αρκαλοχωρίου) Ν. Ηρακλείου.»
Η απαγόρευση ίσχυε για πέντε (5) χρόνια με ημερομηνία λήξης την 9-10-2011.
8. Το αριθμ. 1864/19-5-2011 έγγραφο της Δνσης Δασών Ηρακλείου, με το οποίο εισηγείται δεκαετή (10ετή) παράταση απαγόρευσης του κυνηγιού σε έκταση 2.600 στρεμ. (στη δημιουργηθείσα λίμνη και στον περιβάλλοντα χώρο) στην περιφέρεια του Δημ. Διαμ. Ινίου Δήμου Μινώα Πεδιάδος(πρώην Αρκαλοχωρίου) Ν. Ηρακλείου, αποφασίζουμε:
Παρατείνου¼ε την αριθμ. 6428/9-10-2006 απόφαση, και απαγορεύουμε για δέκα (10) επί πλέον χρόνια, ήτοι μέχρι 9-10-2021 το κυνήγι όλων των θηραμάτων (πτερωτών και θηλαστικών) σε έκταση 2.600 στρ., (σÄη δημιουργηθείσα λίμνη και στον περιβάλλο½τα χώρο ) στην περιφέρεια του Δημ. Διαμ. Ινίου Δήμου Μινώα Πεδιάδος(πρώην Αρκαλοχωρίου) Ν. Ηρακλείου που ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από τον οικισμό Δ.Δ. Ινίου και ακολουθεί τον Επαρχιακό αφαλτόδρομο με βόρεια κατεύθυνση μέχρι τον οικισμό του Δ.Δ. Κάτων Πουλιών. Ακολουθεί δυτικά και στη συνέχεια προς Νότο τον ασφαλτόδρομο προς Γαρίπα μέχρι τη θέση «Κουφόβρυση» και στην συνέχεια ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο που διέρχεται από τις θέσεις «Αφρατί» «Σειρά Ελιές» και καταλήει στον οικισμό Μαχαιρά όπου συναντά τον Επαρχιακό ασφαλτόδρομο προ Ίνι. Τον ακολουθεί ανατολικά αφού διέλθει από την Γέφυρα φθάνει στον οικισμό του Ινίου όπου και άρχισε.
Η Δ/νση Δασών θα προβεί στην έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 30 Μαΐου 2011
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ
Αριθμ. 476

(5)
Παράταση απόφασης απαγόρευσης κυνηγίου σε έκταση 1.200 στρεμ. (στη δημιουργηθείσα Λίμνη και στον περιβάλλοντα χώρο) στην περιφέρεια του Δημ. Διαμ. Αμουργελών Δήμου Μινώα Πεδιάδος (πρώην Αρκαλοχωρίου) Ν. Ηρακλείου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ.5 του Ν.Δ. 86/69, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».
2. Το Π.Δ. 94/93 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87Α.
4. Το Π.Δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» ΦΕΚ 229Α.
5. Την αριθμ. 373/27-1-2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Κ. περί «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Δντές, στους Προϊσταμένους Δνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».
6. Το αρίθ. 78006/2538/1-7-1994 έγγραφο Υπ. Γεωργίας (τμήμα β’ Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και θήρας).
7. Την αριθμ. 6429/9-10-2006 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ «Απαγόρευση κυνηγίου σε έκταση 1.200 στρεμ. (στη δημιουργηθείσα Λίμνη και στον περιβάλλοντα χώρο) στην περιφέρεια του Δημ. Διαμ. Αμουργελών Δήμου Μινώα Πεδιάδος (πρώην Αρκαλοχωρίου) Ν. Ηρακλείου». Η απαγόρευση ίσχυε για πέντε (5) χρόνια με ημερομηνία λήξης την 9-10-2011.
8. Το αριθμ. 1864/19-5-2011 έγγραφο της Δνσης Δασών Ηρακλείου, με το οποίο εισηγείται δεκαετή (10ετή) παράταση απαγόρευσης του κυνηγιού σε έκταση 1.200 στρεμ. (στη δημιουργηθείσα λίμνη και στον περιβάλλοντα χώρο) στην περιφέρεια του Δημ. Διαμ Αμουργελών Δήμου Μινώα Πεδιάδος (πρώην Αρκαλοχωρίου) Ν. Ηρακλείου, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε την ισχύ της αριθμ. 6429/ 9-10-2006 απόφασης μας, που λήγει στις 9-10-2011 και απαγορεύουμε για δέκα (10) επί πλέον χρόνια, ήτοι μέχρι την 9-10-2021 το κυνήγι όλων των θηραμάτων (πτερωτών και θηλαστικών) σε έκταση 1.200 στρ. (στη δημιουργηθείσα Λίμνη και στον περιβάλλοντα χώρο) στην περιφέρεια του Δημ. Διαμ. Αμουργελών Δήμου Μινώα Πεδιάδος (πρώην Αρκαλοχωρίου) Ν. Ηρακλείου, που ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από το ύψωμα «Στρογγυλό κεφάλι» κοντά στον οικισμό του Δ. Δ. Αμουργελών. Από εκεί με κατεύθυνση ΒΑ (σε νοητή ευθεία) φθάνει στο ύψωμα «Χαλάσματα».
Στη συνέχεια με κατεύθυνση ΝΑ διέρχεται από τη θέση «Καμίνι» και ακολουθώντας την κορυφογραμμή φθάνει στη θέση «Μεγάλο Λιβάδι». Ακολουθεί τη ράχη ΝΔ και διερχόμενη από τη θέση «Απάσι» συναντά την κεντρική κοίτη του ρέματος. Από εκεί και με κατεύθυνση δυτική φτάνει στη θέση «Παλιόμυλος», όπου συναντά αγροτικό δρόμο. Ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο προς βορρά μέχρι τη θέση «Καμάρες» αφήνοντας προς τα δεξιά τα υψώματα στη θέση «Πλακούρια». Από εκεί και με κατεύθυνση ανατολική καταλήγει σε νοητή ευθεία στο ύψωμα «Στρογγυλό κεφάλι» από όπου και ξεκίνησε.
Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου θα προβεί στην έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 30 Μαΐου 2011
Με εντολή γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση