Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου σε έκταση 1.645 στρεμμάτων στις θέσεις «Άγιος Αθανάσιος», «Καραμπίνες», «Λάκκες», «Άγιος Δημήτριος», «Σταλί» των Τοπικών Κοινοτήτων Κλοκωτού και Γεωργανάδων Δήμου Φαρκαδόνας Νομού Τρικάλων


ΦΕΚ Β 1652 - 26.07.2011


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1652/73933
(4)
Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου σε έκταση 1.645 στρεμμάτων στις θέσεις «Άγιος Αθανάσιος», «Καραμπίνες», «Λάκκες», «Άγιος Δημήτριος», «Σταλί» των Τοπικών Κοινοτήτων Κλοκωτού και Γεωργανάδων Δήμου Φαρκαδόνας Νομού Τρικάλων.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 Ν.Δ. 86/1969, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/
18.12.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16.12.1996 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31.12.1996), 294283/23.12.1997 (ΦΕΚ 68/Β΄/4.2.1998) και 87578/703/6.3.2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23.4.2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Η.Π. 37338/107/Ε.103/1.9.2010 (ΦΕΚ 1495/Β΄/6.9.2010) κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας».
6. Την υπ’ αριθμ. 1669/33104/31.3.2011 (ΦΕΚ 648/Β΄/19.4.2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως.
7. Την υπ’ αριθμ. 3035/14.6.2006 (ΦΕΚ 838/Β΄/6.7.2006) απόφαση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας.
8. Το υπ’ αριθμ. 117/8.6.2011 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων με το οποίο ζητά την ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή Κλοκωτού και Γεωργανάδων του Δήμου Φαρκαδόνας, για λόγους προστασίας και εξασφάλισης προϋποθέσεων διαβίωσης και ανάπτυξης ειδών της άγριας πανίδας.
9. Το υπ’ αριθμ. 3145/7293/29.6.2011 έγγραφο του Δασαρχείου Τρικάλων μαζί με την από 27.6.2011 Έκθεση - Εισήγηση του δασολόγου Καλόγηρου Δημητρίου σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας της χώρας μας.
10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για ένα (1) χρόνο, από 20.8.2011 μέχρι 19.8.2012, σε έκταση 1.645 στρεμμάτων στις θέσεις «Άγιος Αθανάσιος», «Καραμπίνες», «Λάκκες», «Άγιος Δημήτριος», «Σταλί» των Τοπικών Κοινοτήτων Κλοκωτού και Γεωργανάδων Δήμου Φαρκαδόνας Νομού Τρικάλων, που ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από την γέφυρα νότια του οικισμού Κλοκωτού και ακολουθεί ανατολικά το ανάχωμα μέχρι τη θέση «Παλαβομάνος» απ’ όπου συνεχίζοντας το ίδιο ανάχωμα νότια συναντά τον επαρχιακό δρόμο προς Κόρδα Καρδίτσης. Με κατεύθυνση το ίδιο ανάχωμα του Πηνειού ποταμού δυτικά συναντά το δρόμο προς Γεωργανάδες όπου και υπάρχει και το κανάλι -
παραπόταμος που κατευθύνεται ανατολικά προς το εξωκλήσι Άγιος Δημήτριος Γεωργανάδων. Ακολουθώντας το ίδιο κανάλι - παραπόταμος και περνώντας από το εξωκλήσι «Άγιος Δημήτριος» συνεχίζει με κατεύθυνση ανατολικά και βόρεια και φθάνει στη γέφυρα νότια του οικισμού Κλοκωτού απ’ όπου και άρχισε.
Η απόφαση αυτή θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2011-2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τρίκαλα, 4 Ιουλίου 2011
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών
ΝΙΚ. ΤΕΤΑΓΙΩΤΗΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση