Έγκριση Τροποποίησης ορίων και Ανανέωσης απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου


ΦΕΚ Β 1566 - 27.06.2011


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1225/67555

(11)
Έγκριση Τροποποίησης ορίων και Ανανέωσης
απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/85 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69 περί Δασικού Κώδικα», (ΦΕΚ 7/τ.Α΄./1969).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) Άρθρο 280 «Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης» παρ. Ι και VI.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας», (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/27-12-2010).
4. Την αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-Σ.Ε «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λπ.», (ΦΕΚ 648/τ.Β΄/19-4-2011).
5. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 Δ/γή του Υπουργείου Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
6. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/τ.Β΄/18-12-1985) κοινή υπουργική απόφαση Εθνικής Οικονομίας και Υπουργού Γεωργίας «Περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Η.Π. 37338/1807/ Ε. 103/1-9-2010 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας κτλ», (ΦΕΚ 1495/τ.Β΄/6-9-2010).
7. Την αριθμ. 2898/47036/12-6-2008 απόφαση Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας για τριετή απαγόρευση θήρας σε έκταση 10.990 στρεμμάτων στις θέσεις «Δερματάς, Κορομηλιές, Παληοκάλυβα, Κουμπούρα, Ξηρόρεμα, Βαλταράχη κ.λ.π.» της Τοπικής Κοινότητας Ανθοχωρίου του Δήμου Μουζακίου και της Τοπικής Κοινότητας Κερασιάς του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, (Φ.Ε.Κ. 1284/τ.Β΄/2-7-2008).
8. Την αριθμ. 1823/61289 /14-6-2011 αναφορά - εισήγηση του Δασαρχείου Μουζακίου.
9. Το γεγονός ότι στην εν λόγω περιοχή επιβάλλεται η απαγόρευση του κυνηγίου για την ανάπτυξη και προστασία της πανίδας.
10. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την ανανέωση της απαγόρευσης θήρας που επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2898/47036/
12-6- 2008 απόφαση του Γ. Γ. Π Θεσσαλίας, με ταυτόχρονη τροποποίηση των ορίων και απαγορεύουμε τη θήρα όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια ήτοι από 20-8-2011 έως 20-8-2016 σε έκταση 8.940 στρεμμάτων, η οποία καταλαμβάνει έκταση της Τοπικής Κοινότητας Ανθοχωρίου του Δήμου Μουζακίου και πολύ μικρό τμήμα της Τοπικής Κοινότητας Κερασιάς του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα που ορίζεται ως εξής :
Αρχίζει από την θέση «Νερόμυλος» στο ρέμα «Ανθοχωρίτη» επί του επαρχιακού δρόμου Ανθοχωρίου - Κερασιάς.
Ακολουθεί το ρέμα με κατεύθυνση δυτική - νοτιοδυτική, περνάει από την θέση «Εννέα Βρύσες» και συνεχίζει μέχρι την θέση «Περδικόβρυση» όπου και καταλήγει.
Κατόπιν ακολουθεί κατεύθυνση νότια μέχρι να συναντήσει κορυφογραμμή όρια με Κοινοτικό δάσος Πετρίλου. Στη συνέχεια ακολουθεί την κορυφογραμμή με κατεύθυνση ανατολική, περνάει από την κορυφή «Κόκκινο» και κατεβαίνει την ράχη ακολουθώντας τα όρια με το Κοινοτικό δάσος Φυλακτής. Συνεχίζει να ακολουθεί την ράχη όρια με Συνιδιόκτητο δάσος Κρυονερίου με κατεύθυνση βόρεια μέχρι να συναντήσει το ρέμα «Κερασιώτικο» στη θέση «Τροχός Πλακιά». Ανεβαίνει το ρέμα μα κατεύθυνση νοτιοδυτική μέχρι την θέση «Ιτιά» και από εκεί ακολουθεί το ρέμα «Ξηρορέμα» όπου όριο με Δημοτικό δάσος Ανθοχωρίου με κατεύθυνση βορειοδυτική μέχρι να συναντήσει τον δασικό δρόμο στη θέση «Αλώνι - Κουμπούρα» και τον ακολουθεί με κατεύθυνση βορειοανατολική μέχρι την θέση «Βρύση Καλεσάκη». Από εκεί περνάει στη θέση «Καστανούλα» και ακολουθεί τη ράχη με κατεύθυνση βορειοανατολική όπου και όριο Δημοτικού δάσους Κερασιάς με Δημοτικό δάσος Ανθοχωρίου. Περνάει από τις θέσεις «Καραβίδα», «Κιούγκι», «Τρύπες» μέχρι να καταλήξει στη θέση «Παπαρδέλια» επί του επαρχιακού δρόμου Ανθοχωρίου - Κερασιάς και τον ακολουθεί μέχρι τη θέση «Νερόμυλος» από όπου άρχισε.
Η τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Ζ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας, Κυνηγετικό Σύλλογο Μουζακίου και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Το Δασαρχείο Μουζακίου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δ.Α.Δ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Καρδίτσα, 21 Ιουνίου 2011
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Καρδίτσας
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ