Έγκριση προγράμματος θήρας, εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων και διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Σερρών κυνηγετικής περιόδου 2015-2016

ΦΕΚ Β 1895 - 08.09.2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 13648
Έγκριση προγράμματος θήρας, εκγύμνασης σκύλων καθώς και διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Σερρών κυνηγετικής περιόδου 2015-2016.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 253, 254 και 255 Ν.δ. 86/
1969 “Περί Δασικού Κώδικα” όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν από τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/
1975 “Περί αντικατάστασης και συμπλήρωσης δ/ξεων του Ν.δ. 86/1969”.
2. Την 115212/5375/13-12-1975 απόφ. Υπ. Γεωργίας “Περί Χαρακτηρισμού και ίδρυσης Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Σερρών” όπως τροποποιήθηκε ως προς τα όρια με την 5808/25-06-2008 απόφ. Γεν Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Τις δ/ξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του Π.δ. 453/1977 “Περί ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών και των όρων και προϋποθέσεων άσκησης θήρας σ" αυτές”.
4. Την 149572/1831/16-04-1984 δ/γή Υπ. Γεωργίας σχετική με οδηγίες για την ειδική άδεια θήρας στις Ε.Κ.Π.
5. Τις δ/ξεις του Ν. 3170/2003 “Περί ζώων συντροφιάς, αδέσποτων ζώων και άλλες διατάξεις” όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μετά το Ν. 4039/2012 “Περί δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων κλπ”, καθώς και τα προβλεπόμενα από τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 331/ 10301/25-01-2013 (ΦΕΚ 198/Β΄/2013) και κοινή υπουργική απόφαση 3941/120925/2013 (ΦΕΚ 2642/Β΄/2013) σχετικές με την υποχρέωση εμβολιασμού των κυνηγετικών σκύλων.
6. Την 101729/2252/10-05-2004 απόφ. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Περί προγράμματος θήρας στις Ε.Κ.Π. κυνηγετικής περιόδου 2004-2005”.
7. Την 105056/2854/10-06-2004 απόφ. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Περί καθορισμού χώρων εκγύμνασης και διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών στις Ε.Κ.Π.”
8. Την 2170/2236/11-07-2011 δ/γή ΥΠΕΚΑ σχετική με τη διάθεση θηραμάτων για την κάλυψη αναγκών των Ε.Κ.Π.
9. Την οικ.99386/06-11-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκ. Δ/σης Μακεδονίας - Θράκης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκ. Δ/σης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων “Με εντολή Γενικού Γραμματέα” στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 3105/Β/18-11-2014).
10. Την 13641/10-08-2015 αναφορά του Δασαρχείου Σερρών με την οποία υποβάλλει για έγκριση το πρόγραμμα της Ε.Κ.Π. Σερρών κυνηγετικής περιόδου 2015-2016.
11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε το πρόγραμμα θήρας, εκγύμνασης σκύλων και διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή (Ε.Κ.Π.) Σερρών για την κυνηγετική περίοδο 2015-2016 ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ρυθμίζουμε το πρόγραμμα κυνηγιού της ελεγχόμενης κυνηγετικής περιοχής (Ε.Κ.Π.) Σερρών για την κυνηγετική περίοδο 2015 - 2016 ως κατωτέρω:
Άρθρο 1
Για να αποκτήσει κανείς δικαίωμα κυνηγιού στην Ε.Κ.Π. Σερρών απαιτούνται.
• Η κοινή άδεια θήρας που ισχύει για την περιφέρεια του Ν. Σερρών (Τοπική - Περ/κή - Γενική).
• Η απόκτηση Ειδικής άδειας Θήρας για το κυνήγι στην Ε.Κ.Π. Σερρών.
Για να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός την ειδική άδεια κυνηγίου, πρέπει να υποβάλλει στο Δασαρχείο Σερρών (Τέρμα Ομονοίας - τηλ. 2321039125), τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την ημέρα που θέλει να κυνηγήσει, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. 1. Αίτηση με το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα, αριθμό ταυτότητος, αριθμός άδειας κυνηγίου και το είδος, τη Δασική αρχή που την εξέδωσε, αριθμός τηλεφώνου, τις συγκεκριμένες μέρες που θέλει να κυνηγήσει και οι οποίες θα πρέπει να είναι από μία έως τέσσερις, την περιοχή που θέλει να κυνηγήσει και τα θηράματα για τα οποία ενδιαφέρεται.
Η περιοχή κυνηγίου, για τους κυνηγούς που δηλώνουν πάνω από δυο ημέρες, μπορεί να είναι η ίδια μόνο για δύο ημέρες. Για τις υπόλοιπες πέραν των δύο θα είναι οπωσδήποτε διαφορετική. Αυτό δεν ισχύει για τους κυνηγούς που ενδιαφέρονται να κυνηγήσουν φασιανό και πέρδικα τσούκαρ. Οι ομάδες που ενδιαφέρονται να κυνηγήσουν ζαρκάδι μπορούν να δηλώνουν μέχρι δυο ημέρες σε διαφορετικό τομέα.
1. 2. Άδεια θήρας κυνηγετικής περιόδου 2015-2016 ή φωτοαντίγραφο αυτής ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσής της και η Αρχή που την έχει εκδώσει
1. 3. Το ανάλογο τίμημα για την έκδοση της Ειδικής άδειας όπως ορίζεται στο άρθρο 2, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 101729/2252/10-5-2004 δ/γή Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 2
Για την έκδοση της ειδικής άδειας θα πρέπει ο κυνηγός να προσέλθει στο Γραφείο θήρας της Ε.Κ.Π. του Δασαρχείου Σερρών ή να δηλώσει τηλεφωνικά το αίτημά του οπότε με ταχυδρομική επιταγή στο όνομα του υπαλλήλου Τρανούδη Γεωργίου θα αποσταλεί το ανάλογο τίμημα για την έκδοση της άδειας, καθώς και το φωτ/φο της κοινής άδειας κυνηγιού ή υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 1.
Το τίμημα της Ειδικής άδειας καθορίζεται ως εξής:
2.1 Για τους κυνηγούς μόνιμους κατοίκους των χωριών που βρίσκονται μέσα στην Ε.Κ.Π. 1,70 € για κάθε είσοδο.
2.2 Για τους κυνηγούς του Νομού Σερρών 2,54 € για κάθε είσοδο.
2.3 Για τους υπόλοιπους Έλληνες κυνηγούς, τους υπηκόους Κρατών - Μελών της Ε.Ε., υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας καθώς και τους διπλωματικούς υπάλληλους 3,82 € για κάθε είσοδο.
2.4 Για τους υπηκόους ξένων κρατών μη μελών Ε.Ε. που έρχονται στην χώρα μας να κυνηγήσουν χρειάζεται:
1. Γενική άδεια που εκδίδεται από την Υπηρεσία μας με καταβολή τελών που καθορίζονται με απόφαση του ΥΠΑΠΕΝ.
2. Ειδική άδεια και 23,73 € για κάθε είσοδο.
2.5 Οι κυνηγοί που προέρχονται από χώρες- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξισώνονται με τους υπόλοιπους Έλληνες κυνηγούς, τόσο στο τίμημα εισόδου, όσο και στην αξία των θηραμάτων που θα θηρεύσουν.
2.6 Η ειδική άδεια ισχύει για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο της Ε.Κ.Π. και σ’ αυτήν θα αναγράφεται η λέξη άσπρο για τους κυνηγούς της παρ. 2.1, πράσινο για τους κυνηγούς της παρ. 2.2, κίτρινο για τους κυνηγούς της παρ. 2.3 και ροζ για τους κυνηγούς της παρ. 2.4.
2.7 Οι κυνηγοί μπορούν κατά την έκδοση της Ειδικής άδειας να δηλώσουν μέχρι τέσσερις μέρες εισόδου και περιοχή κυνηγίου όπως στην παρ. 1.1 του προηγούμενου άρθρου, καταβάλλοντος το ανάλογο τίμημα.
Σε περίπτωση που δεν εξαντληθούν οι τέσσερις είσοδοι δεν έχουν δικαίωμα για έκδοση νέων εισόδων.
2.8 Η ειδική άδεια επιβαρύνεται με 23% Φ.Π.Α.
2.9 Με την εξάντληση των εισόδων ο κυνηγός εάν επιθυμεί να κυνηγήσει εκ νέου θα πρέπει να προσκομίσει την Ειδική άδεια και να καταβάλλει το αντίστοιχο τίμημα για τις επόμενες μέρες που επιθυμεί να κυνηγήσει.
2.10 Ο κυνηγός που τήρησε τη διαδικασία του άρθρου αυτού παίρνει σειρά προτεραιότητας και αποκτά το δικαίωμα κυνηγιού στην Ε.Κ.Π. Σερρών.
2.11 Για την έκδοση της ειδικής άδειας της παρ. 2.1 απαραίτητο δικαιολογητικό είναι η υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου για τη μόνιμη κατοικία.
2.12 Οι κυνηγοί της παρ. 2.1 μπορούν να εφοδιαστούν, όσοι επιθυμούν με μια (1) μόνο ειδική άδεια καταβάλλοντας 17,60 € η οποία θα ισχύει για όλη την Κυνηγετική περίοδο της Ε.Κ.Π. Σερρών εντός της περιφέρειάς του.
Ακόμη οι κυνηγοί της παρ.2.1 θα πρέπει να δηλώνουν στο Δασαρχείο τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα (δηλ. κάθε Δευτέρα και Πέμπτη) ότι επιθυμούν να κυνηγήσουν στην περιοχή τους καθώς και τα θηράματα που θα κυνηγήσουν εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, σε αντίθετη περίπτωση θα ισχύουν ότι και για τους υπόλοιπους κυνηγούς.
Άρθρο 3
3.1 Ο κυνηγός που δεν ακολούθησε την διαδικασία του άρθρου 2 του προγράμματος αυτού δεν έχει κανένα δικαίωμα κυνηγίου στην Ε.Κ.Π.
3.2 Στην περίπτωση που κυνηγός δεν παρουσιαστεί την ημέρα που ορίσθηκε να κυνηγήσει, δε δικαιούται να χρησιμοποιήσει το δελτίο εισόδου της συγκεκριμένης ημέρας για άλλη είσοδο. Μπορεί να ανανεωθεί το δελτίο εισόδου εάν δεν πραγματοποιηθεί με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή καιρικών συνθηκών και μόνο μετά από έγκριση του αρμόδιου γραφείου της Ε.Κ.Π., εφόσον την επόμενη υπάρχουν κενές θέσεις.
Ανανέωση του δελτίου εισόδου από τον αρμόδιο Δασ/κα δεν επιτρέπεται.
3.3 Αν για οποιαδήποτε αιτία, έπειτα από εισήγηση του υπεύθυνου της Ε.Κ.Π., απαγορευτεί το κυνήγι, η Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη.
Άρθρο 4
4.1 Η Ε.Κ.Π. Σερρών χωρίζεται σε 25 τομείς κυνηγίου.
4.2 Σε κάθε τομέα επιτρέπεται η είσοδος μέχρι 10 κυνηγών με δυνατότητα του υπευθύνου της Ε.Κ.Π να αυξομειώσει τον αριθμό μέχρι 50%.
4.3 Στο κυνήγι αγριόχοιρου, ζαρκαδιού και ελαφιού οι ομάδες θα αποτελούνται τουλάχιστον από 7 μέχρι 10 άτομα για τον αγριόχοιρο και 6 μέχρι 10 άτομα για το ζαρκάδι και ελάφι.
4.4 Για την ομαλή διεξαγωγή του κυνηγιού και για τον καλύτερο έλεγχο από το Δασ/κα ο υπεύθυνος της Ε.Κ.Π. δύναται να συγκροτήσει σε ομάδα μέχρι 4 άτομα μεμονωμένους κυνηγούς διαφόρων θηραμάτων πλην του αγριόχοιρου και του ζαρκαδιού όπου οι ομάδες θα είναι όπως αναφέρεται στην παρ. 4.3.
4.5 Ο αριθμός των κυνηγών στον τομέα 16 Ξηροτόπου που εμπλουτίζεται με πτερωτά θηράματα θα ανέρχονται στους πενήντα (50) με δυνατότητα του υπεύθυνου της Ε.Κ.Π. να αυξομειώσει τον αριθμό μέχρι 50%.
4.6 Οι κυνηγοί που θα κυνηγήσουν στον τομέα 16 του Ξηροτόπου δεν θα αφήνουν φονευθέντα θηράματα στον τόπο που κυνηγούν. Σε αντίθετη περίπτωση θα τιμωρούνται για παράβαση ρυθμιστικής διάταξης.
4.7 Ο θεσμός κυνηγίου πτερωτών θηραμάτων που καθιερώθηκε κατά την κυνηγετική περίοδο 1995-1996 θα ισχύει και πάλι, θα γίνεται δε σε τομείς που θα επιλέγονται κατά κύριο λόγο από τον υπεύθυνο του Γραφείου θήρας και τους ενδιαφερομένους, χωρίς όμως να εμποδίζεται το κυνήγι άλλων θηραμάτων.
4.8 Οι κυνηγοί που επιθυμούν να κυνηγήσουν πτερωτά θηράματα με το θεσμό θα συγκροτούνται σε ομάδες 5-10 ατόμων.
4.9 Το κυνήγι στο θεσμό θα γίνεται οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας από μία μέχρι πέντε ομάδες κυνηγών.
4.10 Ο αριθμός και το είδος των θηραμάτων στο θεσμό θα απελευθερώνεται παρουσία των κυνηγών, θα είναι αυτός που επιθυμούν και θα έχουν προπληρώσει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είναι απεριόριστος και θα αντιστοιχούν σε κάθε κυνηγό από 3 - 7 θηράματα.
4.11 Το κυνήγι στο θεσμό θα αρχίζει με την ανατολή του ηλίου και θα γίνεται μία ώρα μετά την απελευθέρωση των θηραμάτων και θα τελειώνει στις 14.00 μ.μ.
4.12 Οι κυνηγοί που θα επιλέξουν τον τρόπο αυτό του κυνηγιού θα έχουν δικαίωμα να φονεύουν μόνο τα θηράματα που έχουν προπληρώσει και κανένα άλλο είδος θηράματος, οι τιμές των θηραμάτων της ομάδας των κυνηγών καθορίζονται από το είδος της ειδικής άδειας (άρθρο 2 ) που έχει ο κάθε κυνηγός (σε αναλογία).
4.13 Ο αριθμός και το είδος των θηραμάτων που θα κυνηγηθεί με το θεσμό θα δηλώνεται στο Γραφείο Θήρας την προηγούμενη ημέρα του κυνηγιού. Η πληρωμή τους θα γίνεται, πριν από την απελευθέρωσή τους, στον υπεύθυνο Δασ/κα ή το εντεταλμένο όργανο της Ε.Κ.Π. το οποίο θα εκδίδει αμέσως απόδειξη πληρωμής και θα εισπράττει το σχετικό ποσό. Στο τέλος του κυνηγιού τα φονευθέντα θηράματα θα σφραγίζονται με ειδική σφραγίδα της Ε.Κ.Π. και θα συνοδεύονται από την απόδειξη είσπραξης που εκδίδει ο Δασ/κας ή το εντεταλμένο όργανο της Ε.Κ.Π. Η απόδειξη εισπράξεως θα αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό προέλευσης και κατοχής για την μεταφορά των θηραμάτων που αναγράφονται, εκτός της Ε.Κ.Π. Σερρών.
4.14 Η διάρκεια του νέου τρόπου κυνηγίου πτερωτών θηραμάτων θα εξαρτηθεί από την ετήσια παραγωγή του Εκτροφείου Χρυσοπηγής και το πλεόνασμα σε πτερωτά θηράματα.
Άρθρο 5
5.1 Ο κυνηγός που παίρνει από το Δασαρχείο Σερρών την Ειδική άδεια θήρας με τα αντίστοιχα δελτία εισόδου, ενημερώνεται από τον υπεύθυνο της Ε.Κ.Π. για τον τόπο συγκέντρωσης, τον τομέα που θα κυνηγήσει, τον αρμόδιο Δασ/κα, την ημερομηνία, την ώρα εισόδου και εξόδου από τον τομέα.
5.2 Ο κυνηγός παρουσιάζεται την ημέρα του κυνηγίου που αναγράφεται στο δελτίο εισόδου στον Δασ/κα ο οποίος και θα τον οδηγήσει στον τομέα του και θα καθορίσει την περιοχή όπου μπορεί να κυνηγήσει.
Οι κυνηγοί μέχρι το χρόνο έναρξης του κυνηγίου πρέπει να έχουν τα όπλα τους λυμένα και μέσα στη θήκη. Ο χώρος στάθμευσης (χώρος εκκίνησης ) των αυτ/των των κυνηγών στον τομέα υποδεικνύεται από τον υπεύθυνο δασοφύλακα του τομέα, κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο του γραφείου Θήρας.
Απαγορεύεται η αλλαγή της περιοχής μέσα στον τομέα από τους κυνηγούς χωρίς την έγκριση του Δασ/κα. Επίσης απαγορεύεται η μετακίνηση τους με αυτοκίνητο στον τομέα κατά τη διάρκεια του κυνηγίου από το χώρο που έχουν σταθμεύσει (χώρος εκκίνησης) σύμφωνα με την υπόδειξη του Δασ/κα.
5.3 Ο κυνηγός παραδίδει την άδεια θήρας, την ειδική άδεια και το δελτίο εισόδου στον Δασ/κα πριν αρχίσει το κυνήγι. Μετά τον σχετικό έλεγχο το δελτίο εισόδου ακυρώνεται από τον Δασ/κα και επιστρέφεται στον κυνηγό, η κοινή άδεια θήρας κρατείται και παραδίνεται στον κυνηγό μετά την λήξη του κυνηγίου, ενώ η ειδική άδεια επιστρέφεται στον κυνηγό αμέσως μετά τον έλεγχο.
5.4 Το κυνήγι αρχίζει με την ανατολή του ήλιου και τελειώνει στις 14:00 το μεσημέρι. Τις απογευματινές ώρες δεν ασκείται κυνήγι στην Ε.Κ.Π.
5.5 Σε περίπτωση απώλειας των σκυλιών και αδυναμίας συγκέντρωσης τους μέχρι τις 14:00 στο χώρο που καθορίσθηκε από το Δασ/κα, οι κυνηγοί μπορούν να παραμείνουν και μετά τις 14.00, αφού πρώτα ενημερώσουν τον Δασ/κα, προς αναζήτηση των σκύλων, χωρίς να φέρουν μαζί τους κυνηγετικά όπλα.
Άρθρο 6
6.1 Ο κυνηγός έχει δικαίωμα να φέρει μαζί του ένα κυνηγετικό όπλο (μονόκαννο , δίκανο). Επιτρέπεται η χρήση επαναληπτικών όπλων (καραμπίνων) με γέμισμα μέχρι τρία φυσίγγια.
Απαγορεύεται ο κυνηγός να μεταφέρει μέσα στην Ε.Κ.Π. ή και να χρησιμοποιεί για την άσκηση της Θήρας διόπτρες (κιάλια) και ασύρματους
Ο κάθε κυνηγός μπορεί να χρησιμοποιεί μέχρι δυο (2) υγιή σκυλιά όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3170/2003 «Περί ζώων συντροφιάς, αδέσποτων ζώων και άλλες διατάξεις» τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το Ν. 4039/2012 «Περί δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων κ.λπ.».
Στους κυνηγούς που έχουν σκυλιά χωρίς βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο που να αποδεικνύει ότι έχει πραγματοποιηθεί ισχύων αντιλυσσικός εμβολιασμός του ζώου, χωρίς ηλεκτρονική σήμανση αναγνώρισης (μικροτσίπ) κ.λ.π. απαγορεύεται το κυνήγι στην Ε.Κ.Π.
Ο συνολικός αριθμός των σκυλιών κατά ομάδα κυνηγών δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερος των πέντε (5).
Άρθρο 7
7.1 Ο κυνηγός ή ομάδα κυνηγών που θα κυνηγήσει στην Ε.Κ.Π. πρέπει απαραίτητα να ακολουθείται από τον αρμόδιο Δασ/κα ή άλλο εντεταλμένο όργανο της Ε.Κ.Π. στις εντολές και υποδείξεις των οποίων οφείλουν να υπακούσουν.
7.2 Απαγορεύεται η απομάκρυνση από την ομάδα μεμονωμένων κυνηγών.
7.3 Σε περίπτωση που ο κυνηγός σκοτώσει θήραμα του οποίου η θήρα απαγορεύεται κατά το χρόνο εκείνο ή σκοτώσει θήραμα που ο αριθμός του συμπληρώθηκε για την παρούσα κυνηγετική περίοδο, ο κυνηγός διώκεται ποινικά με τις ισχύουσες διατάξεις θήρας.
Επίσης κατάσχονται τα θηράματα, η άδεια θήρας και τα μέσα άσκησης του κυνηγίου.
7.4 Κάθε κυνηγός για να αποφύγει τον κίνδυνο πιθανής δίωξης ,υποχρεούται να γνωρίζει μέσου του αρμόδιου Δασ/κα ή άλλων εντεταλμένων οργάνων της Ε.Κ.Π. ποια θηράματα απαγορεύεται κατά το χρόνο εκείνο να σκοτώσει ή ποιών θηραμάτων ο αριθμός τους συμπληρώθηκε για την παρούσα κυνηγετική περίοδο.
Άρθρο 8
8.1 Μετά το τέλος του κυνηγίου ο κυνηγός προσέρχεται στο καθορισμένο χώρο συγκέντρωσης και δηλώνει τα φονευθέντα θηράματα.
Ο Δασ/κας ή το εντεταλμένο όργανο της Ε.Κ.Π. εκδίδει αμέσως απόδειξη πληρωμής και εισπράττει το σχετικό χρηματικό ποσό.
Το αντίγραφο της απόδειξης που δίδεται στον κυνηγό αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό προέλευσης και κατοχής για την περαιτέρω μεταφορά των θηραμάτων που αναγράφονται.
Τα θηράματα σφραγίζονται από τον Δασ/κα με ειδική σφραγίδα της Ε.Κ.Π.
8.2 Η ομάδα των κυνηγών εφόσον τα μέλη της κατέχουν την ίδια άδεια θήρας έχει το δικαίωμα να κατανέμει τα θηράματα μεταξύ των μελών της μέχρι το ανώτερο επιτρεπτό όριο θηραμάτων που σκότωσε.
8.3 Όταν η ομάδα αποτελείται από κυνηγούς με διαφορετική άδεια θήρας, οι τιμές των θηραμάτων που σκοτώθηκαν, καθορίζονται από τις μεγαλύτερες που ισχύουν για κάθε είδος θηράματος.
Άρθρο 9
Κατά την κυνηγετική περίοδο 2015– 2016 επιτρέπεται το κυνήγι των κατωτέρω θηραμάτων σε είδος, αριθμό και τιμή μονάδος για κάθε κυνηγό ως εξής:
Α/Α Είδος θηράματος Επιτρεπόμενος
αριθμός θηραμάτων για
κάθε είσοδο στη Ε.Κ.Π.
(για κάθε κυνηγό ή ομάδα αγριόχοιρου ή ζαρκαδιού
ή κόκκινου ελαφιού) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ €
Ντόπιοι
Κυνηγοί Κυνηγοί
Νομού
Σερρών Υπόλοιποι Έλληνες,
αλλοδαποί πέραν
15ετίας και προερχόμενοι
από χώρες της Ε.Ε. Αλλοδαποί
Κυνηγοί
1 Φασιανός Απεριόριστος 4,63 5,88 7,92 16,30
2 Πέρδικα Τσούκαρ Απεριόριστος 3,52 4,40 6,16 12,36
3 Ορτύκι 12 1,76 2,08 2,36 3,52
4 Περιστεροειδή 12 2,04 2,64 2,92 4,17
5 Μπεκάτσα 10 2,04 2,92 3,52 8,98
6 Μπεκατσίνι 10 2,04 2,36 2,64 3,52
7 Λαγός 1 17,61 20,56 26,44 46,99
8 Αγριόχοιρος 2 102,78 132,08 176,11 293,47
9 Ζαρκάδι 2 102,78 132,08 176,11 352,18
10 Υδρόβια 12 2,04 2,64 3,52 7,09
11 Ελάφι κόκκινο 2 410,88 528,29 704,36 880,32

Στις ανωτέρω τιμές των θηραμάτων καταβάλλεται Φ.Π.Α. 23% .
9.2 Ο αριθμός των θηραμάτων που μπορεί να κυνηγηθεί σε όλη την περίοδο καθορίζεται ως εξής: 1. α) Αγριόχοιροι 50, β) Λαγοί 200, γ) Ζαρκάδια 40, δ) ελάφια 5.
2. Σε κάθε τομέα επιτρέπεται να κυνηγηθούν μέχρι 40 λαγοί, μέχρι 10 ζαρκάδια, μέχρι 10 αγριόχοιροι.
Για τα υπόλοιπα θηράματα και ειδικά για τις πέρδικες Τσούκαρ και φασιανούς που εκτρέφονται και εμπλουτίζονται οι τομείς ο αριθμός τους είναι απεριόριστος.
9.3 Το ζαρκάδι θα κυνηγηθεί το μήνα Νοέμβριο, μόνο κάθε Παρασκευή, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
Παρασκευή 6-11-2015
Παρασκευή 13-11-2015
Παρασκευή 20-11-2015
Παρασκευή 27-11-2015

9.4 Η ομάδα των κυνηγών θα αποτελείται τουλάχιστον από έξι (6) κυνηγούς και δικαιούται να σκοτώσει ένα (1) ή δύο (2) ζαρκάδια.
9.5 Σε περίπτωση που η ομάδα κυνηγών σκοτώσει την ίδια ημέρα και τρίτο ζαρκάδι θα καταβάλλεται διπλάσιο τίμημα, αν τέταρτο τριπλάσιο και ούτω καθ’ εξής.
9.6 Αν η ομάδα αρνηθεί την καταβολή του πρόσθετου τιμήματος το θήραμα κατάσχεται, δημοπρατείται και οι κυνηγοί διώκονται ποινικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις θήρας.
9.7 Το κυνήγι των αγριόχοιρων, ζαρκαδιών και ελαφιών θα γίνεται απαραιτήτως μόνο με μονόβολο (όχι σφαιρίδια).
9.8 Το κυνήγι κάθε θηράματος διακόπτεται από τη στιγμή που θα φονευθεί ο επιτρεπόμενος αριθμός του.
9.19 Ο ανωτέρω συνολικός αριθμός θηραμάτων πλην του ελαφιού μπορεί να αυξομειωθεί μέχρι 30% ύστερα από πρόταση του επόπτη της Ε.Κ.Π. και έγκριση του Δασάρχη.
Άρθρο 10
10.1 Η κυνηγετική περίοδος 2015 – 2016 της Ε.Κ.Π. αρχίζει στις 15 Σεπτεμβρίου 2015 και λήγει στις 29 Φεβρουαρίου 2016.
Αναλυτικά ο χρόνος κάθε θηράματος έχει ως εξής:
ΘΗΡΑΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ
Φασιανός 3 Οκτωβρίου 29 Φεβρουαρίου 2016
Πέρδικα Τσούκαρ 3 Οκτωβρίου 29 Φεβρουαρίου 2016
Ορτύκι 3 Οκτωβρίου 31 Δεκεμβρίου 2015
Περιστεροειδή 3 Οκτωβρίου 31 Δεκεμβρίου 2015
Μπεκάτσα 3 Οκτωβρίου 31 Δεκεμβρίου 2015
Μπεκατσίνι 3 Οκτωβρίου 31 Δεκεμβρίου 2015
Λαγός 3 Οκτωβρίου 31 Δεκεμβρίου 2015
Αγριόχοιρος 3 Οκτωβρίου 31 Δεκεμβρίου 2015
Υδρόβια 3 Οκτωβρίου 31 Δεκεμβρίου 2015
Ζαρκάδι Κάθε Παρασκευή του μήνα Νοεμβρίου
Ελάφι κόκκινο 15 Σεπτεμβρίου 31 Δεκεμβρίου 2015

10.2. Το κυνήγι επιτρέπεται στους τομείς 2, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 20, 24, 25.
Για το φασιανό και πέρδικα τσούκαρ το κυνήγι θα γίνει στον τομέα 16 και για το κόκκινο ελάφι στον τομέα 15.
10.3 Το κυνήγι επιτρέπεται κάθε Τετάρτη - Σάββατο - Κυριακή για τα θηράματα του παραπάνω πίνακα εκτός του Ζαρκαδιού που επιτρέπεται μόνο Παρασκευή το μήνα Νοέμβριο, του θεσμού (φασιανός, πέρδικα τσούκαρ) κάθε ημέρα και στον τομέα 2 το κυνήγι επιτρέπεται μόνο Σάββατο - Κυριακή.
Η Ε.Κ.Π. δεν λειτουργεί τα Χριστούγεννα (25-12-15) και την Πρωτοχρονιά (1-1-2016).
10.4 Απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην Ε.Κ.Π. όταν το έδαφος αυτής καλύπτεται με χιόνι.
10.5 Το κυνήγι των ειδών θηραμάτων που δεν αναγράφονται παραπάνω απαγορεύεται.
10.6 Η ομάδα κυνηγών αγριόχοιρου, ζαρκαδιού και ελαφιού θα καταχωρείται (ονοματ/νο κυνηγών) σε φύλλο χάρτου της Υπηρεσίας από τον ομαδάρχη και αφού θεωρηθεί από τον υπεύθυνο της Ε.Κ.Π. του Γραφείου θήρας θα παραδίδεται στον Δασ/κα μαζί με τις άδειες και τα δελτία εισόδου το πρωί της ημέρας του κυνηγιού. Η αναγραφή άλλων κυνηγών στην κατάσταση μετά την θεώρηση απαγορεύεται.
10.7 Κάθε ομάδα κυνηγών αγριόχοιρων μπορεί να σκοτώσει δύο (2) αγριόχοιρους. Σε περίπτωση που από την ίδια ομάδα κυνηγών αγριόχοιρου σκοτωθεί την ίδια μέρα και τρίτος αγριόχοιρος θα καταβάλλεται διπλάσιο τίμημα, εάν τέταρτος τριπλάσιο και ούτω καθ’ εξής.
10.8 Κάθε κυνηγός λαγού μπορεί να σκοτώσει έναν (1) λαγό σε κάθε είσοδο. Εάν σκοτώσει δεύτερο την ίδια ημέρα, θα καταβάλλει το διπλάσιο της αξίας του, εάν τρίτο το τριπλάσιο και ούτω καθεξής.
10.9 Το κυνήγι της πέρδικας - Γκρέκα απαγορεύεται στην Ε.Κ.Π. Σερρών. (Έχει μειωθεί ο αριθμός της στην Ε.Κ.Π. με βάση τα στατιστικά στοιχεία της τελευταίας 10 ετίας)
Άρθρο 11
11.1 Οι ειδικές άδειες θα εκδίδονται από τον υπεύθυνο υπάλληλο της Ε.Κ.Π. του γραφείου θήρας.
Άρθρο 12
12.1 Οι επισκέπτες της Ε.Κ.Π. δεν καταβάλλουν τέλη εισόδου. Οι μη κυνηγοί θα ενημερώνουν τον δασ/κα, ενώ οι κυνηγοί το γραφείο θήρας για την επίσκεψή τους στον ανάλογο τομέα. Οι επισκέπτες οφείλουν να προστατεύουν τα θηράματα και να μη διαταράσσουν την ησυχία τους, να μη φέρουν όπλο και να φροντίζουν την προσωπική τους ασφάλεια από τυχόν ατυχήματα.
12.2 Όσοι κυνηγοί έχουν καταδικαστεί για παραβάσεις θήρας και δεν δικαιούνται άδεια δεν μπορούν να συμμετέχουν σε ομάδα κυνηγών ως βοηθοί έστω και χωρίς όπλο.
Άρθρο 13
13.1 Στη διάρκεια του κυνηγίου και εφόσον υπάρχει ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Κ.Π. είναι δυνατή η μετακίνηση Δασ/κων από περιοχή σε περιοχή, καθώς και η πρόσληψη εργατών ή κυνηγών βοηθών - Δασ/κων.
Άρθρο 14
14.1 Για την προστασία του θηράματος, την αύξησή του και εμπλουτισμό της Κυνηγετικής περιοχής απαγορεύεται το κυνήγι στους τομείς 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23 τα όρια των οποίων θα υποδεικνύονται επιτόπου από τους Δασ/κες της περιοχής, τα οποία θα λειτουργούν ως καταφύγια θηραμάτων.
14.2 Με απόφαση της Δ/νσης Δασών Σερρών ύστερα από πρόταση του Δασάρχη είναι δυνατή η τροποποίηση του προγράμματος.
Άρθρο 15
15.1 Οι κυνηγοί με την είσοδό τους στην Ε.Κ.Π. και για όσο χρόνο ασκούνται μέσα σ’ αυτήν με το κυνήγι, είναι υποχρεωμένοι για την ασφάλεια τους και για την αποφυγή ατυχημάτων να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί , ορατό από κάθε οπτική πλευρά. Κυνηγοί που δεν έχουν φωσφορίζοντα γιλέκα θα απομακρύνονται της ΕΚΠ και θα στερούνται του κυνηγίου χωρίς άλλη διατύπωση ή αποζημίωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ ΣΚΥΛΩΝ
Ρυθμίζουμε την εκγύμναση των σκύλων δεικτών στους χώρους εκγύμνασης της Ε.Κ.Π. Σερρών από 1 Μαρτίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016 ως εξής:
Άρθρο 16
Για να αποκτήσει κανείς δικαίωμα εκγύμνασης σκύλων στην Ε.Κ.Π. Σερρών απαιτούνται.
• Η απόκτηση Ειδικής άδειας εκγύμνασης στην Ε. Κ. Π . Σερρών.
Για να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός ή κυναγωγός την ειδική άδεια εκγύμνασης, πρέπει να υποβάλλει στο Δασαρχείο Σερρών (Τέρμα Ομονοίας - τηλ. 2321039125, τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την ημέρα που θέλει να εκγυμνάσει τα σκυλιά του, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση με το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα, αριθμό ταυτότητος, και το είδος θηράματος που θα εκγυμνάσει τα σκυλιά του, αριθμό τηλεφώνου, τις συγκεκριμένες μέρες που θέλει να εκγυμνάσει, (οι οποίες θα πρέπει να είναι από μια έως τέσσερις) καθώς και την περιοχή που θέλει.
2. Το ανάλογο τίμημα για την έκδοση της Ειδικής άδειας όπως ορίζεται στο άρθρο 17 του παρόντος προγράμματος, σύμφωνα με την αριθ. 105053/2854/10-6-2004 απόφ. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 17
Για την έκδοση της ειδικής άδειας εκγύμνασης θα πρέπει ο κυνηγός ή κυναγωγός να προσέλθει στο Γραφείο θήρας της Ε.Κ.Π. του Δασαρχείου Σερρών ή να δηλώσει τηλεφωνικά το αίτημά του οπότε με ταχυδρομική επιταγή στο όνομα του υπαλλήλου Τρανούδη Γεωργίου θα αποσταλεί το ανάλογο τίμημα για την έκδοση της άδειας.
1. Το τίμημα της Ειδικής άδειας εκγύμνασης καθορίζεται στο ύψος της τιμής της ειδικής άδειας όπως αυτή καθορίστηκε στο άρθρο 2, παρ. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, του παρόντος προγράμματος Θήρας.
2. Κάθε κυνηγός ή κυναγωγός καταβάλει τίμημα για κάθε σκύλο που επιθυμεί να εκγυμνάσει το οποίο καθορίζεται στο ήμισυ του τιμήματος της Ειδικής άδειας εκγύμνασης.
3. Η Ειδική άδεια επιβαρύνεται με 23% Φ.Π.Α..
Άρθρο 18
Οι κυνηγοί ή κυναγωγοί που επιθυμούν να εκγυμνάσουν τα σκυλιά τους με εκτρεφόμενα θηράματα (Φασιανό – Πέρδικα Τσούκαρ) εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα, θα πρέπει να έχουν:
1. Την ειδική άδεια εκγύμνασης σύμφωνα με το άρθρο 17 ο του παρόντος προγράμματος.
2. Να καταβάλουν το ανάλογο τίμημα για τα εκτρεφόμενα θηράματα το οποίο είναι ίσο με το αναφερόμενο στο άρθρο 9 του παρόντος προγράμματος.
3. Ο αριθμός και το είδος των θηραμάτων θα απελευθερώνεται παρουσία των κυνηγών ή κυναγωγών, θα είναι αυτός που επιθυμούν και θα έχουν προπληρώσει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είναι απεριόριστος και θα αντιστοιχούν σε κάθε κυνηγό από 3 - 7 θηράματα.
Άρθρο 19
1. Οι κυνηγοί ή κυναγωγοί μπορούν κατά την έκδοση της Ειδικής άδειας εκγύμνασης να δηλώσουν μέχρι τέσσερις μέρες εισόδου στην περιοχή εκγύμνασης, καταβάλλοντας το ανάλογο τίμημα. Σε περίπτωση που δεν εξαντληθούν οι τέσσερις είσοδοι δεν έχουν δικαίωμα για έκδοση νέων εισόδων.
2. Με την εξάντληση των εισόδων ο κυνηγός εάν επιθυμεί να εκγυμνάσει εκ νέου τα σκυλιά του θα πρέπει να προσκομίσει την Ειδική άδεια και να καταβάλλει το αντίστοιχο τίμημα για τις επόμενες μέρες που επιθυμεί.
3. Στην περίπτωση που κυνηγός δεν παρουσιαστεί την ημέρα που ορίσθηκε να εκγυμνάσει, δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει το δελτίο εισόδου της συγκεκριμένης μέρας για άλλη είσοδο. Μπορεί να ανανεωθεί το δελτίο εισόδου εάν δεν πραγματοποιηθεί με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή καιρικών συνθηκών και μόνο μετά από έγκριση του αρμόδιου γραφείου της Ε.Κ.Π., εφ όσον την επόμενη υπάρχουν κενές θέσεις.
Ανανέωση του δελτίου εισόδου από τον αρμόδιο Δασ/κα δεν επιτρέπεται.
Άρθρο 20
Η εκγύμναση θα γίνεται στους εξής χώρους:
1. Στον τομέα 16 της Ε.Κ.Π. για λαγό και πτερωτά θηράματα (ορεινή πέρδικα απαγορεύεται).
2. Στους τομείς 8 και 9 της Ε.Κ.Π. για αγριογούρουνο.
3. Οι κυνηγοί ή κυναγωγοί που θα επιλέγουν την εκγύμναση με εκτρεφόμενα θηράματα θα γίνεται σε χώρους που θα επιλέγονται κατά κύριο λόγο από τον υπεύθυνο του γραφείου Θήρας και τους ενδιαφερομένους, χωρίς να εμποδίζεται η εκγύμναση των σκύλων άλλων κυνηγών ή κυναγωγών.
4. Οι μέρες εκγύμνασης στους παραπάνω χώρους θα γίνεται Τετάρτη – Σάββατο- Κυριακή.
Σε περίπτωση που κυνηγοί ή κυναγωγοί επιθυμούν εγκύμναση με εκτρεφόμενα θηράματα, η εκγύμναση θα γίνεται οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας.
Άρθρο 21
1. Στους χώρους εκγύμνασης επιτρέπεται η είσοδος 10 κυνηγών ή κυναγωγών , με δυνατότητα αυξομείωσης μέχρι 50%. Σε κάθε τομέα εκγύμνασης εισέρχονται χωρίς όπλο και φέρουν μαζί τους μέχρι δύο (2) σκυλιά ο καθένας. Η εκγύμναση στους χώρους για αγριογούρουνο γίνεται από μία ομάδα κυνηγών ή κυναγωγών που αποτελείται από 6-10 άτομα και μπορούν να φέρουν μέχρι πέντε (5) κυνηγετικούς σκύλους.
2. Οι ιδιοκτήτες των κυνηγετικών σκύλων που εισέρχονται στους χώρους εκγύμνασης πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο που να αποδεικνύει ότι έχει πραγματοποιηθεί ισχύων αντιλυσσικός εμβολιασμός του ζώου, με ηλεκτρονική σήμανση αναγνώρισης (μικροτσίπ ) κ.λπ. όπως προβλέπεται από το Ν. 4039/
2012 «Περί δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων κ.λπ.».
3. Η εκγύμναση θα αρχίζει με την ανατολή του ηλίου και θα τελειώνει στις 14:00 μ.μ.
Σε περίπτωση απώλειας των σκυλιών και αδυναμίας συγκέντρωσης τους μέχρι τις 14:00 στο χώρο που καθορίσθηκε από το Δασ/κα, οι κυνηγοί ή κυναγωγοί μπορούν να παραμείνουν και μετά τις 14:00 μ.μ., αφού πρώτα ενημερώσουν τον Δασ/κα, προς αναζήτηση των σκύλων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ (Α.Κ.Ι.)
ΣΚΥΛΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
Ρυθμίζουμε την διεξαγωγή αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών (Α.Κ.Ι. ) εντός της Ε.Κ.Π. Σερρών από 3 Οκτωβρίου 2015 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2016.
Άρθρο 22
Διοργανωτές των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών μπορούν να είναι μόνο εθνικοί όμιλοι φίλων ή κυνοφιλικοί όμιλοι τοπικού χαρακτήρα που έχουν αναγνωριστεί ως σωματεία από τα αντίστοιχα Πρωτοδικεία και τελούν υπό την αιγίδα του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.).
Άρθρο 23
1. Οι Κυνοφιλικές οργανώσεις για να αποκτήσουν την άδεια διεξαγωγής Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς το Δασαρχείο τουλάχιστον ένα μήνα πριν την αιτούμενη ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα.
2. Το τίμημα για την άδεια διεξαγωγής Α.Κ.Ι. ορίζεται για τους συμμετέχοντες κυναγωγούς σε 10 € και για κάθε διαγωνιζόμενο σκυλί σε 5 €.
3. Η άδεια διεξαγωγής Α.Κ.Ι. επιβαρύνεται με 23% Φ.Π.Α.
4. Οι Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών διεξάγεται με τα εκτρεφόμενα θηράματα (Φασιανός, Πέρδικα Τσούκαρ). Το τίμημα των εκτρεφόμενων θηραμάτων που θα διατεθούν προβλέπεται από το άρθρο 9 του παρόντος.
Άρθρο 24
1. Ως Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών ορίζεται ο τομέας 16.
2. Εντός του καθορισμένου χώρου διεξαγωγής των αγώνων επιτρέπεται να εισέρχονται μόνο οι κριτές και οι κυναγωγοί που θα συνοδεύουν τα διαγωνιζόμενα σκυλιά, τα οποία πρέπει να είναι εφοδιασμένα με το βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο που να αποδεικνύει ότι έχει πραγματοποιηθεί ισχύων αντιλυσσικός εμβολιασμός του ζώου, με ηλεκτρονική σήμανση αναγνώρισης (μικροτσίπ) κ.λπ. όπως προβλέπεται από το Ν. 4039/2012 «Περί δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων κ.λπ.».
Άρθρο 25
1. Οι κυναγωγοί μπορούν να φέρουν μόνο πιστόλια αφέσεως αγώνων, που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της κροτοφοβίας των διαγωνιζομένων σκύλων δεικτών.
2. Δικαίωμα παρακολούθησης των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών έχουν μέχρι και πέντε (5) εκπρόσωποι του τοπικού Κυνηγετικού Συλλόγου χωρίς την καταβολή τιμήματος.
3. Η διεξαγωγή των Α.Κ.Ι σκύλων δεικτών πραγματοποιείται παρουσία οργάνων της Ε.Κ.Π. που εποπτεύουν την όλη διαδικασία.
4. Κάθε δαπάνη σχετικά με την οργάνωση και την διεξαγωγή των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους διοργανωτές.
5. Δύο μήνες μετά την τέλεση των Α.Κ.Ι., οι διοργανωτές υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Δασική Αρχή της Ε.Κ.Π. έκθεση με τα αποτελέσματα των πληθυσμιακών μετρήσεων των ειδών της άγριας πανίδας. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης δεν θα ικανοποιείται νέο αίτημα του διοργανωτή.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 26
Κάθε άλλη λεπτομέρεια ως προς τη λειτουργία της Ε.Κ.Π. που δεν καταχωρείται στο πρόγραμμα καθορίζεται από τον υπεύθυνο της Ε.Κ.Π. μέσα στα πλαίσια του Π.δ. 453/1977 και των σχετικών περί Θήρας Νόμων.
Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων του προγράμματος απομακρύνονται από την Ε.Κ.Π., στερούνται του κυνηγιού χωρίς άλλη διατύπωση και τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 287 παρ. 18 για παράβαση Ρυθμιστικής Διάταξης Θήρας και άρθρα 288, 289 του Ν.δ. 86/1969.
Λοιπές παραβάσεις εντός της Ε.Κ.Π. τιμωρούνται κατά τις γενικές διατάξεις περί θήρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σέρρες, 13 Αυγούστου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δασών Σερρών
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΡΤΑΛΗ