Αταλαντονήσι

Έγκριση προγράμματος κυνηγίου Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Αταλαντονήσου, Κυνηγετικής περιόδου 2015-2016

ΦΕΚ Β 2003 - 15.09.2015


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2833/152238
(2)
Έγκριση προγράμματος κυνηγίου Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Αταλαντονήσου, Κυνηγετικής περιόδου 2015-2016.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του Π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/2010).
2. Τις δ/ξεις των άρθρων 253 και 254 του Ν.δ. 86/1969 "Περί Δασικού Κώδικα" (ΦΕΚ 7/Α΄/18-1-1969) όπως έχουν αντικατασταθεί αντίστοιχα με τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/1975.
3. Τις δ/ξεις του άρθρου 3 του Π.δ 453/1977 "περί ελεγχόμενων Κυνηγετικών περιοχών και των όρων και προϋποθέσεων ασκήσεως θήρας σε αυτές".
4. Τις αριθμ. 103803/3872/22-7-2002 και 101729/2252/
10-5-2004 δ/γές του Υπ. Αγροτικής Ανάπτ. και Τροφίμων "Πρόγραμμα κυνηγίου Ε.Κ.Π στο νησί Αταλαντονήσι".
5. Την αριθ. 235228/5821/1977 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας "Περί χαρακτηρισμού και ιδρύσεως Ε.Κ.Π. στο νησί Αταλαντονήσι".
6. Την αριθ. 1669/33104/31-3-2011 απόφαση της Γ.ΓΑ.Δ.Θ.Σ.Ε. "Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λπ." (ΦΕΚ 648/τ.Β΄/2011), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. οικ. 22165/229727/19-11-2013 ομοία (ΦΕΚ 3037/τ.Β΄/2013).
7. Την αριθ. 127571/2554/13-8-2015 (ΦΕΚ 1718/τ.Β΄/
17-08-2015) απόφαση Αν. Υπουργού Οικονομικών και Αν. Υπουργού ΠΑΠΕΝ, "Καθορισμός τελών αδειών κυνηγίου, για το κυνηγετικό έτος 2015-2016".
8. Την αριθ. 127568/2533/7-8-2015(ΦΕΚ Β/1670/10-08-2015) απόφαση με εντολή Αν. Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Ρυθμίσεις θήρας για την Κυνηγετική περίοδο 2015- 2016».
9. Το πρόγραμμα Κυνηγίου της Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου, όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε από το Δασαρχείο Αταλάντης, με την αριθ. 3107/151993/28-8-2015 αναφορά του.
10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη από την απόφαση αυτή, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε το Πρόγραμμα Θήρας της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Αταλαντονήσου, Κυνηγετικής περιόδου 2015-2016 ως ακολούθως:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (Ε.Κ.Π.) Αταλαντονήσου κυνηγετικής περιόδου 2015-2016
Άρθρο 1:
Για να αποκτήσει κανείς το δικαίωμα κυνηγίου στην κυνηγετική Περιοχή Αταλαντονήσου, απαιτούνται:
1.1. Κατοχή κοινής αδείας κυνηγίου, ήτοι Γενικής, Περιφερειακής ή Τοπικής, που να ισχύει και για το Νομό Φθιώτιδας.
1.2. Η απόκτηση Ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική περιοχή.
Άρθρο 2:
Για να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός την Ειδική άδεια, πρέπει να υποβάλει στο Δασαρχείο Αταλάντης:
2.1. α) Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται το επώνυμο, το όνομα του πατέρα, ο τόπος και η δ/νση κατοικίας, ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ο αριθμός αδείας κυνηγίου, το είδος της (Τοπική, Περ/κή, Γενική) και η δασική αρχή που την εξέδωσε.
β) Την άδεια θήρας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
δ/ξεις του αρθρ. 262 του Ν.δ. 86/1969 ή υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται η χρονολογία, ο αριθμός και η Δασική Αρχή που την εξέδωσε.
2.2. Η τιμή της ειδικής άδειας, για το κυνήγι πτερωτών θηραμάτων και αγριοκούνελου καθορίζεται ως εξής:
2.2.α. Για όλους τους Έλληνες υπηκόους, τους υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους υπηκόους άλλων κρατών που διαμένουν στη χώρα μας πέραν της 15ετίας καθώς και τους διπλωματικούς υπαλλήλους ευρώ 17 (πλέον Φ.Π.Α. 23%).
Για τους Έλληνες κυνηγούς που κατοικούν στο Ν.ΦΘ/δας 12 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 23 %).
Η ιδιότητα διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρμόδια Προξενική Αρχή, η δε άδεια διαμονής των υπηκόων ξένων κρατών(εκτός μελών Ε.Ε.), πέραν της 15ετίας, θα βεβαιώνεται από τις Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2.2.β. Για τους υπηκόους λοιπών ξένων κρατών (εκτός Ε.Ε), οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας να κυνηγήσουν χρειάζεται:
• Γενική άδεια που θα εκδίδεται από την υπηρεσία μας, με καταβολή τελών όπως αυτά ορίζονται με την ετήσια απόφαση ρύθμισης θεμάτων Θήρας του ΥΠΑΠΕΝ
• Ειδική άδεια Ευρώ 40 (πλέον Φ.Π.Α. 23%).
2.3. Η τιμή της ειδικής άδειας, για το κυνήγι του αίγαγρου καθορίζεται ως έξης:
2.3.α Για όλους τους Έλληνες υπηκόους, τους υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους υπηκόους άλλων κρατών που διαμένουν στη χώρα μας πέραν της 15ετίας, καθώς και τους διπλωματικούς υπαλλήλους Ευρώ 30 (πλέον Φ.Π.Α. 23%).
Για τους Έλληνες κυνηγούς που κατοικούν στο
Ν. Φθιώτιδας Ευρώ 20 (πλέον Φ.Π.Α. 23%).
Η ιδιότητα διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρμόδια Προξενική Αρχή, η δε άδεια διαμονής των υπηκόων ξένων κρατών(εκτός μελών Ε.Ε.) πέραν της 15ετίας θα βεβαιώνεται από τις Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2.3.β Για τους υπηκόους λοιπών ξένων κρατών (εκτός Ε.Ε), οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας να κυνηγήσουν χρειάζεται:
• Γενική άδεια που θα εκδίδεται από την υπηρεσία μας με καταβολή τελών όπως αυτά ορίζονται με την ετήσια απόφαση ρύθμισης θεμάτων Θήρας του ΥΠΑΠΕΝ
• Ειδική άδεια Ευρώ 45 (πλέον Φ.Π.Α. 23%).
2.4 Η ειδική άδεια ισχύει για την ημερομηνία που αναγράφεται σ’ αυτή.
2.5 Το κυνήγι του αίγαγρου θα γίνει κατά ομάδες κυνηγών που μπορεί να είναι μέχρι τέσσερα (4) άτομα. Επισημαίνεται δε, ότι δεν μπορούν να κυνηγήσουν τον αίγαγρο πάνω από δύο (2) ομάδες την ίδια μέρα.
2.6 Υπάρχει δυνατότητα για αυτούς που επιθυμούν να κυνηγήσουν με άλλους κυνηγούς, το πολύ μέχρι τέσσερεις (4), να υποβάλλουν μια αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του καθενός χωριστά και να συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 2 κατά περίπτωση.
2.7 Ο κυνηγός που τήρησε τη διαδικασία του άρθρου αυτού, παίρνει σειρά προτεραιότητας κυνηγίου στην Ε.Κ.Π., η δε αίτηση του καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο του Δασαρχείου.
2.8 Ο επόπτης της Ε.Κ.Π. καθορίζει την ημερομηνία κυνηγίου, για κάθε ενδιαφερόμενο, τον αριθμό των κυνηγών σε κάθε είσοδο κ.λπ..
2.9 Ο ενδιαφερόμενος κυνηγός μπορεί να υποβάλλει αίτηση για σειρά προτεραιότητας από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του προγράμματος κυνηγίου από το Δ/ντή Δασών Ν. Φθ/δας και να ακολουθήσει τη λοιπή διαδικασία αργότερα (δηλ. μετά τη θεώρηση της κοινής άδειας κυνηγίου). Κάθε αίτηση πρωτοκολλείται, δίδεται η σειρά προτεραιότητας και καταχωρείται, σε ειδικά βιβλία.
Άρθρο 3:
3.10 κυνηγός που δεν ακολούθησε την διαδικασία του άρθρου 2 του Προγράμματος αυτού, δεν έχει κανένα δικαίωμα κυνηγίου στην Ε.Κ.Π.
3.2 Αν για οποιαδήποτε αιτία, ύστερα από εισήγηση του Επόπτη της Ε.Κ.Π. απαγορευθεί το κυνήγι, η Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη παρά μόνο να επιστρέψει στους κυνηγούς τα χρηματικά ποσά επιβαρυνόμενα με τα έξοδα αποστολής κατά την διαδικασία περί επιστροφής εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Άρθρο 4:
4.1 Με βάση το βιβλίο προτεραιότητας κυνηγίου, ο Επόπτης της Ε.Κ.Π. καταρτίζει τις ονομαστικές καταστάσεις των κυνηγών κατά ημερομηνίες. Ο ενδιαφερόμενος κυνηγός οφείλει να τηλεφωνήσει στο Δασαρχείο Αταλάντης, δέκα (10) ημέρες μετά την υποβολή της αιτήσεως, στα τηλέφωνα 22330-22171 και 22330-22268, για να μάθει την ημερομηνία κυνηγίου που καθορίσθηκε γι" αυτόν ή εφόσον δεν επιθυμεί ο ίδιος, η Υπηρεσία θα του ανακοινώσει με έγγραφο της, την ημέρα κυνηγίου. Σε κυνηγούς οι οποίοι θα προσέλθουν για κυνήγι, χωρίς να ειδοποιηθούν από την Υπηρεσία, δεν θα επιτραπεί η είσοδος τους στο Αταλαντονήσι, εφόσον είναι συμπληρωμένος ο επιτρεπόμενος αριθμός κυνηγών.
Σε περίπτωση που ο επιτρεπόμενος αριθμός κυνηγών δεν έχει συμπληρωθεί, με απόφαση του εκάστοτε υπεύθυνου δασικού υπαλλήλου, υπάρχει η δυνατότητα να επιτραπεί η είσοδος κυνηγών χωρίς να έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση.
4.2 Σε κάθε τομέα (8 τομείς) κατά τις ημέρες κυνηγιού των πτερωτών θηραμάτων και αγριοκούνελου επιτρέπεται να κυνηγάει μόνο μια ομάδα κυνηγών και ο αριθμός των κυνηγών κάθε ομάδας, δεν πρέπει να υπερβαίνει τους έξι (6).
Άρθρο 5:
5.1 Οι ενδιαφερόμενοι κυνηγοί μπορούν να παρουσιασθούν την ημερομηνία που καθορίσθηκε στην παραλία Αταλάντης (Σκάλα Αταλάντης) το αργότερο μέχρι την 07:00 ώρα της ημέρας που έχει ορισθεί να κυνηγήσουν. Στην συνέχεια εφοδιάζονται με την Ειδική Άδεια και παίρνουν οδηγίες και λεπτομέρειες σχετικά με το κυνήγι από τα αρμόδια όργανα της Ε.Κ.Π.
5.2 Ειδικότερα ενημερώνονται για τον τόπο συγκεντρώσεως, ώρα ενάρξεως του κυνηγίου και γενικά για τον τρόπο διεξαγωγής του κυνηγίου.
5.3 Οι κυνηγοί πρέπει να γνωρίζουν τον κανονισμό και τα επιτρεπόμενα είδη θηραμάτων της Ε.Κ.Π
5.4 Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την μετάβαση και επιστροφή των κυνηγών στο Αταλαντονήσι, τα δε έξοδα μετάβασης και επιστροφής βαρύνουν τους κυνηγούς εξ’ ολοκλήρου.
5.5 Ο κυνηγός ή η ομάδα των κυνηγών που παίρνει μέρος στο κυνήγι μέσα στην Ε.Κ.Π. συνοδεύεται από αρμόδια δασικά όργανα της Ε.Κ.Π.. Η Υπηρεσία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή ατύχημα κ.λπ. κυνηγού κατά την διάρκεια κυνηγίου από οποιαδήποτε αιτία.
5.6 Οι κυνηγοί όλων των θηραμάτων κατά την διάρκεια του κυνηγίου, θα φέρουν στον κορμό του σώματος τους υποχρεωτικά φωσφορούχα γιλέκα χρώματος πορτοκαλί προς αποφυγή ατυχημάτων. Κυνηγοί που δεν θα έχουν φωσφορούχα γιλέκα θα απομακρύνονται της Ε.Κ.Π. και θα στερούνται του κυνηγίου χωρίς άλλη διατύπωση ή αποζημίωση.
Άρθρο 6:
6.1 Ο κυνηγός έχει δικαίωμα να φέρει μαζί του ένα κυνηγετικό όπλο (μονόκαννο, δίκαννο). Χρήση επαναληπτικού (καραμπίνα) επιτρέπεται εφόσον μπορεί να δεχτεί γέμισμα με τρία (3), το πολύ, φυσίγγια. Για όλα τα όπλα πρέπει να υπάρχουν άδειες κατοχής αυτών.
6.2 Για το κυνήγι των πτερωτών θηραμάτων και του αγριοκούνελου, απαγορεύεται η χρήση φυσιγγίων κάτω του No 5.
6.3 Για το κυνήγι του αίγαγρου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο μονόβολα φυσίγγια. Τα εννεάβολα ή οποιαδήποτε άλλα φυσίγγια απαγορεύονται. Επίσης διευκρινίζεται ότι στο κυνήγι του αίγαγρου απαγορεύονται τα σκυλιά.
6.4 Βοηθητικά μέσα όπως ασύρματοι, διόπτρες, μιμητές φωνών κ.λπ. απαγορεύονται παντελώς. Κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται να χρησιμοποιούνται ως βοηθητικά μέσα κυνηγίου.
6.5 Ο μεμονωμένος κυνηγός μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι δυο (2) υγιή πουλόσκυλα, τα οποία θα υπακούουν απόλυτα στο πρόσταγμα του. Ομάδα με τρεις (3) κυνηγούς, μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι τρία (3) σκυλιά.
6.6 Ομάδα μεγαλύτερη των τριών (3) κυνηγών, μπορεί να χρησιμοποιήσει τόσα σκυλιά, όσα είναι και τα άτομα της ομάδας, σε καμία όμως περίπτωση, περισσότερα από πέντε (5) σκυλιά
6.7 Οι ιδιοκτήτες των κυνηγετικών σκύλων, που εισέρχονται στην Ε.Κ.Π., πρέπει να διαθέτουν τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4039/2012 (Φ.Ε.Κ 15/τ.Α΄/
02-02-2012) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» και της αριθ. 3941/120925/2013 (ΦΕΚ 2642/τ.Β΄/2013) απόφασης Υ.Π.Ε. και Κ.Α., καθώς και τις σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιες διαταγές, αλλιώς τα σκυλιά αυτά θα απαγορεύεται να εισέρθουν εντός της Ε.Κ.Π. και να συμμετέχουν στο κυνήγι.
6.8 Ο ιδιοκτήτης ή ο συνοδός του σκύλου ευθύνεται για βλάβη ή ζημιά που προκαλείται από το σκύλο σε ανθρώπους ή ζώα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 924 του Αστικού Κώδικα και εφόσον απωλεσθεί ο σκύλος εντός της ΕΚΠ Αταλαντονήσου δεν υφίσταται υποχρέωση των οργάνων της για την ανεύρεση του και θα απαγορεύεται η είσοδος στον ιδιοκτήτη ή συνοδό του στην ΕΚΠ Αταλαντονήσου κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
Άρθρο 7:
7.1 Κυνηγοί που δεν εφαρμόζουν το πρόγραμμα κυνηγίου της ΕΚΠ Αταλαντονήσου και δεν συμμορφώνονται με τις εντολές και τις υποδείξεις των οργάνων της, θα στερούνται του κυνηγίου, μέχρι δέκα (10) κυνηγετικές μέρες, μετά από πρόταση του Επόπτη της ΕΚΠ και απόφαση του Δασάρχη Αταλάντης. Σε περίπτωση υποτροπής, θα κατάσχονται οι άδειες κυνηγίου (Κοινή και Ειδική), το κυνηγετικό όπλο και οι κυνηγοί θα διώκονται ποινικά για παράβαση της ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου, κατά το αρθρ. 287 παρ. 18 του Ν.δ. 86/1969.
7.2 Εάν από κυνηγό ή ομάδα κυνηγών, φονευθεί θήραμα του οποίου το κυνήγι απαγορεύεται, κατά το χρόνο εκείνο, η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα. Οι διενεργούντες παράνομη θήρα της περίπτωσης αυτής θα διώκονται ποινικά, με τις διατάξεις περί θήρας και για παράβαση ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου (άρθρ. 287 παρ. 18 Ν.δ. 86/1969), τα θηράματα και μέσα κυνηγίου θα κατάσχονται και πέραν των άλλων επιπτώσεων, θα στερούνται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο. Τα κατασχεμένα θηράματα θα εκποιούνται, οι δε παραβάτες θα αποκλείονται της δημοπρασίας.
7.3 Σε περίπτωση που κυνηγός, θανατώσει θήραμα και το αποκρύψει, το θήραμα κατάσχεται και εκποιείται επί τόπου η εκτός της Ε.Κ.Π, ο κυνηγός δε, διώκεται ποινικά και στερείται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
7.4 Σε περίπτωση που κυνηγός, σε κυνήγι αίγαγρου χρησιμοποιήσει εννεάβολα φυσίγγια (σφαιρίδια) ή οποιαδήποτε άλλα φυσίγγια, πλην των μονόβολων (βλημάτων) το τυχόν θηρευθέν θήραμα κατάσχεται και εκποιείται επί τόπου ή εκτός της Ε.Κ.Π., ολόκληρη η ομάδα στερείται του κυνηγίου στην Ε.Κ.Π, ο παραβάτης κυνηγός στερείται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο και διώκεται ποινικά με τις διατάξεις περί θήρας και για παράβαση ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου (άρθρο 287 παρ 18 Ν.Δ. 86/69)
7.5 Απαγορεύεται το κυνήγι μη αναπτυγμένων θηραμάτων και του θηλυκού αίγαγρου. Αναπτυγμένο θεωρείται ο αίγαγρος άνω των δύο (2) ετών και τα πτερωτά θηράματα άνω των πέντε (5) μηνών. Οι παραβάτες κυνηγοί, πέραν των ποινικών τους ευθυνών, κατά το άρθρο 287 παρ. 21 του Ν.δ. 86/1969, καταβάλουν την αξία τους στο διπλάσιο και στερούνται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
7.6 Κυνηγός που πυροβολεί θηράματα, από απόσταση μεγαλύτερη των 40 μέτρων, πέραν των ποινικών του ευθυνών (άρθρο 287 παρ 21 του Ν.δ. 86/1969), απομακρύνεται άμεσα από την ΕΚΠ.
7.7 Σε περίπτωση που κυνηγός, θηρεύσει περισσότερα των επιτρεπόμενων, για κάθε ημέρα κυνηγίου, θηράματα πλην αίγαγρου, η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7.2 της παρούσης.
7.8 Σε περίπτωση που ομάδα κυνηγών θηρεύσει μέχρι έναν (1) αίγαγρο επιπλέον, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως λάθος και η ομάδα απλά θα καταβάλλει για το επιπλέον θήραμα το διπλάσιο της αξίας του. Αν όμως η ομάδα θηρεύσει περισσότερα του ενός επιπλέον θηράματα, η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα και επισύρει τις αντίστοιχες ποινές του άρθρου 7.2 της παρούσης.
7.9 Κυνηγοί, που έχουν απομακρυνθεί από την ομάδα τους, απομακρύνονται από την ΕΚΠ και στερούνται του κυνηγίου, χωρίς καμία άλλη διατύπωση ή αποζημίωση.
Άρθρο 8:
8.1 Μετά το τέλος του κυνηγίου, το εντεταλμένο δασικό όργανο της Ε.Κ.Π., εκδίδει απόδειξη πληρωμής από διπλότυπο στέλεχος και εισπράττει το σχετικό ποσό. Το αντίγραφο της απόδειξης που θα δίνεται στον κυνηγό, αποτελεί νόμιμο τίτλο κατοχής των θηραμάτων που αναγράφονται για την μεταφορά κ.λπ. αυτών.
8.2 Ομάδα κυνηγών πτερωτών θηραμάτων και αγριοκούνελου, δικαιούται να κατανέμει μεταξύ των μελών αυτής, μέχρι το ανώτερο επιτρεπτό όριο, τα θηράματα που κυνηγήθηκαν από αυτή.
8.3 Όταν η ομάδα αποτελείται από Έλληνες κυνηγούς και κυνηγούς υπηκόους Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε οι τιμές όλων των φονευθέντων θηραμάτων καθορίζονται από τις τιμές των θηραμάτων που αναγράφονται στη στήλη πέντε (5), του πίνακα άρθρου (10). Αν η ομάδα έχει και αλλοδαπούς κυνηγούς άλλων ξένων κρατών(εκτός ΕΕ), τότε οι τιμές καθορίζονται με τη στήλη έξι (6) του πίνακα άρθρου (10).
Άρθρο 9:
9.1 Με απόφαση του Δ/ντη Δασών Ν. Φθ/δας ύστερα από εισήγηση του Επόπτη ΕΚΠ, είναι δυνατό να τροποποιηθεί το πρόγραμμα θήρας ή να διακοπεί για ορισμένο χρόνο το κυνήγι ή οριστικά για ένα ή όλα τα είδη θηραμάτων εφόσον συντρέχουν λόγοι (π.χ. έλλειψη θηραμάτων) ή να παραταθεί μέχρι ένα μήνα.
9.2 Διακόπτεται το κυνήγι σε οποιαδήποτε περίπτωση κρίνει ο Επόπτης της Ε.Κ.Π. κατά τη διάρκεια μιας κυνηγετικής ημέρας
9.3 Ο Επόπτης της Ε.Κ.Π. μπορεί, σε περίπτωση κακοκαιρίας όταν δεν μπορεί να διεξαχθεί το κυνήγι, να καθορίσει ως μέρα αυτού την επόμενη ή και άλλη μέρα.
9.4 Οι υπάλληλοι του Δασαρχείου Αταλάντης που θα απασχολούνται στην Ε.Κ.Π Αταλαντονήσου κατά τις ημέρες κυνηγίου θα καθορίζονται με μηνιαίο πρόγραμμα του Δασάρχη Αταλάντης.
9.5 Κάθε άλλη λεπτομέρεια ως προς την λειτουργία της Ε.Κ.Π. που δεν καταχωρείται στο πρόγραμμα καθορίζεται από τον επόπτη της Ε.Κ.Π., μέσα στα πλαίσια του Π.δ. 453/77.
Άρθρο 10:
10.1 Κατά την Κυνηγετική περίοδο 2015-2016 επιτρέπεται για κάθε κυνηγό, το κυνήγι των κατωτέρω θηραμάτων σε αριθμό και τιμή μονάδας.
α/α είδος θηραμάτων επιτρεπόμενος αριθμός τιμή μονάδας ευρώ τιμή μονάδας ευρώ τιμή μονάδας ευρώ
Κυνηγοί
Ν. Φθ/δας Κυνηγοί Έλληνες υπήκοοι Κρατών Ε.Ε. Διπλωματικοί Υπάλληλοι κ.λπ. Αλλοδαποί κυνηγοί άλλων ξένων κρατών (εκτός Ε.Ε.)
1 Φασιανός 3 8, 80 10, 28 17, 60
2 Πέρδικα 5 7, 32 8, 80 14, 67
3 Ορτύκι 5 2, 92 4, 40 5, 88
4 Αγριοκούνελο 10 1, 50 3, 00 8, 80
5 Μπεκάτσα 10 4, 40 5, 88 8, 80
6 Περιστεροειδή 15 2, 92 4, 40 6, 45
7 Τσίχλες Κοτσύφια 25 1, 76 2, 36 3, 52
8 Αίγαγρος (1) ανά ομάδα 146, 71 176, 11 293, 47

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με Φ.ΠΑ. 23%, πλήν του αγριοκούνελου που επιβαρύνεται με Φ.ΠΑ. 13%.
Ο ανώτερος αριθμός θηραμάτων που συνολικά μπορεί να θηρευθεί, κατά την κυνηγετική περίοδο 2015-2016, ανά είδος είναι 1.728 Φασιανοί, 2.880 Πέρδικες, 14 Αίγαγροι και απεριόριστος αριθμός λοιπών θηραμάτων.
Άρθρο 11:
11.1 Η κυνηγετική περίοδος της Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου αρχίζει:
Α) Για το κυνήγι πτερωτών θηραμάτων και αγριοκούνελου, στις 03 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Σάββατο και λήγει στις 19 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Σάββατο και
Β) Για το κυνήγι αιγάγρου στις 23-10-2015 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 04-12-2015, ημέρα Παρασκευή.
Ημέρες κυνηγίου ορίζονται:
α) Για πτερωτά θηράματα και αγριοκούνελο: Σάββατο
β) Για τον αίγαγρο: Παρασκευή
Με απόφαση του Δ/ντή Δασών Φθ/δας είναι δυνατό οι ανωτέρω ημερομηνίες να τροποποιούνται, όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν.
Άρθρο 12:
12.1 Οι συνοδοί κυνηγών οι οποίοι υποχρεωτικά πρέπει να είναι ενήλικες χωρίς όπλο στη διάρκεια του κυνηγίου, πληρώνουν τέλος εισόδου 4 Ευρώ (πλέον Φ.ΠΑ. 23%), για κάθε ημέρα. Οι άλλοι επισκέπτες μπορούν να μπαίνουν χωρίς να πληρώνουν.
12.2 Όλοι οι επισκέπτες οφείλουν να τηρούν τον κανονισμό προστασίας και ησυχίας των θηραμάτων.
Άρθρο 13:
13.1 Την Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου μπορούν να επισκέπτονται όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν την πανίδα και χλωρίδα αυτής αλλά και για λόγους επιστημονικούς, ψυχαγωγίας και μαθήσεως κατόπιν αδείας του Δασαρχείου Αταλάντης, εκτός των ημερών κυνηγίου.
Ο τρόπος, ο χρόνος, ο τόπος, η συμπεριφορά και οι λοιπές υποχρεώσεις εντός του χώρου της Ε.Κ.Π. θα καθορίζονται με τη σχετική άδεια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει για το κυνηγετικό έτος 2015-2016.
Λαμία, 1 Σεπτεμβρίου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Φθιώτιδας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΩΓΟΥΛΟΣ

Σχόλια   

# ΝΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04-12-2011 22:50
Καλησπερα σας. Η Διαδικασια για να κυνηγησουμε πριν απο τα τελαιυταια χρονια ηταν ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΗ!!!! Εκτος των αλλων σου εδεινε την "εντυπωση" του ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ - ΣΩΣΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ!!!!Βοη θουσε πολυ τους κυνηγους να εχουν πιο ευκολη προσβαση στην Ε.Κ.Π. ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥ ...ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ!!!!!
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# ΝΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11-12-2017 14:09
Καλη σασ μερα. Καλη εβδομαδα. Ειμαι στην δυσαρεστη θεση να κανω ΕΝΤΟΝΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ για την λειτουργία της ΕΚΠ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ διοτι κυνηγω σε εσας 34 χρονια ΑΝΕΛΛΙΠΩΣ Κ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΩ ΞΑΝΑΔΕΙ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟ ΧΑΛΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΗΜΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΘΗΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΗ "ΠΥΚΝΟΥΡΑ" ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΟΥΤΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙΣ ΟΥΤΕ ΝΑ ...ΤΟΥΦΕΚΙΣΕΙΣ. ΑΥΤΟ ΚΑΤΑΝΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ. ΑΛΛΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΛΕΤΕ κ ΨΕΜΑΤΑ !!![ Διοτι σε ε τηλ. επικοινωνία που εχα για να δηλωσω κ επιδει την προηγουμενη δεν ειχα βρει Φσιανους ΕΡΩΤΗΣΑ ΑΝ ΕΧΕΤΕ "ΡΙΗΕΙ" ΠΟΥΛΙΑ ΜΟΥ ΕΙΠΑΤΕ ΝΑΙ !!! ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΤΕ ΚΑΝΕΙ!!!!! ΕΔΩ Κ ΠΟΛΛΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ, ΑΡΑ ΨΕΜΑΤΑ !!! ΛΥΠΑΜΕ ΔΙΟΤΙ ΣΑΣ " ΕΝΙΩΘΑ"ΔΙΚΟΥΣ ΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ !!!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Μ.Τ
ΝΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ.
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Κυνηγετικές σελίδες 05-12-2011 08:39
Καλημέρα κ. Νούστο,

Αν μπορείτε πέστε μας τι έχει αλλάξει (προς το χειρότερο) τα τελευταία χρόνια.
Ευχαριστώ
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# ΝΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01-11-2012 12:41
Παραθέτοντας takis:
Καλημέρα κ. Νούστο,

Αν μπορείτε πέστε μας τι έχει αλλάξει (προς το χειρότερο) τα τελευταία χρόνια.
Ευχαριστώ


ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΜΕΡΑ Κ ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ!
ΤΟ Χειροτερο ειναι στο οτι χρειαζονται περισσοτερεσ διαδικασιες και λιγοτερους
φασιανους, ΟΠΩΣ ΓΡΑΦΩ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ E. MAIL. KAI BEBAIA ΕΙΧΕΣ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ...ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ!!!!!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΑΣ.
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# mat59 20-10-2013 19:07
Εχω να παρατηρησω οτι θα επρεπε να υπηρχε αλλη μια ημερα για πτερωτα ,θα έλεγα τριτη η τεταρτη.
Το σάββατο ειναι συνηθως μια απο τις ημέρες ελευθερου κυνηγίου.
Επίσης οι τιμές ειναι τσιμπιμένες αρκετα σε περιοδο κρισης έως αδικες για αγρια θηράματα που δεν εχουν έξοδα εκτροφης.
Η ρεζερβα επισης δεν προβλέπει ημερα εκπαιδευσης σκυλων χωρις οπλο με αδεια εισόδου,που θα πονηρευε ενδιαμεσα τα θηραματα ανεβαζοντας το επιπεδο του αθληματος.
Καλη κυν.περιοδο σε όλους
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Κυνηγετικές σελίδες 26-10-2013 07:36
Πολύ σωστές οι παρατηρήσεις σου mat59 (και συγνώμη για την καθυστέρηση στη δημοσίευση του σχολίου - υπήρξε κάποιο τεχνικό πρόβλημα).
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# ΑΚΗΣ 27-11-2014 08:04
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-11-14 ΠΗΓΑΜΕ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ.ΕΙΧΕ ΠΟΛΛΑ ΘΗΡΑΜΑΤΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΠΕΡΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΑΣΙΑΝΟΥΣ ΒΕΒΑΙΑ ΟΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΚΥΝΗΓΙ ΣΕ ΚΟΤΕΤΣΙ.ΕΜΕΙΣ ΠΗΓΑΜΕ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΚΥΛΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΑ ΘΗΡΑΜΑΤΑ.ΧΤΥΠΗΣ ΑΜΕ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΡΙΑ ΣΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΚΑΙ ΦΥΓΑΜΕ.ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΗΤΑΝ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ.ΑΜΕΣΩ Σ ΜΟΛΙΣ ΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΑΜΕ ΠΕΤΑΞΑΜΕ 4 ΠΕΡΔΙΚΕΣ ΗΤΑΝ ΓΕΜΑΤΕΣ ΣΚΟΥΛΙΚΙΑ ΑΣΠΡΑ ΣΑΝ ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΕΣ, ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΙΧΝΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ ΤΟΥΣ,ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΗΤΑΝ ΧΤΙΚΙΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΑ.ΞΕΝΕΡΩΣ ΑΜΕ ΠΟΛΥ ΠΡΩΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΛΕΣ ΚΑΙ ΦΤΗΝΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ, ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ.ΠΟΛΛΑ ΨΟΦΙΑ ΠΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΠΟΥ ΤΑ ΧΤΥΠΑΝΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΥΣ.ΠΛΗΡΩΝΟ ΥΜΕ ΚΑΚΟΥΜΕ ΤΟ ΚΕΦΙ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΛΙΓΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΘΗΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ.
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# ΝΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 05-01-2015 16:15
Για να μειωθει το φαινομενο που περιγραφει ο φιλος ΑΚΗΣ πρεπει να αυξηθει ο αριθμος των πουλιων που μπορει να παρει ο καθε κυνηγος, διοτι τα εξοδα (εκτος θηραματων) ειναι ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ, οποτε καταλαβαινουμε οτι (ΚΑΚΩΣ) το κανουν αυτο, (αφημενα θηραματα)!!!Και πραγματι εφετος τα πουλια ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ.
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Στέλιος 09-10-2015 22:08
Πάρα πολλοί κυνηγοί το Σάββατο στο νησί. Τα περισσότερα πουλιά περπατάνε, δεν πετάνε με αποτέλεσμα να τουφεκάς στο δρόμο πουλί το οποίο είναι ανάμεσα σε εσένα και άλλο κυνηγό. Τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Πρέπει να μειωθεί δραστικά ο αριθμός των κυνηγών την ημέρα του πτερωτού και να αυξηθούν οι μέρες αλλά και το επιτρεπόμενο όριο. Για τις τιμές των θηραμάτων και του δασασρχείου δε θα πω τίποτα γιατί πιστεύω πως πιάνουν τόπο, τα 25 ευρώ όμως για να σε πάει και να σε φέρει το βαρκάκι είναι απαράδεκτα υψηλό. Πέντε ευρώ θα ήταν λογική τιμή.
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Αλέξης 17-10-2016 10:55
Κυνήγησα στις 15/10/2016. Οι εντυπώσεις ήταν θετικές...ως προς τις συνθήκες κυνηγίου και τον αριθμό των θηραμάτων. Στα αρνητικά...βάζω ότι το νησί έχει "σφίξει" πάρα πολύ (σκέτη ζούγκλα)...και ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός νεκρών θηραμάτων. Οι πέρδικες ήταν πολύ καλής ποιότητας..και όλες είχαν στάρι στο στομάχι τους.
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή