Απαγόρευση κυνηγιού όλων των θηραμάτων από
9-9-2011 μέχρι 31-7-2014, σε έκταση εμβαδού (12.098) δώδεκα χιλιάδων ενενήντα οκτώ στρεμμάτων στις περιοχές των τοπικών κοινοτήτων Διευχων, Φυτών, Σπαρτουντας και Πισπιλουντας περιφερείας Δήμου Χίου

ΦΕΚ Β 2310 - 17.10.2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 14660/1829
(5)
Απαγόρευση κυνηγιού όλων των θηραμάτων από
9-9-2011 μέχρι 31-7-2014, σε έκταση εμβαδού (12.098) δώδεκα χιλιάδων ενενήντα οκτώ στρεμμάτων στις περιοχές των τοπικών κοινοτήτων Διευχων, Φυτών, Σπαρτουντας και Πισπιλουντας περιφερείας Δήμου Χίου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ.86/69 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 77/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ. 86/69».
2. Τις δ/ξεις της υπ’ αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-85) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188 Β/96) και 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68 Β/98) κοινή υπουργική απόφαση.
3. Την υπ’ αριθ. 78006/2538/1-7-1994 εγκύκλιο δ/γή του Γενικού Γραμματέα Δασών και Φ.Π. «Απαγορεύσεις κυνηγιού ορισμένου χρόνου».
4. Τις δ/ξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση.οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες δ/ξεις».
5. Τα άρθρα 6, 238 και 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α).
6. Το Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236/Α).
7. Το άρθρο 90 του ΠΔ 63/05 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α/05).
8. Τις δ/ξεις του Ν. 3200/55 «Περί διοικητικής αποκέντρωσης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
9. Την υπ’ αριθ. 1550/17-3-2011 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων “Με εντολή Γενικού Γραμματέα” στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής» (ΦΕΚ 484/Β/2011).
10. Την εισήγηση της Δ/νσης Δασών Χίου για απαγόρευση του κυνηγίου με σκοπό την προστασία, ανάπτυξη και αναπαραγωγή του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας.
11. Τις συνέπειες που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που εξερράγη την 26-08-2011 στις περιοχές Διευχων- Κηπουριών - Φυτών - Σπαρτούντας - Πισπιλούντας Δήμου Χίου, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων από 9-9-2011 μέχρι 31-7-2014, σε έκταση εμβαδού (12.098) δώδεκα χιλιάδων ενενήντα οκτώ στρεμμάτων στις περιοχές των τοπικών κοινοτήτων Διευχων, Φυτών, Σπαρτουντας και Πισπιλουντας περιφερείας Δήμου Χίου που κάηκε από την πυρκαγιά που εξερράγη την 26-08-2011 και ορίζεται ως εξής:
Βόρεια: Αρχίζει από το γεφύρι επί του επαρχιακού δρόμου Φυτών - Σπαρτουντας στην θέση Άγγελος. Στην συνέχεια ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο προς Σπαρτουντα μέχρι να συναντήσει τον δρόμο προς Ν. Ποτάμια - Ανεμογεννήτριες τον οποίο ακολουθεί μέχρι την εκκλησία Αγ. Ειρήνη στην θέση Ροσοι.
Δυτικά: Στην συνέχεια ακολουθεί τον χωματόδρομο με κατεύθυνση νότια προς τον Κύμινα μέχρι την θέση Γαβαθακια όπου αρχίζουν τα όρια του καταφυγίου άγριας ζωής Κύμινα. Ακολουθεί τα όρια του καταφυγίου (χείμαρρος Μαλαγκιωτης) μέχρι την θέση Νερόμυλοι όπου συμβάλλει ανώνυμο ρέμα αφού διέλθει από το γεφύρι του δρόμου Κηπουριων - Βολισου.
Νότια: Ακολουθεί ανάντη με κατεύθυνση ανατολική ανώνυμο ρέμα προς την θέση Συκαμνιδι στους πρόποδες του Πεληναίου τέμνοντας τον επαρχιακό δρόμο Διευχων - Φυτών στην θέση Μελιγαλα.
Ανατολικά: Ακολουθεί από την θέση Συκαμνιδι τα απόκρημνα βράχια του Πεληναίου με κατεύθυνση βόρεια μέχρι την θέση Μέγας Γκρεμός. Στην συνέχεια κατέρχεται ανώνυμο ρέμα μέχρι την πηγή ύδρευσης του χωριού Κηπουριες όπου συναντά τον χωματόδρομο τον οποίο ακολουθεί μέχρι τον επαρχιακό δρόμο Διευχων - Φυτών. Ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο Διευχων - Φυτών - Σπαρτουντας μέχρι την θέση Άγγελος από όπου άρχισε.
Η ανωτέρω έκταση αποτυπώνεται στον από Σεπτέμβριο 2011 συνημμένο χάρτη κλίμακας 1: 20.000 της δασολόγου Κοιλουκου Θωμαιτσας.
Από τις δ/ξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
Η τήρηση της ανατίθεται στους Δασικούς Υπαλλήλους, φύλακες θήρας, Δημοτικούς και Κοινοτικούς υπαλλήλους στην Ελληνική Αστυνομία και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την κοινοποίηση της και προ της δημοσίευσης.
Χίος, 9 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση