Παρνασσίδα

Εγκριση προγράμματος κυνηγίου Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Παρνασσίδας Κυνηγετικής περιόδου 2013-2014

ΦΕΚ Β 2614 - 16.10.2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1385/183986

’Εγκριση προγράμματος κυνηγίου Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Παρνασσίδας Κυνηγετικής περιόδου 2013-2014
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤEΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 253, 254 και 255 του Ν.Δ.86/69 «Περί Δασικού Κώδικα», όπως έχουν αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 3 & 4 του Ν.177/75.
2. Τις διατάξεις του αρθρ. 3 παρ. 3 του Π.Δ.453/77 «Περί των Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών και των όρων και προϋποθέσεων ασκήσεως θήρας εν αυτές».
3. Το Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15/Β΄/2-2-2012) «Για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό».
4. Την αριθ. 260/21-9-1995 (ΦΕΚ 168/Β΄/10-3-1995) απόφαση του Περιφ. Δ/ντή Ν. Φωκίδας «Περί χαρακτηρισμού και ίδρυσης της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Παρνασσίδας».
5. Την αριθ. 105056/2854/10-6-2004 απόφαση Υφυπ. Α.Α. & Τρ. «’Οροι και προυποθέσεις καθορισμού χώρων εκγύμνασης καθώς και διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών στις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές (Ε.Κ.Π.)».
6. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α΄/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας».
8. Την αριθ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/Β΄/19-4-2011) απόφαση της Γ.Γρ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λπ.».
9. Την αριθ. 133275/2116/19-7-2013 (ΦΕΚ 1850/Β΄/
29-7-2013) απόφαση με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ «Ρυθμίσεις θήρας για την Κυνηγετική περίοδο 2013-2014».
10. Τις διατάξεις του Ν. 3469/27-6-2006 (ΦΕΚ 131/Α΄/ 2006) «Περί Εθνικού Τυπογραφείου, Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις».
11. Το πρόγραμμα κυνηγίου που συντάχθηκε από την Επόπτη Ελισσάβετ Χρυσαφοπούλου, Δασολόγο του Δασαρχείου Άμφισσας και υποβλήθηκε από το Δασαρχείο Άμφισσας με την αριθ. 1838/178302/23-9-2013 αναφορά του.
12. Το γεγονός ότι για τη λειτουργία της ΕΚΠ Παρνασσίδας το ύψος της απαιτούμενης δαπάνης δεν θα υπερβεί τις ήδη κατανεμημένες πιστώσεις συνολικού ποσού 14.700 € στους ΚΑΕ 0342, 0352, 0711 και 1511 του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2013, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε το πρόγραμμα της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Παρνασσίδας Κυνηγετικής περιόδου 2013-2014 ως ακολούθως:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓ. ΠΕΡΙΟΔΟ 2013-2014
Άρθρο 1ο
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
1.1. Για να αποκτήσει κάποιος δικαίωμα κυνηγίου στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή (ΕΚΠ) Παρνασσίδας, απαιτούνται:
α. Κατοχή κοινής άδειας κυνηγίου που να ισχύει για την περιφέρεια του Νομού Φωκίδας (Τοπική, Περιφερειακή ή Γενική) και
β. Ειδική άδεια για το κυνήγι στην ΕΚΠ Παρνασσίδας.
Άρθρο 2ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
2.1. Για να αποκτήσει ο κυνηγός την ειδική άδεια κυνηγίου, πρέπει να υποβάλλει στο Δασαρχείο Άμφισσας –
Γραφείο Θήρας (Γκούρα 5, 331 00 Άμφισσα, τηλ. 22650-79092, FAX 22650-22650), τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατρός, Διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας, Αριθμός άδειας κυνηγίου, με τον χαρακτηρισμό της σε Τοπική-Περιφερειακή-Γενική, η Δασική Αρχή από την οποία πήρε την άδεια κυνηγίου, τα θηράματα για τα οποία ενδιαφέρεται, προαιρετικά η περιοχή ή ο τομέας της ΕΚΠ, για τον οποίο ενδιαφέρεται και οι συγκεκριμένες πρώτες μέρες που επιθυμεί να κυνηγήσει, οι οποίες, κατά την έκδοση της άδειας, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά για συνεχόμενο κυνήγι δύο (2) ημερών.
β. Κοινή άδεια κυνηγίου, θεωρημένη για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο αυτής, στην οποία θα φαίνονται όλα τα στοιχεία.
γ. Απόδειξη καταβολής του, αντίστοιχου για κάθε περίπτωση, χρηματικού τέλους, που ορίζεται στο 3ο άρθρο, για την έκδοση της ειδικής άδειας.
2.2. Η έκδοση των ειδικών αδειών, και η καταχώριση των ημερομηνιών κυνηγίου, για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο, θα αρχίσει επτά (7) μέρες πριν την έναρξη του κυνηγίου στην ΕΚΠ.
2.3. Για την έκδοση της ειδικής άδειας και τον καθορισμό των ημερών κυνηγίου, θα πρέπει ο κυνηγός να προσκομίσει (ο ίδιος ή άλλο γνωστό του πρόσωπο) στο Γραφείο Θήρας στο Δασαρχείο Άμφισσας ή να αποστείλει με FAX στο Δασαρχείο Άμφισσας – Γραφείο Θήρας, τα δικαιολογητικά του άρθρου 2.1.(α και β) (αίτηση, άδεια κυνηγίου ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο αυτής, απόδειξη ΕΛΤΑ περί αποστολής επιταγής κ.λπ.) και να καταβάλλει ή να αποστείλει, με ταχυδρομική αποκλειστικά επιταγή, τα τέλη έκδοσης της ειδικής άδειας με ΦΠΑ (ακριβές ποσό).
2.4. Τηλεφωνικά αιτήματα για τον καθορισμό των ημερών κυνηγίου και της σειράς προτεραιότητας, από κυνηγούς που κατοικούν εκτός του Νομού Φωκίδας, θα γίνονται δεκτά, μόνον εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα (ελεύθερη θέση στον τομέα κ.λπ.), ύστερα από συνεννόηση με τους υπεύθυνους της ΕΚΠ.
Άρθρο 3ο
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
3.1. Η ειδική άδεια, κατά την έκδοσή της, ισχύει για πέντε (5) ημέρες εισόδου στην ΕΚΠ, η δε αξία της για κάθε κατηγορία κυνηγών, είναι:
α. Για κυνηγούς, κατοίκους των χωριών που η διοικητική περιφέρειά τους βρίσκεται ολικά ή μερικά μέσα στα όρια της ΕΚΠ, 1,70 € για κάθε είσοδο (ημέρα κυνηγίου), ήτοι 8,50 € για πέντε (5) εισόδους (10,46 € με ΦΠΑ). Χρώμα ειδικής άδειας “ΛΕΥΚΟ”.
Για τους πιο πάνω κυνηγούς, δίνεται η δυνατότητα, εφ’ όσον το επιθυμούν, να βγάλουν ειδική άδεια απεριορίστων εισόδων (ημερών κυνηγίου), έναντι ποσού 17,00 € (20,91 € με ΦΠΑ). Χρώμα ειδικής άδειας “ΛΕΥΚΟ” με ειδική σήμανση.
β. Για κυνηγούς, κατοίκους άλλων περιοχών του Νομού Φωκίδας, 2,54 € για κάθε είσοδο, ήτοι 12,70 € (15,62€ με ΦΠΑ) για πέντε (5) εισόδους. Χρώμα ειδικής άδειας “ΠΡΑΣΙΝΟ”.
γ. Για τους υπόλοιπους Έλληνες υπηκόους, τους υπηκόους κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους υπηκόους άλλων κρατών που διαμένουν στη Χώρα μας πέραν της 15ετίας και τους διπλωματικούς υπαλλήλους, 3,82 € για κάθε είσοδο, ήτοι 19,10 € για πέντε (5) εισόδους (23,49 € με ΦΠΑ). Χρώμα ειδικής άδειας “ΚΙΤΡΙΝΟ”.
δ. Για υπηκόους ξένων κρατών, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έρχονται στη Χώρα μας για να κυνηγήσουν, 23,73 € για κάθε είσοδο ήτοι 118,65 € για πέντε (5) εισόδους (145,94 € με ΦΠΑ). Χρώμα ειδικής άδειας “ΡΟΖ”.
3.2. Η επιβάρυνση των τιμών ως ανωτέρω λόγω Φ.Π.Α. είναι 23 %.
3.3α. Για την έκδοση της ειδικής άδειας ντόπιου κυνηγού απαραίτητη είναι η βεβαίωση της Δημοτικής Αρχής στην οποία να φαίνεται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας τους, σε μία από τις 12 πρώην Κοινότητες που περιλαμβάνονται μέσα στα όρια της ΕΚΠ. Επί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κοινή άδεια κυνηγίου να έχει εκδοθεί από το Δασονομείο Γραβιάς (απ’ ευθείας ή μέσω του Κυνηγετικού Συλλόγου).
Οι ντόπιοι κυνηγοί, έχουν ειδική μεταχείριση τόσο στην έκδοση της ειδικής άδειας (μειωμένα τέλη), όσο και στην κοστολόγηση των θηραμάτων που θα θηρεύσουν (μειωμένο τίμημα).
3.3β. Ομοίως για την έκδοση ειδικής αδείας κατοίκων άλλων περιοχών του Νομού Φωκίδας απαραίτητη είναι η κοινή Κυνηγετική άδεια να έχει εκδοθεί από Δασική αρχή του Νομού Φωκίδας (απ’ ευθείας ή μέσω του τοπικού Κυνηγετικού Συλλόγου).
3.4. Οι κυνηγοί που προέρχονται από Χώρες-μέλη της Ε.Ε., εξισώνονται με τους υπόλοιπους Έλληνες κυνηγούς, τόσο στο τίμημα εισόδου, όσο και στην αξία των θηραμάτων που θα θηρεύσουν.
3.5. Οι κυνηγοί των παραπάνω παραγράφων 3.1.γ. και 3.1.δ., υπήκοοι ξένων κρατών, πλην της ειδικής άδειας, χρειάζονται και Γενική άδεια κυνηγίου, που, αν δεν έχουν, μπορεί να τους εκδοθεί από το Δασαρχείο Άμφισσας, με την καταβολή των τελών που καθορίζονται με απόφαση του ΥΠΕΚΑ.
3.6. Οι κυνηγοί έχουν τη δυνατότητα, μετά την εξάντληση της πρώτης αδείας τους, να δηλώσουν άλλες πέντε (5) ημέρες κυνηγίου εφ όσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα από την ΕΚΠ, καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα, οι οποίες καταχωρούνται σε νέα ειδική άδεια. Πάντως, όλες οι μέρες που θα δηλωθούν για κάθε ειδική άδεια, θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) το πολύ ημερών, από την πρώτη ημέρα κυνηγίου.
Μετά το πέρας των 30 ημερών η ειδική άδεια θεωρείται άκυρη και δεν ισχύει, εκτός αν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
Η ειδική άδεια απεριορίστων εισόδων των ντόπιων κυνηγών, μετά τις πρώτες πέντε (5) ημέρες κυνηγίου, ισχύει κατά κύριο λόγο για το Δημοτικό Διαμέρισμα στο οποίο διαμένουν και με τους περιορισμούς του άρθρου 3.9.
3.7. Όπως προαναφέρθηκε στην περίπτωση 2.1.α., οι πρώτες ημέρες κυνηγίου, αφ’ ενός θα είναι συνεχόμενες δύο (2) ημέρες και αφ’ ετέρου θα δηλώνονται με την αίτηση του κυνηγού και θα αναγράφονται στην εκδιδομένη άδεια.
Οι υπόλοιπες έως τις πέντε (5) ημέρες της αδείας που επίσης θα είναι συνεχόμενες, καλό θα είναι να προκαθορίζονται ακριβώς. Είναι όμως δυνατόν να καθορίζονται και τηλεφωνικώς μια όμως τουλάχιστον εβδομάδα νωρίτερα από την ημέρα κυνηγίου, από τους υπεύθυνους της ΕΚΠ.
Αλλαγή αυτών των ημερών για εξαιρετικό λόγο επιτρέπεται μόνον εφ’ όσον υπάρχει δυνατότητα και εφ’ όσον καθοριστεί τουλάχιστον μία εβδομάδα ενωρίτερα.
Επί πλέον ημέρες (δεύτερη άδεια) που τυχόν θα εγκριθούν, με τους περιορισμούς και τις διευκρινίσεις των περιπτώσεων 2.4 & 3.9, προς διευκόλυνση της ΕΚΠ αλλά και των ιδίων των κυνηγών, καλό θα είναι να προκαθορίζονται επακριβώς. Αν αυτό είναι αδύνατο, αυτές θα καθορίζονται με επικοινωνία (τηλέφωνο ή fax) με τους υπεύθυνους της ΕΚΠ., αλλά μία εβδομάδα ενωρίτερα.
3.8. Για την έκδοση δεύτερης ειδικής αδείας απαιτείται νέα αίτηση συνοδευομένη με την αρχική ειδική άδεια, που θα προσκομίζει ο κυνηγός ή θα αποστέλλει με FAX, καθώς και καταβολή του καθορισμένου τιμήματος.
3.9. Κατά την έκδοση των ειδικών αδειών και την καταχώριση της μέρας κυνηγίου στην ΕΚΠ, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός εισόδων του κυνηγού (με προτίμηση αυτών που έχουν πραγματοποιήσει λιγότερες εισόδους).
3.10. Η σειρά προτεραιότητας αφορά ολόκληρη την ΕΚΠ και όχι κάθε τομέα χωριστά.
3.11. Ο κυνηγός που τήρησε τη διαδικασία του παραπάνω άρθρου, αποκτάει δικαίωμα κυνηγίου στην ΕΚΠ Παρνασσίδας, παίρνει σειρά προτεραιότητας και η αίτησή του καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο του Δασαρχείου Άμφισσας.
Άρθρο 4ο
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
4.1. Για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργικότητα, η ΕΚΠ Παρνασσίδας χωρίζεται σε 36 τομείς, οι οποίοι, σε γενικές γραμμές, παρουσιάζουν και διαφορετικό κυνηγετικό ενδιαφέρον.
4.2. Για την προστασία των χώρων αναπαραγωγής του θηράματος, για την συνεχή αύξησή του και εμπλουτισμό της ΕΚΠ, απαγορεύεται το κυνήγι, στους τομείς Β1, Δ4 και Δ5, οι οποίοι θα λειτουργούν ως καταφύγια θηραμάτων. Ειδικά στους τομείς Δ4 & Δ5, για λόγους ακτινοβόλησης των θηραμάτων αγριόχοιρου ή ζαρκαδιού, προς την υπόλοιπη ΕΚΠ, είναι δυνατόν να επιτρέπεται το κυνήγι αυτών των θηραμάτων για μία (1) ημέρα ανά 15θημερο στον καθένα, με απόφαση του επόπτη που θα αποκλείει πολλαπλή είσοδο σ΄ αυτούς των ιδίων κυνηγών. Επίσης, απαγορεύεται το κυνήγι στα όρια της ΕΚΠ και σε ζώνη πλάτους 200 μέτρων μέσα απ’ αυτά.
4.3. Το κυνήγι μπορεί να διεξάγεται από ομάδες κυνηγών. Κάθε ομάδα κυνηγών μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι έξι (6) άτομα, με εξαίρεση το κυνήγι του αγριόχοιρου και ζαρκαδιού, που οι ομάδες επιβάλλεται να περιλαμβάνουν από πέντε (5) μέχρι δέκα (10) άτομα.
4.4. Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του κυνηγίου αγριόχοιρου, ζαρκαδιού, και ελαφιού, οι υπεύθυνοι της ΕΚΠ, μπορούν να συγκροτούν σε ομάδες τους μεμονωμένους κυνηγούς (ντόπιους ή μη) ή να εντάσσουν μεμονωμένους κυνηγούς σε άλλη ομάδα, εφ’ όσον γίνονται δεκτοί.
4.5. Οι ομάδες κυνηγών, για το κυνήγι αγριόχοιρου και ζαρκαδιού, συγκροτούνται σε έντυπη κατάσταση (δίδεται από τα όργανα της ΕΚΠ), από κυνηγό που αναλαμβάνει ως ομαδάρχης. Η κατάσταση υπογράφεται απ’ αυτόν, θεωρείται από τον Επόπτη ή τους βοηθούς του και παραδίδεται στον αρμόδιο δασοφύλακα ή φύλακα της ΕΚΠ, μαζί με τις άδειες, το πρωί της μέρας του κυνηγίου. Για την αναγραφή και άλλων κυνηγών στην κατάσταση και μέχρι δέκα (10), απαιτείται η προσκόμιση της κατάστασης στα παραπάνω υπεύθυνα όργανα της ΕΚΠ (Επόπτη ή βοηθό επόπτη).
4.6. Απαγορεύεται η απομάκρυνση κυνηγών από την ομάδα, κατά τη διάρκεια του κυνηγίου.
4.7. Οι βοηθοί κυνηγίου χωρίς όπλο, πρέπει να έχουν εφοδιαστεί και αυτοί με ειδική άδεια κυνηγίου. Παρατηρητές κυνηγίου (φωτογράφοι κ.λπ.), δεν χρειάζεται να εφοδιαστούν με ειδική άδεια αλλά παραμένουν κοντά στο φύλακα του τομέα και δεν συμμετέχουν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στο κυνήγι.
4.8. Ο αριθμός των κυνηγών, για κάθε μέρα κυνηγίου, ο τόπος κυνηγίου, ο αριθμός των ομάδων κατά τομέα και άλλες λεπτομέρειες, καθορίζονται από τον Επόπτη της ΕΚΠ ή, σε περίπτωση απουσίας του, από τον υπεύθυνο βοηθό του.
4.9. Ο κυνηγός ή η ομάδα κυνηγών, κατά τη διάρκεια του κυνηγίου, πρέπει απαραίτητα να εποπτεύεται από όργανο της ΕΚΠ. Κάθε δασοφύλακας, φύλακας ή οδηγός κυνηγών, με διακριτικότητα και χωρίς να δυσχεραίνει το κυνήγι, θα συνοδεύει αριθμό κυνηγών τόσων, ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος.
4.10. Κατά τη διάρκεια κυνηγίου, οι κυνηγοί, βοηθοί κυνηγίου και παρατηρητές υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.
Άρθρο 5ο
ΜΕΣΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ (ΟΠΛΑ-ΣΚΥΛΙΑ)
5.1. Ο κυνηγός έχει δικαίωμα να φέρει μαζί του ένα κυνηγετικό όπλο (μονόκαννο, δίκαννο). Χρήση επαναληπτικού όπλου (καραμπίνας) επιτρέπεται, εφόσον μπορεί να δεχτεί γέμισμα με τρία (3), το πολύ, φυσίγγια. Για όλα τα όπλα πρέπει να υπάρχουν άδειες κατοχής αυτών.
5.2. Για το κυνήγι του ζαρκαδιού και του ελαφιού, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο μονόβολα φυσίγγια. Τα εννεάβολλα ή οποιαδήποτε άλλα φυσίγγια, απαγορεύονται.
5.3. Βοηθητικά μέσα όπως ασύρματοι, διόπτρες, μιμητές φωνών κ.λπ. απαγορεύονται παντελώς. Κινητά τηλέφωνα και κάθε είδους οχήματα απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται ως βοηθητικά μέσα κυνηγίου.
5.4. Ο μεμονωμένος κυνηγός μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι δύο υγιή σκυλιά, τα οποία θα υπακούουν απόλυτα στο πρόσταγμά του. Ομάδα με τρεις (3) κυνηγούς, μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι τρία (3) σκυλιά.
5.5. Ομάδα μεγαλύτερη των τριών (3) κυνηγών, μπορεί να χρησιμοποιήσει τόσα σκυλιά, όσα είναι και τα άτομα της ομάδας, σε καμία όμως περίπτωση, περισσότερα από πέντε (5) σκυλιά.
5.6. Οι ιδιοκτήτες των κυνηγετικών σκύλων που εισέρχονται στην ΕΚΠ πρέπει να είναι εφοδιασμένοι, με το ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του σκύλου ή το διαβατήριο του σκύλου όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 του Ν. 4039/2012 Περί «Δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», ενώ τα κυνηγετικά σκυλιά κατά τη διάρκεια του κυνηγιού θα πρέπει να φέρουν περιλαίμιο με μεταλλικό έλασμα, στο οποίο θα αναγράφεται ο ιδιοκτήτης και το τηλέφωνό του.
Κυνηγετικό σκυλί που δεν έχει εμβολιασθεί για τη λύσσα και δεν έχει σημανθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με την παρ 1α του Ν. 4039/2012, δεν επιτρέπεται να εισέρχεται εντός της Ε.Κ.Π. Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός θα πρέπει να έχει καταγραφεί από κτηνίατρο στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου συντροφιάς όπως και ο αριθμός της σήμανσης (χειρόγραφα ή με ετικέτα ταυτοποίησης).
Άρθρο 6ο
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
6.1. Ο κυνηγός, παίρνοντας την ειδική άδεια από το Δασαρχείο Άμφισσας, ενημερώνεται από τους υπεύθυνους της ΕΚΠ για τον τόπο και τον τομέα στον οποίο θα κυνηγήσει, τον τόπο εκκίνησης (συγκέντρωσης), την ημερομηνία, την ώρα, την είσοδο και την έξοδο από τον τομέα καθώς και για κάθε άλλη λεπτομέρεια, σχετική με το κυνήγι σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα κυνηγίου. Ο Επόπτης, κατά την απόλυτη κρίση του, δύναται να καθορίζει τους τομείς στους οποίους θα ασκηθεί η θήρα τη συγκεκριμένη ημέρα κυνηγίου, τον αριθμό των κυνηγών ανά τομέα και τους τόπους συγκέντρωσης των κυνηγών.
6.2. Οι κυνηγοί παρουσιάζονται, κατά την αναγραφόμενη στην ειδική άδεια ημέρα και ώρα, στον αρμόδιο δασοφύλακα ή φύλακα της ΕΚΠ, ο οποίος θα φροντίσει για να οδηγηθούν στον τομέα και στην ειδικότερη περιοχή που έχει καθοριστεί να κυνηγήσουν. Ο χώρος εκκίνησης (συγκέντρωσης), ή άλλος ασφαλής μη εμποδίζων το κυνήγι πλησιέστερος χώρος, καθοριζόμενος από τα όργανα της ΕΚΠ, αποτελεί και χώρο στάθμευσης των οχημάτων των κυνηγών, απαγορευομένης της μετακίνησης με αυτοκίνητο, μέσα στον τομέα, κατά τη διάρκεια του κυνηγίου.
6.3. Η αλλαγή του τομέα ή της ειδικότερης περιοχής κυνηγίου που έχει καθοριστεί, απαγορεύεται να γίνει από τους κυνηγούς, χωρίς την έγκριση των οργάνων της ΕΚΠ. Κάθε τυχόν αλλαγή, θα γίνεται ενωρίς το πρωί, πριν την έναρξη του κυνηγίου.
6.4. Ο κυνηγός, παρουσιαζόμενος στον τόπο εκκίνησης, παραδίδει στον αρμόδιο δασοφύλακα ή φύλακα της ΕΚΠ την κοινή και την ειδική άδεια κυνηγίου, για έλεγχο. Η ειδική άδεια του παραδίδεται, μετά τον έλεγχο και τη φέρει μαζί του κατά τη διάρκεια του κυνηγίου, ενώ η κοινή άδεια κρατείται από το όργανο και παραλαμβάνεται αυτοπροσώπως από τον κυνηγό, μετά τη λήξη του κυνηγίου. Σε κυνηγούς που δεν θα έχουν μαζί τους και τις δύο άδειες, δεν θα επιτρέπεται να κυνηγήσουν.
6.5. Κυνηγός που δεν θα παρουσιαστεί για κυνήγι τη μέρα που του έχει οριστεί, δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει την άδεια αυτής της μέρας, για άλλη είσοδο που θα ζητήσει, εκτός αν το συμβάν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή σε κακές καιρικές συνθήκες, πράγμα που βεβαιώνεται από τα όργανα της ΕΚΠ.
6.6. Όλοι οι κυνηγοί πρέπει να γνωρίζουν τις διατάξεις του προγράμματος κυνηγίου της ΕΚΠ Παρνασσίδας και τα θηράματα της περιοχής, υποχρεούνται δε να κυνηγήσουν, κατ’ αρχήν, μόνον τα θηράματα που έχουν δηλώσει και τους έχουν εγκριθεί, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του επιτρεπόμενου αριθμού, που ορίζουν οι διατάξεις του προγράμματος.
Κατά το κυνήγι αγριόχοιρου ή ζαρκαδιού είναι δυνατή και η περιστασιακή θήρευση λαγού και αντιστρόφως, εφόσον όμως κατά το κυνήγι ζαρκαδιού και ελαφιού, η θήρευση γίνει με μονόβολα φυσίγγια.
6.7. Το κυνήγι αρχίζει μία (1) ώρα μετά την ανατολή του ηλίου και τελειώνει στις 14.00 το μεσημέρι. Τις απογευματινές ώρες γενικά δεν γίνεται κυνήγι. Στις περιπτώσεις που ο χώρος κυνηγίου είναι απομακρυσμένος, δύναται ο Επόπτης της ΕΚΠ να ορίσει χρόνο εκκίνησης προ της 7ης ώρας πρωινής, το κυνήγι όμως θα αρχίσει, οπωσδήποτε, μία ώρα μετά την ανατολή του ηλίου. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να καθοριστεί, από τους υπεύθυνους της ΕΚΠ, ώρα λήξης του κυνηγίου πριν τις 14.00 μμ, για να υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος προσέλευσης των κυνηγών στο χώρο συγκέντρωσης. Πάντως, μέχρι τη στιγμή της έναρξης του κυνηγίου, τα όπλα θα είναι λυμένα ή εντός θήκης, άδεια από φυσίγγια.
6.8.Σε περίπτωση που κάποιος κυνηγός χάσει ή αδυνατεί να συγκεντρώσει τα σκυλιά του, μπορεί, με άδεια του αρμόδιου δασοφύλακα, να παραμείνει στην ΕΚΠ για δύο επί πλέον ώρες, χωρίς να φέρει μαζί του κυνηγετικό όπλο. Αν για την αναζήτηση χρησιμοποιείται αυτοκίνητο, τα όπλα, μέσα σ’ αυτό, θα είναι λυμένα και μέσα σε θήκη.
Άρθρο 7ο
ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
7.1. Μετά το πέρας του κυνηγίου, ο κυνηγός, προσέρχεται στον καθορισμένο τόπο και δηλώνει τα θηρευθέντα θηράματα. Ο δασοφύλακας ή το εντεταλμένο όργανο της ΕΚΠ, εισπράττει, από τον κυνηγό, το αντίστοιχο τίμημα εκδίδοντας αμέσως απόδειξη πληρωμής. Το πρωτότυπο της απόδειξης που δίδεται στον κυνηγό, αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό προέλευσης και κατοχής, για την περαιτέρω μεταφορά των θηραμάτων.
Σημειωτέον πως για τα νόμιμα, εντός της ΕΚΠ, θηρευθέντα θηράματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επιτρέπεται ελεύθερα η αγοραπωλησία.
7.2. Η οικονομική τακτοποίηση γίνεται για κάθε κυνηγό χωριστά. Η ομάδα κυνηγών, έχει το δικαίωμα να κατανέμει, μεταξύ των μελών της και μέχρι του ανώτατου επιτρεπομένου ορίου, τα θηρευθέντα θηράματα, με ευθύνη του ομαδάρχη της.
7.3. Όταν η ομάδα αποτελείται από κυνηγούς με διαφορετικής κατηγορίας ειδική άδεια κυνηγίου, οι τιμές όλων των θηρευθέντων θηραμάτων, καθορίζονται στην ανώτατη τιμή που ισχύει, για κάθε είδος θηράματος και για τους συγκεκριμένους κυνηγούς-μέλη της ομάδας.
7.4. Ο κυνηγός που τραυματίζει θήραμα, κατά την απόλυτη κρίση του οργάνου που τον συνοδεύει και δεν το συλλαμβάνει, υποχρεούται στην καταβολή του μισού της προβλεπόμενης αξίας του.
7.5. Για τα μεγάλα τριχωτά θηράματα, οι κυνηγοί που επιθυμούν να αποκομίσουν μόνον τα τρόπαια, καταβάλλουν το ήμισυ της αξίας του θηράματος, το δε θήραμα παραμένει υπέρ της ΕΚΠ και διατίθεται με πλειστηριασμό.
7.6. Για την διεξαγωγή έρευνας των τροφικών συνηθειών των θηραματικών ειδών εντός της ΕΚΠ είναι υποχρεωτική για τους κυνηγούς η αφαίρεση και παράδοση στα όργανα της ΕΚΠ τμημάτων του πεπτικού συστήματος (προλόβου, στομάχου και εντέρων) των θηρευθέντων θηραμάτων, σε περίπτωση που ζητηθεί από τους υπεύθυνους της ΕΚΠ.
Άρθρο 8ο
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
8.1. Η κυνηγετική περίοδος, θα αρχίσει στις 11 Οκτωβρίου 2013 και τελειώνει στις 20 Ιανουαρίου 2014, για τα επιτρεπόμενα θηράματα του πίνακα 8.2.
8.2. Αναλυτικά, η περίοδος κυνηγίου, για κάθε είδος επιτρεπομένου θηράματος, έχει ως εξής:
α/α Είδος Θηράματος Έναρξη Λήξη
1
2
3
4
5 Λαγός
Αγριόχοιρος
Ζαρκάδι
Αλεπού
Κουνάβι 11-10-2013
11-10-2013
11-10-2013
11-10-2013
11-10-2013 10-1-2014
20-1-2014
20-1-2014
20-1-2014
20-1-2014

8.3. Το κυνήγι στην ΕΚΠ θα γίνεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8.4. Επίσης η ΕΚΠ δεν θα λειτουργήσει όλες τις επίσημες αργίες.
8.5. Όλα τα επιτρεπόμενα θηράματα, θα κυνηγιούνται όλες τις μέρες λειτουργίας της ΕΚΠ. Όμως για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της ΕΚΠ, είναι δυνατόν ο επόπτης να περιορίζει το κυνήγι κάποιου θηράματος σε ορισμένες μόνον ημέρες και τομείς.
8.6. Τις μέρες που το έδαφος καλύπτεται παντελώς με χιόνι, δεν γίνεται κυνήγι στην ΕΚΠ. Αν το χιόνι καλύπτει μόνο ορισμένους τομείς της ΕΚΠ, το κυνήγι απαγορεύεται στους τομείς αυτούς, σύμφωνα με την απόλυτη κρίση του Επόπτη.
Άρθρο 9ο
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ - ΤΙΜΕΣ
9.1. Τα επιτρεπόμενα για κυνήγι θηράματα και η τιμή μονάδας, για κάθε ένα απ’ αυτά, καθορίζονται όπως στον παρακάτω πίνακα:
α/α Είδος Θηράματος Τιμή μονάδας σε Ευρώ
Κυνηγοί
που
κατοικούν
μέσα στην
ΕΚΠ Λοιποί
Μόνιμοι
κάτοικοι
Νομού
Φωκίδας Λοιποί
Έλληνες &
Υπήκοοι
Χωρών Ε Ε Λοιποί
αλλοδαποί
κυνηγοί
1
2
3
4
5
Λαγός
Αγριόχοιρος
Ζαρκάδι
Αλεπού
Κουνάβι
17,61
102,78
102,78
0
0 20,56
132,08
132,08
0
0 26,44
176,11
176,11
0
0 46,99
293,47
352,18
0
0

Σημ. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 13%
9.2. Το κυνήγι των ειδών, που δεν αναφέρονται παραπάνω, απαγορεύεται.
Άρθρο 10ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ
10.1. Ο αριθμός των θηραμάτων, κατά είδος και αριθμό, που μπορούν να θηρευτούν στην ΕΚΠ Παρνασσίδας, κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο, καθορίζεται όπως στον παρακάτω πίνακα:
α/α Είδος Θηράματος Συνολικά Ανώτατος Αριθμός Για κάθε
μέρα
Κυνηγίου κατ’ άτομο Για όλη την κυνηγ.
Περίοδο κατ’ άτομο Κατά ομάδα για κάθε μέρα κυνηγ.
1
2
3
4
5 Λαγός
Αγριόχοιρος
Ζαρκάδι
Αλεπού
Κουνάβι 50
70
30
Απεριόριστος 1
1
1 5
2
1 Όσα τα άτομα
2
2

10.2. Κάθε κυνηγός, για να αποφύγει τον κίνδυνο πιθανής δίωξης, υποχρεούται να ενημερώνεται από τα όργανα της ΕΚΠ, ποια θηράματα απαγορεύεται, κατά το χρόνο εκείνο, να κυνηγήσει ή ποιών θηραμάτων ο αριθμός συμπληρώθηκε, για την παρούσα κυνηγετική περίοδο.
10.3. Ο ανώτατος αριθμός, κατά είδος, των παραπάνω θηραμάτων, δύναται να μεταβληθεί, οποτεδήποτε και να αυξομειωθεί στο σύνολό του, σε ποσοστό μέχρι 30%, ανάλογα με τις δυνατότητες της ΕΚΠ, με απόφαση του Δασάρχη Άμφισσας, ύστερα από εισήγηση του Επόπτη.
10.4. Κάθε κυνηγός, δικαιούται να κυνηγήσει αγριόχοιρο, λαγό και ζαρκάδι μέχρι δέκα (10) μέρες, για καθένα απ’ αυτά τα θηράματα και για όλη την κυνηγετική περίοδο, με τη δυνατότητα αυξομείωσης του αριθμού αυτού, από τον Επόπτη, ανάλογα με τον αριθμό των θηραμάτων που έχουν ήδη θηρευτεί. Ο περιορισμός αυτός των δέκα (10) ημερών, δεν ισχύει για τους ντόπιους κυνηγούς, εφ’ όσον δεν υπερβαίνουν τον αριθμό θηραμάτων της περίπτωσης (10.1).
10.5. Ο μεμονωμένος κυνηγός, σε κάθε είσοδό του στην ΕΚΠ, δεν επιτρέπεται να θηρεύσει κανένα θήραμα, πέραν του αριθμού που καθορίζεται στον πιο πάνω πίνακα 10.1. Η μη τήρηση αυτής της διάταξης αποτελεί παράβαση θήρας και επισύρει τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο (11.2).
10.6. Ομάδα κυνηγών λαγού που εκ λάθους (ασυνεννοησίας) θηρεύσει μέχρι και δύο λαγούς περισσότερους από τον επιτρεπόμενο αριθμό του πίνακα (10.1), θα καταβάλλει γι’ αυτούς τους επί πλέον λαγούς, το διπλάσιο της αξίας που ισχύει για τους επιτρεπόμενους (π.χ. ομάδα τριών ντόπιων κυνηγών, που θα κτυπήσουν πέντε λαγούς), θα καταβάλλει από 17,61 € για καθέναν από τους τρεις πρώτους και από 35,24 € για καθέναν από τους υπόλοιπους δύο.
Αν η ως άνω ομάδα, θηρεύσει περισσότερους από δύο επιπλέον λαγούς, αυτό θεωρείται πλέον παράνομη θήρα και επισύρει τις αντίστοιχες ποινές του άρθρου (11.2).
10.7. Ομάδα κυνηγών αγριόχοιρου, ζαρκαδιού, σύμφωνα με τον πίνακα (10.1), επιτρέπεται για παράδειγμα να θηρεύσει, σε κάθε ημερήσια έξοδο, μέχρι δύο (2) αγριόχοιρους ή μέχρι δύο (2) ζαρκάδια ή μέχρι έναν (1) αγριόχοιρο και ένα (1) ζαρκάδι κ.λπ., δηλαδή πάντοτε μέχρι δύο (2) συνολικά θηράματα.
Αν η ως άνω ομάδα θηρεύσει μέχρι δύο (2) από τα παραπάνω θηράματα, περισσότερα από τα επιτρεπόμενα, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως λάθος και η ομάδα απλά θα καταβάλλει γι’ αυτά τα επιπλέον θηράματα, το διπλάσιο της αξίας, που ισχύει για τα επιτρεπόμενα. Αν όμως η ως άνω ομάδα, σε μία ημερήσια έξοδο, θηρεύσει περισσότερα από αυτά τα δύο επιπλέον θηράματα, η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα και επισύρει τις αντίστοιχες ποινές του άρθρου (11.2)
10.8. Σύμφωνα με την παράγραφο (6.6), είναι δυνατή και η θήρευση θηράματος που δεν δηλώθηκε. Σ’ αυτή την περίπτωση, είναι δυνατή η θήρευση ενός (1) λαγού ή αγριόχοιρου, ζαρκαδιού που δεν έχει δηλωθεί για κυνήγι στην ειδική άδεια, αλλά με καταβολή, επιπλέον του κανονικού τιμήματος, χρηματικού ποσού, ως εξής:
- Για λαγό, 4,59 € ή 5,09 € μαζί με το Φ.Π.Α.
- Για αγριόχοιρο, ζαρκάδι 30,27 € ή 33,60 € μαζί με το Φ.Π.Α.
Αν όμως θηρευτούν περισσότερα του ενός (1), μη δηλωθέντα θηράματα, τότε η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα και επισύρει για τον μεμονωμένο κυνηγό ή για την ομάδα, τις αντίστοιχες ποινές του άρθρου (12.2).
10.9. Το κυνήγι της αλεπούς και του κουναβιού, επιτρέπεται ελεύθερα σε οποιοδήποτε αριθμό και η, τυχόν επιθυμούμενη, αποκόμισή τους από την ΕΚΠ γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση των κυνηγών.
Άρθρο 11ο
ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ (Α.Κ.Ι.)
ΣΚΥΛΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
Επιτρέπεται η διεξαγωγή Αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων (ΑΚΙ) σκύλων δεικτών, εντός της Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
11.1. Διοργανωτές των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών μπορούν να είναι μόνο εθνικοί όμιλοι φυλών ή κυνοφιλικοί όμιλοι τοπικού χαρακτήρα που έχουν αναγνωριστεί ως σωματεία από τα αντίστοιχα Πρωτοδικεία της χώρας και τελούν υπό την αιγίδα (είναι μέλη) του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.)
Οι Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών διεξάγονται σε περιοχές οι οποίες καθορίζονται από τον Επόπτη της Ε.Κ.Π.
11.2. Οι Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών διεξάγονται κατά την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου της Ε.Κ.Π., και εφόσον δεν επηρεάζεται η διεξαγωγή του κυνηγίου σ" αυτήν.
11.3. Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών διεξάγονται για τα παρακάτω είδη:
α. Εκτρεφόμενα θηράματα (Φασιανός - Πέρδικα Τσούκαρ, Ορτύκι)
β. Πεδινή Πέρδικα (εάν διατίθεται)
γ. Μπεκάτσα
11.4. Επιτρέπεται η απελευθέρωση εκτρεφόμενου θηράματος (Φασιανός, Πέρδικα Τσούκαρ, Ορτύκι) στους καθορισμένους χώρους από το ετήσιο πρόγραμμα θήρας της Ε.Κ.Π. Τα εκτρεφόμενα θηράματα ή διατίθενται από την Ε.Κ.Π., εφόσον έχει την δυνατότητα, με τίμημα ίδιο με αυτό που καθορίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα θήρας, ή τα προμηθεύονται οι διοργανωτές Κυνοφιλικοί Όμιλοι από άλλα κρατικά εκτροφεία ή από νομίμως λειτουργούντα ιδιωτικά εκτροφεία θηραμάτων.
11.5. Τα διαγωνιζόμενα σκυλιά πρέπει να πληρούν τους όρους της παρ. 5.7. της παρούσας απόφασης.
11.6. Τα αιτήματα των Κυνοφιλικών οργανώσεων θα υποβάλλονται εγγράφως στο Δασαρχείο Άμφισσας, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την αιτούμενη ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα και ο επόπτης της ΕΚΠ θα πρέπει να απαντήσει, θετικά ή αρνητικά, στο αίτημα, εντός 10 ημερών.
11.7. Εντός του καθορισμένου χώρου διεξαγωγής των αγώνων επιτρέπεται να εισέρχονται μόνο οι κριτές και οι κυναγωγοί που θα συνοδεύουν τα διαγωνιζόμενα σκυλιά. Οι κυναγωγοί μπορούν να φέρουν μόνο πιστόλια αφέσεως αγώνων, που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της κροτοφοβίας των διαγωνιζομένων σκύλων δεικτών.
11.8. Δικαίωμα παρακολούθησης των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών έχουν και μέχρι πέντε (5) εκπρόσωποι του τοπικού Κυνηγετικού Συλλόγου χωρίς την καταβολή τιμήματος.
11.9. Το τίμημα για τους συμμετέχοντες κυναγωγούς ορίζεται σε 10,00 ευρώ και για το κάθε διαγωνιζόμενο σκυλί σε 5,00 ευρώ.
11.10. Η διεξαγωγή των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών πραγματοποιείται παρουσία οργάνων της Ε.Κ.Π., που εποπτεύουν την όλη διαδικασία.
11.11. Ως χώροι διεξαγωγής των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών, καθορίζονται όλοι οι τομείς της ΕΚΠ, πλην των Α1, Β1, Δ4 και Δ5.
11.12. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, που απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή αυτής της δραστηριότητας, καθορίζεται από τον Επόπτη της Ε.Κ.Π.
11.13. Δύο μήνες μετά την τέλεση των Α.Κ.Ι., οι διοργανωτές υποχρεούνται να υποβάλλουν στην δασική αρχή της Ε.Κ.Π. έκθεση με τα αποτελέσματα των πληθυσμιακών μετρήσεων των ειδών της άγριας πανίδας. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης, δεν θα ικανοποιείται νέο αίτημα του διοργανωτή.
11.14. Κάθε δαπάνη, σχετική με την οργάνωση και την διεξαγωγή των αγώνων, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους διοργανωτές.
Άρθρο 12ο
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ - ΠΟΙΝΕΣ
12.1. Κυνηγοί που δεν εφαρμόζουν το πρόγραμμα κυνηγίου της ΕΚΠ Παρνασσίδας και δεν συμμορφώνονται με τις εντολές και τις υποδείξεις των οργάνων της, θα στερούνται του κυνηγίου, μέχρι δέκα (10) κυνηγετικές μέρες, μετά από πρόταση του Επόπτη της ΕΚΠ και απόφαση του Δασάρχη Άμφισσας. Σε περίπτωση υποτροπής, θα κατάσχονται οι άδειες κυνηγίου (Κοινή και Ειδική) και το κυνηγετικό όπλο και, οι κυνηγοί, θα διώκονται ποινικά για παράβαση της ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου, κατά το άρθρ.287 παρ. 18 του Ν.Δ. 86/69.
12.2. Εάν από κυνηγό ή ομάδα κυνηγών, φονευθεί θήραμα του οποίου το κυνήγι απαγορεύεται, κατά το χρόνο εκείνο, η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα. Οι διενεργούντες παράνομη θήρα της περίπτωσης αυτής καθώς και των περιπτώσεων (10.5), (10.6), (10.7) και (10.8), θα διώκονται ποινικά, με τις διατάξεις περί θήρας και για παράβαση ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου (άρθρ.287 παρ.18 Ν.Δ. 86/69), τα θηράματα και μέσα κυνηγίου θα κατάσχονται και, πέραν των άλλων επιπτώσεων, θα στερούνται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο. Τα κατασχεμένα θηράματα θα εκποιούνται, οι δε παραβάτες θα αποκλείονται της δημοπρασίας.
12.3. Σε περίπτωση που από κυνηγό, θανατωθεί θήραμα του οποίου ο αριθμός συμπληρώθηκε για την παρούσα κυνηγετική περίοδο, το θήραμα κατάσχεται και εκποιείται επί τόπου ή εκτός της ΕΚΠ, ο κυνηγός δε, στερείται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
12.4. Σε περίπτωση που κυνηγός, θανατώσει θήραμα και το αποκρύψει, το θήραμα κατάσχεται και εκποιείται επί τόπου ή εκτός της ΕΚΠ, ο κυνηγός δε, διώκεται ποινικά και στερείται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
12.5. Σε περίπτωση που κυνηγός, σε κυνήγι ζαρκαδιού, χρησιμοποιήσει εννεάβολα φυσίγγια (σφαιρίδια) ή οποιαδήποτε άλλα φυσίγγια, πλην των μονόβολων (βλημάτων), το τυχόν θηρευθέν θήραμα κατάσχεται και εκποιείται επί τόπου ή εκτός της ΕΚΠ, ολόκληρη η ομάδα στερείται του κυνηγίου στην ΕΚΠ επί πέντε (5) συνεχείς μέρες και, ο παραβάτης κυνηγός, στερείται της ειδικής άδειας κυνηγίου, για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
12.6. Κυνηγός που πυροβολεί θηράματα, από απόσταση μεγαλύτερη των 40 μέτρων, πέραν των ποινικών του ευθυνών, απομακρύνεται άμεσα από την ΕΚΠ.
12.7. Σε περίπτωση που κυνηγός, θηρεύσει περισσότερα των επιτρεπομένων, για κάθε ημέρα κυνηγίου, θηράματα, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τα άρθρα (10.5), (10.6), (10.7).
12.8. Κυνηγοί, που έχουν απομακρυνθεί από την ομάδα τους, απομακρύνονται από την ΕΚΠ και στερούνται του κυνηγίου, χωρίς καμία άλλη διατύπωση ή αποζημίωση.
Άρθρο 13ο
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
13.1. Με απόφαση του Διευθυντή Δασών Ν. Φωκίδας, ύστερα από εισήγηση του Επόπτη της ΕΚΠ και σύμφωνη γνώμη του Δασάρχη Άμφισσας, είναι δυνατόν:
α. να τροποποιηθεί το παρόν πρόγραμμα κυνηγίου κατά χώρο,
β. να παραταθεί κατά χρόνο, μέχρι ένα μήνα
γ. να διακοπεί το κυνήγι στην ΕΚΠ, για το υπόλοιπο της κυνηγετικής περιόδου
Επίσης, με απόφαση του Δασάρχη Άμφισσας, είναι δυνατόν να διακοπεί το κυνήγι προσωρινά, λόγω χιονοκάλυψης ή άλλης αιτίας, ή να λήξει το κυνήγι για κάποιο θήραμα, του οποίου ο αριθμός, σύμφωνα με τον πίνακα (10.1), συμπληρώθηκε. Επίσης να μην πραγματοποιείται κάποιες ημέρες δια λόγους αναγόμενους στις λειτουργικές δυνατότητες της Υπηρεσίας.
13.2. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, απαγορευτεί το κυνήγι στην ΕΚΠ και υπάρχει κυνηγός με ειδική άδεια και καθορισμένες ημέρες κυνηγίου που, λόγω της απαγόρευσης, δεν έχει το χρόνο για να κυνηγήσει, έστω και μία φορά, η Υπηρεσία υποχρεούται να του επιστρέψει το χρηματικό ποσό που κατέβαλε, για την έκδοση της ειδικής άδειας.
13.3. Τα όργανα της ΕΚΠ θα φροντίζουν τα μέγιστα για τη σωστή ενημέρωση και τη λήψη των αναγκαίων, κατά τη γνώμη τους, μέτρων για την ασφάλεια των Κυνηγών. Η ασφάλεια όμως αυτή, δεν παύει να είναι ευθύνη των ίδιων των κυνηγών και, για το λόγο αυτό, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο χειρισμό των όπλων, στο ασφαλές βάδισμα στις ορεινές περιοχές και στην ασφαλή αναγνώριση του θηράματος που θα πυροβολήσουν. Έτσι, θα αποφευχθούν τα οποιαδήποτε ατυχήματα, που μπορούν να μετατρέψουν ένα δημοφιλές σπορ, σε αιτία τραγωδίας.
13.4. Επισκέπτες της ΕΚΠ δεν καταβάλλουν τέλη εισόδου, οφείλουν όμως να προστατεύουν τα θηράματα και να μην διαταράσσουν την ησυχία τους. Ακόμη, πρέπει να προσέχουν για την ασφάλειά τους και την πρόληψη ατυχήματος, πράγμα που αποτελεί φροντίδα και ευθύνη τους.
13.5. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν πρόγραμμα, το οποίο υπέχει θέση ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου, ισχύουν οι γενικές «περί Θήρας» διατάξεις.
13.6. Το ημερήσιο πρόγραμμα προσαρμόζεται ανάλογα με το διαθέσιμο προσωπικό κατά την απόλυτη κρίση του Επόπτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άμφισσα, 25 Σεπτεμβρίου 2013
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δ/ντής Δασών Ν. Φωκίδας
ΔΗΜΟΣ ΤΣΕΛΛΟΣ