Ρυθμίσεις Θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού

ΦΕΚ Β 15 - 11.01.2012


Αριθμ. 165205/20
(2)
Ρυθμίσεις Θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό
Πάρκο Αμβρακικού.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ 86/69 «περί δασικού κώδικα» (άρθρα 251, 258, 259 και 261), του Ν.Δ 996/71 (άρθρο 11), του Ν. 177/75 (άρθρα 7 και 8), του Ν. 2637/98 (άρθρα 57, 58 και 59) και της 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/18.12.85) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/τ.Β/31-12-96), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β/4-2-98), 87578/703/6-3-2007(ΦΕΚ 581/Β/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
2. Το άρθρο 255 του Ν.Δ. 86/69, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57, παρ. 4 του Ν.2637/98.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 303/Α/24.12.2003).
4. Τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» όπως κυρώθηκε με το Ν. 1335/83 (ΦΕΚ 32/Α/13-3-83).
5. Τη Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβιοτόπων», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 191/1974 (ΦΕΚ 350/Α/ 29-11-74).
6. Τη Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2719/99 (ΦΕΚ 106/Α/26-5-99).
7. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» καθώς και όλες τις μετέπειτα σχετικές τροποποιήσεις της.
8. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».
9. Τις 399/93, 540/93, 641/93, 1174/94, 1592/98, 590/98, 2580/00, 1047/01 και 2603/03 αποφάσεις του ΣτΕ και ειδικότερα την 1342/1992 απόφαση του ΣτΕ.
10. Το Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».
11. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
12. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/ 10-9-92).
13. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
14. Tις διατάξεις του Π.Δ. 110/2011 “Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (ΦΕΚ 243/Α΄/2011), και της απόφασης του Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009 “Αλλαγή τίτλου Υπουργείων” (ΦΕΚ Β΄ 2234).
15. Την αριθ. 23111/18-6-2010 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 855/Β/18-6-2010) Συγκρότηση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Δασών».
16. Την Υ.Α. 52196/29-11-2010 (ΦΕΚ 1921/Β/2010) «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ΠΕΚΑ» στους Γεν. Γραμματείς καθώς και στους Προϊσταμένους των Γεν. Δ/νσεων, Δνσεων και Τμημάτων του ΥΠΕΚΑ», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΥΑ 34422/29-7-2011 (ΦΕΚ 1731/Β/2011).
17. Την κοινή υπουργική απόφαση 11989/2008 (ΦΕΚ 123/Δ/21-3-2008) «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του Αμβρακικού κόλπου ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών».
18. Το 160870/1536/21-6-2011 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ
19. Το αριθμ. 11/258/31-8-2011 έγγραφο 8 περιβαλλοντικών οργανώσεων.
20. Η 964/19-9-2011 εισήγηση/πρόταση του Φ.Δ.Υ.Α.
21. Το από 28/11//2011 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε την θήρα όλων των θηραμάτων στην έκταση των ζωνών Α και Α1 του Εθνικού Υγροτοπικού Πάρκου Αμβρακικού, έτσι όπως αυτές οριοθετούνται στην κοινή υπουργική απόφαση 11989/2008 (17 σχετ), αλλά μόνο στο τμήμα που ανήκει στα διοικητικά όρια των νομών Άρτας και Πρέβεζας, δηλαδή στο τμήμα που έχει θεσμοθετηθεί ως Υγροβιότοπος Ραμσάρ. Η απαγόρευση ισχύει για ένα έτος από την δημοσίευση της παρούσης.
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Σχόλια   

# Πολίτης 16-02-2012 23:03
Μπράβο τους που τα κατάφεραν και εξασφάλισαν και την υπογραφή του ΥΠΕΚΑ! Σπουδαία η «νομική» καινοτομία και σε αυτή την απαγόρευση του Αμβρακικού.
Και μετά θα έρχονται και πάλι να παραπονιούνται (οι υπεύθυνοι του Φορέα και οι Περιβαλλοντικές ΜΚΟ) ότι δεν γίνεται αποτελεσματική φύλαξη της περιοχής.
Το παράδειγμα της φετινής (ιδιαίτερης ομολογουμένως) απαγόρευσης στον Αμβαρικό αποδεικνύει περίτρανα ότι οι διοικητές των Φορέων κάνουν ότι μπορούν να διατηρήσουν αυτό το ιδιαίτερο, «αυτοδιοίκητο» των Φορέων, παρότι ξέρουν πολύ ότι θεσμικά, νομικά και πρακτικά, έτσι όπως γίνεται δεν αποδίδει.
Κάποιοι από τους λόγους των προβλημάτων των Φορέων Διαχείρισης αναφέρονται στο κείμενο:
ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΣ Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Ιανουάριος 2012)

www.nomosphysis.org.gr/.../
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Κυνηγετικές σελίδες 17-02-2012 09:38
Πολίτη ας μη ξεχνάμε πως οι γνωστές 10 περιβαλλοντικές οργανώσεις είναι πολύτιμες για τον (εκάστοτε) ΥΠΕΚΑ. Νομιμοποιούν τις ΑΠΕ εντός Natura, τις ΠΟΤΑ κλπ. Άσε που καθαρίζουν και την Ελλάδα μαζί με το ΣΚΑΪ... :-x
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Πολίτης 09-03-2012 16:08
Για την απόφαση εκδόθηκε και μια ανακοίνωση από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Άρτας:

"Οι πολέμιοι του κυνηγίου «τα κατάφεραν» και μια ανάσα πριν τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2011-12 «πέτυχαν» την απαγόρευση κυνηγίου στον Αμβρακικό... ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!! !!!! Συγκεκριμένα «ο στόχος τους επιτεύχθηκε» με την αριθ. 165205/20(ΦΕΚ αρ. φύλλου 15/11-1-2012) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιώργου Παπακωσταντίνου...."

www.ksartas.gr/.../
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή