Άδεια ερευνών για την Νανόχηνα -εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η έγκριση του αιτήματος της Ορνιθολογικής για εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος θερμικών και συμβατικών καμερών στην Κερκίνη και τον Έβρο.

Αντιγράφουμε από την απόφαση του ΥΠΕΚΑ:

Εγκρίνουμε

Α. Την εγκατάσταση και λειτουργία 2 κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Δέλτα 'Εβρου και στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Λ. Κερκίνης, με σκοπό την παρακολούθηση των βιολογικών -οικολογικών παραμέτρων και της συμπεριφοράς του πληθυσμού της Νανόχηνας (Anser erythropus) που διαχειμάζει στις εν λόγω περιοχές, καθώς και την καταγραφή πιθανών κρουσμάτων λαθροθηρίας σε βάρος αυτού του παγκοσμίως απειλουμένου είδους. Το εν λόγω σύστημα περιλαμβάνει θερμικές και συμβατικές κάμερες η δε θα εγκατάσταση και λειτουργία του θα γίνει από έμπειρο μελετητή και εξειδικευμένο προσωπικό της ΕΟΕ, ενώ τα δεδομένα θα τηρούνται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ν. 3917/2011) . Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα LIFE10/ΝΑΤ/GR/000638, στην υλοποίηση του οποίου συμμετέχει και το ΥΠΕΚΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,                     Αθήνα 15/2/2012
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αρ. Πρωτ.: 166359/285
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &                       ΠΡΟΣ: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π.                                       Β. Ηρακλείου 24,
Δ/ΝΣΗ ΑΙΣΘ. ΔΑΣΩΝ, ΔΡΥΜΩΝ                                    10682 Αθήνα
ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ


ΤΜΗΜΑ Β'

ΚΟΙΝ.: ΠΑ.
Ταχ. Δ/νση : Χαλκοκονδύλη 31 Ταχ. Κωδ. : 101 64 ΑΘΗΝΑ Πληροφ. : Γ. Χανδρινός Τηλέφωνο : 210 2124701 ΡΑΧ.            : 210 5244775

ΘΕΜΑ: Άδεια ερευνών για την Νανόχηνα -εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης ΣΧΕΤ: Η 12/16/27-1-2012 αίτηση σας

Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις του αρθρ. 19 του Ν. 998/79,του Π.Δ. 67/81 «περί προστασίας της Ελληνικής Άγριας Πανίδας και Αυτοφυούς Χλωρίδας» (ΦΕΚ 23/Α/ 30-1-81 και 43/Α/18-2-81), του Ν.2637/98 (ΦΕΚ 200/Α/27-8-98) και του Ν. 3937/ 2011 (ΦΕΚ 60/Β/31-3-2011).
2.  Την ΚΥΑ (ΦΕΚ1289/Β/28-12-98) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας- εναρμόνιση της Κοινοτικής Οδηγίας 92/437ΕΟΚ»
3.  Την ΚΥΑ Η.Π. 37338/1807/Ε103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β/ 6-9-2010 ).
4.  Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214/Α/2009).
5.   Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/2009).
6.  Την αριθμ 2876/2009 (ΦΕΚ 2234/Β/2009) απόφαση του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού σειράς τάξης Υπουργείων».
7.  Την ΥΑ 52196/29-11-2010 (ΦΕΚ 1921/Β/13-12-2010) «περί εξουσιοδότησης υπογραφής με εντολή Υπουργού της Υπουργού ΠΕΚΑ στους Γεν. και Ειδικούς Γραμματείς, καθώς και στους Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσεων, Δ/νσεων και Τμημάτων του ΥΠΕΚΑ».
8. Την οικ. 105067/2901/14-6-04 εγκύκλιο.
9. Την ανωτέρω σχετική επιστολή-αίτηση σας.
10. Το γεγονός ότι η έρευνα σας οφείλει να διεξαχθεί με τρόπο που δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην επιβίωση του είδους.
11. Το γεγονός ότι τα αποτελέσματα της έρευνας σας ενδιαφέρουν άμεσα την υπηρεσία

Εγκρίνουμε

Α. Την εγκατάσταση και λειτουργία 2 κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Δέλτα 'Εβρου και στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Λ. Κερκίνης, με σκοπό την παρακολούθηση των βιολογικών -οικολογικών παραμέτρων και της συμπεριφοράς του πληθυσμού της Νανόχηνας (Anser erythropus) που διαχειμάζει στις εν λόγω περιοχές, καθώς και την καταγραφή πιθανών κρουσμάτων λαθροθηρίας σε βάρος αυτού του παγκοσμίως απειλουμένου είδους. Το εν λόγω σύστημα περιλαμβάνει θερμικές και συμβατικές κάμερες η δε θα εγκατάσταση και λειτουργία του θα γίνει από έμπειρο μελετητή και εξειδικευμένο προσωπικό της ΕΟΕ, ενώ τα δεδομένα θα τηρούνται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( Ν. 3917/2011) . Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα LIFE10/ΝΑΤ/GR/000638, στην υλοποίηση του οποίου συμμετέχει και το ΥΠΕΚΑ.

Β. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 31-12-2014 και είναι ανεξάρτητη από άδειες, πιστοποιητικά κ.α. που τυχόν απαιτούνται από άλλες υπηρεσίες, στρατιωτικές αρχές κ.α.

Γ. Μετά το πέρας των εργασιών σας, παρακαλούμε να μας στείλετε περίληψη των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων της έρευνας σας, καθώς και ένα πλήρες αντίγραφο, μετά την ολοκλήρωση της.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης α/α

Δημήτριος Γερμανός

ΚΟΙΝ:1. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα
2. Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης
3. Δασαρχείο Σιδηροκάστρου
4. Φορέας Διαχείρισης Εθν.Υγροτοπικού Πάρκου Δέλτα Έβρου 68100 Τραϊανούπολη
5. Φορέας Διαχείρισης Εθν. Υγροτοπικού Πάρκου Λ.Κερκίνης 62055 Κάτω Πορόια

Σχόλια   

# Πολίτης 17-02-2012 21:55
Μήπως πρόκειται για κάτι τέτοιο;
www.patrisnews.com/.../
Πάντως τώρα που το σκέφτομαι, το σύστημα παρακολούθησης – πυροπροστασίας που ήταν αγορασμένο και δήθεν εγκατεστημένο στο Βάι, τελικά λειτούργησε ποτέ σωστά, ούτε προστάτεψε το φοινικόδασος από τη φωτιά. Οι άλλες κάμερες παρακολούθησης, για τον έλεγχο και την καταγραφή παραβάσεων των τροχοφόρων και σε κεντρικές αρτηρίες των πόλεων τελευταία, μάλλον σκουριάζουν εγκαταλειμμένες…
Φοβάμαι μήπως λειτουργήσουν ως άλλοθι προστασίας (δηλαδή μη ουσιαστική φύλαξη) και την απαγόρευση εισόδου των πολιτών στην περιοχή εφαρμογής του προγράμματος.
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Πισκουλτζής Θ. 22-02-2012 13:04
Κι αν τελικά λειτουργήσει καλά; και γίνει ουσιαστική φύλαξη; Αυτό το σύστημα στο Κοτύχι καλό φαίνεται. Ξέρει κανείς αν λειτουργεί;
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Πολίτης 22-02-2012 21:18
Σκέψεις, με αφορμή τον προβληματισμό του κ.Πισκουλτζή

Φοβάμαι πως στην Ελλάδα πάντα κάτι συμβαίνει και ενώ κάποια τεχνολογικά θαύματα σε άλλες χώρες δουλεύουν καλά, εδώ, είτε καταγράφουν "επιλεκτικά" μερικά από τα προβλήματα, είτε δεν καταγράφονται όλες οι παραβάσεις, όταν αυτές συμβαίνουν.
Να σημειώσω όμως πως δεν γνωρίζω την περιοχή. Δημοσιεύματα έχω διαβάσει και βάσει αυτών κάνω κάποια σχόλια. Ούτε έχω πάει στο Κοτύχι /Στροφυλιά, ούτε γνωρίζω τις θέσεις ή τον πραγματικό λόγο που έχουν τοποθετηθεί αυτές οι κάμερες.

iliapress.gr/.../...
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Κυνηγετικές σελίδες 27-02-2012 13:02
Καλημέρα,
Με αρκετή καθυστέρηση παραθέτω κι εγώ την ταπεινή μου άποψη.
Το όλο κατασκεύασμα προστασίας του περιβάλλοντος, όπως έχει υλοποιηθεί στην Ελλάδα κυρίως, αλλά όπως ανακαλύπτω και στην ΕΕ, είναι τελείως σαθρό.
Κάποιες περιβαλλοντικές οργανώσεις, στην πλειοψηφία τους πολυεθνικές, έχουν ανακηρυχθεί σε μεγάλους μάγιστρους του ελληνικού περιβάλλοντος για τα αρμόδια υπουργεία. Με αποκορύφωμα τη θητεία Μπιρμίλη προετοιμάζουν, για λογαριασμό των υπουργείων, ένα απίστευτο νομοθετικό χαρτοπόλεμο από νόμους και διατάξεις. Τον ονομάζω χαρτοπόλεμο γιατί, πάγια, δεν υφίσταται καμμία πρόνοια για την εφαρμογή των νομοθετημάτων. Αυτό προκύπτει αβίαστα γιατί στην πλειοψηφία τους όλες οι αποφάσεις καταλήγουν με τον επίλογο "Από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού".
Παράλληλα όλος ο πληθυσμός της υπαίθρου, (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, υλοτόμοι, κυνηγοί, μελισσοκόμοι), αγνοείται επιδεικτικά κατά την λήψη των αποφάσεων.
Ο συνδυασμός των παραπάνω δηλαδή νομοθεσία χωρίς μέρυμνα εφαρμογής και ταυτόχρονα μη αποδοχή από τον πληθυσμό της νομοθεσίας αυτής οδηγεί στον ακόλουθο φαύλο κύκλο:
Νέες περιβαλλοντικές μελέτες (θου Κύριε) από τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ, αυστηρότερη νομοθεσία, μεγαλύτερη απόρριψη απ' τον πληθυσμό, πρόστιμα από την ΕΕ, κοκ.

Ποιός επωφελείται άραγε από αυτόν το φαύλο κύκλο;

Επί του προκείμενου τώρα, δλδ τις κάμερες:
Δεδομένου πως η Ορνιθολογική, δλδ το ελληνικό παράρτημα της πολυεθνικής ΜΚΟ Birdlife International, δεν έχει επιδείξει ούτε ίχνος αντικειμενικότη τας απέναντι στην κυνηγετική δραστηριότητα και επειδή οι πράξεις λαθροθηρίας αποτελούν αντικείμενο της αιτιολόγησής τους, δεν προβλέπω τίποτα το αισιόδοξο για το κυνήγι στον Έβρο, απ' τη χρήση τους.
Τέλος σύμφωνα με συναδέλφους κυνηγούς απ' το Δέλτα:
"Αυτες οι καμερες εδω και μερικα χρονια βρισκονται στη θεση τους.Μια εχει νομιζω στη Σουζη και μια στις αντλιες.Επιπλεο ν καμερες θερμικες εχουν δωσει και στον φορεα διαχειρισης.Τωρ α τι θα κανουν αραγε?Θα προσθεσουν κι αλλες?Θα αντικαταστησουν τις προηγουμενες?Η μηπως για καμια αρπαχτη ψαχνουν παλι???"
e-artemis.gr/.../...
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Κυνηγετικές σελίδες 27-02-2012 13:32
Safeguard LWfG - Safeguarding the lesser white-fronted goose fennoscandian population in key wintering and staging sites within the European flyway
LIFE10 NAT/GR/000638

ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4092BENEFICIARIES:

COORDINATOR HELLENIC ORNITHOLOGICAL SOCIETY
TYPE OF ORGANISATION NGO-Foundation
DESCRIPTION The Hellenic Ornithological Society (HOS) is a non-governmenta l, nationwide, non-profit organisation working for the protection of wild birds and their habitats. HOS is the BirdLife International partner in Greece.
PARTNERS National Agricultural Research Foundation (NAGREF), Greece Ministry of Environment, Energy and Climate change, Greece BirdLife Bulgaria Hortobágy National Park Directorate, Hungary UNEP/African-Eu rasian Migratory Waterbird Agreement Secretariat (AEWA) WWF Finland Natural Heritage Services of Metsähallitus, Finland

Top

ADMINISTRATIVE DATA:

PROJECT REFERENCE LIFE1 0 NAT/GR/000638
DURATION 01-SEP-2011 to 30-JUN -2016
TOTAL BUDGET 2,279,48 5.00 €
EU CONTRIBUTION 1, 668,071.00 €
PROJECT LOCATION Anatol iki Makedonia, Thraki

Όπως βλέπουμε απ' τα στοιχεία του LIFE, περίπου 600.000 € είναι η εθνική συμμετοχή στο κόστος του συγκεκριμένου προγράγραμματος.

Αναρωτιέμαι πως κατανέμεται αυτό το ποσό στους συμμετέχοντες, δλδ πόσα χρήματα θα καταβάλει η Ορνιθολογική - Greece Birdlife (χο), πόσα το ΥΠΕΚΑ (χοχο) και πόσα to ΕΘΙΑΓΕ -National Agricultural Research Foundation (NAGREF)- που αν δεν κάνω λάθος καταργήθηκε λόγω μνημονίων...
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Πολίτης 27-02-2012 15:04
Καταργήθηκε το ΕΘΙΑΓΕ; Το Εθνικό ίδρυμα που τα τελευταία χρόνια είχε πραγματοποιήσει μελέτες και για το κυνήγι (για τις επιπτώσεις της μολυβδίασης), που έκανε δακτυλιώσεις, που οι επιστημονικοί συνεργάτες του συμμετείχαν σε διάφορα προγράμματα LIFE κ.ά. για τη διαχείρισης της πτηνοπανίδας, υγρότοπων κλπ);
Βέβαια τα περισσότερα προγράμματα τα υλοοιούσε με χρηματοδότηση από Ελληνικά υπουργεία, Επιτροπές της Ε.Ε., αλλά και τον Ειδικό Φορέα Δασών, γι αυτό μάλλον δημόσια δεδομένα θεωρούνται πλέον.

Ελπίζω να υπάρχει μέριμνα για την κατάληξη της βιβλιοθήκης του. Θα ήταν κρίμα να παραχωρηθεί ως δώρο σε καμιά ΜΚΟ. Γιατί αν γίνει αυτό, τότε άδεια επίσκεψης ή χρησιμοποίησης παλαιότερων δεδομένων έρευνας θα δίνεται μόνο σε λίγους…
www.fria.gr/.../
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Κυνηγετικές σελίδες 27-02-2012 16:01
Άκυρο Πολίτα,
δεν πρόκειται για κατάργηση, αλλά για συγχώνευση:
Την επόμενη εβδομάδα η δημοσίευση της ΚΥΑ για την συγχώνευση ΕΘΙΑΓΕ –ΟΠΕΓΕΠ – ΟΓΕΕΚΑ – ΕΛΟΓΑΚ (9/9/2011)
www.agrotypos.gr/.../
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Κυνηγετικές σελίδες 12-03-2012 23:09
πρόσκληση για προσφορές με κριτήριο επιλογής την οικονομικά πιο συμφέρουσα προσφορά για ανάθεση έργου

Πρόσκληση για προσφορές με κριτήριο επιλογής την οικονομικά πιο συμφέρουσα προσφορά για την ανάθεση του Έργου: «Οικονομοτεχνικ ή μελέτη εγκατάστασης, επίβλεψης, κατασκευής και εκπαίδευσης τελικού χρήστη συστήματος φύλαξης κατά της λαθροθηρίας σε δύο υγροτόπους στην Βόρεια Ελλάδα» στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος LIFE10 NAT/GR/000638, “Διαφυλάσσοντας τον Φιννοσκανδικό πληθυσμό της Νανόχηνας σε σημαντικές περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης κατά μήκος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής διαδρομής”.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία κατά την περίοδο 2011-2016, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), τη Βουλγαρική Ορνιθολογική Εταιρεία (BSPB ), το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Hortobágy Ουγγαρίας (HNPD), τη Γραμματεία της Συμφωνίας για τη διατήρηση των αφρo-ευρασιατικ ών αποδημητικών υδρόβιων πουλιών (UNEP/ AEWA), το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF) Φινλανδίας και την Υπηρεσία Φυσικής Κληρονομιάς της Φινλανδίας (Metsähallitus) . Η υλοποίηση του Προγράμματος γίνεται με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συγχρηματοδότησ η της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων της Νορβηγίας.

Το αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο μετά από απευθείας αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση mvougioukalou&# 64;ornithologik i.gr υπ’ όψη Μανόλιας Βουγιούκαλου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 17: 00
www.ornithologiki.gr/.../
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή