Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για τρία (3) χρόνια σε έκταση τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα στρεμμάτων (4.650,00στρ.), στον Λόφο Περάνθης, περιφέρειας Δήμου Αρταίων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ΦΕΚ Β 1108 - 10.04.2012


Αριθμ. 744
(3)
Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για τρία (3) χρόνια σε έκταση τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα στρεμμάτων (4.650,00στρ.), στον Λόφο Περάνθης, περιφέρειας Δήμου Αρταίων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑTEΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 280 του Ν.3582/2010, (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» β. Του Π.Δ 141 (ΦΕΚ 234/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας».
γ. Του άρθρου 258 παρ.5 του Ν.Δ 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα» που προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 7 του Ν.Δ 177/75» περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69.
2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29-11-1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», και ιδιαίτερα των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 αυτής.
3. Την υπ’ αριθμ. 11989/14-3-2008 ΚΥΑ «χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του Αμβρακικού κόλπου ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών.
4. Την υπ’ αριθμ. 1040/230/17-1-2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία παρατείνετε η ισχύς της με αριθ.7622/1484/29-01-08 απόφαση του Γ.Γ.Π.Η. «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Μ.Ε.Γ.Γ. στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας» μέχρι νεωτέρας.
5. Την υπ’ αριθμ. 918/18-2-2009 (ΦΕΚ 406 Β΄/5-3-2009) απόφαση του Προϊστάμενου της Δ/νσης Δασών Άρτας περί τριετούς απαγόρευσης κυνηγίου στον Λόφο Περάνθης Άρτας.
6. Το υπ’ αριθμ. 321/8-2-2012 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Άρτας, για παροχή σύμφωνης γνώμης από τους εμπλεκόμενους φορείς (Κυνηγετικό Σύλλογο Άρτας, Δήμο Αρταίων και Ιερά Μονή Κάτω Παναγιάς) για την ανανέωση απαγόρευσης θήρας στο Λόφο Περάνθης..
7. Το υπ’ αριθμ. 24/7-3-2012 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Άρτας (Η Άρτεμις) με τη σύμφωνη γνώμη «Περί ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου της στο θέμα αναφερόμενης έκτασης».
8. Την υπ’ αριθμ. 128/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αρταίων «Περί έγκρισης συνέχισης απαγόρευσης κυνηγίου για τρία έτη, στο θέμα της αναφερόμενης έκτασης».
9. Το υπ’ αριθμ. 2/1-3-2012 έγγραφο της Ιεράς Μονής Κάτω Παναγιάς «Περί σύμφωνης γνώμης για την ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου σε ιδιόκτητες εκτάσεις της στην περιοχή του Λόφου Περάνθης για τρία έτη».
10. Την υπ’ αριθμ. Δ.Υ/9-3-2012 αναφορά - πρόταση του Δασοπόνου της Δ/νσης Δασών Άρτας Κων/νου Κατσούλα, αρμόδιου για θέματα θήρας.
11. Το γεγονός ότι στην περιοχή του θέματος επικρατούν ιδανικές συνθήκες για την προστασία, ανάπτυξη και αναπαραγωγή θηραματικού πλούτου, καθώς επίσης ότι η περιοχή του θέματος αποτελεί χώρο αναψυχής και περιήγησης για τους κατοίκους της πόλης της Άρτας, αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε την απαγόρευση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, σε έκταση τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα στρεμμάτων (4.650,00στρ.), περιοχής Λόφου Περάνθης Δήμου Αρταίων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, όπως αυτή απεικονίζεται στα συνημμένα στην παρούσα τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:16.000 και χάρτη απαγόρευσης θήρας, κλίμακας 1:50.000, θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Δασών Άρτας και της οποίας η οριογραμμή έχει ως ακολούθως: «Αρχίζει από τον δασικό δρόμο δίπλα από τον παλαιό σκουπιδότοπο και με κατεύθυνση Β.Α ακολουθώντας το ρέμα Βοϊβόδα φθάνει στην εθνική οδό Άρτας -
Αθηνών, στην συνέχεια ακολουθεί την εθνική οδό με κατεύθυνση την πόλη της Άρτας φθάνει στο κολυμβητήριο Άρτας, από εκεί ακολουθεί το δημοτικό δρόμο που χωρίζει τον ιστό της πόλης από το περιαστικό δάσος και φθάνει στο ένατο δημοτικό σχολείο, στη συνέχεια ακολουθώντας την οριογραμμή μεταξύ του περιαστικού δάσους και της πόλης της Άρτας φθάνει στην διακλάδωση (της δυτικής πρόσβασης προς το Νοσοκομείο με το δρόμο Άρτας-Γλυκορρίζου), στην συνέχεια ακολουθεί το δρόμο προς Γλυκόρριζο και περνώντας τον οικισμό Γλυκορρίζου φθάνει στο εκκλησάκι Αγίας Παρασκευής, από εκεί με κατεύθυνση Β.Α ακολουθεί ανώνυμη ράχη φθάνει στην κορυφή όπου συναντάει τον δασικό δρόμο Νοσοκομείο- Περάνθη, από εκεί ακολουθεί τον δασικό δρόμο αυτό και με κατεύθυνση βόρεια φθάνει στο σημείο που άρχισε η περιγραφή».
Σκοπός της εν λόγω απαγορευτικής διάταξης είναι η προστασία και η ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου και από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η τήρηση της ανατίθεται στους Δασικούς Υπαλλήλους, Δημοτικούς Υπαλλήλους στην Ελληνική Αστυνομία και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει μετά την πάροδο τριετίας από την αρχή της ισχύος της.
Άρτα, 12 Μαρτίου 2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΡΓΟΛΗΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση