ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΦΕΚ Β 2068 - 03.07.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Aνανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Χονδρουμάρι», «Ακαμάτης», «Μαγούλες» «Βρύση Δημητρό», «Στενή» περιοχής ΔΚ. Φαρκαδόνας Τ.Κ. Παναγίτσας, Τ.Κ. Γριζάνου Δήμου Φαρκαδόνας Ν. Τρικάλων


1

Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Αμπέλια», «Ψαροκώστινας» ΤΚ. Φωτάδας Δήμου Τρικκαίων, «Μυρμιγκιάρα», Βαλομανδρίου ΤΚ Παραποτάμου Δήμου Πύλης, «καλύβα Μπούτσια», «Πομώνα Σακελλάρη» Ρογκίων Δήμου Τρικκαίων Ν. Τρικάλων.

2

Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Άγιος Αθανάσιος», «Καραμπίνες» Τ.Κ Κλοκωτού, «Λάκκες», «Άγιος Δημήτριος», «Σταλί» Τ.Κ Γεωργανάδων Δήμου Φαρκαδόνας Ν. Τρικάλων.

3
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2192/115395
(1)
Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Χονδρουμάρι», «Ακαμάτης», «Μαγούλες» «Βρύση Δημητρό», «Στενή» περιοχής ΔΚ. Φαρκαδόνας Τ.Κ. Παναγίτσας, Τ.Κ. Γριζάνου Δήμου Φαρκαδόνας Ν. Τρικάλων

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 Ν.Δ. 86/1969, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ. 757/Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουρνού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31-12-1996), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4-2-98) και 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Τις διατάξεις της αριθ. Η.Π. 37338/107/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β΄/6-9-2010) κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
4. Τις δ/ξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28-6-2006) «Περί Εθνικού τυπογραφείου- Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες Δ/ξεις».
5. Τις δ/ξεις του άρθρου 1 του Ν.2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες Δ/ξεις» (Α΄237).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α/ 27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας».
8. Την αριθ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/Β΄/19-4-2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως.
9. Την αριθ. 3034/14-6-2006 (ΦΕΚ. 864/Β΄/ 10-7-2006) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας «Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στη περιοχή Δ.Δ. Φαρκαδόνας, Παναγίτσας και Γριζάνου Δήμου Φαρκαδόνας Ν. Τρικάλων».
10. Τη με αριθμ. 1649/73923/5-7-2011 (ΦΕΚ 1706/τ.Β΄/1.8.2011) απόφαση Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας «Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στην περιοχή ΔΔ Φαρκαδόνας, Παναγίτσας και Γριζάνου Δήμου Φαρκαδόνας Ν. Τρικάλων».
11. Το με αριθ. 66/31-5-2012 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων, με το οποίο ζητά την ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή Φαρκαδόνας, Παναγίτσας, Γριζάνου του Δήμου Φαρκαδόνας, για λόγους προστασίας και εξασφάλισης προϋποθέσεων διαβίωσης και ανάπτυξης ειδών της άγριας πανίδας.
12. Το με αριθμό 3775/112133/11-6-2012 έγγραφο του Δασαρχείου Τρικάλων μαζί με την από 6-6-2012 Έκθεση - Εισήγηση του Δασολόγου Καλόγηρου Δημητρίου σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας της χώρας μας,
13. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια, από 20-8-2012 μέχρι 19-8-2017, σε έκταση 9.125 στρεμμάτων στις θέσεις «Χονδρουμάρι» «Ακαμάτης», «Μαγούλες», «Βρύση Δημητρό» «Στενή» περιοχής ΔΚ Φαρκαδόνας, ΤΚ Παναγίτσας και ΤΚ Γριζάνου του Δήμου Φαρκαδόνας Νομού Τρικάλων, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:50.000, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, που περικλείεται από την εξής οριογραμμή:
Νοτιοδυτικά: Αρχίζει από την θέση «Προφήτης Ηλίας» Φαρκαδόνας, ακολουθεί τον περιφερειακό δρόμο του Οικισμού Φαρκαδόνας φθάνει στο κέντρο Υγείας και συνεχίζοντας κατέρχεται μέχρι τον επαρχιακό δρόμο προς Παναγίτσα, όπου ακολουθώντας τον και περνώντας ανατολικά από τα όρια του Οικισμού Παναγίτσα συναντά τον δασικό δρόμο που οδηγεί στην Μονή Ζωοδόχου Πηγής.
Δυτικά: Από το σημείο συνάντησης με τον ανωτέρω δασικό δρόμο παρακάμπτει τον οικισμό Παναγίτσας και συναντά τον επαρχιακό δρόμο προς Γριζάνο τον οποίο ακολουθεί με βόρεια κατεύθυνση μέχρι να συναντήσει την παλιά γέφυρα στα όρια του οικισμού Γριζάνου.
Βορειανατολικά: Από τη γέφυρα ακολουθεί το ρέμα με ανατολική κατεύθυνση το οποίο εγκαταλείπει στα όρια του οικισμού Γριζάνου για να συναντήσει τον δασικό δρόμο στη θέση «Σχολικός Κήπος» και ακολουθώντας τον ίδιο δασικό δρόμο διέρχεται από τις θέσεις «Ρο-βόμυλος ή Νταμάρι» μέχρι συναντήσεώς του με το ρέμα «Στενής» στην θέση «Καλαμπούκα Μαντρί». Από εκεί με κατεύθυνση νοτιοανατολική ακολουθεί την κοίτη του ρέματος «Στενής» μέχρι συναντήσεώς του με την ομβροδεξαμενή στη θέση «Στενή».
Ανατολικά: Ακολουθεί με κατεύθυνση νότια νια 700 περίπου μέτρα το μονοπάτι που διέρχεται από τον αυχένα στη θέση «Ζυγός» μέχρι συναντήσεώς του με το τέλος υπάρχοντα δασικού δρόμου στη θέση «Ασβεσταριές». Με την ίδια κατεύθυνση ακολουθεί τον ανωτέρω δασικό δρόμο μέχρι συναντήσεώς του με την παλαιά Εθνική οδό Λαρίσης-Τρικάλων, την οποία ακολουθεί μέχρι τη θέση «Προφήτης Ηλίας» Φαρκαδόνας απ’ όπου και άρχισε.
Αριθμ. 2191/115391
(2)
Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Αμπέλια», «Ψαροκώστινας» ΤΚ. Φωτάδας Δήμου Τρικκαίων, «Μυρμιγκιάρα», Βαλομανδρίου ΤΚ Παραποτάμου Δήμου Πύλης, «καλύβα Μπούτσια», «Πομώνα Σακελλάρη» Ρογκίων Δήμου Τρικκαίων Ν. Τρικάλων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 Ν.Δ. 86/1969, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/ 18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31-12-1996), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4-2-98) και 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Τις διατάξεις της αριθ. Η.Π. 37338/107/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β΄/6-9-2010) κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
4. Τις δ/ξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28-6-2006) «Περί Εθνικού τυπογραφείου- Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες Δ/ξεις».
5. Τις δ/ξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και στην Αυτοδιοίκηση και άλλες Δ/ξεις» (Α΄237).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/A΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
7. Τις διατάξεις του Π.Δ.138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α/27-12-2010
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.»
8. Την αριθ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/Β΄/19-4-2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως.
9. Την αριθ. 3036/14-6-2006 (ΦΕΚ. 838/Β΄/ 6-7-2006) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας «Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στην περιοχή Φωτάδας, Βαλομανδρίου και Ρογγίων Δήμων Καλλιδένδρου, Πιαλείων και Φαλώρειας Ν. Τρικάλων».
10. Τη με αριθμό 1650/73925/5-7-2011 (ΦΕΚ 1706/τ.Β΄/1.8.2011) απόφαση Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας «Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στην περιοχή Φωτάδας, Βαλομανδρίο και Ρογγίων Δήμων Καλλιδένδρου, Πιαλείων και Φαλώρειας Ν. Τρικάλων».
11. Το με αριθ. 66/31-05-2012 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων με το οποίο ζητά την ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου στην παραποτάμια περιοχή ορίων Φωτάδας, Βαλομανδρίου και Ρογγίων των Δήμων Τρικκαίων και Πύλης, προκειμένου να συνεχίσει το έργο εμπλουτισμού βιοτόπων με τη χρήση του ήδη κατασκευασμένου στην ίδια έκταση κλωβού-πυρήνα προσαρμογής πτερωτών θηραμάτων (φασιανοί-ορτύκια).
12. Το με αριθμό 3777/112141/11-6-2012 έγγραφο του Δασαρχείου Τρικάλων μαζί με την από 6-06-2012 Έκθεση - Εισήγηση του Δασολόγου Καλόγηρου Δημητρίου σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας της χώρας μας.
13. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων νια πέντε (5) χρόνια, από 20-8-2012 μέχρι 19-8-2017, σε έκταση 2.000 στρεμμάτων στις θέσεις «Αμπέλια», «Ψαροκώστινας», ΤΚ Φωτάδας Δήμου Τρικκαίων, «Μυρμιγκιάρα», Βαλομανδρίου ΤΚ Παραποτάμου Δήμου Πύλης καθώς και στη θέση «καλύβα Μπούτσια «Πομώνα Σακελλάρη» Ρογκίων Δήμων Τρικκαίων Νομού Τρικάλων, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:20.000, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, που περικλείεται από την εξής οριογραμμή:
Αρχίζει από την γέφυρα Ρογγίων Βαλομανδρίου στον Πηνειό ποταμό, συνεχίζει νοτιοδυτικά τον επαρχιακό δρόμο μέχρι το παρακείμενο ανάχωμα το οποίο ακολουθώντας τo νότια, φθάνει μέχρι το δρόμο που έχει κατεύθυνση νοτιοανατολική προς την άκρη του οικισμού Βαλομανδρίου. Με κατεύθυνση τον ίδιο δρόμο που συνεχίζει και προς Παραπόταμο συναντά τη γέφυρα που βρίσκεται στο υδροφόρο κανάλι που έρχεται από τα όρια των Τ.Κ. Φωτάδας και Κάτω Ελάτης (Ασπρόβαλτος). Ακολουθώντας το ίδιο κανάλι ανατολικά και βόρεια φθάνει στην γέφυρα του επαρχιακού δρόμου Φωτάδας Κάτω Ελάτης όπου ακολουθώντας τον ίδιο δρόμο ανατολικά και βόρεια περνά από την άκρη του οικισμού Φωτάδας και συναντά τη διασταύρωση με τον επαρχιακό δρόμο που έρχεται από Βαλομάνδρι. Από τη διασταύρωση αυτή συνεχίζοντας τον δρόμο προς τον οικισμό Φωτάδας βόρεια και δυτικά, φθάνει στη διασταύρωση με τον δρόμο που οδηγεί στο γήπεδο όπου ακολουθώντας τον ανατολικά και βόρεια περνά από το γήπεδο και καταλήγει στις όχθες της κοίτης του Πηνειού ποταμού. Από το σημείο αυτό σε ευθεία γραμμή βορειοανατολικά, περνά την κοίτη του Πηνειού ποταμού και συναντά απέναντι το ανάχωμα στη θέση Πομώνα Σακελάρη. Ακολουθώντας ανατολικά και νότια το ίδιο ανάχωμα φθάνει στον επαρχιακό δρόμο Ρογκίων Βαλομανδρίου όπου συνεχίζοντας τον δυτικά και νότια, καταλήγει στην γέφυρα του Πηνειού ποταμού απ’ όπου και άρχισε.


Αριθμ. 2193/115396
(3)
Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Άγιος Αθανάσιος», «Καραμπίνες» Τ.Κ Κλοκωτού, «Λάκκες», «Άγιος Δημήτριος», «Σταλί» Τ.Κ Γεωργανάδων Δήμου Φαρκαδόνας Ν. Τρικάλων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 Ν.Δ. 86/1969, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ.86/1969 περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ. 757/Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/0731-12-1996), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4-2-98) και 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/6/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Τις διατάξεις της αριθ. Η.Π. 37338/107/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β΄/6-9-2010) κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
4. Τις δ/ξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28-6-2006) «Περί Εθνικού Τυπογραφείου - Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες Δ/ξεις».
5. Τις δ/ξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και στην Αυτοδιοίκηση και άλλες Δ/ξεις» (Α΄237).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης καιτης Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α/27-12-2010
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας».
8. Την αριθ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/Β΄/19-4-2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως.
9. Την αριθ. 3035/14-6-2006 (ΦΕΚ. 838/Β΄/6-7-2006) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας «Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στη περιοχή ΔΔ Κλοκοτού και Γεωργανάδων Δήμου Οιχαλίας Ν. Τρικάλων».
10. Τη με αριθμ. 1652/73933/4-7-2011 (ΦΕΚ 1652/τ.Β΄/ 26.7.2011) απόφαση Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας «Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στην περιοχή των ΤΚ Κλοκωτού και Γεωργανάδων Δήμου Φαρκαδόνας».
11. Το με αριθ. 66/31-5-2012 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων, με το οποίο ζητά την ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή των ΤΚ Κλοκωτού και Γεωργανάδων του Δήμου Φαρκαδόνας, για λόγους προστασίας και εξασφάλισης προϋποθέσεων διαβίωσης και ανάπτυξης ειδών της άγριας πανίδας.
12. Το με αριθμό 3776/112138/11-6-2012 έγγραφο του Δασαρχείου Τρικάλων, μαζί με την από 6-06-2012 Έκθεση - Εισήγηση του Δασολόγου Καλόγηρου Δημητρίου, σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας της χώρας μας.
13. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια, από 20-8-2012 μέχρι 19-8-2017, σε έκταση 1.645 στρεμμάτων στις θέσεις «Άγ. Αθανάσιος», «Καραμπίνες», ΤΚ. Κλοκωτού «Λάκκες», «Άγ. Δημήτριος», «Σταλί» Τ.Κ Γεωργανάδων Δήμου Φαρκαδόνας Νομού Τρικάλων, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:20.000, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, που ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από την γέφυρα νότια του οικισμού Κλοκωτού και ακολουθεί ανατολικά το ανάχωμα μέχρι τη θέση «Παλαβομάνος», απ’ όπου συνεχίζοντας το ίδιο ανάχωμα νότια συναντά τον επαρχιακό δρόμο προς Κόρδα Καρδίτσης. Με κατεύθυνση το ίδιο ανάχωμα του Πηνειού ποταμού δυτικά συναντά το δρόμο προς Γεωργανάδες, όπου και υπάρχει και το κανάλι - παραπόταμος που κατευθύνεται ανατολικά προς το εξωκλήσι Άγ. Δημήτριος Γεωργανάδων. Ακολουθώντας το ίδιο κανάλι- παραπόταμος και περνώντας από το εξωκλήσι «Άγ. Δημήτριος» συνεχίζει με κατεύθυνση ανατολικά και βόρεια και φθάνει στη γέφυρα νότια του οικισμού Κλοκωτού, απ’ όπου και άρχισε.

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση