Παράταση απαγόρευσης κυνηγιού στην περιοχή Λιμνοθάλασσας Κουτάβου, της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου, Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου του Δήμου Κεφαλονιάς

ΦΕΚ Β 2067 - 03.07.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2807
(2)

Παράταση απαγόρευσης κυνηγιού στην περιοχή Λιμνοθάλασσας Κουτάβου, της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου, Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου του Δήμου Κεφαλονιάς.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69, που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τίνων του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 περί Δασικού κώδικος».

2.  Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-85 (Φ.Ε.Κ 757/Β'/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανί-δας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 366599/ 16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β796), 331794/99 (ΦΕΚ 281/Β731-3-99) και 87578/703/6-3-2007 (Φ.Ε.Κ. 581/Β723-4-2007 κοινές υπουργικές αποφάσεις.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α722-3-1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».

4.  Τον Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ/87/Α72010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α727-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

6.  Το αριθ. πρωτ. 78006/2538/1-7-1994 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».

7. Την αριθ. πρωτ. ΓΓ15646/1521/1-3-2011 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ελ.&Ι. «Περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

8. Την αριθ. πρωτ. 3655/1/5-6-2007 απόφαση του Δ/ντή Δασών Κεφαλληνίας, «περί απαγόρευσης του κυνηγίου στην λιμνοθάλασσα Κουτάβου - Κεφαλληνίας», η οποία έληξε στις 4-6-2012.

9.  Την αριθμ. 2807/31-5-2012 εισήγηση του Αντωνίου Γιαλούμη Δασοπόνου, Προϊσταμένου του Τμήματος Προστασίας - Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου της Υπηρεσίας μας.

10. Την σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγιού για την Προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας της χώρας μας, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε την απαγόρευση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια ακόμη δηλαδή, από 4-6-2012 μέχρι 4-6-2017 σε έκταση 1.450 στρεμμάτων όπως εμφανίζεται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. κλιμ. 1:5.000, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, στην περιοχή Λιμνοθάλασσας Κουτάβου, Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου, Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου, Δήμου Κεφαλονιάς που ορίζεται ως εξής:

Αρχίζει από τη διασταύρωση της Επαρχιακής οδού Αργ/λίου -Ληξουρίου και Εθνικής οδού Αγρ/λίου - Σά-μης στο βόρειο σημείο της Λιμνοθάλασσας Κουτάβου, ακολουθεί με κατεύθυνση Νοτιοανατολική τον δρόμο περιμετρικά της Λιμνοθάλασσας μέχρι να συναντήσει τον επαρχιακό δρόμο Αργ/λίου - Πόρου, στο Νότιο σημείο της Λιμνοθάλασσας. Ακολουθεί με κατεύθυνση Βορειοδυτική τον δρόμο προς την πόλη του Αργ/λίου παράλληλα με τα όρια της Λιμνοθάλασσας μέχρι να συναντήσει τη Γέφυρα Δεβοσέτου. Ακολουθεί τη Γέφυρα Δεβοσέτου μέχρι τη διασταύρωση της επαρχιακής οδού Αργ/λίου - Ληξουρίου και Εθνικής οδού Αγρ/λίου - Σάμης.

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 287 παρ. 7 του Ν.Δ. 86/69 περί Δασικού Κώδικα και άρθρο 9 παρ. 3 της κοινή υπουργική απόφαση 414985/85 «περί μέτρων διαχείρισης της άγρια πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις αριθμ. 366599/1996 331794/1999 και 87578/703/2007.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση