Κατάργηση της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Βοΐου Κοζάνης

ΦΕΚ Β 2214 - 27.07.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 32152/2476
(10)
Κατάργηση της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Βοΐου Κοζάνης.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 94/93 (ΦΕΚ 40 Α/1993) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές κ.λπ.».
β. Του άρθρου 1 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π.».
γ. Του Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237 Α/1998) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες κ.λπ.».
δ. Του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
ε. Του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234 Α/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας».
στ. Των άρθρων 253, 254 και 258 του Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ 7 Α/1969) «Περί Δασικού Κωδικός», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 7 του
Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205 Α / 1975) «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969 κ.λπ.» και του άρθρου 29 του Ν. 2040/92 (ΦΕΚ 70 Α/1992) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας κ.λπ.».
ζ. Του Π.Δ. 453/77 (ΦΕΚ 141 Α/1977) «Περί των Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών (Ε.Κ.Π.) κ.λπ.».
2. Την υπ’ αριθμ. 276/24-02-1997 (ΦΕΚ 254/Β΄/02.4.1997) απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Νομού Κοζάνης «Χαρακτηρισμός και ίδρυση Ελεγχόμενης Κυνηγετικής περιοχής Βοΐου Κοζάνης».
3. Την υπ’ αριθμ. 945/15-7-1997 (ΦΕΚ 679/Β΄/08.8.1997) απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Νομού Κοζάνης «Κατάργηση καταφυγίων Θηραμάτων στο Ν. Κοζάνης».
4. Την υπ’ αριθμ. 971/15-7-1997 (ΦΕΚ 679/Β΄/08.8.1997) απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Νομού Κοζάνης «Απαγόρευση του Κυνηγίου στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Βοΐου (Ε.Κ.Π.Β.) Ν. Κοζάνης για μία τριετία».
5. Την υπ’ αριθμ. 603/10-9-1997 (ΦΕΚ 845/Β΄/23.9.1997) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Ανάκληση απόφασης κατάργησης καταφυγίων θηραμάτων για το κυνηγετικό έτος 1997 - 1998», με την οποία ανακλήθηκε προσωρινά η Α.Π. 945/15-7-1997
της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Νομού Κοζάνης.
6. Την υπ’ αριθμ. 604/10-9-1997 (ΦΕΚ 845/Β΄/23.9.1997) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Ανάκληση απόφασης απαγόρευσης κυνηγίου στην Ε.Κ.Π. Βοΐου για το κυνηγετικό έτος 1997 - 1998», με την οποία ανακλήθηκε προσωρινά η Α.Π. 971/
15-7-1997 της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Νομού Κοζάνης.
7. Την υπ’ αριθμ. 5184/1464/22-02-2012 (ΦΕΚ 769Β΄/
15-03-2012) απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων με εντολή της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων κ.τ.λ.».
8. Το υπ’ αριθμ. 23482/791/11-5-2012 έγγραφο - πρόταση του Δασαρχείου Τσοτυλίου.
9. Το υπ’ αριθμ. 23659/816/07-6-2012 έγγραφο με επισημάνσεις της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης.
10. Τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, αποφασίζουμε:
Καταργούμε την Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Βοΐου Κοζάνης που είχε χαρακτηρισθεί και ιδρυθεί με την αριθμ. 276/24-02-1997 (ΦΕΚ 254/Β΄/02.4.1997) απόφαση Αν/τριας Περ/κής Διευθυντή Ν. Κοζάνης, λόγω του ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εφαρμοσθεί η μελέτη ίδρυσης της, της έλλειψης του απαραίτητου προσωπικού για τη λειτουργία της και της απρόσκοπτης άσκησης της θήρας στην εν λόγω περιοχή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με την δημοσίευση της παρούσας παύουν να ισχύουν οι παρακάτω αποφάσεις:
1. Η υπ’ αριθμ. 276/24-02-1997 (ΦΕΚ 254/Β΄/02.4.1997) απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Νομού Κοζάνης «Χαρακτηρισμός και ίδρυση Ελεγχόμενης Κυνηγετικής περιοχής Βοΐου Κοζάνης».
2. Η υπ’ αριθμ. 945/15-7-1997 (ΦΕΚ 679/Β΄/08.8.1997) απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Νομού Κοζάνης «Κατάργηση καταφυγίων Θηραμάτων στο Ν. Κοζάνης».
3. Η υπ’ αριθμ. 971/15-7-1997 (ΦΕΚ 679/Β΄/08.8.1997) απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Νομού Κοζάνης «Απαγόρευση του Κυνηγίου στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Βοΐου (Ε.Κ.Π.Β.) Ν. Κοζάνης για μία τριετία».
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 5 Ιουλίου-2012
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση