Πενταετής ανανέωση απαγόρευσης θήρας στην περιοχή Μακροβουνίου περιφέρειας Τ.Κ. Βλοχού και Αγ. Δημητρίου του Δήμου Παλαμά Περιφέρειας Δασαρχείου Καρδίτσας

ΦΕΚ Β 2274 - 06.08.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1469/141749
(1)
Πενταετής ανανέωση απαγόρευσης θήρας στην περιοχή Μακροβουνίου περιφέρειας Τ.Κ. Βλοχού και Αγ. Δημητρίου του Δήμου Παλαμά Περιφέρειας Δασαρχείου Καρδίτσας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69, που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν 177/85 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69 περί Δασικού Κώδικα» (ΦΕΚ 7/Τ.Α./1969).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Τ.Α./2010) Άρθρο 280 «Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης» παρ. Ι και VI.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/Τ.Α./27-12-2010).
4. Την αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-Σ.Ε «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λπ.». (ΦΕΚ 648/Τ.Β./2011).
5. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 Δ/γή του Υπουργείου Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
6. Τις διατάξεις της αριθμ.414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Τ.Β/1985) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Εθνικής Οικονομίας και Υπουργού Γεωργίας «Περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Η.Π.. 37338/1807/Ε. 103 IX -9-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας κτλ», (ΦΕΚ 1495/Τ.Β./2010).
7. Την αριθμ. 2818/26-4-2007 απόφαση Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας περί πενταετούς απαγόρευσης θήρας στην ανωτέρω περιοχή της Π.Ε. Καρδίτσας.
8. Την αριθμ. 2996 /132732 /16-7-2012 αναφορά - εισήγηση του Δασαρχείου Καρδίτσας.
9. Το γεγονός ότι στην εν λόγω περιοχή επιβάλλεται η απαγόρευση του κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του Θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας.
10. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την ανανέωση της αριθμ. 2818/26-4-2012 Απόφασης Γ.Γ.Π Θεσσαλίας, και απαγορεύουμε τη θήρα όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια, ήτοι από
2-8-2012 έως 1-8-2015, σε έκταση 6.725,00 στρεμμάτων στη θέση «Μακροβούνι» περιοχής Τ.Κ. Βλοχού και Αγ. Δημητρίου του Δήμου Παλαμά της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως αυτή απεικονίζεται στα συνημμένα στην παρούσα τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1: 34.000 και χάρτη περιοχής κλίμακας 1: 50.000 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας και ορίζεται ως εξής:
Ανατολικά: Με Αρδευτικό κανάλι μέχρι συναντήσεως του ποταμού Ενιππέα.
Δυτικά: Συνέχεια αγροτικού δρόμου μέχρι συναντήσεώς του με τον επαρχιακό δρόμο Καρδίτσας - Λάρισας τον οποίο και ακολουθεί.
Βόρεια: Με συμβολή επαρχιακού δρόμου Καρδίτσας - Λάρισας και επαρχιακού δρόμου Αγ. Δημητρίου - Πέτρινου.
Νότια: Με αγροτικό δρόμο - παρυφές Μακροβουνίου.
Η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Ζ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας και Νήσων Σποράδων, Κυνηγετικό Σύλλογο Καρδίτσας, Κυνηγετικό Σύλλογο Παλαμά και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
Το Δασαρχείο Καρδίτσας παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δ Α.Δ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Καρδίτσα, 20 Ιουλίου 2012
Mε εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Καρδίτσας
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση