Απαγόρευση κυνηγιού στο Δήμο Σαλαμίνος

ΦΕΚ Β 2231 - 01.08.2012

ΦΕΚ Β 2427 - 03.09.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3174
(13)
Απαγόρευση κυνηγιού στο Δήμο Σαλαμίνος.

Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Tου άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 ΦΕΚ 205/Α/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού διατάγματος 86/1969 Περί Δασικού Κωδικός.
2. Tου Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α/22-3-1993) Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περ/κες αρχές και όργανα του διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας.
3. Tου Ν. 998/1979 «περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979).
4. Tου π.δ. 1213/1981 (ΦΕΚ 300/Α/1981) «περί αναδιοργάνωσης των Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε με τα όμοια του 402/1988, 422/1991, 46/1991, 352/1991 και 242/1993.
5. Tου άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997).
6. Tου άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 3852/2010 «νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α/2010).
7. Tης υπ’ αριθμ. 5468/2527/23-2-2011 απόφασης Γ.Γ.Α.Δ. Αττικής «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 362/Β/2011), αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια από 1-8-2012 έως 31-7-2017 ως κατωτέρω:
Σε έκταση διακοσίων εξήντα έξι στρεμμάτων (266 στρεμ.) στη θέση «Κολώνες-Φάρος-Δημόσιο Δάσος» Δήμου Σαλαμίνας, όπως αυτή απεικονίζεται με κόκκινη συνεχή διαγράμμιση στα συνενωμένα αποσπάσματα φ.χ. ΓΥΣ κλ. 1:5000 (6462/1), και που ορίζεται ως εξής:
Ανατολικά: Θάλασσα.
Δυτικά: Θάλασσα.
Βόρεια: Λ. Αιαντείου - Περιστέρια - Κολώνες.
Νότια: Θάλασσα.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή που θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2012-2013 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2012
Ο Δασάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση