Ετήσια απαγόρευση θήρας στη νήσο Τήλο για την κυνηγετική περίοδο 2012-2013

ΦΕΚ Β 2483 - 12.09.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5343
(2)
Ετήσια απαγόρευση θήρας στη νήσο Τήλο για την
κυνηγετική περίοδο 2012-2013.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ. 86/1969».
2. Την αριθ. 414985/85 ΚΥΑ περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 57/Β/1985), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β/31-12-1996), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β/1998), 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β/2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 (ΦΕΚ415/Β/2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/93(Φ.Ε.Κ. 90/Α/1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων, που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Το Π.Δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
6. Την υπ’ αριθ. 1550/17-3-2011 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής» (ΦΕΚ 484/Β/2011).
7. Την υπ’ αριθ. 173803/2135/31-7-2012 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012 - 2013» (ΦΕΚ 2225/Β/2012).
8. Η αριθ. 2/2012 Δασική Αστυνομική Διάταξη Θήρας της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου.
9. Την αρ. πρωτ. 5307/29-8-2012 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για την κυνηγετική περίοδο 2012-2013 στην περιοχή που βρίσκεται εκτός των ορίων του υπάρχοντος καταφυγίου άγριας ζωής, στη νήσο Τήλο για λόγους προστασίας της άγριας πανίδας της περιοχής.
Η Δ/νση Δασών Δωδ/σου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 30 Αυγούστου 2012
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση