Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στη θέση «Καραγιάννη» περιοχής Τ.Κ. Σκοπού Ν. Φλώρινας

ΦΕΚ Β 2989 - 08.11.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 56340/4079

(1)
Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στη θέση «Καραγιάννη» περιοχής Τ.Κ. Σκοπού Ν. Φλώρινας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.86/1969 «Περί δασικού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975.
2. Την αριθ. 67253/1710/2-4-1996 Δ/γή του Υπ. Γεωργίας αναφορικά με τις απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου.
3. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Την αριθ. 40/29-12-2010 (ΦΕΚ 247/Α΄/31-12-2010) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Διαπίστωση της παύσης εκ του νόμου των Γ.Γ των Περιφερειών και διορισμός Γ.Γ. στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους».
5. Την αριθ. 5184/1464/22-2-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας για παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων στο Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους, της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, των Δ/νσεων Δασών των Π.Ε, των Δασαρχείου και των Δ/νσεων Αγροτικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 769/Β΄/15-3-2012).
6. Την αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31-12-96) και 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β΄/4-2-98) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
7. Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση κ.λπ. της Περιφέρειας».
8. Την αριθ. 99778/3949/7-9-2000 Δ/γή Υπ. Γεωργίας «περί μέτρων απαγόρευσης του κυνηγίου σε καμένες περιοχές».
9. Την αριθ. 97637/4804/24-8-2007 Δ/γή Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εξέταση προς έκδοση απαγόρευσης θήρας και αντίστοιχης Δ.Α.Δ περιμετρικά των καμένων περιοχών».
10. Την αριθ. 54041/3807/8-10-12 Εισήγηση της Δ/νσης Δασών Φλώρινας για κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 3.670 στρέμματα λόγω πυρκαγιάς στις 26-8-2012.
11. Το γεγονός ότι ο χρόνος ισχύος της παραπάνω Δ.Α.Δ. λήγει στις 15-10-2014, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων με σκοπό την προστασία και αποκατάσταση της άγριας πανίδας και του θηραματικού πλούτου, την άσκηση θήρας όλων των θηρεύσιμων ειδών για τα επόμενα δύο (2) έτη ήτοι από 16-10-2012 μέχρι 15-10-2014, σε έκταση 20.535 στρεμμάτων στη θέση «Καραγιάννη» περιοχής Τ.Κ. Σκοπού Νομού Φλώρινας, όπως αυτή απεικονίζεται στο συνημμένο της παρούσης σχετικό Απόσπασμα Χάρτη κλίμακας 1:100.000.
Τα όρια ορίζονται ως ακολούθως (εξαιρουμένων των αγρών που συμπεριλαμβάνονται στα παρακάτω όρια):
Βόρεια: Όρια κρατών Ελλάδας - FYROM.
Νότια: Οικισμός Σκοπού, δρόμος Σκοπού - Φράγματος Παπαδιάς.
Ανατολικά: Φυλάκιο Αχλάδας, περιοχή "Τσεκούρι"
Δυτικά: Λιγνιτωρυχείο Αχλάδας, όρια Κρατών Ελλάδας - FYROM.
Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Αναθέτουμε την τήρηση και την εφαρμογή της παρούσας στα αρμόδια όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της ΕΛ-ΑΣ, στις τοπικές κυνηγετικές οργανώσεις, στους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες της ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ, καθώς και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Φλώρινα, 16 Οκτωβρίου 2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δ/ντής Δασών Φλώρινας
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΡΟΥΙΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση