Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας σε περιοχή του Δασαρχείου Τρίπολης λόγω πυρκαγιάς

ΦΕΚ Β 2436 - 06.09.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Απαγορευτικής Διάταξης 3
(4)
Θέμα: Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας σε περιοχή του Δασαρχείου Τρίπολης λόγω πυρκαγιάς.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα» (άρθρα 251, 258, 259, και 261), το Ν.Δ. 996/1971 (άρθρο 11), του Ν. 177/1975 (άρθρα 7 και 8) του Ν. 2637/1998 (άρθρα 57, 58 και 59) του αρ. 280 ν.3852/2010 και της 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/τ.Β/31-12-96) και 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/τ.Β/04-02-98) και 87578/703/06-03-2007 (ΦΕΚ 581/τ.Β/23-04-2007) κοινές υπουργικές αποφάσεις Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της Η.Π. 37338/1807/Ε. 103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβ/ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
2. Την υπ’ αριθμ. 15646/1-3-2011 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών Και Αγροτικών Υποθέσεων».
3. Την υπ’ αριθμ. 173803/2135/31-7-2012 απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Περί ρυθμίσεων θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012-2013» (ΦΕΚ 2225/τ.Β΄/31-07-2012).
4. Τη σύμφωνη γνώμη του Κυνηγετικού Συλλόγου Μεγαλόπολης.
5. Την ανάγκη διατήρησης των πληθυσμών όλων των ειδών της άγριας πανίδας σε ικανοποιητικά επίπεδα, ιδιαίτερα μετά τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές, ώστε να ανταποκρίνονται στις οικολογικές, επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και ψυχαγωγικών τοιούτων στην περιφέρεια του Δασαρχείου Τρίπολης, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε την άσκηση θήρας παντός θηρεύσιμου είδους εντός της εκτάσεως που απεικονίζεται στο συνημμένο απόσπασμα φύλλου χάρτη ΓΥΣ 1:200000 εμβαδού επιφανείας 55.550,000 στρεμ. το οποίο συνοδεύει την παρούσα, και ορίζεται ως εξής:
1. Από τη θέση «μνημείο 212 εκτελεσθέντων» στη θέση «Βίγλες» Τ.Κ. Μακρυσίου, ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο προς Τ.Κ. Μαλλωτά όπου συναντά την κεντρική οδό από Τ.Κ. Μαλλωτά προς Τ.Κ. Ραψομμάτη.
2. Συνεχίζει τον αγροτικό δρόμο από την Τ.Κ. Ραψομμάτη προς εξωκλήσι του Αγιάννη Ραψομματίου, όπου ακολουθεί αγροτικό δρόμο παράλληλα του ποταμού Αλφειού προς κεντρική οδό Τ.Κ. Περιβολιών - Τ.Κ. Ρουτσίου.
3. Μετά τη διασταύρωση αυτών (αγροτικός δρόμος παράλληλα του ποταμού Αλφειού και κεντρική οδός Τ.Κ. Περιβολιών - Τ.Κ. Ρουτσίου) και σε απόσταση διακοσίων μέτρων επί της οδού Περιβολιών - Ρουτσίου, ακολουθεί αγροτική οδό δεξιά αυτού και παράλληλα με τον ποταμό Αλφειό προς τον οικισμό Καμαρίτσα.
4. Από τον οικισμό Καμαρίτσα οδεύει προς σιδηροδρομικό σταθμό Τ.Κ. Λεονταρίου δια μέσω αγροτικής οδού. Ακολουθεί την αγροτική οδό (παλαιά επαρχιακή οδός Σταθμός Λεονταρίου - Λεοντάρι) και καταλήγει στον οικισμό εργατικών κατοικιών Λεονταρίου όπου συναντά την επαρχιακή οδό Μεγαλόπολης - Λεονταρίου.
5. Στην διασταύρωση των επαρχιακών οδών Μεγαλόπολης - Λεονταρίου και Λεονταρίου - Σπάρτης, ακολουθεί τη νοητή γραμμή μέχρι την κορυφή Κούμαρος, όπου συναντά και ακολουθεί αγροτική οδό που διέρχεται τον Άγιο Νικόλαο Λεονταρίου, τον Άγιο Μηνά, τον Άγιο Νικόλαο Φαλαισίας, την Μονή Μπούρα και καταλήγει στην επαρχιακή οδό Λεονταρίου - Σπάρτης, όπου ακολουθεί αυτήν μέχρι την τοποθεσία Δεξαμενή Πετρίνας, δεξιά της οδού που αναφέραμε.
6. Στη συνέχεια ακολουθεί την αγροτική οδό μέχρι της επαρχιακή οδό Πετρίνας - Γραικού (θέση γεώτρηση Πετρίνας). Δια μέσου αυτής διέρχεται από την Τ.Κ. Βουτσαρά, στη θέση «Πουρνάρι», ακολουθεί αγροτική οδό έως το εξωκλήσι «Άγιος Δημήτριος» Τ.Κ. Βουτσαρά.
7. Ακολουθεί αγροτική οδό μέχρι τον οικισμό Κάτω Αναβρυτού, την επαρχιακή οδό Κάτω Αναβρυτός - Άνω Αναβρυτός, όπου συναντά τα όρια του καταφυγίου θηραμάτων Τσεμπερούς.
8. Ακολουθεί αυτά διαμέσου της Τ.Κ. Πάπαρη και δια μέσου αγροτικής οδού φτάνει στην Τ.Κ. Μαρμαριάς. Από εκεί δια μέσω της επαρχιακής οδού Μαρμαριάς - Παλαιόχουνης και της παλαιάς Ε.Ο. Τρίπολης - Μεγαλόπολης, φτάνει στη θέση «μνημείο 212 εκτελεσθέντων» από όπου ξεκίνησε.
Η παρούσα αρχίζει από τη δημοσίευσή της και ισχύει για τρία έτη.
Η τήρησή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, στους Ομοσπονδιακούς φύλακες θήρας, στους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Συλλόγων, στην Αστυνομία, στους Δημοτικούς και Κοινοτικούς Υπαλλήλους, σύμφωνα με το άρθρο 289 του Ν.Δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα» και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 20 Αυγούστου 2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης Τρίπολης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΕΙΤΑΚΗΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση