Οι Ελβετοί φαίνεται πως αποδεικνύουν ότι, τα εθνικά σχέδια δράσης για αποδημητικά μπορούν να έχουν αποτελέσματα

vogelwarte.chΜεταξύ των κυνηγών είναι διαδεδομένη η άποψη πως λίγα μπορούν να γίνουν για τη βελτίωση του πληθυσμού των αποδημητικών. Τα πουλιά αυτά μετακινούνται σε τεράστιες γεωγραφικές περιοχές, από τις Βόρειες εσχατιές της Ευρώπης ως τις Νότιες εσχατιές της Αφρικής, για να αναφερθούμε μόνο σε γεωγραφικά μήκη.

Κι όμως μια χώρα με τη, μικρή, γεωγραφική έκταση της Ελβετίας κατήρτησε διαχειριστικά σχέδια για είδη αποδημητικών τα οποία παρουσίασαν αποτελέσματα!

Σύμφωνα με το Ελβετικό Ορνιθολογικό Ινστιτούτο, τα σχέδια αφορούν αποδημητικά τα οποία φωλεοποιούν στην Ελβετία. Μεταξύ των αποτελεσμάτων είναι ο διπλασσιασμός των τσαλαπετεινών, αλλά η επανεμφάνιση της ορτυκομάνας.
Οι δράσεις αποσκοπούν κυρίως στη βελτίωση των ενδιαιτημάτων των ειδών, τη δημιουργία νέων (ενδιαιτημάτων), και τη διασύνδεσή τους. Συντελούνται δε με τη συνεργασία της αντίστοιχης δασικής υπηρεσίας, των κυνηγών, αγροτών, ΜΚΟ, ερευνητικών ιδρυμάτων και ιδιωτικού τομέα.

Για την Ελλάδα δεν ξέρω αν θα ευτυχίσουμε να δούμε αντίστοιχα διαχειριστικά σχέδια πχ για το ορτύκι, που φωλεοποιεί σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρα, πολύ δε περισσότερο να είναι αυτά υπό την αιγίδα των κυνηγετικών οργανώσεων...

More information