ΦΕΚ Β 224 - 05.02.2013
Αριθμ. 12594/346

Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
...
Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία χορήγησης άδειας θήρας ως ακολούθως:

Α. Δικαιολογητικά:
Για τους ημεδαπούς κυνηγούς, τους ομογενείς υπηκόους ξένων κρατών, τους υπηκόους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν τις 15ετίας και τους διπλωματικούς υπαλλήλους:
1. Αίτηση προς την αρμόδια αρχή για χορήγηση άδειας θήρας.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου (A.K.K.O) ή βεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, από την Αστυνομική Αρχή του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
3. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ομαδικό η ατομικό) για την κάλυψη από τυχόν ατύχημα που θα προκληθεί κατά την άσκηση του κυνηγίου.
4. Τριπλότυπο ή γραμμάτιο είσπραξης των τελών κυνηγίου υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου, όπως αυτός ορίστηκε από τις παρ. 2 & 3, άρθρο 8 του ν. 3208/2003 και ισχύει σήμερα.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για παράβαση των αδικημάτων των εδ. α, β και γ της παρ. 1 του άρθρου 264 του Ν.Δ. 86/1969 ή ότι εκκρεμεί σε βάρος του σχετική ποινική δίωξη και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση και σύμφωνα με την 8/79 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. δικαιούται της έκδοσης άδειας θήρας.
Σε περίπτωση καταδίκης για παράβαση των ανωτέρω αδικημάτων, στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται, το είδος της ποινής, η τυχόν χορηγηθείσα αναστολή της ή επί τυχόν εκτίσεως της ποινής, ο ακριβής χρόνος που παρήλθε απ’ αυτήν.
Οι παλαιοί κυνηγοί στην υπεύθυνη δήλωση θα συμπληρώνουν επιπλέον ότι «είναι κάτοχοι άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου σε ισχύ ή βεβαίωσης αρμόδιας αστυνομικής αρχής ότι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου»
6. Οι κυνηγοί οι οποίοι εφοδιάζονται για πρώτη φορά με άδεια θήρας θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν:
6.1. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
6.2. Βεβαίωση της Επιτροπής Κρίσης Ικανότητας Νέων Κυνηγών, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι πέτυχαν στις σχετικές εξετάσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο παράρτημα I της παρούσας.
6.3 Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας. Ως αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί βεβαίωση από τον οικείο Δήμο ή το τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας.
Το αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό και για τους παλιούς κυνηγούς οι οποίοι εκδίδουν άδεια θήρας σε διαφορετική δασική αρχή, λόγω αλλαγής της μόνιμης κατοικίας τους.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια, για τη χορήγηση άδειας θήρας, δασική αρχή, στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του ενδιαφερομένου. Εξαιρείται το δικαιολογητικό υπ’ αριθμ. 2, το οποίο απαιτείται μόνο για τους νέους κυνηγούς.
Η αστυνομική αρχή υποχρεούται, εντός 5 εργασίμων ημερών, σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου να ενημερώσει την αρμόδια δασική αρχή η οποία ανακαλεί αμέσως την άδεια θήρας, ειδοποιώντας τον κυνηγό να παραδώσει το ατομικό βιβλιάριο θήρας.
Όσοι κυνηγοί εφοδιάζονται με άδεια θήρας μέσω του συνεργαζόμενου και αναγνωρισμένου από το ΥΠ.Α.Α.Τ (νυν από το ΥΠ.Ε.Κ.Α) κυνηγετικού συλλόγου καταθέτουν την αίτηση και τα ανωτέρω δικαιολογητικά στον κυνηγετικό σύλλογο. Ο κυνηγετικός σύλλογος αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του ατομικού βιβλιαρίου θήρας, τα υποβάλλει μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια δασική αρχή για έλεγχο και υπογραφή. Το βιβλιάριο στη συνέχεια παραδίδεται μέσω κυνηγετικού συλλόγου στον αιτούντα, ενώ τα κατατεθέντα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο της αρμόδιας δασικής αρχής.
Β. Ειδικές ρυθμίσεις.
1. Η άδεια θήρας, η άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τα οποία καταθέτει ο υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ομογενής, ο αλλοδαπός 15ετούς παραμονής και άνω καθώς και ο διπλωματικός υπάλληλος και τα οποία έχουν εκδοθεί στη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι, γίνονται δεκτά από τις δασικές αρχές. Αντίγραφα αυτών αποτελούν στοιχεία του φακέλου που τηρείται στις αρμόδιες δασικές αρχές οι οποίες, όταν το θεωρούν απαραίτητο, δύνανται να ζητούν από τον αιτούντα να προσκομίσει αντίστοιχη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
2. Οι ανωτέρω προκειμένου να εκδώσουν άδεια θήρας συμπληρώνουν δήλωση του νόμου 1599/1986 για τον τόπο κατοικίας τους στην Ελλάδα και καταθέτουν επιπλέον τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο Α υπ’ αριθμ. 4 και 5 της παρούσας, δικαιολογητικά.
3. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω επιθυμούν να εκδώσουν αρχική άδεια θήρας στην Ελλάδα θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, θεωρούμενοι ως νέοι κυνηγοί και να υποβληθούν στις σχετικές εξετάσεις κατ’ αντιστοιχία με τους ημεδαπούς.
4. Η παραμονή των υπηκόων ξένων κρατών στη χώρα μας (πλην Ε.Ε.) για τουλάχιστον 15 χρόνια βεβαιώνεται από τις αρμόδιες Δ/νσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας που συστάθηκαν στα πλαίσια του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/76-2010) και των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του, όπως ισχύουν. Η βεβαίωση αυτή κατατίθεται στη δασική αρχή ως απαραίτητο δικαιολογητικό αυτής της κατηγορίας αιτούντων. Οι συγκεκριμένοι πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες δασικές αρχές για την έκδοση ή ανανέωση της άδειας θήρας.
5. Οι κυνηγοί, εξαιρουμένων των υπηκόων ξένων κρατών (πλην Ε.Ε.), μπορούν να ζητήσουν είτε απευθείας από την αρμόδια δασική αρχή την έκδοση ή ανανέωση της άδειας κυνηγίου είτε μέσω του αναγνωρισμένου και συνεργαζόμενου με το Υ.Π.Α.Α.Τ. (νυν με το ΥΠ.Ε.Κ.Α) κυνηγετικού συλλόγου του οποίου είναι μέλη.
6. Προς διάκριση των διαφόρων τύπων αδειών θήρας, πέραν της αναγραφής του είδους της χορηγούμενης άδειας στο σώμα του χορηγούμενου εντύπου «ατομικού βιβλιαρίου θήρας» τίθεται έγχρωμη σφραγίδα στην άνω δεξιά θέση της σελίδας, ετήσιας θεώρησης, του βιβλιαρίου (αριθμημένο στέλεχος) ως εξής:
α) Τοπικές άδειες θήρας: Πράσινο χρώμα και θα σημειώνεται το γράμμα Τ.
β) Περιφερειακές άδειες θήρας: Βαθύ κυανό χρώμα και θα σημειώνεται το γράμμα Π.
γ) Γενικές άδειες θήρας: Κόκκινο χρώμα και θα σημειώνεται το γράμμα Γ.
7. Η έκδοση ετήσιας άδειας (ανανέωση των βιβλιαρίων θήρας), θα γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, αφού προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά με την ίδια παραπάνω διαδικασία. Οι αρμόδιες δασικές αρχές θα τηρούν βιβλίο έκδοσης αδειών θήρας, όπου θα καταχωρείται:
- Ο αύξων αριθμός των εκδιδόμενων αδειών ο οποίος και θα αναγράφεται στην οικεία στήλη του βιβλιαρίου.
- Ο αριθμός Μητρώου κυνηγού.
- Το ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και δ/νση κατοικίας.
- Ο αριθμός τριπλότυπου ή γραμματίου εισπράξεως των τελών, και
- Η κατηγορία της άδειας θήρας.
Η απασχόληση των κυνηγετικών συλλόγων για την έκδοση των αδειών θήρας θα γίνεται χωρίς την οικονομική επιβάρυνση των κυνηγών, εκτός από την αξία του ατομικού βιβλιαρίου, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά από τους μειοδοτικούς διαγωνισμούς που θα διενεργούνται από τις κυνηγετικές οργανώσεις, και θα εισπράττεται με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής, θεωρούμενη ως έσοδο του κυνηγετικού συλλόγου.
8. Για τους υπηκόους ξένων Κρατών (πλην κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που διαμένουν στη Ελλάδα διάστημα μικρότερο των 15 ετών ή επισκέπτονται την Ελλάδα για άσκηση κυνηγετικής δραστηριότητας. Οι ανωτέρω κυνηγοί επιτρέπεται να κυνηγούν μόνο στις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές (Ε.Κ.Π.), δημόσιες ή ιδιωτικές.
Τα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας κυνηγίου είναι τα εξής:
α) Αίτηση στην αρμόδια δασική αρχή.
β) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Τριπλότυπο ή γραμμάτιο είσπραξης των τελών υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου, όπως αυτός ορίστηκε από τις παρ. 2 & 3, άρθρου 8 του
ν. 3208/03.
δ) Πρωτότυπη άδεια θήρας που ισχύει για την χώρα του ή κατάθεση επικυρωμένου φωτοαντιγράφου αυτής. Οι δασικές Υπηρεσίες όταν το θεωρούν απαραίτητο, δύνανται να ζητούν από τον αιτούντα να προσκομίσει αντίστοιχη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
ε) Αποδεικτικό στοιχείο για την ασφαλιστική κάλυψη του ενδιαφερομένου σε περίπτωση κυνηγετικού ατυχήματος στη χώρα μας (ασφαλιστικό συμβόλαιο ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, ή αναγραφή του αριθμού του ασφαλιστηρίου στην άδεια κυνηγίου).
Γ. Διαδικασία εξετάσεων νέων κυνηγών
Καθορίζουμε τη διαδικασία εξετάσεων που απαιτείται προκειμένου να χορηγείται στους νέους κυνηγούς η βεβαίωση «κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών» του κεφαλαίου A παρ.6 περ. 6.2 της παρούσας απόφασης και ρυθμίζουμε θέματα που αφορούν στην άσκηση της κυνηγητικής δραστηριότητας, ως ακολούθως:
1. Εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών
1.1 Οι υποψήφιοι κυνηγοί προκειμένου να εφοδιαστούν για πρώτη φορά με άδεια θήρας θα πρέπει επιπλέον των άλλων δικαιολογητικών που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση, να προσκομίσουν βεβαίωση ότι συμμετείχαν επιτυχώς στις εξετάσεις των επιτροπών κρίσης ικανοτήτων νέων κυνηγών.
1.2. Οι ανωτέρω τριμελείς Επιτροπές, θα συγκροτούνται και θα λειτουργούν στις έδρες των Δασαρχείων ή στις Δ/νσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία.
1.3. Στη σύνθεση των επιτροπών θα συμμετέχουν δύο (2) μέλη, δημόσιοι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Γεωτεχνικών - Δασολόγων ή ΤΕ Δασοπονικού του οικείου Δασαρχείου ή της Διεύθυνσης Δασών άνευ Δασαρχείου, με εμπειρία στα θέματα θήρας και ένα (1) μέλος του Δ.Σ. του κυνηγητικού συλλόγου της έδρας του Δασαρχείου ή της Διεύθυνσης Δασών άνευ Δασαρχείου.
1.4. Η βεβαίωση θα χορηγείται από την Δασική Αρχή, στην έδρα της οποίας πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις, εφόσον κρίνεται επιτυχής από την επιτροπή η εξέταση του υποψηφίου κυνηγού, τηρουμένης της διαδικασίας που περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο και το Παράρτημα Ι της παρούσας.
2. Περιεχόμενο εξετάσεων Νέων Κυνηγών
2.1. Το περιεχόμενο των εξετάσεων κρίσης ικανοτήτων για τους κυνηγούς που εφοδιάζονται για πρώτη φορά με άδεια κυνηγίου, συνδέεται με την απόκτηση βασικών γνώσεων για την ασφαλή άσκηση της κυνηγητικής δραστηριότητας, τη δυνατότητα αναγνώρισης των θηραμάτων, τη γνώση των περί θήρας διατάξεων και των ελεγκτικών τους οργάνων καθώς και την τήρηση των νομικών και διοικητικών τους υποχρεώσεων. Τα ανωτέρω αποτυπώνονται σε φύλλα απλών ερωτήσεων, τύπου προτυπωμένου “ερωτηματολογίου”, πολλαπλών επιλογών.
2.2. Το ερωτηματολόγιο εξετάσεων νέων κυνηγών αποτελείται από 10 φύλλα, σε κάθε ένα εκ των οποίων έχουν συμπεριληφθεί είκοσι (20) ερωτήσεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο “Παράρτημα Ι”.
Σε κάθε ερώτηση αντιστοιχούν περισσότερες από μία επιλογές (προτυπωμένες απαντήσεις), εκ των οποίων, ο εξεταζόμενος καλείται να επιλέξει τη σωστή.
2.3. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστον 2 φορές το μήνα. Οι ημερομηνίες των εξετάσεων θα ανακοινώνονται στις έδρες των Δασικών Υπηρεσιών που τις διενεργούν καθώς και στις έδρες, αντίστοιχα των οικείων κυνηγετικών συλλόγων τουλάχιστον 4 μέρες πριν τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Οι υποψήφιοι νέοι κυνηγοί, υποβάλλουν αίτηση στην οικεία δασική αρχή για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, είτε μέσω των αναγνωρισμένων απο το Υπουργείο κυνηγητικών συλλόγων, είτε ατομικά. Με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους, τον σχετικό προγραμματισμό των υπηρεσιών και τα αιτήματα που υποβάλλονται, καθορίζεται και κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους, η ακριβής ημερομηνία των εξετάσεων στις οποίες θα λάβουν μέρος. Ονομαστικός κατάλογος των εξεταζομένων αναρτάται στην έδρα της Υπηρεσίας που τις διενεργεί τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν τη διεξαγωγή τους.
2.4. Ο μέγιστος χρόνος εντός του οποίου οι υποψήφιοι κυνηγοί, υποχρεούνται να απαντήσουν στις 20 ερωτήσεις που περιέχονται στο ένα από τα δέκα φύλλα του ερωτηματολογίου που τους επιδίδεται, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα σαράντα πέντε (45) λεπτά.
2.5. Οι δασικές υπηρεσίες που διενεργούν τις εξετάσεις, δύνανται, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων και το διαθέσιμο χρόνο τη μέρα των εξετάσεων, να εξετάζουν περισσότερες από μία ομάδες των δέκα υποψηφίων κυνηγών (όχι περισσότεροι από 10 στον ίδιο χώρο), με την προϋπόθεση ότι σε κάθε έναν υποψήφιο θα διανέμεται διαφορετικό φύλλο ερωτήσεων, το οποίο στην πάνω δεξιά γωνία θα φέρει τη μονογραφή του προέδρου της Επιτροπής και τη σφραγίδα της Υπηρεσίας.
2.6. Στην περίπτωση που υποψήφιος δηλώσει «αγράμματος» παρέχεται η δυνατότητα εξέτασης του προφορικά από την επιτροπή, βάσει του ερωτηματολογίου.
2.7. Ο υποψήφιος θεωρείται ότι πέτυχε στις εξετάσεις, εφόσον απαντήσει σωστά σε 17 από τις 20 ερωτήσεις. Εάν ο υποψήφιος αποτύχει, μπορεί και πάλι να δώσει εξετάσεις σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής.
2.8. Η επιτροπή υποβάλλει στην οικεία δασική υπηρεσία, πίνακα με τα στοιχεία των επιτυχόντων υποψηφίων κυνηγών, με συνημμένα τα φύλλα των εξετάσεων για κάθε ένα υποψήφιο, προκειμένου να εκδοθούν από αυτή οι σχετικές βεβαιώσεις.
2.9. Το περιεχόμενο των φύλλων του ερωτηματολογίου των εξετάσεων, μπορεί να επανακαθορίζεται ανά τριετία, προσαρμοζόμενο στις νέες ανάγκες και απαιτούμενες γνώσεις για την άσκηση της κυνηγητικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της συνετής και με ασφάλεια, χρήσης των μέσων άσκησης της θήρας, της διασφάλισης των προστατευόμενων ειδών και της αειφορίας των κυνηγητικών καρπώσεων. Σε περίπτωση αλλαγής της δασικής νομοθεσίας για την άσκηση της θήρας, ακολουθεί αντίστοιχα, εναρμόνιση και του περιεχομένου του ερωτηματολογίου.
2.10. Για τη μελέτη και προετοιμασία, για τις εξετάσεις των νέων κυνηγών, αλλά και για την απόκτηση γνώσεων σε θέματα άγριας πανίδας και την άσκησης της θήρας γενικότερα, η Ειδική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εκπονεί ειδικό οδηγό, ο οποίος αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο και βρίσκεται σε έντυπη μορφή σε όλες τις δασικές υπηρεσίες και τις κυνηγετικές οργανώσεις, που είναι αναγνωρισμένες και συνεργαζόμενες με το ΥΠ.Α.Α.Τ (νυν με το ΥΠ.Ε.Κ.Α.)
Δ. Ατομικό βιβλιάριο θήρας και λοιπές ρυθμίσεις.
1. Καθορίζουμε ενιαίο τύπο εντύπου “ατομικού βιβλιαρίου θήρας”, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος II της παρούσας.
Το ατομικό βιβλιάριο θήρας θα φέρει διπλά αριθμημένα φύλλα ετήσιας θεωρήσεως (στέλεχος-απόκομμα) και ανά πενταετία θα αντικαθίσταται, με προσκόμιση πρόσφατης φωτογραφίας τύπου αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου. Τα βιβλιάρια θήρας θα φέρουν τη φωτογραφία του κυνηγού η οποία θα σφραγίζεται από την αρμόδια δασική αρχή κατά τρόπο που να μην αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά του προσώπου και θα είναι ενημερωμένα για κάθε αλλαγή των ατομικών στοιχείων του κατόχου τους. Σε κάθε περίπτωση το βιβλιάριο θήρας και η φωτογραφία θα αντικαθίστανται ανά πενταετία ή σε περίπτωση έκδοσής τους από διαφορετική δασική αρχή.
2. Σε περίπτωση που κυνηγός καταδικαστεί τουλάχιστον δύο φορές τελεσίδικα για παράβαση των περί θήρας διατάξεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ποινή με αναστολή, υποχρεούται για την έκδοση άδειας θήρας να προσκομίσει εκ νέου βεβαίωση της Επιτροπής Κρίσης Ικανοτήτων Νέων Κυνηγών, αφού συμμετάσχει και περάσει επιτυχώς τη διαδικασία εξετάσεων της παρούσας.
3. Κυνηγός που δεν έχει ανανεώσει την άδεια θήρας τα τελευταία επτά (7) χρόνια, συνεχόμενα, θα θεωρείται νέος κυνηγός και θα πρέπει να επανεξεταστεί με την προαναφερόμενη διαδικασία, ως νέος κυνηγός.
4. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης του αιτουμένου άδεια θήρας, περί μη καταδίκης για παραβάσεις των αδικημάτων των εδ. α, β και γ της παρ. 1 του άρθρου 264 του Ν.Δ. 86/1969 όπως ισχύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Α παρ.5 της παρούσας απόφασης, εφόσον του έχει χορηγηθεί άδεια θήρας, αυτή ανακαλείται, εκτός και αν έχει ανασταλεί η επιβληθείσα με την καταδικαστική απόφαση κύρια ποινή, οπότε αναστέλλεται και η παρεπόμενη ποινή της απαγορεύσεως χορηγήσεως αδείας θήρας. Η επανέκδοση της ανακληθείσας άδειας θήρας είναι δυνατή υπό τους όρους και σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 264 του Ν.Δ. 86/1969, όπως ισχύει σήμερα.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η αριθμ. 107007/3285/15-9-2009 (ΦΕΚ 2003/Β/2009) υπουργική απόφαση καθώς και κάθε προγενέστερη ρύθμιση που αφορά στη διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης άδειας θήρας και τα λοιπά θέματα που καθορίζονται με την παρούσα.
Η απόφαση αυτή έχει έναρξη ισχύος την 01.07.2013
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.