σμίκρυνσηπλήρες μέγεθος

Καθεστώς ενίσχυσης στο πλαίσιο της Δράσης 1.1 «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» του Μέτρου 216 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013

ΦΕΚ Β 1060 - 29.04.2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Απόφ. 8512
Καθεστώς ενίσχυσης στο πλαίσιο της Δράσης 1.1 «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» του Μέτρου 216 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ -
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του π.δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α΄/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).
3. Το π.δ. 113/2010 (194/Α΄/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
4. Το π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-6-2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
5. Το π.δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-6-2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 246/A΄/18-12-2012) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.4128/2013 (ΦΕΚ Α΄51/28.02.2013).
7. Το ν.δ. 131/74 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (ΦΕΚ 320/Α΄/1974), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 1409/83 «τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 199/Α΄/1983), όπως τροποποιημένος ισχύει, και το ν. 2512/97, άρθρο 11 (ΦΕΚ 138/Α΄/1997).
8. Το ν. 3508/2006 (ΦΕΚ Α΄ 249) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», ειδικότερα δε το άρθρο 3 αυτού.
9. Το άρθρο 36 του ν. 3614/07, όπου ορίζεται ως διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών ο ΟΠΕΚΕΠΕ και της υπ’ αριθμ. 262066/19.02.2009 (ΦΕΚ 327/Β΄/23.02.2009) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εκχώρησης αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του ΕΓΤΑΑ, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2007-2013.
10. Το ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», ειδικότερα το άρθρο 37 και το άρθρο 46 παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ν. 3840/2010 ΦΕΚ 53/Α΄/2010)
11. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄) και ειδικότερα τα άρθρα 186, ΙΙ, παρ. 5 και 283 παρ. 3.
12. Το ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α΄/6-9-2010) «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων».
13. Το ν. 4056/2012 9 (ΦΕΚ Α΄ 52/12-3-2012) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιημένος ισχύει.
14. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., όπως τροποποιημένος ισχύει.
15. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.
16. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), όπως τροποποιημένος ισχύει.
17. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 883/2006 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου σε ότι αφορά την τήρηση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών τις δηλώσεις δαπανών κι εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιημένος ισχύει.
18. Τον Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.
19. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής της 30 Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό.
20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής της 27ης Ιανουαρίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης.
21. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 6015/29-11-2007 απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 (CC1 No 2007GR06RPO001), όπως ισχύει κάθε φορά και τις τροποποιήσεις του Π.Α.Α., που δεν απαιτούν τροποποίηση της συγκεκριμένης απόφασης της Επιτροπής.
22. Την υπ’ αριθμ. 370910/14-5-2001 (ΦΕΚ. 642/Β΄/28-5-2001) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου».
23. Την υπ’ αριθμ. 27156/2002 (ΦΕΚ 1042/Β΄/2002) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργανισμού Πληρωμής από το 1-9-2002».
24. Την υπ’ αριθμ. 282966/09-07-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007), όπως ισχύει κάθε φορά.
25. Την υπ’ αριθμ. 262385/21-4-10 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Καν(ΕΚ)73/2009 και του Καν(ΕΚ)698/2008 του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 509/Β΄/23-4-10).
26. Την υπ’ αριθμ. 324005/9-9-08 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1886/Β΄/12-9-2008) με τίτλο «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» και την υπ’ αριθμ. 135073/3-2-2011 (ΦΕΚ 315/Β΄/25-2-2011) κοινή υπουργική απόφαση τροποποίησής της.
27. Την υπ’ αριθμ. 2049/20-4-2011 (ΦΕΚ 1183/Β΄/2011) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», όπως ισχύει κάθε φορά.
28. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται Δημόσια Δαπάνη σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 της παρούσας.
29. Την υπ’ αριθμ. 4501/30-10-2012 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ 2007-2013, αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρο 1
Σκοπός - Στόχοι
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης 1.1 «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» του Μέτρου 216 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις» του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, η οποία αποσκοπεί να συμβάλει στην άμβλυνση του προβλήματος συνύπαρξης της μελισσοκομικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας με την Αρκούδα στο ίδιο περιβάλλον, με στόχο:
• Την προστασία της βιοποικιλότητας και
• Τη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.
Άρθρο 2
Φορείς Αρμόδιοι για την Διαχείριση,
Εφαρμογή και Υλοποίηση
1. Φορέας Διαχείρισης (ΦΔ) ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας 2007 – 2013 (ΕΥΔ-ΠΑΑ).
2. Φορέας Εφαρμογής (ΦΕ) ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα (ΕΥΕ-ΠΑΑ)
3. Φορείς Υλοποίησης (ΦΥ) ορίζονται οι οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.
4. Οργανισμός Πληρωμής ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
Άρθρο 3
Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί
Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι κάτωθι εννοιολογικοί προσδιορισμοί:
1. Αγρότης
Νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατέχει αγροτική εκμετάλλευση στην οποία ασκεί αγροτική δραστηριότητα και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (MAΑE).
2. Επαγγελματίας Αγρότης (κατά κύριο επάγγελμα αγρότης):
Νοείται το ενήλικο φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο ΜΑΑΕ ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, σύμφωνα με το ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α΄/
6-9-2010).
3. Αγροτική εκμετάλλευση:
Αγροτική εκμετάλλευση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1δ του ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151 Α΄).
4. Αγροτική δραστηριότητα:
Αγροτική δραστηριότητα, σύμφωνα με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, είναι κάθε επαγγελματική δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον από τους κλάδους της αγροτικής οικονομίας, δηλαδή της φυτικής, της ζωικής ή της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων και της υδατοκαλλιέργειας, που αποσκοπεί στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, στη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, στη λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων και στη δασική παραγωγή.
5. Συστηματικοί Μελισσοκόμοι:
Οι μελισσοκόμοι, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον 100 μονές κυψέλες.
6. Κτηνοτρόφοι με εκτατικές εκτροφές αιγοπροβάτων:
Oι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι διαθέτουν αιγοπρόβατα και χρησιμοποιούν για την εκτροφή των ζώων βοσκότοπους.
7. Μετακινούμενος κτηνοτρόφος:
Κτηνοτρόφος ο οποίος, ανεξαρτήτως τόπου μόνιμης κατοικίας, μετακινείται με το ποίμνιό του για διάστημα τουλάχιστον 5 μηνών το χρόνο στις περιοχές παρέμβασης, όπου και διαθέτει ποιμνιοστάσιο.
8. Αιτήσεις:
α. Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ):
Ως Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης θεωρείται η ετήσια αίτηση που υποβάλλεται για την ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων και τη λήψη των άμεσων ενισχύσεων, στο πλαίσιο του Καν.(ΕΚ) 73/2009, όπως ισχύει κάθε φορά.
β. Αίτηση ενίσχυσης
Ως αίτηση ενίσχυσης θεωρείται η αίτηση που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους ώστε να υπαχθούν στο καθεστώς των ενισχύσεων του μέτρου 2.1.6 του Π.Α.Α.
γ. Αίτηση πληρωμής:
Ως αίτηση πληρωμής θεωρείται η αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος ενισχύσεων για τη χορήγηση της πληρωμής από τις εθνικές αρχές.
9. Οικότοπος:
Ως φυσικοί οικότοποι ορίζονται οι χερσαίες περιοχές ή υγρότοποι που διακρίνονται χάριν στα βιολογικά και μη βιολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά τους, είτε είναι εξ ολοκλήρου φυσικές είτε ημιφυσικές.
Ο οικότοπος της αρκούδας θα καθοριστεί σε επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
10. ΟΠΣΑΑ:
Νοείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης
11. Πληροφοριακό Σύστημα:
Νοείται το πληροφοριακό σύστημα που λειτουργεί παράλληλα με το ΟΠΣΑΑ για τις ανάγκες εφαρμογής της δράσης.
Άρθρο 4
Πεδίο εφαρμογής
1. Περιοχές παρέμβασης: Η δράση θα εφαρμοστεί μόνο στις περιοχές που αποτελούν οικότοπους της Αρκούδας, όπως αυτοί ορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
2. Τομείς παρέμβασης: Η δράση καλύπτει τη μελισσοκομία και την κτηνοτροφία που ασκείται στις περιοχές παρέμβασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Άρθρο 5
Δικαιούχοι ενίσχυσης – Δεσμεύσεις δικαιούχων
1. Δικαιούχοι της Δράσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μελισσοκόμοι ή κτηνοτρόφοι με εκτατικές εκτροφές αιγοπροβάτων που διαμένουν ή μετακινούνται στις περιοχές παρέμβασης, εφόσον:
α. Δεν έχουν ενισχυθεί για την ίδια δράση από άλλο πρόγραμμα.
β. Υποβάλλουν, στον τόπο και χρόνο που ορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αίτηση ενίσχυσης η οποία εγκρίνεται με τις διαδικασίες που ορίζονται στο κεφάλαιο Γ της παρούσας: «Διαδικασία Ένταξης Πράξεων».
γ. Υλοποιήσουν την επένδυση εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην απόφαση έγκρισης του άρθρου 17 της παρούσας.
δ. Υποβάλουν Αίτηση Πληρωμής και τηρούν αρχείο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον έλεγχο της αίτησης πληρωμής του άρθρου 16 της παρούσας.
ε. Υποβάλλουν Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος της αίτησης ενίσχυσης και καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετίας.
στ. Αναλάβουν την υποχρέωση τουλάχιστον για μια πενταετία:
• Οι κτηνοτρόφοι να διατηρούν την ηλεκτροφόρο περίφραξη – οι μελισσοκόμοι να χρησιμοποιούν την ηλεκτροφόρο περίφραξη στον τόπο διαμονής και μετακίνησής τους εφόσον αυτός είναι εντός των περιοχών παρέμβασης.
• Να διατηρούν σε ξεχωριστό αρχείο όλα τα παραστατικά που σχετίζονται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου τους προκειμένου να είναι δυνατή από τα αρμόδια όργανα η επαλήθευση και ο έλεγχος των πληρωμών.
• Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους που πραγματοποιούν εξουσιοδοτημένα Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα.
• Οι μελισσοκόμοι να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ.
2. Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας, έστω κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου:
• Κτηνοτρόφοι οι οποίοι διαθέτουν συστεγαζόμενες εκμεταλλεύσεις.
• Πρόσωπα, τα οποία έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της Πρόωρης Συνταξιοδότησης και οι σύζυγοι αυτών.
• Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης με δεκαετή αποκλεισμό
• Πρόσωπα, τα οποία έχουν αποκλεισθεί από τις ενισχύσεις των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων ή δράσεων και για όσο χρόνο ισχύει ο αποκλεισμός.
• Ανήλικα άτομα.
Άρθρο 6
Κριτήρια ένταξης
Τα κριτήρια ένταξης διακρίνονται σε κριτήρια επιλεξιμότητας και κριτήρια επιλογής ως ακολούθως:
1. Γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας:
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενταχθούν πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:
α. Να είναι αγρότες όπως η έννοια ορίζεται στο άρθρο 3
της παρούσας.
β. Να ασκούν αγροτική δραστηριότητα όπως η έννοια ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας.
γ. Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
δ. Να υποβάλουν εμπρόθεσμα, με τη διαδικασία του άρθρου 11 της παρούσας, αίτηση ενίσχυσης και οι εκμεταλλεύσεις τους να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• τα μελισσοσμήνη, τα αιγοπρόβατα και τα ποιμνιοστάσια κατέχονται νόμιμα και είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης.
• τα μελισσοσμήνη βρίσκονται ή μετακινούνται εντός των περιοχών παρέμβασης της δράσης και τα ποιμνιοστάσια βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης της δράσης.
2. Γενικά κριτήρια επιλογής
Από τους υποψηφίους που πληρούν καταρχήν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της προηγούμενης παραγράφου, γίνεται επιλογή των δικαιούχων με βάση τις διαθέσιμες πιστώσεις και την κατανομή τους και τα ακόλουθα κριτήρια που είναι σε ισχύ κατά την κατάθεση της αίτησης ενίσχυσης:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Βαθμός
Η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εντός των οικοτόπων της αρκούδας 20
Επαγγελματίας αγρότης (Μελισσοκόμος
ή Κτηνοτρόφος) 20
Μελισσοκόμος συστηματικός
100? με αριθμό μονών κυψελών <150
150? με αριθμό μονών κυψελών <200
200? με αριθμό μονών κυψελών <300
300? με αριθμό μονών κυψελών <400
400? με αριθμό μονών κυψελών
20
25
30
35
40
Κτηνοτρόφος εκτατικών εκτροφών αιγοπροβάτων
50? με αριθμό αιγοπροβάτων <100
100? με αριθμό αιγοπροβάτων <200
200? με αριθμό αιγοπροβάτων <300
300? με αριθμό αιγοπροβάτων <400
400? με αριθμό αιγοπροβάτων 10
15
20
25
30
Δικαιούχος γεωργοπεριβαλλοντικής δράσης 10

Σε περίπτωση που στο πρόσωπο ενός υποψηφίου συντρέχουν περισσότερα του ενός κριτηρία επιλογής του ανωτέρω πίνακα, τα μόρια που αντιστοιχούν στα κριτήρια αυτά αθροίζονται.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη σειρά κατάταξης, προηγούνται οι καταρχήν δικαιούχοι που συγκεντρώνουν μεγαλύτερη βαθμολογία στα κριτήρια επιλογής με τη σειρά προτεραιότητας που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.
Άρθρο 7
Επιλέξιμες δαπάνες
1. Επιλέξιμες δαπάνες για τη δράση θεωρούνται:
Η αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης, η οποία έχει πραγματοποιηθεί μετά από την ημερομηνία έγκρισης της επένδυσης και η οποία αγορά και εγκατάσταση περιλαμβάνει:
Για την αγορά:
• φωτοβολταϊκό σύστημα (ηλιακό πάνελ),
• καλώδιο (σύρμα) φράκτη για περίφραξη (η περίφραξη μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 4 σειρές καλώδιο για την προστασία από επιθέσεις αρκούδας),
• τεντωτήρας συρμάτων, για να συντηρείται ευθυτενές το σύρμα μετάδοσης παλμών,
• σετ πόρτας,
• μονωτήρας για τη στήριξη του σύρματος (σε ξύλο ή σίδερο),
• όργανο ελέγχου,
• μπαταρία,
• ξύλινοι, πλαστικοί ή μεταλλικοί πάσσαλοι
Για την εγκατάσταση:
• Τα αποδεικνυόμενα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη που απαιτούνται για την εγκατάσταση της περίφραξης.
2. Μη επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες Φ.Π.Α.
Άρθρο 8
Ύψος ενίσχυσης
Η ενίσχυση χορηγείται απολογιστικά (βάσει εξοφληθέντων παραστατικών) με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της δύναται να φθάσει στο 80% των επιλέξιμων δαπανών ανά κτηνοτροφική μονάδα ή μελισσοκομική μονάδα 100 κυψελών.
Το μέγιστο κόστος αγοράς και εγκατάστασης της ηλεκτροφόρου περίφραξης ανέρχεται σε 2.200€/0,05Ηα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Άρθρο 9
Δημοσιοποίηση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
1. Η ΕΥΕ ΠΑΑ, ως Φορέας Εφαρμογής, προωθεί για έγκριση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης, μετά από το σύμφωνο της γνώμης της ΕΥΔ ΠΑΑ.
2. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων όπως αυτά που ορίζονται στο εν ισχύ Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2007-2013 και κυρίως:
• Τον τόπο και χρόνο υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης.
• Τις προϋποθέσεις και τους όρους ένταξης καθώς επίσης και τις επιλέξιμες δαπάνες.
• Τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης.
• Τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα που πρέπει να τηρηθεί.
• Τις Υπηρεσίες, τους φορείς και την ηλεκτρονική διεύθυνση όπου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν το ενημερωτικό υλικό και να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες.
• Τις υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης.
• Αναφορά στη συγχρηματοδότηση του Μέτρου από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
3. Με ευθύνη του Φ.Ε. γίνεται ευρεία δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ιδίως:
• Αναρτάται στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr του Διοικητικού τομέα του ΠΑΑ.
• Κοινοποιείται στους Φορείς Υλοποίησης.
4. Οι Φ.Υ. με τη λήψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους δυνητικούς δικαιούχους της περιοχής ευθύνης τους. Οι Φ.Υ. προβαίνουν το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στις παρακάτω ενέργειες:
• Ανάρτηση, για διάστημα δεκαπέντε (15) τουλάχιστον εργασίμων ημερών από τη λήψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας τους.
• Αποστολή της πρόσκλησης στους Δήμους της περιοχής ευθύνης τους με την επισήμανση ότι αυτή πρέπει να δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο και τουλάχιστον να αναρτηθεί για διάστημα δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήψη της, στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και των Δημοτικών και Τοπικών Ενοτήτων τους.
• Όπου ενδείκνυται λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα δημοσιότητας με συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, όπως οργάνωση ημερίδων κ.α.
5. Αποδεικτικά στοιχεία δημοσιότητας τηρούνται από το Φ.Υ. για την περιοχή ευθύνης του.
Άρθρο 10
Απόφαση Ένταξης πράξης / χρηματοδότησης
Η ΕΥΕ ΠΑΑ εκδίδει Απόφαση ένταξης / χρηματοδότησης της δράσης στο Πρόγραμμα με υπογραφή Ειδικού Γραμματέα, την οποία καταχωρεί στο ΟΠΣΑΑ και την κοινοποιεί στην ΕΥΔ ΠΑΑ για την εξασφάλιση πιστώσεων στο ΠΔΕ/Τακτικό Προϋπολογισμό.
Άρθρο 11
Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης
1. Οι ενδιαφερόμενοι, για να ενταχθούν στη δράση, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης στο Φ.Υ. του τόπου της έδρας της εκμετάλλευσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
2. Η αίτηση ενίσχυσης για να γίνει αποδεκτή και να τύχει της προβλεπόμενης στη συνέχεια αξιολόγησης θα πρέπει να υποβληθεί στο φορέα εμπρόθεσμα και να είναι πλήρης.
3. Η αίτηση ενίσχυσης θεωρείται ότι εμφανίζει πληρότητα, εφόσον συνοδεύεται από τα παρακάτω:
α. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρως συμπληρωμένη και υπογραμμένη.
β. Παραστατικά που τεκμηριώνουν τα κριτήρια ένταξης και τα οποία είναι:
• Φωτοαντίγραφο της πλέον πρόσφατης Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ). Σε περίπτωση που το πληροφοριακό σύστημα της αίτησης συνδέεται και παράγεται από την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ), δεν απαιτείται φωτοαντίγραφο.
• Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δράση δεν ενισχύεται άμεσα ή έμμεσα από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραμμα.
• Φωτοαντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων σε ισχύ ή άδεια εγκατάστασης σύμφωνα με τον ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 56 Α΄) (μόνο για τους κτηνοτρόφους). Σε περίπτωση μη προσκόμισης της άδειας εγκατάστασης γίνεται δεκτή η προσωρινή άδεια εγκατάστασης όπως αυτή ορίζεται ήτοι το αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης που χορηγείται στην περίπτωση των πρόχειρων καταλυμάτων, όσο και η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης που χορηγείται στις περιπτώσεις των υπολοίπων κατηγοριών.
• Φωτοαντίγραφο θεωρημένου (σε ισχύ) πλήρους (όλων των σελίδων) μελισσοκομικού βιβλιαρίου, νομίμως επικυρωμένου (μόνο για τους μελισσοκόμους).
γ. Σε περίπτωση που ο τραπεζικός λογαριασμός είναι διαφορετικός από αυτόν που έχει δηλωθεί στην ΑΕΕ, φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου.
δ. Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου που να πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία, σύμφωνα με τον ν. 2690/99, όπως τροποποιημένος ισχύει.
ε. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας προκειμένου για νομικά πρόσωπα και ορισμός εκπροσώπου, ο οποίος θα υπογράψει τη σύμβαση και θα έχει την ευθύνη της εφαρμογής της.
στ. Με την αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται μία προσφορά και προτιμολόγια για κάθε επενδυτική δαπάνη. Οι προσφορές πρέπει να είναι ευκρινείς και να περιλαμβάνουν:
• τα στοιχεία του προμηθευτή (οπωσδήποτε τηλέφωνο επικοινωνίας και Α.Φ.Μ.),
• Αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού, Μηχανημάτων (τύπος και λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά), υλικών, προϋπολογιζόμενες ποσότητες αυτών, μονάδα μέτρησης (τρέχον μέτρο, τ.μ., τεμάχια, κ.λπ.), τιμή για κάθε είδος ανά μονάδα μέτρησης.
• Εργατικά-εγκατάσταση: Ανάλυση προβλεπόμενου εργατικού κόστους, κατηγορία προσωπικού με αναφορά στα ημερομίσθια σύμφωνα με την Συλλογική σύμβαση εργασίας του κάθε ενός.
Επιπλέον, στην προσφορά διευκρινίζονται:
• η καθαρή αξία χωρίς να περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ενώ αναφέρεται ξεχωριστά το ισχύον κατά τη κατάθεση της προσφοράς ποσοστό ΦΠΑ ανάλογα με το είδος της δαπάνης,
• εάν τα περιγραφόμενα είδη πρέπει να διαθέτουν σήμανση «CE» ή έκθεση δοκιμής από το ΙΓΕΜΚ ή έκθεση δοκιμής από άλλο αναγνωρισμένο Ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεν απαιτείται λόγω της φύσης τους και
• ότι η αξία αφορά σύγχρονα καινούργια είδη.
4. Η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται σε ένα μόνο Φορέα, ανεξάρτητα αν η εκμετάλλευση βρίσκεται σε περισσότερους του ενός νομούς που υπάγονται σε διαφορετικούς Φορείς Υλοποίησης. Στην τελευταία περίπτωση, η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται στον τόπο υποβολής της ΑΕΕ.
Άρθρο 12
Αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης
1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης γίνεται με ευθύνη οριζόμενου από τον προϊστάμενο του Φ.Υ. γεωτεχνικού, και σε περίπτωση έλλειψης, από άλλον υπάλληλο, ο οποίος επίσης ορίζεται από τον προϊστάμενο του Φ.Υ. και ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
2. Ο Φ.Υ. πραγματοποιεί Διοικητικούς Ελέγχους στο σύνολο των αιτήσεων ενίσχυσης με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 της παρούσας.
3. Η αξιολόγηση είναι συγκριτική, συντελείται με τη συμπλήρωση τυποποιημένου «Δελτίου Αξιολόγησης – Εισηγητικής Έκθεσης», όπως αυτό θα καθορίζεται στην πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ολοκληρώνεται με την κατάταξη των αιτήσεων ενίσχυσης σε παραδεκτές και μη παραδεκτές και με τη σύνταξη «Πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων αξιολόγησης». Ως παραδεκτές αιτήσεις ενίσχυσης νοούνται οι αιτήσεις που πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, ενώ ως μη παραδεκτές αιτήσεις ενίσχυσης, νοούνται οι αιτήσεις που δεν πληρούν έστω και ένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ο πίνακας περιλαμβάνει κατάσταση με όλες τις παραδεκτές αιτήσεις ενίσχυσης, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και κατάσταση με όλες τις μη παραδεκτές αιτήσεις ενίσχυσης επίσης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Η κατάταξη θα υλοποιείται μηχανογραφικά.
4. Οι Διοικητικοί Έλεγχοι (αξιολόγηση αιτήσεων ενίσχυσης) καλύπτουν όλα τα στοιχεία που είναι δυνατό και ενδεδειγμένο να ελεγχθούν διοικητικά και θα πρέπει να περιλαμβάνουν την εξακρίβωση του εύλογου χαρακτήρα του προτεινόμενου κόστους που αξιολογείται με τη χρήση κατάλληλου συστήματος αξιολόγησης, όπως λ.χ. κόστος αναφοράς (σύγκριση τιμών που προτείνονται με τις ανά μονάδα τιμές του εξοπλισμού, υλικών ή υπηρεσιών που ισχύουν στην αγορά), σύγκριση των τιμών που αναγράφονται στις διάφορες προσφορές-προτιμολόγια. Οι Διοικητικοί έλεγχοι καταχωρούνται στο μηχανογραφικό σύστημα.
1. Η ένταξη των αιτήσεων ενίσχυσης στο καθεστώς γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στην κατάσταση των παραδεκτών αιτήσεων ενίσχυσης και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 13 και 14 μέχρι εξάντλησης της προβλεπόμενης πίστωσης.
Άρθρο 13
Έγκριση δικαιούχων
1. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του προηγούμενου άρθρου, οι Φ.Υ. ενημερώνουν την ΕΥΕ ΠΑΑ για τα αποτελέσματα αξιολόγησης ώστε αυτή να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο.
2. Μετά την ολοκλήρωση του δειγματοληπτικού ελέγχου, η ΕΥΕ ΠΑΑ κατατάσσει τους ενδιαφερόμενους σε καταστάσεις που αφορούν στις αιτήσεις ανά την Επικράτεια και στις ακόλουθες κατηγορίες:
α) Εν δυνάμει δικαιούχοι: Εν δυνάμει δικαιούχοι είναι οι καταταγέντες πρώτοι στην κατάσταση των παραδεκτών αιτήσεων ενίσχυσης, οι οποίοι εντάσσονται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις.
β) Επιλαχόντες: Επιλαχόντες είναι οι επόμενοι κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας κατατασσόμενοι στην κατάσταση των παραδεκτών αιτήσεων ενίσχυσης, οι οποίοι όμως δεν εντάσσονται λόγω εξαντλήσεως του καθορισμένου ορίου πιστώσεων όπως αυτό καθορίζεται και ισχύει.
γ) Απορριπτόμενοι: Απορριπτόμενοι είναι οι κατατασσόμενοι στην κατάσταση των μη παραδεκτών αιτήσεων ενίσχυσης.
3. Η ΕΥΕ ΠΑΑ, διαβιβάζει σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή τις καταστάσεις των κατηγοριών «εν δυνάμει», «επιλαχόντες» και «απορριπτόμενοι»:
α) στους Φ.Υ., οι οποίοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση δημοσιοποίησης των ανωτέρω καταστάσεων, με ανάρτηση για διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, στους πίνακες ανακοινώσεών τους καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο και
β) στην ΕΥΔ ΠΑΑ, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση δημοσιοποίησής τους στο διαδικτυακό τόπο του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Αγροτικής Ανάπτυξης.
Στη δημοσιοποίηση των καταστάσεων της κατηγορίας των «εν δυνάμει δικαιούχων» αναφέρεται ρητά ότι: «Οι δημοσιοποιούμενες καταστάσεις δεν αποτελούν ανάληψη δέσμευσης εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέχρι της έκδοσης της ατομικής απόφασης ένταξης πράξης και την αποδοχή της από τους δικαιούχους».
Αποδεικτικά της δημοσιοποίησης των καταστάσεων τηρούνται στα αρχεία του Φ.Υ.
γ) Ενημερώνει εγγράφως, με αποδεικτικό παραλαβής, τους υποψήφιους των κατηγοριών «επιλαχόντες» και «απορριπτόμενοι» για το δικαίωμα υποβολής προσφυγής στο Φ.Υ. εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της σχετικής ενημέρωσης.
Η ενημέρωση περιλαμβάνει κάθε πληροφορία απαραίτητη για την υποβολή προσφυγής και οπωσδήποτε τη βαθμολογία του.
δ) Αποστέλλει στους «εν δυνάμει δικαιούχους», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15, τις ατομικές αποφάσεις έγκρισης πράξης, συνοδευόμενες από δήλωση αποδοχής του επενδυτικού σχεδίου.
4. Παράλληλα με την έκδοση των αποφάσεων έγκρισης πράξης, από το Φ.Ε. συμπληρώνονται ηλεκτρονικά τα Τεχνικά Δελτία Πράξης Με την ολοκλήρωση της έκδοσης των ανωτέρω αποφάσεων και της καταχώρησης των Τεχνικών Δελτίων στο ΟΠΣΑΑ, ο Φ.Ε. ενημερώνει εγγράφως την ΕΥΔ ΠΑΑ για την εξέλιξη της διαδικασίας επισυνάπτοντας αναλυτικούς πίνακες.
5. Η ΕΥΕ ΠΑΑ εκδίδει Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης/ Χρηματοδότησης (ενσωματώνοντας στην απόφαση σχετική λίστα δικαιούχων) την οποία κοινοποιεί στην ΕΥΔ ΠΑΑ και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Άρθρο 14
Προσφυγές
1. Οι προσφυγές εξετάζονται, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, από τριμελή επιτροπή, στην οποία συμμετέχει ένας τουλάχιστον γεωτεχνικός και η οποία ορίζεται και συγκροτείται με ευθύνη του Φ.Υ.
Στις ανωτέρω επιτροπές δεν μπορούν να συμμετέχουν μέλη τα οποία διεξήγαγαν σε προγενέστερο στάδιο οποιονδήποτε έλεγχο που αφορούσε την αξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης του ενιστάμενου.
Τα αποτελέσματα της επιτροπής τηρούνται σε Πρακτικό Προσφυγών και θεωρούνται οριστικά και κοινοποιούνται στην ΕΥΕ ΠΑΑ.
2. Η ΕΥΕ ΠΑΑ, μετά την παραλαβή του Πρακτικού Προσφυγών προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Κατατάσσει τους προσφεύγοντες, κατ’ αναλογία του άρθρου 13, παράγραφος 2, στις τελικές κατηγορίες των «εν δυνάμει δικαιούχων», «επιλαχόντων» και «απορριπτόμενων».
β) Διαβιβάζει, κατ’ αναλογία του άρθρου 13, παράγραφος 3, τις τελικές καταστάσεις των κατηγοριών «εν δυνάμει δικαιούχοι», «επιλαχόντες» και «απορριπτόμενοι» στους Φ.Υ. και στην ΕΥΔ ΠΑΑ προκειμένου να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες δημοσιοποίησής τους.
γ) Αποστέλλει στους «εν δυνάμει δικαιούχους», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13, τις ατομικές αποφάσεις έγκρισης πράξης του άρθρου 15, συνοδευόμενες από δήλωση αποδοχής του επενδυτικού σχεδίου.
Άρθρο 15
Ατομικές Αποφάσεις Έγκρισης Πράξης - Σύμβαση
1. Οι ατομικές αποφάσεις έγκρισης πράξης εκδίδονται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ ? Ανταγωνιστικότητα, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο τύπος και το περιεχόμενο των ατομικών αποφάσεων έγκρισης πράξης θα είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 4130/15?5?2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει κάθε φορά.
2. Οι υποψήφιοι, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια εγκρίθηκαν, υποβάλλουν στον τόπο και στο χρόνο που ορίζονται στην ατομική απόφαση έγκρισης πράξης, δήλωση αποδοχής του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης,
Η μη συμμόρφωση προς τους παραπάνω όρους, εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στην ατομική απόφαση έγκρισης πράξης επιφέρει την ανάκληση της απόφασης έγκρισης πράξης του επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς ενισχύσεων προς όφελος των επιλαχόντων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.
3. Η κατάσταση με τους επιλαχόντες καταργείται μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας για την υπογραφή των συμβάσεων. Οι επιλαχόντες, δύναται να επανέλθουν με νέα αίτηση ενίσχυσης κατά τυχόν επόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Άρθρο 16
Αίτηση πληρωμής
1. Για την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου, ο δικαιούχος υποβάλλει ενυπόγραφη αίτηση πληρωμής στο Φ.Υ. της έδρας της εκμετάλλευσης.
2. Η αίτηση πληρωμής συντάσσεται και υπογράφεται από το δικαιούχο και συνοδεύεται:
A. Φάκελο, για την καταβολή της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αίτηση πληρωμής στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία της αίτησης ενίσχυσης.
β. Αναλυτική κατάσταση πληρωμών, Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμών και χρηματοδότησης των πραγματοποιηθεισών δαπανών με επιβεβαίωση ολοκλήρωσης της πράξης. Όλα τα παραπάνω πρέπει να φέρουν οπωσδήποτε την σφραγίδα του δικαιούχου και την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 άρθρο 8, που θα βεβαιώνει:
• Την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών από τον ίδιο τον δικαιούχο
• την χρονική περίοδο μετακίνησής τους και παραμονής τους εκεί (από ... έως ...) (για τους μελισσοκόμους και τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους).
• την τοποθεσία μετακίνησης των μελισσοσμηνών (Περιφερειακή Ενότητα, Δημοτική Ενότητα, θέση, κ.λπ.) (μόνο για τους μελισσοκόμους).
δ. Οι μελισσοκόμοι οφείλουν με την αίτηση πληρωμής να καταθέτουν δελτίο αποστολής, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Β & Σ (στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνει με ΦΙΧ) και φορτωτικές, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Β & Σ (στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνει με ΦΔΧ) από το οποίο να τεκμηριώνεται η περιοχή εγκατάστασης του μελισσοσμήνους.
ε. Οι κτηνοτρόφοι, οφείλουν να καταθέτουν φωτοαντίγραφο της άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων σε ισχύ, εφόσον τούτη δεν κατατέθηκε με την αίτηση ενίσχυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11, παρ. 3.
Β. Φάκελο με τα νόμιμα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών που έχει εκτελέσει ο δικαιούχος και συγκεκριμένα: τα εξοφλημένα τιμολόγια, τα δελτία αποστολής, τις εξοφλημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
Όσον αφορά τα δελτία αποστολής θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναφέρεται σαν τόπος προορισμού των αγαθών ο τόπος υλοποίησης της επένδυσης και να αντιστοιχεί στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί, ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του δικαιούχου και του προμηθευτή του εξοπλισμού, το οποίο πρέπει να έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., τα αποδεικτικά κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, τις επιταγές, τις εξοφλητικές αποδείξεις συνημμένες στο τιμολόγιο πώλησης.
Ειδικά για την εξόφληση των τιμολογίων ή των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και μετά την τροποποίηση στις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) από τον
ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) άρθρο 19 του κεφ. Β΄ και ειδικότερα με την ΠΟΛ. 1091/14-6-2010 εγκύκλιο εφαρμογής παράγραφος 25α, διευκρινίζεται ότι για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 3.000 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ) και άνω, ή όπως αυτό ισχύει, απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού, με δίγραμμη επιταγή, απλή επιταγή ή ακόμη και με τη χρήση ταχυδρομικής επιταγής– ταχυπληρωμής, έκδοσης του λήπτη του στοιχείου. Στην περίπτωση εξόφλησης από τον λήπτη των στοιχείων, με επιταγή, ο εκδότης αυτής πρέπει για την εφαρμογή της ανωτέρω υποχρέωσης, να αποδεικνύει τη συναλλαγή με φωτοαντίγραφο της επιταγής αυτής ή με άλλο πρόσφορο τρόπο ή μέσο έχοντας υπόψη ότι ως προς το είδος και τον τύπο της επιταγής καθώς και τα έννομα αποτελέσματα που συνεπάγεται η χρήση της, εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ν. 5960/1933 (ΦΕΚ Α΄401) περί επιταγών. Εξόφληση με επιταγές τρίτων δεν καθιστά τη δαπάνη επιλέξιμη ως συγχρηματοδοτούμενη.
Τα εξοφλημένα τιμολόγια θα πρέπει είτε να αναγράφουν την λέξη ΕΞΟΦΛΗΘΗ στο σώμα τους και να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του εκδότη είτε να συνοδεύονται από εξοφλητική απόδειξη στην οποία θα αναφέρεται και ο τρόπος εξόφλησης.
Επίσης, επισημαίνεται ότι τα παραστατικά προελεύσεως εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Ο έλεγχος θα γίνεται επί των πρωτοτύπων παραστατικών, τα οποία θα σφραγίζονται με ευθύνη του αρμόδιου υπαλλήλου του Φ.Υ., ο οποίος υλοποιεί το διοικητικό έλεγχο για την πληρωμή του δικαιούχου, με ειδική σφραγίδα που θα αναγράφει τα εξής: «ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013, ΜΕΤΡΟ 216, ΔΡΑΣΗ 1.1» και αφού φωτοτυπηθούν σε δύο σειρές φωτοαντιγράφων είτε από τον ίδιο τον δικαιούχο ή από την Υπηρεσία, θα επιστρέφονται στον δικαιούχο. Οι ανωτέρω σειρές φωτοαντιγράφων, θα επικυρωθούν ως ακριβή αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου από την Υπηρεσία και θα παραμείνουν στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Δεν θα γίνονται αποδεκτά παραστατικά τα οποία υποβάλλονται σε αντίγραφα λόγω απώλειας των πρωτοτύπων, εξαιρουμένων των αποδεδειγμένων περιπτώσεων ανωτέρας βίας που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του δικαιούχου.
Για να διασφαλίζεται η πλήρης ταυτοποίηση σε επίπεδο μοναδικότητας μηχανήματος και για να επιβεβαιώνεται κατά τον έλεγχο του φυσικού αντικειμένου με αυτόν του μηχανολογικού εξοπλισμού (π.χ. φωτοβολταϊκού συστήματος), που είναι εγκατεστημένο στο χώρο της επένδυσης, στα παραστατικά αγοράς του θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο σειριακός αριθμός.
Ο φάκελος και τα παραστατικά που αφορούν τις χρηματοδοτούμενες δαπάνες για τα οποία εισπράττονται ενισχύσεις από το ΕΓΤΑΑ φυλάσσονται στο Φορέα Υλοποίησης, όπως αντίστοιχα και από το δικαιούχο και είναι στη διάθεση κάθε αρμόδιου ελεγκτή καθώς και της Ευρ. Επιτροπής επί πέντε έτη από την περίοδο υλοποίησης της επένδυσης.
Άρθρο 17
Περιορισμοί και όροι υποβολής Αιτημάτων Πληρωμής
1. Η αίτηση πληρωμής υποβάλλεται από το δικαιούχο το αργότερο εντός δώδεκα μηνών (12) από την ημερομηνία της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης. Μη τήρηση του παραπάνω όρου συνεπάγεται αυτοδίκαιη ανάκληση της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης.
2. Ωστόσο, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που θα κρίνονται ως πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες, θα χορηγείται από τον Φ.Υ. παράταση της υποβολής του αιτήματος πληρωμής για διάστημα το πολύ έξι (6) μηνών. Με την παρέλευση και του χρονικού διαστήματος της ως άνω εγκριθείσας παράτασης, κατά την οποία ο δικαιούχος δεν υπέβαλε αίτηση σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1, η ατομική απόφαση έγκρισης πράξης ανακαλείται αυτοδίκαια.
Άρθρο 18
Παρακολούθηση της υλοποίησης
των επενδυτικών σχεδίων
1. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης των επενδυτικών Σχεδίων των δικαιούχων, οι Φ.Υ:
α) μετά την πάροδο δώδεκα (12) και δεκαοκτώ (18) μηνών που προβλέπονται στο Άρθρο 17 της παρούσης, από την ημερομηνία έκδοσης της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης, ενημερώνουν την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα για τους δικαιούχους που αθέτησαν τις υποχρεώσεις του άρθρου 17.
β) στις περιπτώσεις χορήγησης παράτασης του χρόνου υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου κοινοποιούν άμεσα στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα τις σχετικές αποφάσεις.
2. Οι Φορείς Υλοποίησης, στους οποίους έχουν κατατεθεί οι Αιτήσεις Πληρωμών, προβαίνουν σε διοικητική εξέταση και επεξεργασία των στοιχείων που έχουν υποβληθεί με την αίτηση πληρωμής του δικαιούχου, στο σύνολο (100%) των αιτήσεων πληρωμών, με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3α του άρθρου 22 της παρούσας απόφασης. Τη διαδικασία αυτή αναλαμβάνει υπάλληλος του Φ.Υ., εάν είναι δυνατόν γεωτεχνικός, ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο του Φ.Υ.
3. Για τις επενδυτικές ενέργειες, η υλοποίηση της επένδυσης πρέπει να εξακριβωθεί με τουλάχιστον μία επίσκεψη επιτόπου στο χώρο που είναι εγκατεστημένη η ηλεκτροφόρος περίφραξη. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται από «Επιτροπές Επιτόπιας Επαλήθευσης» των Φορέων Υλοποίησης στους οποίους εμπίπτουν οι οικότοποι της αρκούδας. Για τον σκοπό αυτό, με απόφαση του προϊσταμένου των Φορέων Υλοποίησης, συστήνονται διμελείς Επιτροπές Επιτόπιας Επαλήθευσης. Σε περίπτωση αδυναμίας υλοποίησης των προβλεπόμενων Επιτόπιων Επαληθεύσεων από το Φ.Υ., τις επιτόπιες επαληθεύσεις δύνανται να αναλάβουν, διμελείς επιτροπές απαρτιζόμενες από υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με ευθύνη των Φ.Υ., οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται εντός του εξαμήνου από την αίτηση πληρωμής του δικαιούχου. Οι Φ.Υ. λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι επιτόπιες επαληθεύσεις ιδιαίτερα για τους μετακινούμενους δικαιούχους να διενεργούνται έγκαιρα, ήτοι μέσα στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτοί βρίσκονται στην περιοχή παρέμβασης.
Οι Φ.Υ. οι οποίοι δεν εμπεριέχουν περιοχές χαρακτηριζόμενες ως οικότοποι της αρκούδας και έχουν παραλάβει τις Αιτήσεις Πληρωμής, έχουν την υποχρέωση - στην περίπτωση που ο ελεγχόμενος έχει ήδη μετακινήσει τα μελισσοσμήνη ή τα αιγοπρόβατά του σε περιοχές χαρακτηριζόμενες ως οικότοπους της αρκούδας εκτός της ζώνης ευθύνης της εν λόγω Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής - να ενημερώσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ταυτόχρονα με τον διοικητικό έλεγχο που διενεργούν και το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών από την λήψη της αίτησης πληρωμής, τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην ζώνη ευθύνης της οποίας, ανήκει η νέα θέση στην οποία έχουν μετακινηθεί τα μελισσοσμήνη/αιγοπρόβατα του ελεγχόμενου, ούτως ώστε η επιτόπια επαλήθευση να πραγματοποιηθεί από την αντίστοιχη Επιτροπή Επιτόπιας Επαλήθευσης. Ταυτόχρονα με την ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποστέλλονται και εγγράφως, αντίγραφα των πλήρων αιτήσεων πληρωμής.
Ο έλεγχος διενεργείται ύστερα από σχετική ειδοποίηση του ελεγχόμενου, προκειμένου αυτός να παρίσταται στον έλεγχο και περιλαμβάνει ιδίως, και στο μέτρο που ενδείκνυται για την υπόψη αίτηση πληρωμής, την εξακρίβωση των εξής:
• παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών,
• αληθή πραγματοποίηση των δαπανών για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση,
• επαλήθευση της επένδυσης για την οποία ζητήθηκε και χορηγήθηκε η ενίσχυση.
4. Όλα τα έγγραφα επιτόπιας επαλήθευσης, μετά τον έλεγχο, πρέπει να αναγράφουν στην τελευταία σελίδα, εκτός από τα στοιχεία του δικαιούχου, την ημερομηνία που ελέγχθηκαν από την Επιτροπή Επιτόπιας Επαλήθευσης και τα ονόματα των μελών της Επιτροπής. Επίσης πρέπει να φέρουν μονογραφή από τα μέλη της Επιτροπής όλες οι σελίδες των πιστοποιητικών επιτόπιας επαλήθευσης.
5. Με την ολοκλήρωση της διενέργειας της επιτόπιας επαλήθευσης και προκειμένου να καταβληθεί η δημόσια δαπάνη (ενίσχυση) προς τους δικαιούχους επενδυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 19 και 20, η Επιτροπή Επιτόπιας Επαλήθευσης συντάσσει Πρακτικό Επιτόπιας Επαλήθευσης, στο οποίο καταγράφονται το φυσικό αντικείμενο των ενεργειών που έχουν εξακριβωθεί και το αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο και αρχειοθετείται στο φάκελο του δικαιούχου. Σε περίπτωση που η Αίτηση Πληρωμής έχει κατατεθεί σε άλλο Φορέα Υλοποίησης φωτοαντίγραφο του Πρακτικού Επιτόπιας Επαλήθευσης αποστέλλεται σε αυτόν ούτως ώστε να αρχειοθετηθεί στο φάκελο του δικαιούχου.
Άρθρο 19
Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι στον υπολογισμό
της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης
1. Η δημόσια οικονομική ενίσχυση υπολογίζεται στον πραγματικά επιλέξιμο προϋπολογισμό που πραγματοποιήθηκε από το δικαιούχο. Ως πραγματικά επιλέξιμος προϋπολογισμός, νοούνται δαπάνες που έχουν ήδη υλοποιηθεί και εξοφληθεί και οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του άρθρου 7.
2. Όταν υπάρχει διαφορά άνω του 3% μεταξύ του ποσού (Χ) που αιτείται ο δικαιούχος της ενίσχυσης με την αίτηση πληρωμής του και του ποσού (Υ) που πιστοποιείται από την υπηρεσία, τότε το ποσό (Ζ) που πραγματικά καταβάλλεται στο δικαιούχο προσδιορίζεται από τη σχέση: Ζ=Υ-(Χ-Υ).
Ωστόσο, η ανωτέρω διαφοροποίηση (μείωση) δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την προσθήκη του ποσού που υπερβαίνει το επιλέξιμο.
3. Δικαιούχοι που δηλώνουν εκ προθέσεως ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ή δημιουργούν τεχνητά τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την καταβολή της ενίσχυσης, με στόχο να αποκομίσουν οφέλη αντίθετα με τους στόχους του καθεστώτος, υφίστανται τις κυρώσεις του άρθρου 24.
Άρθρο 20
Εκκαθάριση δαπάνης
1. Οι Φ.Υ., στους οποίους έχει κατατεθεί η Αίτηση Πληρωμής, μετά τη σύνταξη ή την παραλαβή του Πρακτικού Επιτόπιας Επαλήθευσης της Επιτροπής Επιτόπιας Επαλήθευσης του άρθρου 18, προβαίνει στην αναγνώριση – εκκαθάριση της δαπάνης για την καταβολή της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης στο δικαιούχο και προωθεί φάκελο πληρωμής δικαιούχου στον Οργανισμό Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) σύμφωνα με τα οριζόμενα σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2. Η δημόσια οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στο δικαιούχο από τον Οργανισμό Πληρωμής απολογιστικά και σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ο δικαιούχος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης είναι η χορήγηση Αριθμού Μητρώου Συναλλασσομένου (ΑΜΣ) από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατόπιν αίτησης του δικαιούχου.
3. Με την ολοκλήρωση των ενταγμένων πράξεων η ΕΥΕ προβαίνει στα προβλεπόμενα από το ΣΔΕ.
4. Οι Φ.Υ. τηρούν λεπτομερή φάκελο για τους δικαιούχους που ενισχύονται βάσει του παρόντος καθεστώτος ενίσχυσης επί πέντε έτη από την ημερομηνία υλοποίησης της επένδυσης.
Άρθρο 21
Τροποποίηση επενδυτικών σχεδίων
1. Τα επενδυτικά σχέδια εκτελούνται χωρίς παρεκκλίσεις από τα οριζόμενα στην απόφαση έγκρισης του δικαιούχου και σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου προκύψει η αποδεδειγμένη αναγκαιότητα τροποποίησής του, η εγκριθείσα ενίσχυση καταβάλλεται στο δικαιούχο μόνο μετά από την έγκριση της τροποποίησης από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο κατόπιν σχετικής εισήγησης του Φορέα Εφαρμογής.
2. Τροποποιήσεις (παρατάσεις) σε ότι αφορά το χρονοδιάγραμμα, θα λαμβάνουν υπόψη τις προθεσμίες, το χρονοδιάγραμμα και τους σχετικούς κανόνες του ΠΑΑ. Για τις τροποποιήσεις (παρατάσεις) σε ότι αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ατομικής απόφασης πράξης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 17 της παρούσης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο δικαιούχο στο Φ.Υ. αίτηση παράτασης με την απαραίτητη τεκμηρίωση η οποία εγκρίνεται από τον οικείο Προϊστάμενο του Φορέα Υλοποίησης και κατόπιν σχετικής εισήγησης κοινοποιείται στην ΕΥΕ ΠΑΑ.
3. Σε κάθε περίπτωση, τροποποιήσεις που επηρεάζουν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά και τον σκοπό του επενδυτικού σχεδίου ή/και συνεπάγονται αύξηση του αρχικά εγκεκριμένου επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου δεν είναι αποδεκτές. Διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού, όπως αυτός προσδιορίζεται στην απόφαση έγκρισης αιτιολογημένη ή μη, επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον δικαιούχο.
Άρθρο 22
Έλεγχοι
1. Γενικές αρχές ελέγχων
α. Στόχος των ελέγχων είναι να διασφαλιστεί κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο η τήρηση των όρων χορήγησης της ενίσχυσης τόσο κατά το στάδιο της έγκρισης, όσο και κατά το στάδιο της πληρωμής.
β. Ο διοικητικός και ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται από διαφορετικούς ελεγκτές.
γ. Σε όλες τις περιπτώσεις ελέγχων (διοικητικών και επιτόπιων) συμπληρώνονται τα αντίστοιχα φύλλα ελέγχων, τα οποία και καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα.
2. Έλεγχος για την έγκριση των αιτήσεων ενίσχυσης
Ο Φορέας Υλοποίησης διενεργεί διοικητικούς ελέγχους, οι οποίοι πραγματοποιούνται στο σύνολο (100%) των αιτήσεων ενίσχυσης και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
(α) Το εμπρόθεσμο της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.
(β) Η πληρότητα και κανονικότητα της αίτησης
(γ) Αξιολόγηση του εύλογου χαρακτήρα του προτεινόμενου κόστους με τη σύγκριση των διαφόρων προσφορών.
(δ) Η επιλεξιμότητα της ενέργειας για την οποία ζητείται ενίσχυση.
3. Έλεγχος για την καταβολή των ενισχύσεων
Οι έλεγχοι διακρίνονται σε διοικητικούς ελέγχους και επιτόπιες επαληθεύσεις:
α. Διοικητικοί έλεγχοι
Οι διοικητικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται από το Φορέα Υλοποίησης στο σύνολο (100%) των αιτήσεων πληρωμής και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
(α) Το εμπρόθεσμο υποβολής της αίτησης πληρωμής και την πληρότητα αυτών
(β) Τα δικαιολογητικά πληρωμής που οφείλουν να έχουν καταθέσει οι δικαιούχοι και ειδικότερα την πιστοποίηση:
• Του οικονομικού αντικειμένου, τον έλεγχο δηλαδή των δαπανών με βάση τα υποβληθέντα παραστατικά
• Του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβάλλονται από το δικαιούχο.
Οι διοικητικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν διαδικασίες για την αποφυγή παράτυπης διπλής χρηματοδότησης από άλλα ενωσιακά ή εθνικά καθεστώτα και από άλλες προγραμματικές περιόδους.
β. Επιτόπια επαλήθευση
Οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται από τους Φορείς Υλοποίησης στις οποίες εμπίπτουν οι οικότοποι της αρκούδας στο σύνολο (100%) των αιτήσεων πληρωμής και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• Παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
• Αληθή πραγματοποίηση των δαπανών για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση.
• Ολοκληρωμένη ενέργεια σε σχέση με την ενέργεια για την οποία ζητήθηκε και χορηγήθηκε η ενίσχυση
Σε περίπτωση αδυναμίας υλοποίησης των προβλεπόμενων Επιτόπιων Επαληθεύσεων από το Φ.Υ., τις επιτόπιες επαληθεύσεις δύνανται να αναλάβουν, διμελείς επιτροπές απαρτιζόμενες από υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σε κάθε περίπτωση ο διοικητικός και ο επιτόπιος έλεγχος του δικαιούχου διενεργείται από διαφορετικούς ελεγκτές.
4. Έλεγχοι από το Φορέα Εφαρμογής
Ο Φ.Ε. διασφαλίζει μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων την ορθή εφαρμογή τόσο της διαδικασίας έγκρισης των αιτήσεων ενίσχυσης όσο και της δράσης από τους Φορείς Υλοποίησης, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της υλοποίησης της δράσης.
5. Επιτόπιοι δειγματοληπτικοί και εκ των υστέρων έλεγχοι
Οι επιτόπιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι συμβατικών και κανονιστικών υποχρεώσεων των δικαιούχων διενεργούνται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ και αφορούν σε ποσοστό τουλάχιστον 4% της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης που δηλώθηκε στην Επιτροπή ανά έτος και σε ποσοστό τουλάχιστον 5% της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης που δηλώθηκε για όλη την περίοδο προγραμματισμού.
Οι εκ των υστέρων έλεγχοι για την τήρηση των υποχρεώσεων των δικαιούχων όπως αυτές απορρέουν από το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, διενεργούνται από την ΕΥΔ ΠΑΑ βάσει τακτικών ετήσιων δειγματοληπτικών ελέγχων, κατά τους οποίους θα ελέγχεται τουλάχιστον το 1% της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης των επενδύσεων στις οποίες έχει καταβληθεί η ενίσχυση.
Για τους επιτόπιους ελέγχους είναι δυνατόν να υπάρξει προειδοποίηση του ελεγχόμενου κατ’ ανώτερο όριο 14 ημέρες πριν, προκειμένου να παραβρεθεί ο ίδιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του κατά τον έλεγχο.
Σε περιπτώσεις σοβαρών ενδείξεων ή καταγγελιών για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ προβαίνει στη διενέργεια έκτακτου επιτόπιου ελέγχου και όπου απαιτείται ζητείται από τον Οργανισμό Πληρωμών [ΟΠΕΚΕΠΕ] η αναστολή χρηματοδότησης της πράξης.
Εκτός των ανωτέρω, έλεγχοι διενεργούνται στους δικαιούχους των έργων και από τον Οργανισμό Πληρωμών [ΟΠΕΚΕΠΕ] και από τα εντεταλμένα κοινοτικά όργανα.
Άρθρο 23
Ανωτέρα βία
1. Σύμφωνα με την πάγια νομολογία, ανωτέρα βία υπάρχει όταν η ανθρώπινη σκέψη και πρόνοια δεν μπορεί να προβλέψει και να προλάβει το επιζήμιο γεγονός.
2. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας μπορούν να χαρακτηρισθούν τα εξής περιστατικά:
α) Ο θάνατος του κατόχου της εκμετάλλευσης
β) Η ανικανότητα του κατόχου της εκμετάλλευσης να ασκήσει τα καθήκοντά του για μεγάλο χρονικό διάστημα
γ) Σοβαρή φυσική καταστροφή που επηρεάζει σημαντικά την αγροτική εκμετάλλευση (συμπεριλαμβάνονται τα φυσικά αίτια ή ασθένειες όπως αυτά ισχύουν σύμφωνα με τον κανονισμό ασφάλισης ζωϊκου κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά).
δ) επιζωοτία που προσβάλλει το σύνολο ή μέρος του ζωικού κεφαλαίου του κατόχου της εκμετάλλευσης
3. Αιτήματα Δικαιούχων που αφορούν περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να υποβάλλονται μαζί με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στο Φορέα Υλοποίησης εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη στιγμή που ο Δικαιούχος είναι σε θέση να το πράξει.
4. Ο Φ.Υ. αξιολογεί τις ανωτέρω περιπτώσεις και τις διαβιβάζει σε τριμελή Επιτροπή, η οποία συστήνεται από υπαλλήλους του και η οποία γνωμοδοτεί. Στην ανωτέρω Επιτροπή δύναται να συμμετέχει και υπάλληλος της Νομικής Υπηρεσίας, εφόσον υφίσταται. Τα αποτελέσματα της γνωμοδότησης γνωστοποιούνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
5. Σε περίπτωση που κριθεί ότι συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο Δικαιούχος απαλλάσσεται των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή του στη δράση, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.
Άρθρο 24
Μειώσεις - Κυρώσεις
1. Δικαιούχοι που αιτούνται ενίσχυση μεγαλύτερη του 3% από εκείνη που πιστοποιείται από τις υπηρεσίες, υφίστανται τις μειώσεις του άρθρου 19 της παρούσας.
2. Δικαιούχοι που κατά την περίοδο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου διαπιστώνεται ότι υποβάλλουν ψευδή δήλωση εκ προθέσεως ή ανακριβή στοιχεία ή δημιουργούν τεχνητά τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την καταβολή της ενίσχυσης, η υπό εξέταση ενέργεια αποκλείεται από την ενίσχυση.
3. Στην περίπτωση που κατά τον εκ των υστέρων έλεγχο διαπιστωθεί μη επιλέξιμη δαπάνη, ενημερώνεται εγγράφως ο επενδυτής για τυχόν έκφραση αντιρρήσεων ή λήψη διορθωτικών μέτρων και σε περίπτωση μη ανταπόκρισης εκ μέρους του, με ευθύνη της υπηρεσίας που διενήργησε τον εκ των υστέρων έλεγχο, και μετά από τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης, επιβάλλονται οι δέουσες κυρώσεις. με βάση τα προβλεπόμενα υφιστάμενο κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση της επένδυσης και την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
4. Τα αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης ανακτώνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
5. Δικαιούχοι που αθετούν τις μακροχρόνιες συμβατικές τους υποχρεώσεις, όπως αυτές ορίζονται με την απόφαση έγκρισης πράξης του Άρθρου 15, μετά την περίοδο υλοποίησης της επένδυσης και μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας, χωρίς να συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας:
(α) απεντάσσονται από τη δράση
(β) από το σύνολο των ενισχύσεων που τους έχουν χορηγηθεί, επιστρέφονται εντόκως τόσα πέμπτα, όσα απαιτούνται για τη συμπλήρωση της πενταετίας από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.
6. Οι προαναφερόμενες μειώσεις και αποκλεισμοί επιβάλλονται με την επιφύλαξη συμπληρωματικών κυρώσεων, σύμφωνα με άλλες διατάξεις της ενωσιακής ή της εθνικής νομοθεσίας και εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών στις επιλέξιμες δαπάνες που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των επιτόπιων και εκ των υστέρων ελέγχων.
7. Σε περίπτωση διαπίστωσης από τις υπηρεσίες ότι τα ίδια επενδυτικά αντικείμενα έχουν εγκριθεί και από άλλο φορέα, με τον οποίο ο δικαιούχος έχει υπογράψει σχετική σύμβαση υλοποίησης των επενδύσεων, τότε αναιρείται η έγκριση του επενδυτικού σχεδίου και αν έχουν καταβληθεί ενισχύσεις αυτές αναζητούνται εντόκως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 25
1. Χρηματοδότηση - Έγκριση Δαπάνης Η συνολική Δημόσια δαπάνη για τη Δράση ανέρχεται σε 3.000.085,00 €,
σύμφωνα με το εγκριθέν πρόγραμμα και η οποία κατανέμεται ενδεικτικά ως ακολούθως: Για το έτος 2013, 1.000.000 ευρώ, για το έτος 2014, 2.000.085 ευρώ και βαρύνει το Π.Δ.Ε. του ΥΠΑΑΤ.
Η ως άνω δαπάνη συγχρηματοδοτείται: α) από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με ποσοστό από 50-80%, ανάλογα με τον τόπο εφαρμογής (Περιφέρεια Σύγκλισης, Περιφέρεια μη σύγκλισης) και β) από εθνικούς πόρους, σύμφωνα με το χρηματοδοτική κατανομή του Μέτρου 216 του ΠΑΑ 2007?2013, όπως ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 26
Τελικές Διατάξεις
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Απριλίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
AΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ