Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 30ής Νοεμβρίου 2009

περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών

(κωδικοποιημένη έκδοση)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής [1],

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης [2],

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών [3], έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα [4] και ουσιωδώς. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση της εν λόγω οδηγίας.

(2) Η απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσεως για το περιβάλλον [5] προβλέπει ειδικές ενέργειες για τη βιοποικιλία συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των πτηνών και των οικοτόπων τους.

(3) Στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών, ένας μεγάλος αριθμός ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση υφίσταται μείωση του πληθυσμού του, η οποία είναι ταχύτατη σε ορισμένες περιπτώσεις και η μείωση αυτή αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, ιδίως εξαιτίας των απειλητικών συνεπειών της για τη βιολογική ισορροπία.

(4) Τα είδη των πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών είναι κατά μεγάλο μέρος αποδημητικά. Τα είδη αυτά αποτελούν κοινή κληρονομιά και η αποτελεσματική προστασία των πτηνών συνιστά περιβαλλοντολογικό πρόβλημα τυπικά διασυνοριακό που συνεπάγεται κοινές ευθύνες.

(5) Η διατήρηση των πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών είναι αναγκαία για την πραγμάτωση των στόχων της Κοινότητας στους τομείς της βελτιώσεως των συνθηκών ζωής και της αειφόρου ανάπτυξης.

(6) Τα προς λήψη μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται στους διάφορους παράγοντες που μπορούν να επιδράσουν στο επίπεδο πληθυσμού των πτηνών, δηλαδή τις επιπτώσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και κυρίως την καταστροφή και τη ρύπανση των οικοτόπων τους, τη σύλληψη και τη θανάτωση από τον άνθρωπο καθώς και το εμπόριο που δημιουργούν οι δραστηριότητες αυτές και είναι σκόπιμο να προσαρμοσθεί ο βαθμός αυτών των μέτρων στην κατάσταση των διαφόρων ειδών στο πλαίσιο μιας πολιτικής διατηρήσεως.

(7) Η διατήρηση αυτή έχει ως αντικείμενο τη μακροπρόθεσμη προστασία και τη διαχείριση φυσικών πόρων ως αναπόσπαστο μέρος της κληρονομιάς των ευρωπαϊκών λαών. Επιτρέπει τη ρύθμιση των πόρων αυτών και ρυθμίζει την εκμετάλλευσή τους με βάση τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση και την προσαρμογή των φυσικών ισορροπιών των ειδών στα όρια του λογικά δυνατού.

(8) Η διαφύλαξη, η διατήρηση ή η αποκατάσταση μιας επαρκούς ποικιλίας και εκτάσεως οικοτόπων είναι απαραίτητες για τη διατήρηση όλων των ειδών πτηνών. Ορισμένα είδη πτηνών πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μέτρων ειδικής διατηρήσεως σε σχέση με τον οικότοπό τους, ώστε να εξασφαλισθεί η επιβίωση και η αναπαραγωγή τους στην περιοχή εξαπλώσεώς τους. Αυτά τα μέτρα πρέπει ομοίως να λαμβάνουν υπόψη τα αποδημητικά είδη και να είναι συντονισμένα, με σκοπό τη δημιουργία συνεκτικού δικτύου.

(9) Για να αποφευχθεί τυχόν βλαπτική πίεση των εμπορικών συμφερόντων στα επίπεδα απολήψεως, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί γενική απαγόρευση εμπορίας και να περιορισθούν οι εξαιρέσεις μόνο στα είδη των οποίων η βιολογική κατάσταση το επιτρέπει, αφού ληφθούν υπόψη οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν στις διάφορες περιοχές.

(10) Λόγω του επιπέδου του πληθυσμού τους, της γεωγραφικής κατανομής τους και του ρυθμού αναπαραγωγής τους στο σύνολο της Κοινότητας, ορισμένα είδη μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο θήρας, πράγμα που αποτελεί αποδεκτή εκμετάλλευση, εφόσον θεσπισθούν και τηρηθούν σεβαστά ορισμένα όρια, καθότι η θήρα αυτή πρέπει να είναι συμβατή με τη διατήρηση του πληθυσμού αυτών των ειδών σε ικανοποιητικό επίπεδο.

(11) Τα μέσα, οι εγκαταστάσεις ή οι μέθοδοι συλλήψεως ή μαζικής και όχι επιλεκτικής θανατώσεως, καθώς και η καταδίωξη με ορισμένα μέσα μεταφοράς, πρέπει να απαγορευθούν λόγω της υπερβολικής πιέσεως που ασκούν ή δύνανται να ασκούν στο επίπεδο του πληθυσμού των σχετικών ειδών.

(12) Λόγω της σημασίας που έχουν ορισμένες ειδικές καταστάσεις είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα, υπό ορισμένες συνθήκες, παρεκκλίσεως υποκείμενης στην επίβλεψη της Επιτροπής.

(13) Η διατήρηση των πτηνών και ειδικότερα η διατήρηση των αποδημητικών πτηνών, θέτει ακόμα προβλήματα για τα οποία πρέπει να αναληφθούν επιστημονικές εργασίες. Οι εργασίες αυτές θα επιτρέψουν εκτός των άλλων την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που λαμβάνονται.

(14) Πρέπει να υπάρχει μέριμνα, σε συνεννόηση με την Επιτροπή, ώστε η ενδεχόμενη εισαγωγή ειδών πτηνών τα οποία δεν ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών να μην προκαλεί βλάβη στην τοπική χλωρίδα και πανίδα.

(15) Η Επιτροπή θα ετοιμάζει και θα κοινοποιεί κάθε τρία χρόνια στα κράτη μέλη έκθεση συνθέσεως βασισμένη στις πληροφορίες τις οποίες θα της διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων που θα ληφθούν με βάση την παρούσα οδηγία.

(16) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή [6].

(17) Θα πρέπει ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να προβαίνει σε τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων υπό το πρίσμα της επιστημονικής και τεχνικής προόδου. Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(18) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά στις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα VI μέρος Β,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία αφορά τη διατήρηση όλων των ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών στο οποίο εφαρμόζεται η συνθήκη. Έχει αντικείμενο την προστασία, τη διαχείριση και τη ρύθμιση των ειδών αυτών και κανονίζει την εκμετάλλευσή τους.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα πτηνά, τα αυγά τις φωλιές και τους οικοτόπους τους.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη υιοθετούν όλα τα αναγκαία μέτρα με σκοπό να διατηρηθεί ή να προσαρμοσθεί ο πληθυσμός όλων των ειδών των πτηνών που αναφέρονται στο άρθρο 1 σε επίπεδο που να ανταποκρίνεται μεταξύ άλλων στις οικολογικές, επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τις οικονομικές και ψυχαγωγικές απαιτήσεις.

Άρθρο 3

1. Λαμβάνοντας υπόψη τις κατά το άρθρο 2 απαιτήσεις, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα με σκοπό να διαφυλαχθεί, διατηρηθεί ή αποκατασταθεί για όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 είδη πτηνών επαρκής ποικιλία και επιφάνεια οικοτόπων.

2. Η διαφύλαξη, η συντήρηση και η αποκατάσταση των βιοτόπων και των οικοτόπων περιλαμβάνουν προπάντων τα ακόλουθα μέτρα:

α) δημιουργία ζωνών προστασίας?

β) συντήρηση και διευθέτηση σύμφωνα με τις οικολογικές απαιτήσεις των οικοτόπων που βρίσκονται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των ζωνών προστασίας?

γ) αποκατάσταση των κατεστραμμένων βιοτόπων?

δ) δημιουργία βιοτόπων.

Άρθρο 4

1. Για τα είδη που αναφέρονται στο παράρτημα I προβλέπονται μέτρα ειδικής διατηρήσεως, που αφορούν τον οικότοπό τους, για να εξασφαλισθεί η επιβίωση και η αναπαραγωγή των ειδών αυτών στη ζώνη εξαπλώσεώς τους.

Για τον σκοπό αυτό λαμβάνονται υπόψη:

α) τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση?

β) τα είδη που είναι ευπαθή σε ορισμένες μεταβολές των οικοτόπων τους?

γ) τα είδη που θεωρούνται σπάνια διότι οι πληθυσμοί τους είναι μικροί ή η τοπική τους εξάπλωση περιορισμένη?

δ) άλλα είδη που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής, λόγω ιδιοτυπίας του οικοτόπου τους.

Για να πραγματοποιηθούν οι εκτιμήσεις θα ληφθούν υπόψη οι τάσεις και οι μεταβολές των επιπέδων του πληθυσμού.

Τα κράτη μέλη κατατάσσουν κυρίως σε ζώνες ειδικής προστασίας τα εδάφη τα πιο κατάλληλα, σε αριθμό και επιφάνεια, για τη διατήρηση των ειδών αυτών στη γεωγραφική θαλάσσια και χερσαία ζώνη στην οποία έχει εφαρμογή η παρούσα οδηγία.

2. Ανάλογα μέτρα υιοθετούνται από τα κράτη μέλη για τα αποδημητικά είδη που δεν μνημονεύονται στο παράρτημα I, των οποίων η έλευση είναι τακτική, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες προστασίας στη γεωγραφική θαλάσσια και χερσαία ζώνη στην οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία, όσον αφορά τις περιοχές αναπαραγωγής, αλλαγής φτερώματος και διαχειμάσεως, και τις ζώνες όπου βρίσκονται οι σταθμοί κατά μήκος των οδών αποδημίας. Για τον σκοπό αυτό τα κράτη μέλη αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των υγροτόπων, και ιδίως όσων έχουν διεθνή σπουδαιότητα.

3. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για να μπορεί αυτή να παίρνει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για τον αναγκαίο συντονισμό ώστε οι αναφερόμενες στις παραγράφους 1, αφενός, και 2, αφετέρου, του παρόντος άρθρου ζώνες να αποτελούν συνεκτικό δίκτυο που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις προστασίας των ειδών στη γεωγραφική θαλάσσια και χερσαία ζώνη στην οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία.

4. Τα κράτη μέλη υιοθετούν κατάλληλα μέτρα για να αποφεύγουν, στις ζώνες προστασίας που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, τη ρύπανση ή την υποβάθμιση των οικοτόπων, καθώς και τις επιζήμιες για τα πτηνά διαταράξεις, όταν αυτές έχουν σημαντικές συνέπειες σε σχέση με τους αντικειμενικούς στόχους του παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη θα προσπαθήσουν, επίσης, να αποφύγουν τη ρύπανση ή τη φθορά των οικοτόπων και έξω από τις ζώνες προστασίας.

Άρθρο 5

Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 9, τα κράτη μέλη υιοθετούν τα αναγκαία μέτρα για να εγκαθιδρύσουν ένα γενικό καθεστώς προστασίας όλων των ειδών πτηνών που αναφέρονται στο άρθρο 1 και περιλαμβάνουν ειδικότερα την απαγόρευση:

α) του εκ προθέσεως φόνου ή συλλήψεως πτηνών με οιονδήποτε τρόπο?

β) της εκ προθέσεως καταστροφής ή βλάβης των φωλιών και των αυγών και της αφαιρέσεως των φωλιών?

γ) της συλλογής των αυγών στη φύση και της κατοχής τους, έστω και κενών?

δ) της σκόπιμης ενόχλησης των πτηνών, ιδιαίτερα κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξαρτήσεως, όταν αυτή έχει σημαντικές συνέπειες σε σχέση με τους αντικειμενικούς σκοπούς της παρούσας οδηγίας?

ε) της κατοχής των ειδών πτηνών, των οποίων απαγορεύεται η θήρα και η σύλληψη.

Άρθρο 6

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 τα κράτη μέλη απαγορεύουν, για όλα τα είδη των πτηνών που αναφέρονται στο άρθρο 1, την πώληση, τη μεταφορά για πώληση, την κατοχή για πώληση καθώς και τη διάθεση για πώληση των ζωντανών και νεκρών πτηνών καθώς και οιουδήποτε μέρους ή προϊόντος που προέρχεται από το πτηνό και που αναγνωρίζεται εύκολα.

2. Για τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III μέρος Α, δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν απαγορεύονται εφόσον τα πτηνά έχουν φονευθεί ή συλληφθεί νόμιμα ή έχουν με άλλο νόμιμο τρόπο αποκτηθεί.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στο έδαφός τους, για τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III μέρος Β, τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και να προβλέψουν γι’ αυτόν το σκοπό περιορισμούς, εφόσον τα πτηνά έχουν φονευθεί ή συλληφθεί νόμιμα ή έχουν με άλλο νόμιμο τρόπο αποκτηθεί.

Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να παραχωρήσουν αυτή την άδεια συμβουλεύονται προηγουμένως την Επιτροπή με την οποία εξετάζουν αν η εμπορία των ατόμων του εν λόγω είδους οδηγεί ή απειλεί, σύμφωνα με λογικές προβλέψεις, να οδηγήσει σε κίνδυνο το επίπεδο του πληθυσμού, τη γεωγραφική κατανομή ή το ρυθμό αναπαραγωγής του στο σύνολο της Κοινότητας. Αν η εξέταση αυτή δείξει ότι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής η υπό συζήτηση άδεια οδηγεί ή απειλεί να οδηγήσει σε κάποιον από τους κινδύνους που απαριθμούνται παραπάνω, η Επιτροπή απευθύνει στο κράτος μέλος δεόντως αιτιολογημένη σύσταση, αποδοκιμάζοντας την εμπορία του εν λόγω είδους. Αν η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, πληροφορεί σχετικά το κράτος μέλος.

Η σύσταση της Επιτροπής δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το κράτος μέλος που παραχωρεί άδεια με βάση την παρούσα παράγραφο ελέγχει σε τακτά διαστήματα κατά πόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι απαιτούμενοι όροι για τη χορήγηση της άδειας αυτής.

Άρθρο 7

1. Ανάλογα με το επίπεδο του πληθυσμού τους, τη γεωγραφική κατανομή και το ρυθμό αναπαραγωγής τους σε όλη την Κοινότητα, τα αναφερόμενα στο παράρτημα II είδη είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο θηρευτικών πράξεων στα πλαίσια της εθνικής νομοθεσίας. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η θήρα αυτών των ειδών να μην υπονομεύει τις προσπάθειες διατηρήσεως που αναλαμβάνονται στη ζώνη εξαπλώσεώς τους.

2. Τα είδη που απαριθμούνται στο παράρτημα II μέρος Α είναι δυνατόν να θηρεύονται στη γεωγραφική θαλάσσια και χερσαία ζώνη εφαρμογής της παρούσης οδηγίας.

3. Τα είδη που απαριθμούνται στο παράρτημα II μέρος Β, είναι δυνατόν να θηρεύονται μόνο στα κράτη μέλη για τα οποία έχουν σημειωθεί.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η θηρευτική δραστηριότητα στην οποία συμπεριλαμβάνονται και η ιερακοθηρία, όπως προκύπτει από την εφαρμογή των ισχυουσών εθνικών διατάξεων, σέβεται τις αρχές μιας ορθολογικής χρησιμοποιήσεως και οικολογικά ισορροπημένης ρυθμίσεως για τα είδη πτηνών που αφορά, και ότι η πρακτική αυτή είναι συμβιβάσιμη, ως προς τον πληθυσμό των ειδών αυτών, και ιδιαίτερα των αποδημητικών, με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το άρθρο 2.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ιδιαίτερα ώστε τα είδη στα οποία εφαρμόζεται η θηρευτική νομοθεσία να μη θηρεύονται κατά την περίοδο φωλεοποιήσεως, ούτε κατά τις διάφορες φάσεις της αναπαραγωγής και εξαρτήσεως.

Όταν πρόκειται για αποδημητικά είδη μεριμνούν ιδιαίτερα ώστε τα είδη που υπόκεινται στη θηρευτική νομοθεσία να μη θηρεύονται κατά την περίοδο αναπαραγωγής και κατά την επιστροφή τους στον τόπο φωλεοποιήσεως.

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για την πρακτική εφαρμογή της θηρευτικής νομοθεσίας τους.

Άρθρο 8

1. Όσον αφορά τη θήρα, τη σύλληψη ή τη θανάτωση πτηνών στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη χρήση οιουδήποτε μέσου, εγκαταστάσεων ή μεθόδων μαζικής ή όχι επιλεκτικής συλλήψεως ή θανατώσεως, ή που μπορεί να προκαλέσει τοπικά την εξαφάνιση ενός είδους, ιδιαίτερα εκείνων των μέσων που αναφέρονται στο παράρτημα IV στοιχείο α).

2. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν επίσης την καταδίωξη με τα μεταφορικά μέσα και υπό τους όρους που σημειώνονται στο παράρτημα IV στοιχείο β).

Άρθρο 9

1. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλες ικανοποιητικές λύσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόσουν τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 8 για τους εξής λόγους:

α) - για λόγους υγείας και δημόσιας ασφάλειας,

- για λόγους αεροπορικής ασφάλειας,

- για να προληφθούν σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στα οικιακά ζώα, στα δάση, στην αλιεία και στα ύδατα,

- για την προστασία της χλωρίδας και πανίδας?

β) για ερευνητικούς και διδακτικούς σκοπούς, για σκοπούς εμπλουτισμού πληθυσμών και επανεισαγωγής, καθώς και για εκτροφή σχετική με αυτές τις ενέργειες?

γ) για να επιτραπεί με αυστηρά ελεγχόμενους όρους και τρόπο επιλεκτικό η σύλληψη, η κράτηση και η ορθολογική εκμετάλλευση ορισμένων πτηνών σε μικρές ποσότητες.

2. Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να μνημονεύουν:

α) τα είδη που αποτελούν αντικείμενο εξαιρέσεων?

β) τα επιτρεπόμενα μέσα, εγκαταστάσεις ή μεθόδους συλλήψεως ή θανατώσεως?

γ) τις συνθήκες κινδύνου και τις χρονικές και τοπικές περιστάσεις στις οποίες οι εξαιρέσεις μπορούν να εφαρμοσθούν?

δ) την αρχή η οποία είναι αρμόδια να δηλώσει ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις και να αποφασίσει ποια μέσα, εγκαταστάσεις ή μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σε ποια όρια και από ποια πρόσωπα?

ε) τους ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν.

3. Τα κράτη μέλη απευθύνουν κάθε χρόνο στην Επιτροπή έκθεση για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2.

4. Βάσει των πληροφοριών που διαθέτει και ιδιαίτερα αυτών που της έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3, η Επιτροπή μεριμνά συνεχώς ώστε οι συνέπειες των εξαιρέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να μην είναι ασυμβίβαστες με την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή παίρνει τις κατάλληλες για το σκοπό αυτόν πρωτοβουλίες.

Άρθρο 10

1. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τις αναγκαίες έρευνες και εργασίες με σκοπό την προστασία, τη διαχείριση και την εκμετάλλευση των πληθυσμών όλων των ειδών πτηνών που αναφέρονται στο άρθρο 1. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στις έρευνες και τις εργασίες για τα θέματα που απαριθμούνται στο παράρτημα V.

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλες τις πληροφορίες που της είναι αναγκαίες για να μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό το συντονισμό των ερευνών και εργασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 11

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η τυχόν εισαγωγή ειδών πτηνών που δεν ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών να μην προξενεί καμιά βλάβη στην τοπική χλωρίδα και πανίδα. Συμβουλεύονται και σχετικά την Επιτροπή.

Άρθρο 12

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, ανά τριετία από την 7η Απριλίου 1981, έκθεση για την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων που έχουν ληφθεί δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

2. Η Επιτροπή συντάσσει ανά τριετία έκθεση συνθέσεως βασισμένη στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Το μέρος του σχεδίου της εκθέσεως το σχετικό με τις πληροφορίες που παρέχονται από ένα κράτος μέλος, διαβιβάζεται για επαλήθευση στις αρχές του εν λόγω κράτους μέλους. Το οριστικό κείμενο της εκθέσεως κοινοποιείται στα κράτη μέλη.

Άρθρο 13

Η εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας δεν μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της σημερινής καταστάσεως σε ό,τι αφορά τη διατήρηση όλων των ειδών πτηνών που αναφέρονται στο άρθρο 1.

Άρθρο 14

Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν αυστηρότερα μέτρα προστασίας από αυτά που προβλέπει η παρούσα οδηγία.

Άρθρο 15

Θεσπίζονται οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή των παραρτημάτων I και V στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο. Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 16 παράγραφος 2.

Άρθρο 16

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5α, παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Άρθρο 17

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που υιοθετούν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 18

Η οδηγία 79/409/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με τις πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα VI μέρος Α, καταργείται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά στις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα VI μέρος Β.

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία νοούνται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VII.

Άρθρο 19

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 20

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2009.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. Buzek

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

B. Ask

[1] Γνώμη της 10ης Ιουνίου 2009 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

[2] Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2009 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2009.

[3] ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1.

[4] Βλέπε παράρτημα VI μέρος Α.

[5] ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1.

[6] ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

GAVIIFORMES

Gaviidae

Gavia stellata

Gavia arctica

Gavia immer

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps auritus

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma madeira

Pterodroma feae

Bulweria bulwerii

Calonectris diomedea

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)

Puffinus yelkouan

Puffinus assimilis

Hydrobatidae

Pelagodroma marina

Hydrobates pelagicus

Oceanodroma leucorhoa

Oceanodroma castro

PELECANIFORMES

Pelecanidae

Pelecanus onocrotalus

Pelecanus crispus

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Phalacrocorax pygmeus

CICONIIFORMES

Ardeidae

Botaurus stellaris

Ixobrychus minutus

Nycticorax nycticorax

Ardeola ralloides

Egretta garzetta

Egretta alba (Ardea alba)

Ardea purpurea

Ciconiidae

Ciconia nigra

Ciconia ciconia

Threskiornithidae

Plegadis falcinellus

Platalea leucorodia

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

Cygnus cygnus

Anser albifrons flavirostris

Anser erythropus

Branta leucopsis

Branta ruficollis

Tadorna ferruginea

Marmaronetta angustirostris

Aythya nyroca

Polysticta stelleri

Mergus albellus (Mergellus albellus)

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

Pandionidae

Pandion haliaetus

Accipitridae

Pernis apivorus

Elanus caeruleus

Milvus migrans

Milvus milvus

Haliaeetus albicilla

Gypaetus barbatus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aegypius monachus

Circaetus gallicus

Circus aeruginosus

Circus cyaneus

Circus macrourus

Circus pygargus

Accipiter gentilis arrigonii

Accipiter nisus granti

Accipiter brevipes

Buteo rufinus

Aquila pomarina

Aquila clanga

Aquila heliaca

Aquila adalberti

Aquila chrysaetos

Hieraaetus pennatus

Hieraaetus fasciatus

Falconidae

Falco naumanni

Falco vespertinus

Falco columbarius

Falco eleonorae

Falco biarmicus

Falco cherrug

Falco rusticolus

Falco peregrinus

GALLIFORMES

Tetraonidae

Bonasa bonasia

Lagopus mutus pyrenaicus

Lagopus mutus helveticus

Tetrao tetrix tetrix

Tetrao urogallus

Phasianidae

Alectoris graeca

Alectoris barbara

Perdix perdix italica

Perdix perdix hispaniensis

GRUIFORMES

Turnicidae

Turnix sylvatica

Gruidae

Grus grus

Rallidae

Porzana porzana

Porzana parva

Porzana pusilla

Crex crex

Porphyrio porphyrio

Fulica cristata

Otididae

Tetrax tetrax

Chlamydotis undulata

Otis tarda

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

Himantopus himantopus

Recurvirostra avosetta

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

Cursorius cursor

Glareola pratincola

Charadriidae

Charadrius alexandrinus

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

Pluvialis apricaria

Hoplopterus spinosus

Scolopacidae

Calidris alpina schinzii

Philomachus pugnax

Gallinago media

Limosa lapponica

Numenius tenuirostris

Tringa glareola

Xenus cinereus (Tringa cinerea)

Phalaropus lobatus

Laridae

Larus melanocephalus

Larus genei

Larus audouinii

Larus minutus

Sternidae

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

Sterna caspia

Sterna sandvicensis

Sterna dougallii

Sterna hirundo

Sterna paradisaea

Sterna albifrons

Chlidonias hybridus

Chlidonias niger

Alcidae

Uria aalge ibericus

PTEROCLIFORMES

Pteroclididae

Pterocles orientalis

Pterocles alchata

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus azorica

Columba trocaz

Columba bollii

Columba junoniae

STRIGIFORMES

Strigidae

Bubo bubo

Nyctea scandiaca

Surnia ulula

Glaucidium passerinum

Strix nebulosa

Strix uralensis

Asio flammeus

Aegolius funereus

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

Apodidae

Apus caffer

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis

Coraciidae

Coracias garrulus

PICIFORMES

Picidae

Picus canus

Dryocopus martius

Dendrocopos major canariensis

Dendrocopos major thanneri

Dendrocopos syriacus

Dendrocopos medius

Dendrocopos leucotos

Picoides tridactylus

PASSERIFORMES

Alaudidae

Chersophilus duponti

Melanocorypha calandra

Calandrella brachydactyla

Galerida theklae

Lullula arborea

Motacillidae

Anthus campestris

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes fridariensis

Muscicapidae (Turdinae)

Luscinia svecica

Saxicola dacotiae

Oenanthe leucura

Oenanthe cypriaca

Oenanthe pleschanka

Muscicapidae (Sylviinae)

Acrocephalus melanopogon

Acrocephalus paludicola

Hippolais olivetorum

Sylvia sarda

Sylvia undata

Sylvia melanothorax

Sylvia rueppelli

Sylvia nisoria

Muscicapidae (Muscicapinae)

Ficedula parva

Ficedula semitorquata

Ficedula albicollis

Paridae

Parus ater cypriotes

Sittidae

Sitta krueperi

Sitta whiteheadi

Certhiidae

Certhia brachydactyla dorotheae

Laniidae

Lanius collurio

Lanius minor

Lanius nubicus

Corvidae

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Fringillidae (Fringillinae)

Fringilla coelebs ombriosa

Fringilla teydea

Fringillidae (Carduelinae)

Loxia scotica

Bucanetes githagineus

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

Emberizidae (Emberizinae)

Emberiza cineracea

Emberiza hortulana

Emberiza caesia

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΜΕΡΟΣ Α

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser fabalis

Anser anser

Branta canadensis

Anas penelope

Anas strepera

Anas crecca

Anas platyrhynchos

Anas acuta

Anas querquedula

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

Lagopus mutus

Phasianidae

Alectoris graeca

Alectoris rufa

Perdix perdix

Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Lymnocryptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

Columba palumbus

ΜΕΡΟΣ B

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus olor

Anser brachyrhynchus

Anser albifrons

Branta bernicla

Netta rufina

Aythya marila

Somateria mollissima

Clangula hyemalis

Melanitta nigra

Melanita fusca

Bucephala clangula

Mergus serrator

Mergus merganser

GALLIFORMES

Meleagridae

Meleagris gallopavo

Tetraonidae

Bonasa bonasia

Lagopus lagopus lagopus

Tetrao tetrix

Tetrao urogallus

Phasianidae

Francolinus francolinus

Alectoris barbara

Alectoris chukar

Coturnix coturnix

GRUIFORMES

Rallidae

Rallus aquaticus

Gallinula chloropus

CHARADRIIFORMES

Haematopodidae

Haematopus ostralegus

Charadriidae

Pluvialis apricaria

Pluvialis squatarola

Vanellus vanellus

Scolopacidae

Calidris canutus

Philomachus pugnax

Limosa limosa

Limosa lapponica

Numenius phaeopus

Numenius arquata

Tringa erythropus

Tringa totanus

Tringa nebularia

Laridae

Larus ridibundus

Larus canus

Larus fuscus

Larus argentatus

Larus cachinnans

Larus marinus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba oenas

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

PASSERIFORMES

Alaudidae

Alauda arvensis

Muscicapidae

Turdus merula

Turdus pilaris

Turdus philomelos

Turdus iliacus

Turdus viscivorus

Sturnidae

Sturnus vulgaris

Corvidae

Garrulus glandarius

Pica pica

Corvus monedula

Corvus frugilegus

Corvus corone

AT = Osterreich, BE = Belgique/Belgie, BG = ????????, CY = Κύπρος, CZ = Ceska republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = Espana, FI = Suomi/Finland, FR = France, EL = Ελλάδα, HU = Magyarorszag, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = Romania, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom

+ = κράτη μέλη τα οποία μπορούν να επιτρέψουν, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3, τη θήρα των ειδών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο.

| BE | BG | CZ | DK | DE | EE | EL | ES | FR | IE | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK |

Cygnus olor | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | |

Anser brachyrhynchus | + | | | + | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | + |

Anser albifrons | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | | + | + | + | | + | | + | | + | | + | | + | | + | + |

Branta bernicla | | | | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Netta rufina | | | | | | | | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Aythya marila | + | | | + | + | | + | | + | + | | | + | | | | | + | | | | + | | | | | + |

Somateria mollissima | | | | + | | + | | | + | + | | | | | | | | | | | | | | | + | + | |

Clangula hyemalis | | | | + | | + | | | + | + | | | + | | | | | | | | | | | | + | + | + |

Melanitta nigra | | | | + | + | + | | | + | + | | | + | | | | | | | | | | | | + | + | + |

Melanitta fusca | | | | + | + | | | | + | + | | | + | | | | | | | | | | | | + | + | + |

Bucephala clangula | | | | + | | + | + | | + | + | | | + | + | | + | | | + | | | + | | | + | + | + |

Mergus serrator | | | | + | | | | | | + | | | | | | | + | | | | | | | | + | + | |

Mergus merganser | | | | + | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | + | + | |

Bonasa bonasia | | | | | | + | | | + | | | | + | | | | | | + | + | | + | | + | + | + | |

Lagopus lagopus lagopus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | |

Tetrao tetrix | + | | | | + | | | | + | | + | | + | | | | | | + | | | | | | + | + | + |

Tetrao urogallus | | + | | | + | | | | + | | + | | + | | | | | | + | | | + | | | + | + | + |

Francolinus francolinus | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | |

Alectoris barbara | | | | | | | | + | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alectoris chukar | | + | | | | | + | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | |

Coturnix coturnix | | + | | | | | + | + | + | | + | + | | | | | + | | + | | + | + | | | | | |

Meleagris gallopavo | | | + | | + | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | + | | | |

Rallus aquaticus | | | | | | | | | + | | + | | | | | | + | | | | | | | | | | |

Gallinula chloropus | + | | | | | | + | | + | | + | | | | | | + | | | | + | + | | | | | + |

Haematopus ostralegus | | | | + | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pluvialis apricaria | + | | | + | | | + | | + | + | | | | | | | + | + | | | + | | | | | | + |

Pluvialis squatarola | | | | + | | | | | + | | | | | | | | + | | | | | | | | | | + |

Vanellus vanellus | + | | | + | | | + | + | + | + | + | | | | | | + | | | | | | | | | | |

Calidris canutus | | | | + | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Philomachus pugnax | | | | | | | | | + | | + | | | | | | + | | | | | | | | | | |

Limosa limosa | | | | + | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Limosa lapponica | | | | + | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | + |

Numenius phaeopus | | | | + | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | + |

Numenius arquata | | | | + | | | | | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | | + |

Tringa erythropus | | | | + | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tringa totanus | | | | + | | | | | + | | + | | | | | | | | | | | | | | | | + |

Tringa nebularia | | | | + | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Larus ridibundus | + | | | + | + | + | | + | | | | | | | | + | | | + | | | | | + | | + | |

Larus canus | | | | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | |

Larus fuscus | | | | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Larus argentatus | + | | | + | + | + | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | + | + | |

Larus cachinnans | | | | | | | | + | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | |

Larus marinus | | | | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | |

Columba oenas | | | | | | | + | + | + | | | + | | | | | | | | | + | + | | | | | |

Streptopelia decaocto | | + | + | + | + | | | | + | | | + | | | | + | | | + | | | + | | + | | | |

Streptopelia turtur | | + | | | | | + | + | + | | + | + | | | | | + | | + | | + | + | | | | | |

Alauda arvensis | | | | | | | + | | + | | + | + | | | | | + | | | | | + | | | | | |

Turdus merula | | | | | | | + | | + | | + | + | | | | | + | | | | + | | | | | + | |

Turdus pilaris | | | | | | + | + | + | + | | + | + | | | | | + | | + | | + | + | | | + | + | |

Turdus philomelos | | | | | | | + | + | + | | + | + | | | | | + | | | | + | + | | | | | |

Turdus iliacus | | | | | | | + | + | + | | + | + | | | | | + | | | | + | + | | | | | |

Turdus viscivorus | | | | | | | + | + | + | | | + | | | | | + | | | | + | + | | | | | |

Sturnus vulgaris | | + | | | | | + | + | + | | | + | | | | + | + | | | | + | + | | | | | |

Garrulus glandarius | + | | | + | + | | | | + | | + | | | | + | + | | + | | | + | + | + | + | | + | + |

Pica pica | + | + | + | + | + | | + | + | + | | + | + | + | | + | + | | + | | | + | + | + | + | + | + | + |

Corvus monedula | | + | | | | | + | + | | | | + | | | | | | + | | | | + | | | + | + | + |

Corvus frugilegus | | + | | | | + | | | + | | | | | + | | + | | | | | | + | | + | | + | + |

Corvus corone | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | | + | | | + | + | + | + | + | + | + |

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΜΕΡΟΣ Α

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus

Phasianidae

Alectoris rufa

Alectoris barbara

Perdix perdix

Phasianus colchicus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus

ΜΕΡΟΣ Β

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser albifrons albifrons

Anser anser

Anas penelope

Anas crecca

Anas acuta

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

Aythya marila

Somateria mollissima

Melanitta nigra

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus mutus

Tetrao tetrix britannicus

Tetrao urogallus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Pluvialis apricaria

Scolopacidae

Lymnocryptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

α) - Βρόχοι (με την εξαίρεση της Φινλανδίας και της Σουηδίας για τη σύλληψη του Lagopus lagopus lagopus και Lagopus mutus βορείως του γεωγραφικού πλάτους 58° Β), ξώβεργες, αγκίστρια, ζωντανά πτηνά τυφλωμένα ή ακρωτηριασμένα που χρησιμοποιούνται σαν κράχτες, μαγνητόφωνα, μηχανήματα ηλεκτροπληξίας.

- Τεχνητές φωτεινές πηγές, καθρέπτες, μηχανισμοί που φωτίζουν το στόχο, μηχανισμοί σκοπεύσεως που περιλαμβάνουν μετατροπέα εικόνας ή ηλεκτρονικό ενισχυτή εικόνας για νυχτερινή σκόπευση.

- Εκρηκτικά.

- Δίχτυα, παγίδες, δηλητηριώδη ή ηρεμιστικά δολώματα.

- Ημιαυτόματα ή αυτόματα όπλα των οποίων ο γεμιστήρας μπορεί να χωρέσει περισσότερα από δύο φυσίγγια.

β) - Αεροπλάνα, αυτοκίνητα.

- Πλωτά μέσα που μετακινούνται με ταχύτητα μεγαλύτερη από 5 χιλιόμετρα την ώρα. Στην ανοικτή θάλασσα τα κράτη μέλη μπορούν για λόγους ασφαλείας, να επιτρέψουν τη χρήση μηχανοκινήτων πλωτών μέσων που έχουν μεγίστη ταχύτητα 18 χιλιομέτρων την ώρα. Τα κράτη μέλη πληροφορούν την Επιτροπή για τις άδειες που έχουν δοθεί.

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

α) Κατάρτιση εθνικού καταλόγου με τα είδη που απειλούνται με αφανισμό ή κινδυνεύουν ιδιαίτερα, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική ζώνη εξαπλώσεώς τους.

β) Απογραφή και οικολογική περιγραφή των ζωνών που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα αποδημητικά είδη στη διάρκεια της μεταναστεύσεως, της διαχειμάσεως και της φωλεοποιήσεώς τους.

γ) Απογραφή των δεδομένων σχετικά με το επίπεδο πληθυσμού των αποδημητικών πτηνών χρησιμοποιώντας αποτελέσματα δακτυλιώσεως.

δ) Προσδιορισμός της επιδράσεως των τρόπων απολήψεως πάνω στο επίπεδο των πληθυσμών.

ε) Τελειοποίηση και ανάπτυξη οικολογικών μεθόδων για την πρόληψη των βλαβών που προκαλούνται από τα πτηνά.

στ) Προσδιορισμός του ρόλου ορισμένων ειδών ως δεικτών ρυπάνσεως.

ζ) Μελέτη των επιβλαβών αποτελεσμάτων της χημικής ρυπάνσεως πάνω στο επίπεδο του πληθυσμού των ειδών πτηνών.

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΜΕΡΟΣ Α

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗ ΟΔΗΓΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ

(κατά το άρθρο 18)

Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1). | |

Πράξη προσχώρησης του 1979, παράρτημα I σημείο XIII.1.ΣΤ (ΕΕ L 291 της 19.11.1979, σ. 111). | |

Οδηγία 81/854/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 319 της 7.11.1981, σ. 3). | |

Οδηγία 85/411/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 233 της 30.8.1985, σ. 33). | |

Πράξη προσχώρησης του 1985, παράρτημα I, σημεία X.1.η) και Χ.6 (ΕΕ L 302 της 15.11.1985, σ. 218). | |

Οδηγία 86/122/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 100 της 16.4.1986, σ. 22). | |

Οδηγία 91/244/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 115 της 8.5.1991, σ. 41). | |

Οδηγία 94/24/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 164 της 30.6.1994, σ. 9). | |

Πράξη προσχώρησης του 1994, παράρτημα I, σημείο VIII.E.1 (ΕΕ C 241 της 29.8.1994, σ. 175). | |

Οδηγία 97/49/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 223 της 13.8.1997, σ. 9). | |

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 807/2003 του Συμβουλίου (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36). | Μόνο το παράρτημα III σημείο 29) |

Πράξη προσχώρησης του 2003, παράρτημα II, σημείο 16.Γ.1 (ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 667). | |

Οδηγία 2006/105/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 368). | Μόνο όσον αφορά την παραπομπή στην οδηγία 79/409/ΕΟΚ, που περιέχεται στο άρθρο 1 και στο παράρτημα σημείο Α. 1 |

Οδηγία 2008/102/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 323 της 3.12.2008, σ. 31). | |

ΜΕΡΟΣ Β

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

(κατά το άρθρο 18)

Οδηγία | Καταληκτική ημερομηνία ενσωμάτωσης |

79/409/ΕΟΚ | 7 Απριλίου 1981 |

81/854/ΕΟΚ | — |

85/411/ΕΟΚ | 31 Ιουλίου 1986 |

86/122/ΕΟΚ | — |

91/244/ΕΟΚ | 31 Ιουλίου 1992 |

94/24/ΕΚ | 29 Σεπτεμβρίου 1995 |

97/49/ΕΚ | 30 Σεπτεμβρίου 1998 |

2006/105/ΕΚ | 1 Ιανουαρίου 2007 |

2008/102/ΕΚ | — |

--------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Οδηγία 79/409/ΕΟΚ | Παρούσα οδηγία |

Άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2 | Άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2 |

Άρθρο 1 παράγραφος 3 | — |

Άρθρα 2 έως 5 | Άρθρα 2 έως 5 |

Άρθρο 6 παράγραφοι 1, 2 και 3 | Άρθρο 6 παράγραφοι 1, 2 και 3 |

Άρθρο 6 παράγραφος 4 | — |

Άρθρο 7 παράγραφοι 1, 2 και 3 | Άρθρο 7 παράγραφοι 1, 2 και 3 |

Άρθρο 7 παράγραφος 4 πρώτη φράση | Άρθρο 7 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο |

Άρθρο 7 παράγραφος 4 δεύτερη φράση | Άρθρο 7 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο |

Άρθρο 7 παράγραφος 4 τρίτη φράση | Άρθρο 7 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο |

Άρθρο 7 παράγραφος 4 τέταρτη φράση | Άρθρο 7 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο |

Άρθρο 8 | Άρθρο 8 |

Άρθρο 9 παράγραφος 1 | Άρθρο 9 παράγραφος 1 |

Άρθρο 9 παράγραφος 2 εισαγωγικές λέξεις | Άρθρο 9 παράγραφος 2 εισαγωγικές λέξεις |

Άρθρο 9 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση | Άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) |

Άρθρο 9 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση | Άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) |

Άρθρο 9 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση | Άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο γ) |

Άρθρο 9 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση | Άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο δ) |

Άρθρο 9 παράγραφος 2 πέμπτη περίπτωση | Άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο ε) |

Άρθρο 9 παράγραφος 3 | Άρθρο 9 παράγραφος 3 |

Άρθρο 9 παράγραφος 4 | Άρθρο 9 παράγραφος 4 |

Άρθρο 10 παράγραφος 1 | Άρθρο 10 παράγραφος 1 πρώτη φράση |

Άρθρο 10 παράγραφος 2 πρώτη φράση | Άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερη φράση |

Άρθρο 10 παράγραφος 2 δεύτερη φράση | Άρθρο 10 παράγραφος 2 |

Άρθρα 11 έως 15 | Άρθρα 11 έως 15 |

Άρθρο 16 παράγραφος 1 | — |

Άρθρο 17 | Άρθρο 16 |

Άρθρο 18 παράγραφος 1 | — |

Άρθρο 18 παράγραφος 2 | Άρθρο 17 |

— | Άρθρο 18 |

— | Άρθρο 19 |

Άρθρο 19 | Άρθρο 20 |

Παράρτημα I | Παράρτημα I |

Παράρτημα II/1 | Παράρτημα II μέρος A |

Παράρτημα II/2 | Παράρτημα II μέρος B |

Παράρτημα III/1 | Παράρτημα III μέρος A |

Παράρτημα III/2 | Παράρτημα III μέρος B |

Παράρτημα IV | Παράρτημα IV |

Παράρτημα V | Παράρτημα V |

— | Παράρτημα VI |

— | Παράρτημα VII |

--------------------------------------------------